Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2014, 1042Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014

19 december 2013

kenmerk: NA/2013/13.088

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor Gedeputeerde Staten van alle twaalf provincies, voor de duur van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

De ‘selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2005’ (Staatscourant 2006, nr. 89) wordt ingetrokken voor de Gedeputeerde Staten van alle twaalf provincies.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2013

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, De algemene rijksarchivaris, M.J. Berendse

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl