Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 11907Overig

Besluit van 21 februari 2020 tot vaststellen aanvang aanvraagprocedure vergunningen voor lokale digitale radio-omroep

Gelet op artikel 3.10, eerste lid onder a, van de Telecommunicatiewet, artikel 11 van het Frequentiebesluit 2013, artikel 6f van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst en artikel 3a van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte als bedoeld in nationale voetnoot HOL007B van het Nationaal Frequentieplan 2014 kan (op grond van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst of de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst, in verband met de tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep) worden ingediend vanaf 10 maart 2020 om 09:00 uur.

  • 2. Tot en met 10 september 2020 vormt de capaciteit, bedoeld in het vierde lid van artikel 3a van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst, zes twaalfde deel van de capaciteit in een allotment.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, T. Kroeze Hoofd Media Agentschap Telecom

Bezwaarclausule

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:

  • 1. uw naam en adres;

  • 2. de datum van uw bezwaarschrift;

  • 3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • 4. de gronden van uw bezwaar;

  • 5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

TOELICHTING

Op 22 februari 2020 is de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst, en de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst gewijzigd, in verband met een tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep.

In artikel 6f van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst is opgenomen dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf een door de Minister te bepalen tijdstip. Met dit bekendmakingsbesluit wordt hieraan invulling gegeven. Vanaf 10 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend voor een vergunning voor lokale digitale radio-omroep. Hierdoor hebben partijen genoeg tijd om na publicatie van de Regelingen een aanvraag voor deze vergunningen voor te bereiden en in te dienen. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

Tot 11 september 2020 is voor lokale publieke omroepen per allotment zes twaalfde deel van de capaciteit beschikbaar. De andere zes twaalfde deel van de capaciteit is beschikbaar voor commerciële omroepen. Omdat lokale publieke omroepen en commerciële partijen beide hun belangstelling hebben aangegeven voor deze vergunningen is gekozen voor een evenwichtige verdeling tussen lokale publieke en commerciële omroepen. Deze splitsing geldt gedurende zes maanden, zodat er genoeg tijd is om deze evenwichtige verdeling in de praktijk vorm te kunnen geven. Indien er na zes maanden in een allotment nog vergunningen beschikbaar zijn, kunnen deze vanaf 11 september 2020 door zowel lokale publieke als commerciële omroepen worden aangevraagd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, T. Kroeze Hoofd Media Agentschap Telecom