Wijziging van het Besluit van 21 februari 2020 tot vaststellen aanvang aanvraagprocedure vergunningen voor lokale digitale radio-omroep, Agentschap Telecom

Gelet op artikel 3.10, eerste lid onder a, van de Telecommunicatiewet, artikel 11 van het Frequentiebesluit 2013, artikel 6f van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst en artikel 3a van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 1, tweede lid komt als volgt te luiden:

Tot 11 september 2020, 09:00 uur, vormt de capaciteit, bedoeld in het vierde lid van artikel 3a van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst, zes twaalfde deel van de capaciteit in een allotment.

Artikel 2

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

  • 1. uw naam en adres;

  • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

  • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • 4. de gronden van uw bezwaar;

  • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

TOELICHTING

Op 22 februari 2020 zijn de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst en de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst gewijzigd, in verband met een tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep.

In artikel 6f van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst is opgenomen dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf een door de Minister te bepalen tijdstip. In het Bekendmakingsbesluit van 21 februari 20201 is hieraan invulling gegeven. In artikel 1, tweede lid van het Bekendmakingsbesluit van 21 februari 2020 is bepaald dat tot en met 10 september 2020 de capaciteit, bedoeld in het vierde lid van artikel 3a van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst, zes twaalfde deel van de capaciteit in een allotment vormt. De overige capaciteit (zes twaalfde deel) is beschikbaar voor commerciële omroepen.

Deze splitsing geldt gedurende zes maanden, zodat er genoeg tijd is om een evenwichtige verdeling tussen lokale publieke en commerciële omroepen in de praktijk vorm te kunnen geven.

Met deze wijziging wordt het tijdstip vastgesteld, te weten 09:00 uur, waarop vanaf 11 september 2020 vergunningen kunnen worden aangevraagd, indien in een allotment nog vergunningen beschikbaar zijn. Vanaf dat moment vervalt de splitsing. Indien in een allotment nog vergunningen beschikbaar zijn, kunnen deze dus vanaf 11 september 2020, 09:00 uur, door zowel lokale publieke als commerciële omroepen worden aangevraagd, met inachtneming van het bepaalde in de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.


X Noot
1

Besluit van 21 februari 2020 tot vaststellen aanvang aanvraagprocedure vergunningen voor lokale digitale radioomroep, Staatscourant 2020, 11907.

Naar boven