Verkeersbesluit Gemeente Gennep

Logo Gennep

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GENNEP

Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994; Mede gelet op het ter zake bepaalde in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en de Wegenwet (WW);

 

 

Tot het instellen blauwe zone Oliestraat, Bleekstraat en Molenstraat (Pottenhoek), het instellen van eenrichtingsverkeer op de Bleekstraat en het gedeeltelijk opheffen van de blauwe zone op De Poel

 

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.

 

 

Overwegingen

De Oliestraat, de Bleekstraat en de Molenstraat (samen vormen zij de Pottenhoek) en De Poel zijn eigendom van de gemeente Gennep en worden door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden.

Het betreft wegen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994.

Ingevolge het beheer en onderhoud is de gemeente Gennep als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze wegen al naar gelang de functie van de wegen.

In de huidige situatie wordt worden de parkeerplaatsen in de Pottenhoek dagelijks bezet door langparkeerders t.b.v. het centrum. Hierdoor kunnen bewoners hun auto vaak niet kwijt.

De parkeerplaatsen in de Pottenhoek zijn niet bedoeld voor parkeren t.b.v. het centrum en zijn om die reden ook niet opgenomen in de parkeerrouteverwijzingen.

Het instellen van een blauwe zone in deze omgeving, heeft als doel bewoners van de Pottenhoek meer parkeergelegenheid te bieden.

In de huidige situatie wordt de doorstroming van het verkeer in twee richtingen op de Bleekstraat, die erg smal is, belemmerd doordat er auto’s aan 1 kant geparkeerd worden.

Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Bleekstraat heeft als doel om de doorstroming van het verkeer te verbeteren terwijl de mogelijkheid om het parkeren in de Bleekstraat wordt behouden.

Gekozen is voor de rijrichting van de Zuid-Oostwal naar de Oliestraat, omdat het uitzicht vanaf de Bleekstraat op de Zuid-Oostwal niet goed is. Door de gekozen rijrichting wordt dit verkeersveiligheidsknelpunt opgelost.

Om werknemers en bezoekers van het centrum toch voldoende parkeermogelijkheden te bieden om langer dan 2 uur te parkeren, wordt op een deel van parkeerplaats De Poel de blauwe zone opgeheven.

Op De Poel zijn er gedurende de dag voldoende vrije parkeerplaatsen, waardoor er geen te kort aan parkeerplaatsen verwacht wordt door het gedeeltelijk opheffen van de blauwe zone.

Andere parkeermogelijkheden voor werknemers uit het centrum zijn ‘t Melkstraatje, het Europaplein en de Martinushof.

 

Overleg

Het voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 2 juli 2020. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 

Belangenafwegingen

Door het instellen van de blauwe zone moeten langparkeerders t.b.v. het centrum elders parkeren. Om hen voldoende parkeermogelijkheden te bieden, wordt de blauwe zone op een gedeelte van De Poel opgeheven.

De bewoners van de Pottenhoek komen in aanmerking voor een ontheffing voor de maximale parkeerduur in de blauwe zone (conform de criteria ontheffingsmogelijkheden blauwe zone Gennep) .

 

BESLUITEN

Tot het instellen van een blauwe zone, met een maximale parkeerduur van 2 uur, op de Oliestraat (vanaf de Nieuwstraat), de Bleekstraat en de Molenstraat te Gennep.

 

Tot het instellen van eenrichtingsverkeer op de Bleekstraat, rijrichting is van de Zuid-Oostwal naar de Oliestraat.

 

Tot het gedeeltelijk opheffen van de blauwe zone op De Poel te Gennep waardoor er 30 parkeerplaatsen zonder een maximale parkeerduur beschikbaar komen.

 

 

 

De blauwe zone wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E10 van bijlage 1, behorende bij de RVV 1990 en het aanbrengen van blauwe markering langs de parkeervakken.

Het eenrichtingsverkeer op de Bleekstraat wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C02 en C03.

 

Om het einde van de blauwe zone aan te duiden op De Poel worden de borden E11 geplaatst en worden de blauwe strepen bij de parkeervakken weggehaald.

 

De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op onderstaande overzichtstekeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer: 389349

 

Gennep, 9 juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

namens dezen,

Beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit

Dhr. B. Achterberg

Rechtsbescherming

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken en start met ingang van de dag, gelegen na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek moet u richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Bij het verzoekschrift dient u een afschrift van dit besluit te voegen. Voor het behandelen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. De rechtbank zal u na ontvangst van het verzoek hierover inlichten.

Naar boven