Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2020, 2020-0000098298, tot verstrekking van subsidies aan loopbaanadviseurs voor het geven van ontwikkeladvies (Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. aanvraagtijdvak:

tijdvak waarin aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend;

b. burgerservicenummer:

nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

c. CMI:

certificerende stichting Career Management Institute;

d. deelnemer:

natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet of artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, nog niet heeft bereikt op de dag van de registratie, bedoeld in artikel 6;

e. gemachtigde:

persoon die namens de loopbaanadviseur handelt;

f. KvK-nummer:

door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer aan een onderneming of maatschappelijke activiteit in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

g. loopbaanadviseur:

natuurlijk persoon die, in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, ontwikkeladvies geeft;

h. minister:

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

i. Noloc:

: beroepsvereniging van loopbaanprofessionals Noloc;

j. ontwikkeladvies:

integraal, persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en waarmee voor een deelnemer een reëel beeld van het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk ontstaat, resulterend in een ontwikkelplan;

k. ontwikkeladviestraject:

het geven van ontwikkeladvies;

l. subsidieaanvrager:

loopbaanadviseur, de gemachtigde of de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, die subsidie aanvraagt;

m. subsidieontvanger:

loopbaanadviseur, de gemachtigde of de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, aan wie subsidie is verstrekt;

n. werkgever:

rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de regeling

 • 1. Het doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos ontwikkeladviestrajecten aan te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken van en in betekenende mate vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • 2. Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

De minister verstrekt subsidie voor ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers, uitgevoerd op de wijze, beschreven in bijlage I.

Artikel 4. Eisen aan loopbaanadviseur

 • 1. De activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die:

  • a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  • b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

  • c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II.

 • 2. Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional.

 • 3. Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en b, te hebben voldaan als hij is gecertificeerd door CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL).

 • 4. Een loopbaanadviseur, gevestigd in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die een opleiding heeft afgerond overeenkomstig de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en overigens voldoet aan het eerste lid, onderdelen b en c, wordt gelijkgesteld met de loopbaanadviseur, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidies op grond van deze regeling is € 14 miljoen beschikbaar.

Artikel 6. Registratiefase

 • 1. Voordat een loopbaanadviseur, diens werkgever of zijn gemachtigde een subsidieaanvraag doet en voordat een ontwikkeladviestraject start, registreert hij op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl de ontwikkeladviestrajecten die de loopbaanadviseur zal geven.

 • 2. Bij de registratie wordt per deelnemer diens volledige voor- en achternaam, zijn geboortedatum en zijn e-mailadres vermeld. Er wordt per deelnemer slechts één registratie gedaan.

 • 3. Er wordt, met inachtneming van de procedure, vermeld in bijlage I, per deelnemer aan een ontwikkeladviestraject een unieke registratiecode uitgereikt aan degene, bedoeld in het eerste lid, die de registratie heeft gedaan.

 • 4. De periode waarin een registratie als bedoeld in het eerste lid kan worden gedaan eindigt op 31 december 2020, om 17.00 uur, of zoveel eerder als naar het oordeel van de minister, gelet op het bereiken van het in artikel 5 bedoelde subsidieplafond, nodig is.

Artikel 7. Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier.

 • 2. Onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in de subsidieaanvraag vermeld:

  • a. het KvK-nummer van de loopbaanadviseur of van zijn werkgever;

  • b. de volledige voor- en achternaam en het burgerservicenummer van de loopbaanadviseur;

  • c. de volledige voor- en achternaam, het burgerservicenummer en het e-mailadres van de deelnemer die het ontwikkeladviestraject heeft doorlopen;

  • d. de voor die deelnemer ontvangen registratiecode, bedoeld in artikel 6, derde lid;

  • e. de data en tijdstippen waarop de contactmomenten tussen loopbaanadviseur en deelnemer hebben plaatsgevonden.

 • 3. Voorts worden bij de subsidieaanvraag de volgende stukken gevoegd:

  • a. het door de deelnemer ondertekende formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’, bedoeld in format 1.4 in bijlage I;

  • b. indien van toepassing, een machtiging van de loopbaanadviseur als bedoeld in bijlage III;

  • c. een door de deelnemer getekende prestatieverklaring als bedoeld in format 1.3 in bijlage I.

 • 4. Indien de loopbaanadviseur of diens werkgever in Nederland, in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is gevestigd, wordt, bij het niet beschikken over een KvK-nummer, een met het KvK-nummer overeenkomstige registratie in dat land gelijkgesteld met de vermelding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

Artikel 8. Aanvraagtijdvak subsidie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021, 17.00 uur.

Artikel 9. Rangschikking

 • 1. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 2. Aanvragen die op dezelfde werkdag zijn ontvangen, worden geacht gelijktijdig te zijn ontvangen.

 • 3. Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10. Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 700,00 per afgerond ontwikkeladviestraject.

Artikel 11. Subsidievaststelling zonder verlening

De minister stelt de subsidie vast zonder voorafgaande verlening.

Artikel 12. Weigering van de subsidie

Onverminderd artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een aanvraag voor subsidie afgewezen wanneer:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan in of op grond van de Kaderwet SZW-subsidies en deze regeling gestelde eisen;

 • b. met gebruikmaking van de op de aanvraag vermelde registratiecode reeds subsidie is aangevraagd;

 • c. de subsidieverstrekking tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, wordt overschreden;

 • d. de administratie van de subsidieontvanger niet voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage IV; of

 • e. de activiteit reeds geheel of gedeeltelijk uit andere middelen is of wordt gefinancierd.

Artikel 13. Wijziging subsidievaststelling

Onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan de minister de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de loopbaanadviseur wijzigen, indien blijkt dat door zijn handelen of nalaten tijdens of na de periode waarover hij subsidie heeft ontvangen niet is voldaan aan het doel van deze regeling, bedoeld in artikel 2.

Artikel 14. Melding fraude

Bij een redelijk vermoeden dat een loopbaanadviseur fraude heeft gepleegd bij het verkrijgen van subsidie, kan de minister hierop betrekking hebbende informatie verstrekken aan Noloc of CMI.

Artikel 15. Meewerken aan controle en onderzoek

 • 1. De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor:

  • a. het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie;

  • b. het beoordelen of een subsidie terecht is verstrekt; en

  • c. de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de minister.

 • 2. De deelnemer verleent op verzoek van de minister medewerking aan het in het eerste lid bedoelde onderzoek.

Artikel 16. Evaluatie

De minister zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling.

Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 april 2021.

 • 2. In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 maart 2021, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

BIJLAGE I, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES

Beschrijving ontwikkeladviestraject en verplichte formats

Een ontwikkeladviestraject moet aan een aantal eisen voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit zijn.

Ontwikkeladviestraject

Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens het onderstaande format 1.2.

Van het ontwikkeladviestraject wordt een gespreksverslag gemaakt volgens het onderstaande format 1.1.

Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:

 • 1. Registratie van het traject door de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Nadat de loopbaanadviseur de registratie heeft gedaan, wordt de deelnemer per mail verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging ontvangt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code moet door de loopbaanadviseur worden bewaard, omdat deze bij de subsidieaanvraag moet worden verstrekt.

 • 2. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de deelnemer vast door een kopie te maken van een wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.

 • 3. Ondertekening door de deelnemer van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’ (format 1.4).

 • 4. Het door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan. Deze arbeidsmarktscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door de loopbaanadviseur.

 • 5. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de deelnemer met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.

 • 6. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 1.1 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 7. De deelnemer stelt alleen of samen met de loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform format 1.2 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 8. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de deelnemer en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.

Arbeidsmarktscan

Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

Criteria arbeidsmarktscan:

 • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;

 • De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel van kansrijke arbeidsmarktopties;

 • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;

 • De scan is wetenschappelijk gevalideerd en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;

 • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder:

  • Competenties;

  • Kwaliteiten;

  • Vaardigheden;

  • Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;

 • Toekomstoriëntatie;

 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ontwikkelplan

Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?

 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.

 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Formats

Onderstaande formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.

Format 1.1. Gespreksverslag ontwikkeladviestraject

Volledige voor- en achternaam deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek met de deelnemer):

Naam loopbaanadviseur:

Ad1) Situatieschets en arbeidsmarktscan

 
 
 
 
 
 
 

Ad 2) Persoonsprofiel

 
 
 
 
 
 

Ad 3) Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen)

 
 
 
 
 
 

Ad 4) Overige relevante gesprekspunten (financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties)

 
 
 
 
 
 

Dit gesprekverslag geeft goed weer wat tijdens het ontwikkeladviestraject is besproken en aan de orde is geweest.

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.2. Ontwikkelplan

Naam deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek):

Naam loopbaanadviseur:

1) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

2) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

3) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

4) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

5) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

Voor akkoord:

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.3. Prestatieverklaring ontwikkeladvies

Naam deelnemer ontwikkeladvies:

E-mail adres1:

Telefoonnummer2:

Burgerservicenummer3 deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Functie:

In te vullen door deelnemer:

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een ontwikkeladviestraject bij ........... (naam loopbaanadviseur), dat heeft bestaan uit:

 • Een arbeidsmarktscan;

 • Bespreking van/advies over:

  • eigen situatie en toekomstperspectieven;

  • wie ben ik en wat kan ik;

  • Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen);

  • wat kan ik zelf gaan doen.

 • Het adviestraject is afgerond met:

  • een door mij en/of de loopbaanadviseur gemaakt ontwikkelplan; en

  • het door mij en door de loopbaanadviseur ondertekende gespreksverslag.

Het ontwikkeladviestraject is gestart op (datum) ..................... en geëindigd op

(datum) .......................

Deze uren zijn als volgt besteed:

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

Datum ........

Duur ........

 • Ik geef toestemming dat het ministerie van SZW contact met mij kan opnemen als onderdeel van de controle op de aan mijn loopbaanadviseur verstrekte subsidie;

 • Ik heb het formulier ondertekend waarmee ik toestemming geef voor inzage in mijn persoonsgegevens.

Plaats en datum: ......................

Handtekening deelnemer:

In te vullen door loopbaanadviseur die het ontwikkeladviestraject heeft gegeven:

Ik heb mij ervan vergewist dat de deelnemer voldoet aan de eisen die de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies stelt.

Naam loopbaanadviseur:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.4. Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer

Toestemmingsverklaring

U gaat een ontwikkeladviestraject volgen. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken met uw loopbaanadviseur. Tijdens deze gesprekken werkt u samen met uw loopbaanadviseur aan een ontwikkelplan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw loopbaanadviseur krijgt hiervoor een subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

 • 1. Inzage in uw ontwikkelplan en het gespreksverslag voor controle

  SZW kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is uw BSN nodig en is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier uw gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door u ondertekend ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is. En of het plan en het verslag op de juiste wijze zijn opgesteld.

 • 2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

  Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie.

  Daarnaast kan SZW een controle uitvoeren op de subsidieaanvraag. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels is gebeurd.

  Voor deze doeleinden is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

  Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is beschreven. Uw toestemming geldt alleen voor de twee beschreven doelen.

  Als u geen toestemming geeft, kan uw loopbaanadviseur geen subsidie voor het ontwikkeladviestraject aanvragen. U zult hier dan geen gebruik van kunnen maken of het zelf moeten betalen.

  Deze toestemming is twee jaar geldig.

Plaats en datum:

Naam deelnemer:

Handtekening deelnemer:

BIJLAGE II, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4, EERSTE LID, ONDERDEEL C, VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES

Gedragscode

Algemeen

De loopbaanadviseurs volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 • 1. De loopbaanadviseur (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen) onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

 • 2. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, advies over ondernemersvaardigheden, re-integratie, job coaching en studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze Gedragscode echter niet van toepassing is.

 • 3. De loopbaanadviseur geeft zich bij de uitvoering van de onder punt 2 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend e.d., en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet behartigen.

 • 4. De loopbaanadviseur zal, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

 • 5. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden op begeleiding van de cliënt bij loopbaanontwikkeling en/of uitbreiding van de ondernemersvaardigheden. De loopbaanadviseur zal een cliënt te allen tijde voor aanvang van de begeleiding informeren over eventuele conflicterende rollen/activiteiten die hij verricht respectievelijk in de afgelopen twee jaar verricht heeft t.b.v. de werkgever van de cliënt.

 • 6. De loopbaanadviseur beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de cliënt en op de omstandigheden waarin die cliënt verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt en andere betrokkenen.

Opdrachtaanvaarding

 • 7. Indien de loopbaanadviseur opdrachten wil aanvaarden die voortvloeien uit door hem, in een andere rol, verstrekte adviezen zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

 • 8. De loopbaanadviseur zal erop toezien dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

  • een beschrijving van de doelstelling;

  • een beschrijving van de te volgen werkwijze;

  • een beschrijving van de wijze van rapporteren;

  • tijdsduur;

  • honoraria en onkosten;

  • betalingswijze;

  • de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code van toepassing zijn.

 • 9. De loopbaanadviseur zal, in het kader van een opdracht, een goede werkrelatie met alle betrokken partijen bevorderen.

 • 10. De loopbaanadviseur zal de aan hem verstrekte opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat:

  • de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de werkgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door een cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie;

  • hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn.

 • 11. Een opdracht kan geen onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

Begeleiding cliënt

 • 12. De loopbaanadviseur zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 • 13. De loopbaanadviseur zal de door hem ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

 • 14. De loopbaanadviseur is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 10 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door de loopbaanadviseur. Alvorens hiertoe over te gaan zal de loopbaanadviseur de cliënt schriftelijk informeren.

Rapportage

 • 15. De loopbaanadviseur streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

 • 16. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

 • 17. De loopbaanadviseur zal alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een cliënt ter kennis komt geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

 • 18. Alle van de zijde van de cliënt aan de loopbaanadviseur ter kennis gekomen informatie zal als vertrouwelijk worden behandeld.

 • 19. De loopbaanadviseur is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

 • 20. Als de loopbaanadviseur besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

Professionaliteit

 • 21. De loopbaanadviseur streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.

 • 22. De loopbaanadviseur neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 • 23. De loopbaanadviseur verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe een Curriculum Vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

Klachten

 • 24. De loopbaanadviseur verplicht zich om de ontvangst van een klacht van een cliënt binnen twee weken schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

BIJLAGE III, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 7, DERDE LID, ONDERDEEL B VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES

Machtigings- en toestemmingsformulier

Korte toelichting bij dit formulier

Loopbaanadviseurs die aan de vereisten als bedoeld in artikel 4 van de regeling voldoen kunnen een ontwikkeladviestraject aanbieden aan deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar en een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit ontwikkeladvies wordt vooraf geregistreerd op de wijze als beschreven in artikel 6 van de regeling. Voor ieder afgerond ontwikkeladviestraject kan de loopbaanadviseur een subsidiebedrag van € 700 aanvragen.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de werkgever van de loopbaanadviseur of door u als zelfstandig loopbaanadviseur (artikel 1 van de regeling).

Als u als werkgever of als zelfstandig loopbaanadviseur een ander wilt inschakelen om de administratieve verplichtingen in de zin van deze regeling, zoals de registratie en het indienen van de subsidieaanvraag, voor u te regelen en verdere correspondentie omtrent de registratie en aanvraag te voeren, dan dient u die ander te machtigen om namens u op te treden. Daarvoor is dit formulier bedoeld.

Mocht u deze machtiging overigens weer willen intrekken, dan kunt u Uitvoering van Beleid als uitvoerder van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies op de hoogte stellen van het intrekken van de machtiging.

Machtiging en toestemming

Ik: (naam)

Adres:

Postcode & woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

KvK-nummer:

Machtig hierbij de onderstaande persoon/organisatie om voor mij nieuwe ontwikkeladviestrajecten te registreren en subsidie aan te vragen op grond van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

Tevens geef ik toestemming om het voor mij bestemde subsidiebedrag over te maken op het rekeningnummer van de gemachtigde.

Gemachtigde

Naam persoon/organisatie:

Adres:

Postcode & woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

KvK-nummer:

Deze machtiging geldt totdat deze door mij wordt ingetrokken.

   

Handtekening loopbaanadviseur

Handtekening gemachtigde

Naam:

Naam:

 

functie:

Handtekening:

Handtekening:

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:

BIJLAGE IV, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 12, AANHEF EN ONDERDEEL D, VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES

Voorschriften administratie

De subsidieaanvrager moet voor elk loopbaanadviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd een administratie bijhouden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of voldaan is aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking, of het ontwikkeladviestraject gegeven is en of het traject voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. In geval van controle op de rechtmatigheid van de subsidie moet de subsidieaanvrager deze administratie desgevraagd overhandigen.

In de administratie moeten de volgende stukken zijn opgenomen:

 • het ingevulde en ondertekende gespreksverslag als bedoeld in format 1.1;

 • het ingevulde en ondertekende ontwikkelplan als bedoeld in format 1.2;

 • de ingevulde en ondertekende prestatieverklaring ontwikkeladvies als bedoeld in format 1.3;

 • de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens als bedoeld in format 1.4;

 • een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de deelnemer;

 • een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de loopbaanadviseur;

 • een kopie van de e-mail met de registratiecode;

 • bewijsstukken waaruit blijkt dat loopbaanadviseur minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;

 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de loopbaanadviseur een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

 • factuur en betaalbewijs van de arbeidsmarktscan van deelnemer(s) waarvan het Ontwikkeladvies is gedeclareerd;

 • indien van toepassing: een bewijs waaruit blijkt dat de loopbaanadviseur beschikt over een van de certificeringen als bedoel in artikel 4, tweede tot en met vierde lid;

 • in geval de aanvraag wordt gedaan door de werkgever van de loopbaanadviseur: documentatie waaruit blijkt dat de betreffende loopbaanadviseurs in dienst is bij de aanvragende organisatie, denk hierbij aan een recente salarisstrook;

 • indien van toepassing: de ingevulde en ondertekende machtiging als bedoeld in bijlage III.

TOELICHTING

Algemeen

1. Aanleiding

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Ook veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten. De afgelopen maanden zijn er met de tijdelijke financiële regelingen NOW4 en Tozo5, ter bescherming van banen en inkomens, reeds grote investeringen gedaan om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden. Met de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN, geldt dit eveneens voor Caribisch Nederland.

Inmiddels wordt zichtbaar en voelbaar dat de arbeidsmarkt onder invloed van de coronacrisis aan het veranderen is, maar onzeker is nog hoe precies. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven. Juist in deze tijd is het voor individuen ontzettend belangrijk om te (blijven) investeren in hun ontwikkeling. Om te zorgen dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert, om te voorkomen dat ze uitvallen door werkloosheid en om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven alsook om weer aan het werk te komen in eventueel een andere sector. Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust worden en dat zij zicht krijgen op hun ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat zij zoveel mogelijk eigen keuzes kunnen maken.

Mede ter ondersteuning van de inspanningsverplichting voor werkgevers die in aanmerking komen voor NOW2 om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, komt het kabinet met een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor € 50 mln. beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden. In deze regeling is het onderdeel ontwikkeladvies uitgewerkt. Het onderdeel online scholing wordt in een aparte subsidieregeling uitgewerkt.

2. NL leert door

Het doel van de regeling NL leert door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is goed om te zien dat er juist ook in deze tijd veel inzet is op ontwikkeling en scholing door onder meer de sociale partners, O&O fondsen, sectorale organisaties en regionale samenwerkingsverbanden. De regeling NL leert door is hieraan ondersteunend en komt bovenop de reguliere kabinetsinzet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarvan onder meer het STAP-budget (vanaf 2022), de SLIM-regeling voor het MKB en de subsidieregeling Flexibilisering van beroepsonderwijs voor volwassenen deel uitmaken.

De regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast komt er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen.

Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is. Deze ontwikkeladviezen helpen ook als mensen belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld door de gezinssituatie of de situatie op het werk, door psychologische barrières of juist praktische, zoals de benodigde (tijds)investering. De ontwikkeladviezen zijn gericht op het bewust maken van het belang van ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, het inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn gegeven iemands kennis en ervaring en de actuele kansen op de arbeidsmarkt en handvatten te geven om eventuele barrières weg te nemen en concrete stappen te zetten om aan de slag te gaan met ontwikkeling.

Het onderdeel online scholing zal op een later moment, als tweede regeling, worden gepubliceerd. Met de online scholing kan het individu, in aanvulling op de mogelijkheden van praktijkleren, zich bijscholen om beter toegerust te raken voor het werk of kan iemand een eerste stap zetten om zich te scholen voor ander werk of aanvullende activiteiten vanuit het zelfstandig ondernemerschap, bijvoorbeeld in een sector waar nog veel werkgelegenheid is. Door de scholing (grotendeels) online en gratis beschikbaar te stellen kunnen mensen op eenvoudige en laagdrempelige wijze vanuit huis cursussen of trainingen volgen die zij nodig hebben om bijvoorbeeld in een andere baan of andere sector aan de slag te kunnen.

3. Ontwikkeladvies

Het doel van het ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het voor een individu is om bezig te zijn met ontwikkeling om zo wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

De coronacrisis duurt inmiddels al een aantal maanden voort. Veel mensen zijn onzeker of hun werk nog genoeg toekomstperspectief biedt, anderen hebben hun werk verloren of dreigen hun baan kwijt te raken.6 Daarnaast zien zelfstandig ondernemers hun opdrachtenstroom opdrogen of kunnen zij door de coronamaatregelen minder klanten bedienen, waardoor niet de benodigde winst kan worden gemaakt om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Om snel in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, is besloten om bij de vormgeving van het ontwikkeladvies zo veel mogelijk te putten uit de ervaringen met de eerder geëindigde Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies voor werkende vijfenveertigplussers (TSOV). Met de subsidieregeling TSOV werden ontwikkeladviestrajecten gesubsidieerd voor werkende 45-plussers en lag het accent op duurzaam inzetbaar blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd. Omdat het nu om een andere doelgroep gaat en de focus veel meer ligt op (her)oriëntatie op de loopbaan is samen met de beroepsgroep loopbaanadviseurs gekeken hoe de ontwikkeladviezen hierbij goed te laten aansluiten. De resultaten daarvan zijn meegenomen in de opzet van deze regeling. Verder is bij de opzet van deze regeling ook, voor zover mogelijk, rekening gehouden met lessen die getrokken kunnen worden uit de TSOV.

Doelgroep

Ontwikkeling is van belang voor iedereen. En we zien dat de crisis ook iedereen raakt: iedereen, zowel jong als oud, kan zijn of haar baan verliezen doordat de werkgever minder werk heeft of zelfs gesloten is. Flexwerkers raken hun werk kwijt of krijgen geen werk meer, zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien hun opdrachtenstroom opdrogen of kunnen door de coronamaatregelen minder klanten bedienen. Het kan voor iedereen zinvol zijn om stil te staan bij ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden. Daarom is ervoor gekozen om het adviestraject open te stellen voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt en die 18 jaar is of ouder, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Er is bijvoorbeeld sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de deelnemer verzekerd is voor de volksverzekeringen of als hij in Nederland werkt en/of woonachtig is. Een band met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in ieder geval aangenomen wanneer de deelnemer een burgerservicenummer (BSN) heeft. Door te kiezen voor deze brede doelgroep voorkomen we dat er mensen worden uitgesloten van deelname aan het ontwikkeladvies, terwijl ze wel door de coronacrisis geraakt worden en baat kunnen hebben bij een ontwikkeladvies. De regeling is daarom bedoeld voor zowel werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) als niet werkenden.

Inhoud ontwikkeladviestraject

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladviestraject moet de deelnemer bewust maken van het belang en de noodzaak van ontwikkeling en inzicht bieden in zijn of haar arbeidsmarktpositie. Daarnaast moet het traject ook handvatten bieden aan de deelnemer, in de vorm van ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen. De deelnemer krijgt inzicht in wie hij is en wat hij kan. Aanvullend worden de mensen gecoacht, waarbij informatie wordt verstrekt over kansberoepen en de kanssectoren, de middelen en instrumenten die ter beschikking staan voor bijvoorbeeld bij- of omscholing en wat eventuele financiële en arbeidsrechtelijke consequenties zijn van een baanwisseling. Bij de opzet van het adviestraject is gebruik gemaakt van de opzet die in de TSOV werd gehanteerd.

Het adviestraject start met een arbeidsmarktscan om op de persoon toegesneden kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart te brengen, op basis van iemands kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen. De arbeidsmarktscan is een verplicht onderdeel van het ontwikkeladvies en moet dus voor elke deelnemer worden ingekocht. In beginsel wordt de arbeidsmarktscan voorafgaand aan het eerste gesprek door de deelnemer ingevuld.

In het eerste gesprek werkt de loopbaanadviseur met de deelnemer aan een situatieschets. In die schets komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De uitkomst van de arbeidsmarktscan wordt meegenomen in de situatieschets. Hoewel een arbeidsmarktscan verplicht is, wordt er geen standaard voorgeschreven. Er zijn verschillende scans beschikbaar en elke adviseur heeft zijn voorkeuren. De loopbaanadviseur is vrij om te kiezen welk instrument hij of zij inzet, zo lang de gebruikte scan duidelijk in kaart brengt wat de arbeidsmarktpositie van de deelnemer is en welke kansen en mogelijkheden er voor de deelnemer liggen. In de administratie van de adviseur moet een factuur worden bewaard waaruit blijkt dat de scan is ingekocht.

Hoewel elk adviestraject start vanuit de situatieschets (waar de arbeidsmarktscan onderdeel van uitmaakt), kan de situatieschets verschillend zijn voor verschillende deelnemers. In de regeling is gekozen voor een brede doelgroep. Werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) en niet werkenden kunnen allen een beroep doen op de beschikbare ontwikkeladviezen, omdat deze trajecten voor hen allemaal waardevol en relevant zijn. De uitgangspositie van deze verschillende groepen is echter anders en daarmee kan de situatieschets per groep anders worden ingevuld. Zo kan er voor werkenden bijvoorbeeld wat meer aandacht besteed worden aan de vraag hoe de deelnemer zit op zijn huidige werkplek. Voor niet werkenden kan bijvoorbeeld nadruk meer worden gelegd op de vraag waar hij of zij naartoe wil en de actuele mogelijkheden daarvoor. Voor zelfstandigen kan bijvoorbeeld aan de orde zijn of zij wellicht in plaats van of aanvullend op het ondernemerschap in dienstverband zouden willen werken. Het is aan de loopbaanadviseur om in te spelen op de actuele situatie van de deelnemer. De loopbaanadviseur heeft de deelnemer voor zich en kan het beste inschatten wat nodig is gegeven de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en de kansen op de arbeidsmarkt. De loopbaanadviseur is dan ook vrij om in overleg met de deelnemer te bepalen om aan bepaalde onderdelen meer aandacht te besteden dan aan andere. Op deze manier kan de professional in het adviseren van de deelnemer maatwerk bieden. Voorwaarde is echter wel dat alle onderdelen die beschreven zijn aan de orde komen.

Naast de situatieschets wordt in het adviestraject een persoonsprofiel opgesteld, waarbij in kaart wordt gebracht wat de competenties, kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemer zijn. Daarin wordt ook meegenomen welke wensen de deelnemer heeft met betrekking tot zaken als arbeidsuren, reistijd, werklocatie en dergelijke. Daarna volgt een toekomstoriëntatie: wat zou ik willen, hoe kan ik dat realiseren en hoe zorg ik dat ik duurzaam inzetbaar en wendbaar ben of blijf op de arbeidsmarkt? Tot slot geeft de loopbaanadviseur een advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en geeft de adviseur zicht op instanties of websites waar de deelnemer meer kennis over deze zaken kan vinden.

Het adviestraject bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. De vorm waarin de adviesgesprekken plaatsvinden is vrij. Gelet op de aard van de coronacrisis ligt het voor de hand om de gesprekken overwegend digitaal plaats te laten vinden en dit wordt ook toegejuicht, maar dit wordt niet als eis gesteld voor subsidieverstrekking. Als het nodig is kunnen ook fysieke gesprekken plaatsvinden; de loopbaanadviseur moet dan wel zorgen dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Van elk gesprek wordt een gespreksverslag opgesteld door adviseur en deelnemer, volgens het daarvoor beschikbare format (bijlage I, format 1.1).

Uiteindelijk moet dit alles uitmonden in een ontwikkelplan dat door de deelnemer alleen of in samenwerking met de loopbaanadviseur is opgesteld. In dit ontwikkelplan worden kort en bondig acties beschreven die de deelnemer op de korte of lange termijn kan inzetten. Hiervoor is een standaard format (bijlage I, format 1.2) gemaakt.

Eisen loopbaanadviseur

Het initiatief tot het aanvragen van een subsidie ligt bij een loopbaanadviseur die voldoet aan de eisen in de regeling. De deelnemer kan zelf kiezen welke loopbaanadviseur hij of zij wil inschakelen. Wel moet de loopbaanadviseur, al dan niet in loondienst bij een rechtspersoon, voldoen aan de in de regeling opgenomen kwaliteitscriteria. Zo moet de loopbaanadviseur kunnen aantonen een mensgerichte opleiding te hebben afgerond op minimaal hbo-niveau en moet de adviseur ten minste 3 jaar relevante werkervaring hebben. Noloc Erkende loopbaanadviseurs worden geacht te voldoen aan de opleidingseis en de gedragscode. CMI gecertificeerde loopbaanadviseurs worden geacht te voldoen aan de opleidings- en werkervaringseis en hoeven dit dus niet aan te tonen.

Hoogte van de subsidie per afgerond traject

Per afgerond ontwikkeladviestraject kan de loopbaanadviseur subsidie aanvragen. Omdat deze regeling in essentie sterk lijkt op de eerder dit jaar afgelopen TSOV, ligt het voor de hand om die vergoeding als uitgangspunt te nemen voor dit adviestraject. Bij de TSOV bedroeg de subsidie per afgerond traject € 600,–.

Bij het adviestraject dat nu wordt geïntroduceerd is de inzet van de loopbaanadviseur groter dan bij de TSOV het geval was. Dit komt doordat voor het adviestraject in het kader van deze regeling, zoals hiervoor al genoemd, een arbeidsmarktscan verplicht is. Die arbeidsmarktscan zal door de loopbaanadviseur moeten worden ingekocht om voor de deelnemer in te kunnen zetten. Daar komt bij dat de resultaten door de adviseur moeten worden geïnterpreteerd en bij het verdere adviestraject moeten worden betrokken. Deze extra inzet rechtvaardigt een extra vergoeding. Daarom wordt het subsidiebedrag per afgerond ontwikkeladviestraject voor deze regeling vastgesteld op € 700,–.

Aanvraag, rangschikking, vaststelling en betaling

De aanvraag van de subsidie zal – net als bij de TSOV het geval was – via de loopbaanadviseur verlopen. Dit zorgt er namelijk voor dat de uitvoeringslast van de deelnemer zoveel mogelijk wordt beperkt en daarmee wordt de drempel om deel te nemen aan een ontwikkeladvies verlaagd.

Voordat de loopbaanadviseur start met het traject, moet hij het traject registreren op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Daarbij moet hij de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de deelnemer opgeven. Na de registratie gaat er een mail naar de deelnemer, die de registratie moet bevestigen. Na deze bevestiging krijgt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code is bedoeld om bij te houden hoeveel lopende trajecten er zijn aangemeld. Een registratie is nadrukkelijk iets anders dan toekenning van de subsidie. Wel wordt het aantal registraties bijgehouden en wordt de registratiemogelijkheid afgesloten als het aantal geregistreerde trajecten hier aanleiding toe geeft. Bij de uiteindelijke aanvraag moet de loopbaanadviseur ook de registratiecode (of de registratiecodes) opgeven van het traject waarvoor hij subsidie aanvraagt. Nieuwe ontwikkeladviestrajecten kunnen in beginsel worden geregistreerd tot en met 31 december 2020 17.00 uur, tenzij het aantal registraties aanleiding geeft om het portaal eerder te sluiten. Na 31 december 2020 sluit het registratieportaal. Trajecten die tijdig geregistreerd zijn kunnen na 31 december nog wel worden afgerond. Het tijdvak voor indienen van de subsidieaanvragen gaat open op 1 oktober 2020. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2021 17.00 uur zijn ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling.

Voor ieder afgerond adviestraject kan de loopbaanadviseur subsidie aanvragen. Hiertoe wordt een aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Per aanvraagformulier kan voor maximaal vijf afgeronde trajecten subsidie worden aangevraagd. Bij de TSOV moest de loopbaanadviseur nog voor ieder ontwikkeladviestraject apart een aanvraag indienen. De administratieve lasten voor de adviseurs die meerdere trajecten hebben gegeven, konden daardoor sterk oplopen. Om dit nu te beperken wordt het mogelijk gemaakt om met 1 aanvraag voor maximaal vijf adviestrajecten een subsidie aan te vragen. De aanvraag moet vergezeld gaan van de volledig ingevulde en ondertekende prestatieverklaring (bijlage I, format 1.3) en toestemmingsverklaring (bijlage I, format 1.4). Indien er sprake is van een inhuurconstructie moet het machtigingsformulier uit bijlage III ingevuld en ondertekend bij de aanvraag gevoegd worden. Wanneer deze bijlagen niet of niet allemaal zijn bijgevoegd, dan kan geen subsidie worden verstrekt.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De subsidie wordt toegekend aan de loopbaanadviseur die het ontwikkeladviestraject heeft uitgevoerd of aan zijn werkgever. Het risico van niet voldoen aan de subsidiecriteria en daarmee afwijzing van de subsidieaanvraag, ligt bij de loopbaanadviseur of zijn werkgever of gemachtigde. De loopbaanadviseur moet er zelf op toezien dat aan alle subsidiecriteria is en wordt voldaan. Dit betekent dat de loopbaanadviseur voor aanvang van het traject de verplichting heeft bij de deelnemer te informeren of deze voldoet aan de in de regeling genoemde eisen.

De aanvraag die door de loopbaanadviseur wordt ingediend, wordt gecontroleerd op volledigheid. Als het formulier niet juist en volledig is ingevuld en niet alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag wordt de subsidie direct vastgesteld, zonder voorafgaande verlening. De beslissing over een subsidieaanvraag wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 13 weken genomen. Voor aanvragers die niet gevestigd zijn in Nederland geldt dat er een handmatig uitvoeringsproces wordt ingericht en dit brengt mee dat de afhandeling van de aanvraag en betaling van de subsidie langer in beslag kan nemen dan voor aanvragers die wel in Nederland gevestigd zijn. Nadat de subsidie is vastgesteld zullen nog controles op rechtmatigheid plaatsvinden, om te controleren of de gedeclareerde trajecten echt hebben plaatsgevonden en of er wordt voldaan aan de administratieplicht.

Inhuurconstructie

In beginsel moet de loopbaanadviseur (of zijn werkgever) zelf de trajecten registreren, de aanvraag indienen en voldoen aan de administratieve verplichtingen die bij de aanvraag komen kijken. Het is echter mogelijk dat een zelfstandig loopbaanadviseur zich laat inhuren door een ander bedrijf of de administratieve taken die komen kijken bij het aanvragen van de subsidie uitbesteedt. In dat geval zal de loopbaanadviseur deze andere partij moeten machtigen om de subsidieaanvraag namens hem in te dienen. Bij de afspraken over verdeling van het subsidiegeld is van belang dat partijen rekening houden met de kwaliteit van het traject. Het bedrag dat de loopbaanadviseur krijgt moet in verhouding staan tot de inspanning die hij moet verrichten. Voorkomen moet worden dat een van de partijen een onevenredig hoog deel van de subsidie ontvangt. Om de kwaliteit van het adviestraject te beschermen geldt als richtlijn dat de loopbaanadviseur ten minste 80% van het subsidiebedrag voor zijn inspanningen krijgt. De reden voor deze richtlijn is om oneigenlijke inhuurconstructies tegen te gaan, waarbij een van de partijen een onevenredig hoog deel van de subsidie ontvangt. Dat zou immers invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de adviestrajecten en moet worden voorkomen.

Administratieve lasten, verantwoording en dossiervorming

Voor relatief kleine subsidies zoals de subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt voor ontwikkeladviezen, geldt dat de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt. De bij het aanvragen van de subsidie vereiste op te sturen documenten en informatie is daarom tot een minimum beperkt. Dit ontslaat de loopbaanadviseur er niet van de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies desgevraagd aan te tonen aan de uitvoerder van de subsidieregeling. SZW heeft de bevoegdheid te controleren en maatregelen te nemen om fraude of oneigenlijk gebruik te voorkomen en op te sporen. De loopbaanadviseur, zijn werkgever of de gemachtigde moet er zorg voor dragen dat er een deugdelijke administratie wordt bijgehouden, op basis waarvan gecontroleerd kan worden of het ontwikkeladviestraject gegeven is en aan alle voorwaarden wordt voldaan. In bijlage IV is een overzicht opgenomen van de documenten die de loopbaanadviseur in zijn administratie moet bewaren.

Toepassing in Caribisch Nederland

De regeling is ook van toepassing in Caribisch Nederland. Dat wil zeggen dat deelnemers, die woonachtig zijn in Caribisch Nederland, in aanmerking kunnen komen voor een gratis ontwikkeladvies. Loopbaanadviseurs uit Caribisch Nederland kunnen, uiteraard mits zij voldoen aan de in de regeling gestelde eisen, ontwikkeladviestrajecten geven. Voor deelnemers en loopbaanadviseurs uit Caribisch Nederland geldt dat zij, wanneer zij geen BSN hebben, het CRIB-nummer moeten opgeven bij de aanvraag.

4. Uitvoering, handhaving en evaluatie

Uitvoerbaarheid

De regeling wordt namens de minister uitgevoerd door Uitvoering van Beleid (UVB), onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. Deze directie heeft tot voor kort een vergelijkbare subsidieregeling voor ontwikkeladviezen (TSOV) uitgevoerd en beschikt daarom over de expertise die nodig is voor het uitvoeren van deze regeling. UVB heeft deze regeling beoordeeld op uitvoerbaarheid.

UVB acht de regeling uitvoerbaar. UVB kan de regeling per 1 oktober 2020 uitvoeren. Vanaf die datum is het portaal voor het indienen van de subsidieaanvragen gereed. De regeling kan wel per 1 augustus 2020 in werking treden, zodat vanaf die datum gestart kan worden met het registreren en uitvoeren van de ontwikkeladviestrajecten. UVB heeft in de uitvoeringstoets verder een aantal uitvoeringsrisico’s benoemd.

Voor de doelgroep moet worden gecontroleerd of iemand een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in Nederland verzekerd is voor volksverzekeringen of wanneer iemand in Nederland woont of werkt. Om dit te kunnen controleren zou een gegevensuitwisseling met respectievelijk SVB en BRP gerealiseerd moeten worden. Gelet op de beschikbare tijd is dat niet haalbaar. In vrijwel alle gevallen geldt echter dat wanneer deelnemers een BSN heeft, zij verzekerd zijn voor volksverzekeringen of in Nederland wonen en werken. De controle of een deelnemer tot de doelgroep hoort zal daarom worden gedaan aan de hand van het BSN van de deelnemer.

Als tweede belangrijk uitvoeringsrisico noemt UVB de toegankelijkheid van de regeling voor Caribisch Nederland, voornamelijk voor subsidieaanvragers afkomstig uit Caribisch Nederland. Verschillen in taal, tijdzone en gebruikte valuta brengen uitvoeringstechnische uitdagingen mee. Daarnaast kunnen subsidieaanvragers afkomstig uit Caribisch Nederland niet via het subsidieportaal van UVB digitaal een aanvraag doen. In het aanvraagformulier zit een aantal controles (bijvoorbeeld op BSN, adres en IBAN-rekeningnummer), waardoor het formulier niet kan worden ingediend wanneer die gegevens niet of niet juist zijn opgegeven of kunnen worden opgegeven. Subsidieaanvragers uit Caribisch Nederland beschikken doorgaans niet over de gegevens om het aanvraagformulier te kunnen invullen.

Desondanks kan deze regeling grote waarde hebben voor Caribisch Nederland. Ook in Caribisch Nederland wordt men geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Ook daar verandert het werk en worden mensen geraakt. Voor deelnemers van Caribisch Nederland kan een ontwikkeladviestraject zeker ook relevant en bruikbaar zijn. Daarom is besloten de regeling eveneens open te stellen voor Caribisch Nederland. Dit betekent wel dat er uitvoeringstechnische uitdagingen zijn voor UVB. De afhandeling van aanvragen kan niet worden geautomatiseerd in de korte tijd die beschikbaar is. Subsidieaanvragers uit Caribisch Nederland zullen handmatig in staat moeten worden gesteld om een subsidieaanvraag te doen en deze aanvragen zullen handmatig moeten worden beoordeeld en afgehandeld. Dat proces kost meer tijd en is meer foutgevoelig dan een geautomatiseerd proces.

Misbruik, oneigenlijk gebruik en handhaving

Bij de totstandkoming van deze regeling is nadrukkelijk gekeken naar mogelijke risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies op basis van deze regeling. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik zo veel mogelijk te beperken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de controle of de deelnemer echt bestaat en onder de doelgroep valt aan de hand van zijn BSN en het verplicht invullen en ondertekenen van de prestatieverklaring door zowel de deelnemer als de loopbaanadviseur.

Evaluatie

Deze regeling zal als onderdeel van het volledige crisispakket NL leert door worden geëvalueerd. De evaluatie zal binnen 3 jaar na het aflopen van de regelingen worden gedaan.

5. Financiering

De middelen voor deze subsidieregeling zijn afkomstig van het budget dat beschikbaar is gesteld voor het crisispakket NL leert door. In totaal is er door het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor online scholing en ontwikkeladviezen.

Het kabinet wil 20.000 ontwikkeladviestrajecten subsidiëren. Met een subsidiebedrag van € 700,– per adviestraject komt het subsidieplafond voor ontwikkeladviezen te liggen op € 14 miljoen.

Artikelsgewijs

Algemeen

Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies. Dit betekent dat ook de op die wet gebaseerde Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: Kaderregeling) van toepassing is. Dit betekent dat een aantal zaken niet in deze subsidieregeling is opgenomen, omdat dat te vinden is in de Kaderregeling. Zo is bijvoorbeeld SZW bevoegd om bij terugvordering van ten onrechte betaalde subsidies gemaakte kosten en verschuldigde wettelijke rente in rekening te brengen (artikel 1.8 van de Kaderregeling). Hetzelfde geldt voor de bepalingen rond de subsidieaanvraag en de subsidieverstrekking. Waar de Algemene wet bestuursrecht regels stelt, gelden die regels en vullen de in deze regeling opgenomen bepalingen die regels aan.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 bevat een aantal begripsbepalingen, waarbij in verband met de vindbaarheid is gekozen om deze alfabetisch de ordenen. Enkele daarvan worden hier nader toegelicht. Degenen die in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling zijn de loopbaanadviseur, de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat (werkgever) of de persoon die namens de loopbaanadviseur het proces van registratie tot en met subsidievaststelling voor zijn rekening neemt (de gemachtigde). Deze drie staan genoemd in de begripsbepalingen.

Het begrip deelnemer is ruim. Het gaat om alle natuurlijke personen die verbonden zijn met de (Caribisch-)Nederlandse arbeidsmarkt en tussen de 18 jaar en de leeftijd waarop de AOW of AOV ingaat, oud zijn. Ondanks de ruime omschrijving van de doelgroep is het van belang om op te merken dat de regeling vooral bedoeld is voor personen die stappen willen zetten op een kansrijke arbeidsmarkt. Dat betreft dan personen die werkloos zijn of dreigen werkloos te raken als gevolg van COVID-19 en die op weg naar een beroep waar zij mogelijk hun toekomstige loopbaan kunnen vinden, een daarop gericht traject willen volgen via een ontwikkeladviestraject. Maar ook voor personen die werkzaam zijn, staat deze regeling open en zij kunnen zich aanmelden voor een traject ontwikkeladvies in verband met verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

In onderdeel g is beschreven wat onder een loopbaanadviseur wordt verstaan. Artikel 4 stelt nadere eisen aan de loopbaanadviseur die subsidie wil aanvragen. Naast de loopbaanadviseur kan ook de werkgever van de loopbaanadviseur of een gemachtigde, namens de loopbaanadviseur, subsidie aanvragen voor een door de loopbaanadviseur uitgevoerd ontwikkeladviestraject.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Op grond van deze regeling wordt subsidie verstrekt voor ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers. Bijlage I bij deze regeling geeft een beschrijving van de eisen waaraan een ontwikkeladviestraject moet voldoen.

Artikel 4. Eisen aan loopbaanadviseur

Een loopbaanadviseur komt in aanmerking voor subsidie als hij aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Vereist is dat hij een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond, minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft en zich verklaart aan de gedragscode in bijlage II te houden. Wanneer een loopbaanadviseur niet is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional respectievelijk bij het CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional, gelden alle eisen in het eerste lid. In het andere geval wordt een loopbaanadviseur geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, of a en b, te hebben voldaan.

Een loopbaanadviseur moet over de vereiste opleidingen en kennis beschikken om het loopbaantraject naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit zijn in ieder geval opleidingen en trainingen die als relevant worden aangemerkt bij de erkenning door Noloc voor Noloc erkend loopbaanprofessional. Desgevraagd toont de loopbaanadviseur aan dat hij aan de opleidingseisen bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, heeft voldaan door het overleggen van diploma’s en certificaten.

De toets op drie jaar relevante werkervaring vindt niet plaats als de betrokken adviseur is geregistreerd bij het CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL) omdat deze toets al door het CMI is uitgevoerd. Daarbij is overigens niet van belang welk type certificering heeft plaatsgevonden (A, B of C).

De door Noloc erkende adviseurs en alle niet-geregistreerde adviseurs, moeten kunnen aantonen dat zij minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben.

Bij het beoordelen daarvan, worden de volgende aspecten meegewogen. De adviseur heeft de afgelopen drie jaren gemiddeld vijfentwintig cliënten of meer begeleid in individuele trajecten.

De drie jaar relevante werkervaring kan de loopbaanadviseur desgevraagd aantonen door middel van bijvoorbeeld zijn LinkedIn profiel, zijn zakelijke website, zijn CV, het verstrekken van referenties of een schriftelijke verklaring over de relevante werkervaring. Een andere manier om relevante werkervaring aan te tonen is door middel van facturen aan cliënten en hun werkgevers.

Een loopbaanadviseur kan, mits hij aan de relevante voorwaarden voldoet, ongeacht waar hij binnen de Europese Unie of de EER is gevestigd, eveneens een subsidie aanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 5. Subsidieplafond

Dit artikel geeft het totaal beschikbare budget weer dat openstaat voor de ontwikkeladviestrajecten op grond van deze regeling. Dit subsidieplafond hoort uiteraard in deze regeling te worden opgenomen, maar is mede van belang voor de uiteindelijke subsidievaststelling, aangezien subsidieaanvragen slechts kunnen worden gehonoreerd tot het maximumbedrag van € 14.000.000 dat in dit artikel is vermeld (zie verder artikel 9).

Artikel 6. Registratiefase

Voordat het ontwikkeladviestraject kan starten en de subsidieaanvraag kan worden gedaan vindt de registratiefase plaats. Een loopbaanadviseur, of voor of namens hem de werkgever of degene die hij heeft gemachtigd, registreert de deelnemers aan wie hij ontwikkeladvies zal gaan geven. In deze fase registreert hij elke deelnemer apart en krijgt vervolgens voor deze deelnemer een registratiecode. Voor deze deelnemer mogen vervolgens geen registraties meer worden gedaan. Er is dus per deelnemer één registratiecode. Registratie vindt plaats op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl.

Met een registratiecode kan de loopbaanadviseur, na afronding van het ontwikkeladviestraject, de subsidieaanvraag voor dit traject doen. Subsidieaanvrager dient alert erop te zijn dat hij zijn aanvraag bijtijds indient. Voorts, hoewel die kans gering is, geldt dat als het subsidieplafond van € 14 miljoen wordt overschreden, daarna binnengekomen subsidieaanvragen worden afgewezen (zie artikel 9).

De registratiefase eindigt 31 december 2020 om 17.00 uur. Er kan echter besloten worden de registratietermijn eerder te laten aflopen. Dat kan als blijkt dat er een zodanig aantal registratiecodes is toegekend, dat met een overeenkomstig aantal ontwikkeladviestrajecten het subsidieplafond naar verwachting zal worden overschreden.

Artikel 7. Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door middel van een vooraf vastgesteld elektronische aanvraagformulier dat op de website www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl is te vinden. Bij de aanvraag dient een aantal stukken worden opgeleverd, en overige relevante informatie worden verstrekt. Deze staan alle in het tweede en derde lid en spreken verder voor zich. Een subsidieaanvraag kan zoals gemeld, eveneens worden gedaan door een buiten Nederland gevestigde loopbaanadviseur. Relevante opleiding, registratie en ervaring, in een ander land binnen de EU/EER verworven, kan worden aangemerkt als relevant voor het geven van ontwikkeladvies aan de doelgroep deelnemers van deze regeling.

Om de regeling goed te kunnen uitvoeren zijn gegevens van de loopbaanadviseur nodig, alsmede gegevens van de deelnemer.

Het vierde lid van artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies schrijft voor dat de subsidieontvanger bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de minister in verband met de besteding van de subsidie het BSN vermeldt van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Voor de loopbaanadviseur geldt dat er informatie moet zijn over diens naam en BSN, onder andere teneinde inzicht te krijgen over het aantal registraties dat heeft plaatsgevonden en de hoeveelheid registratiecodes die met zijn aanvraag zijn meegezonden. De deelnemer verstrekt bij de subsidieaanvraag, via de Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer, gegevens omtrent hemzelf.

Voorts kan in dit verband er nog eens op worden gewezen dat de administratie van de loopbaanadviseur in orde dient te zijn om te voorkomen dat tegen een weigering wordt aangelopen.

Alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Wanneer dit niet is gebeurd binnen de voorgeschreven termijn, zal de aanvraag buiten behandeling worden gelaten op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht en kan het ontwikkeladviestraject niet meer in aanmerking komen voor subsidie. De loopbaanadviseur kan niet opnieuw een aanvraag indienen als de aanvraagtermijn is verstreken (artikel 8).

Artikel 8. Aanvraagtijdvak subsidie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2020. De laatste dag waarop subsidieaanvragen kunnen worden ingediend is 1 maart 2021, tot 17.00 uur. Daarna ingediende subsidieaanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Rangschikking

De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen. Op grond van artikel 2.3 van de Kaderregeling geldt dat wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn onvolledige subsidieaanvraag aan te vullen, het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag geldt als het tijdstip van ontvangst van de aanvraag. Op de dag van overschrijding van het subsidieplafond worden alle op die dag voor 17.00 uur ingediende aanvragen als gelijktijdig ingediend beschouwd.

Artikel 10. Subsidiebedrag

Dit artikel behoeft weinig toelichting. Het genoemde bedrag is het vastgestelde subsidiebedrag per ontwikkeladviestraject dat is afgerond en per deelnemer.

Artikel 11. Subsidievaststelling zonder verlening

De minister stelt de subsidie vast zonder voorafgaande verlening. De subsidievaststelling na een volledige aanvraag zal enkele weken in beslag nemen. In elk geval zal de subsidievaststelling binnen de in artikel 4.1, eerste lid, van de Kaderregeling genoemde termijn van 13 weken plaatsvinden.

Artikel 12. Weigering van de subsidie

Artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht geeft een aantal gronden waarop subsidie in elk geval kan worden geweigerd. Dat geldt onder andere als het ontwikkeladviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet heeft plaatsgevonden, als er geen sprake is van een behoorlijke wijze van rekening en verantwoording of als in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens worden verstrekt.

In deze regeling worden drie aanvullende weigeringsgronden opgenomen.

Ten eerste wordt de subsidie geweigerd als de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan in of op grond van de Kaderwet SZW-subsidies en de bij deze regeling gestelde eisen. Tweede grond voor weigering is wanneer het subsidieplafond is bereikt. Ten slotte wordt subsidie geweigerd, wanneer onvoldoende zeker is dat de administratie van de subsidieontvanger voldoet aan de gebruikelijke eisen. Met ‘gebruikelijke eisen’ wordt gedoeld op de eisen die onder meer voortvloeien uit de artikelen 2:10 en 3:15i van het Burgerlijk Wetboek. Bijlage IV vermeldt een aantal terzake geldende eisen.

De administratie moet, kort gezegd, zo zijn ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend en moet gedurende zeven jaren worden bewaard.

Artikel 13. Wijziging subsidievaststelling

Dit artikel vindt toepassing als duidelijk is dat door het handelen van de loopbaanadviseur, zijn werkgever of de gemachtigde er subsidie is verstrekt voor een doel dat niet overeenkomt met de doelstelling van deze regeling, zoals die is verwoord in artikel 2, te weten het door middel van subsidie deelnemers kunnen aanbieden gratis ontwikkeladviestrajecten te volgen, gericht op het weer verkrijgen van arbeid of het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Als aan deze kernelementen niet wordt voldaan door de gedragingen van de loopbaanadviseur, kan de subsidievaststelling worden ingetrokken of in zijn nadeel worden gewijzigd. Alsdan wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de subsidieontvanger. Ook kan wettelijke rente in rekening worden gebracht over het terug te betalen bedrag (artikel 1.8 van de Kaderregeling).

Artikel 14. Melding fraude

Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een subsidieaanvrager fraude heeft gepleegd bij het verkrijgen van subsidie, kan de minister hiervan melding maken bij het Openbaar Ministerie. Wanneer de loopbaanadviseur een erkend of gecertificeerd loopbaanadviseur is, kan ook melding worden gedaan bij Noloc respectievelijk CMI of een overeenkomstige instelling buiten Nederland. Dit kan tot gevolg hebben dat de betrokken adviseur zijn erkenning of certificering verliest.

Artikel 15. Meewerken aan controle en onderzoek

In het eerste lid, onderdelen a en b, is geregeld dat de loopbaanadviseur meewerkt aan een controle door SZW. Dit kan een controle zijn om vast te stellen of subsidie kan worden verstrekt, of om achteraf na te gaan of de subsidie terecht is verstrekt. Wanneer blijkt dat de subsidie ten onrechte is verstrekt, wordt deze geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de subsidieontvanger. Ook kan verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over het terug te betalen bedrag (artikel 1.8 van de Kaderregeling).

Daarnaast geldt dat het verstrekken van subsidies op grond van deze regeling een beleidsinstrument is dat wordt ingezet om in de huidige crisisperiode met een effectief instrument de arbeidsmarktkansen voor personen die in een lastige arbeidsmarktpositie terecht zijn gekomen te vergroten. Het is dan ook van belang om inzicht te verkrijgen in de realisatie van het beleid. Aan de hand van dat inzicht kan het beleid verder ontwikkeld worden. Een subsidieontvanger heeft baat bij deze regeling doordat hij, met hulp van subsidie, een ontwikkeladviestraject kan bieden die de deelnemer profijt kan opleveren in zijn verdere loopbaan. Van subsidieontvangers mag daarom ook worden verwacht dat zij meewerken aan onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het (scholings)beleid. Daar hoort dan ook bij dat er vragen kunnen worden gesteld en inlichtingen kunnen worden gevraagd die nodig zijn voor de evaluatie van het beleid.

Ook de deelnemer verleent medewerking aan ingezet onderzoek door middel van informatie van zijn kant. Door ondertekening van de Toestemmingsverklaring (format 1.4) geeft de deelnemer aan daartoe bereid te zijn.

Artikel 16. Evaluatie

Er zal na drie jaar een evaluatie worden uitgevoerd, waarin de doelstellingen van het beleid en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden onderzocht.

Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 april 2021. De regeling blijft vanaf de datum van 1 april 2021 gelden voor de afwikkeling van alle subsidieaanvragen die tot en met 1 maart 2021 zijn ingediend.

Alleen voor ontwikkeladviestrajecten die uiterlijk 1 maart 2021 zijn afgerond, kan subsidie worden verstrekt, mits de subsidieaanvraag dan ook, conform artikel 9, derde lid, op 1 maart 2021 vóór 17.00 uur is ingediend.

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling betreft de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies. Onder de paraplu van NL leert door worden twee regelingen opgesteld. Deze regeling komt per 1 augustus 2020 en korte tijd daarna zal een volgende regeling worden getroffen die het beleidsinstrument scholing tot onderwerp zal hebben.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie.

X Noot
2

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie.

X Noot
3

Voor deelnemers uit Caribisch Nederland hier het CRIB-nummer invullen

X Noot
4

Kamerbrief (TK nr. 35420-39) betreffende Derde wijziging NOW, 20-05-2020.

X Noot
6

Zo blijkt uit cijfers van CBS dat in april 2020 is het aantal personen met betaald werk in Nederland is afgenomen met 160.000. Het aantal werklozen is daarentegen met 41 duizend gestegen en het aantal WW-uitkeringen nam in diezelfde periode van 42 duizend toe.

Naar boven