Besluit van 23 juni 2020 tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers teneinde het mogelijk te maken de duur van de overbruggingsregeling met vier maanden te verlengen en het aanbrengen van enkele technische wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2020, nr. 2020-0000079707;

Gelet op artikel 78f van de Participatiewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 17 juni 2020, No. W12.20.0183/III;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2020, nr. 2020-0000084831;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12, onderdeel b, wordt «financiële verplichtingen» vervangen door «de financiële verplichtingen».

B

In artikel 16, eerste lid, vervalt «c.».

C

In artikel 18, eerste lid, wordt «drie maanden» vervangen door «vier maanden».

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Deel I. Algemene toelichting

Het kabinet heeft per brief van 20 mei 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Noodpakket voor banen en economie 2.0 (hierna: Noodpakket 2.0) met drie maanden wordt verlengd, namelijk tot 1 september 2020. Na nader overleg met sociale partners heeft het kabinet besloten, zoals opgenomen in de brief van 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer1, dat het Noodpakket 2.0 met een extra maand wordt verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. De verlenging van het noodpakket met een extra maand betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het noodpakket is verlengd omdat, ondanks dat de uitbraak van het virus voorlopig lijkt te zijn ingedamd, de economische gevolgen van de coronacrisis voortduren. Bij de extra verlenging tot 1 oktober 2020 heeft het kabinet overwogen dat deze extra tijd de benodigde ruimte biedt om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase.

De Tozo voorziet in de mogelijkheid bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de maximale duur van de bijstandsverlening en de periode waarover bijstand kan worden verleend, te verlengen met ten hoogste drie maanden. Van deze mogelijkheid is reeds gebruik gemaakt.2 Onderhavige wijziging van de Tozo maakt het mogelijk om bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de duur en de periode met ten hoogste vier maanden te verlengen. Hiermee wordt in de Tozo de bevoegdheid gecreëerd om uitvoering te geven aan het besluit van het kabinet om de Tozo, als onderdeel van het verlengde Noodpakket 2.0, met een extra vierde maand te verlengen.

De daadwerkelijke verlenging met vier maanden wordt materieel neergelegd in een aanpassing van de reeds bestaande ministeriële regeling – de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – die thans voorziet in de verlenging tot 1 september 2020. De wijziging van de ministeriële regeling wordt zo snel mogelijk na inwerkingtreding van onderhavig besluit in de Staatscourant gepubliceerd. Met het oog op de uitvoeringslasten voor gemeenten en regeldruk voor zelfstandig ondernemers zijn gemeenten gevraagd om op de extra verlenging te anticiperen bij aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2020.3 Hierdoor is een aanvullende aanvraag voor algemene bijstand voor levensonderhoud voor de maand september niet nodig; aanvragen vanaf 1 juni kunnen zien op de kalendermaanden juni tot en met september 2020. Onderhavig besluit en de wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers werken daarom terug tot en met 1 juni 2020.

Omdat in het onderhavige besluit slechts een bevoegdheid wordt gecreëerd, heeft het per definitie geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk deelt deze zienswijze.

Deel II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I. Wijziging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Onderdeel A en B (artikelen 12 en 16)

De aanpassing van artikel 12, onderdeel b, betreft een taalkundige verbetering. De aanpassing van artikel 16, eerste lid, betreft een technische verbetering. Het artikel bevat twee onderdelen. Onderdeel b heeft drie subonderdelen. Voor het eerste subonderdeel is abusievelijk een «c.» geplaatst. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Onderdeel C (artikel 18)

Artikel 18, eerste lid, van de Tozo biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de maximale duur van de bijstandsverlening en de periode waarover bijstand kan worden verleend, te verlengen met ten hoogste drie maanden. Onderhavige wijziging maakt het mogelijk het aanvraagtijdvak, de duur en de periode met ten hoogste vier in plaats van drie maanden te verlengen.

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juni 2020. Op dit moment anticiperen gemeenten al op de wijziging van de Tozo en de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De terugwerkende kracht zorgt ervoor dat de besluiten van gemeenten worden voorzien van een afdoende grondslag.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 420, nr. 42.

X Noot
3

De Staten-Generaal is bij brief van 29 mei 2020 op de hoogte gesteld van deze constructie.

Naar boven