Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2020, 39934Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst archiefbescheiden voor de provinciale organen vanaf 1 januari 2020

kenmerk: NA/202/25005743

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de provinciale organen over de periode vanaf 2020 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014’, zoals vastgesteld in de Staatscourant van 17 januari 2014, nr. 1042 en opnieuw vastgesteld in de Staatscourant van 14 december 2017, nr. 71583 wordt per 1 januari 2020 afgesloten.

De ‘Selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005’, zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 89 van 8 mei december 2006, wordt afgesloten.

De selectielijst uit 2005 blijft geldig voor de selectie van provinciale archiefbescheiden voor gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen voor de periode tot 1 januari 2020.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2020

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.