Bijzonder reglement van de rechtbank Den Haag

Het bestuur van de rechtbank te Den Haag heeft ter uitvoering van artikel 2 van het Besluit orde van dienst gerechten (Stb. 2001, 619) het volgende reglement vastgesteld.

Artikel 1

Het rechterlijke jaar wordt gelijkgesteld aan het kalenderjaar.

Artikel 2

Gedurende het rechterlijke jaar zullen de zittingen van de onderscheiden kamers van de teams van rechtsgebieden bestuursrecht, civiel recht, familie- en jeugdrecht en strafrecht van de rechtbank worden gehouden op de tijdstippen zoals telkenmale, met inachtneming van dit reglement, nader vast te stellen.

Artikel 3

De rolzitting van de enkelvoudige kamer van team handel (rolrechter), als bedoeld in Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken, wordt gehouden op woensdag om 10.00 uur.

Artikel 4

In de teams kanton geldt voor de zittingen in de onderscheiden vestigingen (locaties) het volgende.

 • 4.1. Gouda

  De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

  • a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke donderdag om 10.00 uur;

  • b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

  • c. voor strafzaken: elke tweede woensdag en vierde vrijdag in de maand om 09.00 uur;

  • d. voor Mulderzaken: elke tweede vrijdag en derde woensdag in de maand om 9.00 uur;

  • e. voor extrajudiciële zaken: elke dinsdag om 10.00 uur;

  • f. voor pachtzaken: elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur, en verder op de door de fungerend voorzitter te bepalen (vrij-)dagen.

  Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank aan de Oosthaven 25 (2801 PC), Postbus 3013 (2800 CC).

 • 4.2. Den Haag

  De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

  • a. de rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 10.00 uur op de wijze zoals vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage;

  • b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

  • c. voor strafzaken en Mulderzaken: elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur;

  • d. voor extrajudiciële zaken: op door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

  • e. voor pachtzaken: op door de fungerend voorzitter van de pachtkamer te bepalen dagen en uren.

  Zittingen worden gehouden in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, (2595 AJ), Postbus 20302 (2500 EH).

 • 4.3. Leiden

  De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

  • a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke woensdag om 10.00 uur;

  • b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

  • c. voor strafzaken: op de door de kantonrechter te bepalen maandagen om 9.00 uur;

  • d. voor Mulderzaken: op dinsdagen om 9.00 uur;

  • e. voor extrajudiciële zaken: elke dinsdag om 9.00 uur;

  • f. voor pachtzaken: elke eerste donderdag in de maand om 10.00 uur.

  Buiten de gewone sluitingsdagen worden geen zittingen gehouden op 3 oktober.

  Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank aan de Witte Singel 1 (2311 BG), Postbus 11171 (2301 ED).

Artikel 5

Op de zaterdagen en de zondagen, alsmede op de dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, met uitzondering van de Goede Vrijdag, worden in beginsel geen zittingen gehouden. In Den Haag, Leiden en Gouda worden bovendien geen zittingen gehouden op 27, 28, 29, 30 en 31 december. In Leiden en Gouda worden tevens geen zittingen gehouden op 24 december en op 2 januari vallende op donderdag. Op alle dagen waarop zittingen kunnen worden gehouden is de griffie in de hoofdvestigingsplaats en in de nevenvestigingen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Artikel 6

De zittingsroosters van de onderscheiden teams van de rechtbank zullen steeds zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan ter inzage worden gelegd ter griffie (centrale balie) van de hoofd- of nevenvestigingsplaats waar de desbetreffende zitting wordt gehouden.

Artikel 7

Het bestuur kan, als het belang van de dienst dit vereist, maar niet dan na overleg met de betrokken medewerkers van de rechtbank, bepalen dat van het rooster wordt afgeweken, ook waar het betreft het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 8. Slotbepalingen.

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 16 december 2019. Dit reglement komt in de plaats van het bijzonder reglement van 11 december 2018.

Dit reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.

Den Haag, 16 december 2019

Het bestuur van de rechtbank Den Haag, M.A. van de Laarschot President

Naar boven