Kennisgeving (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’

Logo Schouwen-Duiveland

 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 9 juli 2020 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00290Bpp-VA01 van 27 juli 2020 tot en met 7 september 2020 ter inzage ligt.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken via (0111) 452 111. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Het plan

Het bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. In het paraplubestemmingsplan worden in één keer meerdere bestemmingsplannen herzien waarbij alleen de regeling wordt opgenomen dat woningen niet gebruikt mogen worden voor de huisvesting van meer dan één huishouden. Met deze regeling wordt onder meer kamerverhuur tegengegaan.

Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gronden die vallen in de volgende bestemmingsplannen: 'Buitengebied', ‘Brouwershaven, Noordgouwe en Dreischor', 'Heereweg 33-35-37 Noordgouwe', 'Bebouwde kom Zierikzee', 'Bebouwde kom Bruinisse', 'Woningbouw Riekusweel IV', 'Dreef Bruinisse', 'Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland', 'Bebouwde kom Poortambacht' en 'Bedrijventerrein Zierikzee 2014'.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

De woningen die zijn opgenomen in de bijlage bij de regels zijn uitgezonderd van de hoofdregel dat een woning slechts door één huishouden bewoond mag worden (in plaats van de regeling uit het ontwerpbestemmingsplan waarin objectgebonden overgangsrecht op deze woningen van toepassing was). Verder is de woning aan de Nieuwstraat 4 in Bruinisse toegevoegd aan de lijst met woningen in de bijlage van de regels.

Reageren

Van 28 juli 2020 tot en met 7 september 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

• belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• ieder belanghebbende, voor zover gericht tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een voorlopige voorziening - op 8 september 2020 in werking.

 

Zierikzee, 24 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Naar boven