Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 4326Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2746408, houdende wijziging van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Besluit:

Artikel 1

Het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, zesde lid, wordt het woord ‘arbeidsrechtelijke’ geschrapt.

B

Artikel 2, zevende lid, komt te luiden:

  • 7. Ambtenaren werkzaam bij de FIU-Nederland worden ingezet voor het uitvoeren van de conform artikel 13 van de Wwft en artikel 3.2 van de Wwft BES aan de FIU-Nederland toegekende taken en zijn hierover verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2019.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Met deze regeling wordt het Instellingsbesluit FIU-Nederland gewijzigd. Sinds 1 juli jl. is een aantal wijzigingen in de organisatie en werkwijze van de FIU-Nederland doorgevoerd1. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de politie en de FIU-Nederland zijn functioneel gecombineerd. Dit betekent dat een medewerker van de FIU twee functies heeft en zowel werkzaam is voor de FIU-Nederland als voor de politie. De ene functie is met name gericht op het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de ongebruikelijke transacties en de andere functie op het beoordelen en verstrekken van de politiegegevens. Artikel 2, zevende lid, van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 is derhalve hierop aangepast.

Daarnaast wordt een kennelijke schrijffout in artikel 2, zesde lid, hersteld. Ambtenaren van politie zijn op grond van de Ambtenarenwet door de korpschef als bevoegd gezag aangesteld. Het arbeidsrecht is niet op het ambtenarenrecht van toepassing. Om die reden is er slechts sprake van een aanstelling bij de politie. Dit wordt in deze wijzigingsregeling rechtgezet.

’s-Gravenhage, 13 januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 911, nr. 250