Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2020, kenmerk 1704964-206906, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met het vaststellen van bedragen voor het pgb in verband met de GGZ-zorgprofielen wonen en enkele andere wijzigingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.1.1, eerste en vierde lid, 3.6.2, tweede lid, 3.6.3 en 3.6.7 van het Besluit langdurige zorg en artikel 49e, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van ‘, of’ aan het slot van het laatste onderdeel van artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, door een komma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging, of

  • GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding.

B

Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.480’ vervangen door ‘€ 4.652’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.073’ vervangen door ‘€ 4.229’.

C

Artikel 5.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘101,82%’ vervangen door ‘103,83%’.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt ‘2019’ telkens vervangen door ‘2020’.

D

In artikel 5.15a, eerste lid, wordt ‘ten hoogste €243.462’ vervangen door ‘ten hoogste € 304.328’.

E

In artikel 5.17, eerste lid, onderdeel b, wordt €’4.480’ vervangen door ‘€ 4.652’.

F

Artikel 5.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 20’ vervangen door ‘€ 20,73’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 63’ vervangen door ‘€ 65,29’ en wordt ‘€ 58’ vervangen door ‘€ 60,12’.

G

Artikel 8.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 23.407 miljoen’ vervangen door ‘€ 23.408 miljoen’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 20.965 miljoen’ vervangen door ‘€ 20.954 miljoen’, wordt ‘€ 2.441 miljoen’ vervangen door ‘€ 2.454 miljoen’ en wordt ‘15 oktober 2019’ vervangen door ‘1 april 2020’.

H

Artikel 8.10 komt te luiden:

Artikel 8.10

De bedragen die in 2019 beschikbaar zijn voor de verstrekking van persoonsgebonden budgetten zijn voor de hiernavolgende regio’s de achter die regio’s opgenomen bedragen:

Groningen:

87.116.039

Friesland:

127.600.000

Drenthe:

90.407.902

Zwolle:

84.130.789

Twente:

102.702.027

Apeldoorn, Zutphen en omstreken:

51.328.234

Midden IJssel:

19.282.558

Arnhem:

135.827.029

Nijmegen:

88.049.272

Utrecht:

171.056.925

Flevoland:

36.944.568

´t Gooi:

71.412.713

Noord-Holland Noord:

72.868.600

Kennemerland:

42.081.894

Zaanstreek/Waterland:

33.648.522

Amsterdam:

93.590.300

Amstelland en de Meerlanden:

21.204.905

Zuid-Holland Noord:

52.769.426

Haaglanden:

116.166.674

Westland Schieland Delfland:

58.393.820

Midden-Holland:

34.856.453

Rotterdam:

98.310.354

Zuid-Hollandse Eilanden:

61.060.590

Waardenland:

58.397.356

Zeeland:

50.489.991

West-Brabant:

110.105.489

Midden-Brabant:

79.297.934

Noordoost Brabant:

113.142.810

Zuidoost Brabant:

109.204.273

Noord- en Midden-Limburg:

80.342.686

Zuid-Limburg:

102.239.178

I

Artikel 8.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 24.521 miljoen’ vervangen door ‘€ 24.959 miljoen’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 22.012 miljoen’ vervangen door ‘€ 22.322 miljoen’, wordt ‘€2.510 miljoen’ vervangen door ‘€ 2.637 miljoen’ en wordt ‘15 oktober 2019’ vervangen door ‘15 april 2020’.

J

Artikel 8.12 komt te luiden:

Artikel 8.12

De bedragen die in 2020 beschikbaar zijn voor de verstrekking van persoonsgebonden budgetten zijn voor de hiernavolgende regio’s de achter die regio’s opgenomen bedragen:

Groningen:

98.078.322

Friesland:

133.303.190

Drenthe:

101.488.629

Zwolle:

95.982.506

Twente:

109.869.672

Apeldoorn, Zutphen en omstreken:

57.765.433

Midden IJssel:

21.933.013

Arnhem:

147.310.994

Nijmegen:

91.742.031

Utrecht:

191.018.794

Flevoland:

40.882.868

´t Gooi:

78.329.058

Noord-Holland Noord:

73.425.219

Kennemerland:

48.234.192

Zaanstreek/Waterland:

38.557.803

Amsterdam:

102.161.808

Amstelland en de Meerlanden:

22.177.228

Zuid-Holland Noord:

56.396.215

Haaglanden:

122.049.246

Westland Schieland Delfland:

60.115.583

Midden-Holland:

35.676.907

Rotterdam:

108.091.934

Zuid-Hollandse Eilanden:

64.191.851

Waardenland:

59.763.756

Zeeland:

52.944.691

West-Brabant:

118.301.703

Midden-Brabant:

83.085.409

Noordoost Brabant:

119.691.145

Zuidoost Brabant:

116.408.375

Noord- en Midden-Limburg:

80.338.953

Zuid-Limburg:

107.182.540

K

In artikel 9.3d, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘30 juni 2020’ vervangen door ‘31 december 2020’.

L

Bijlage H komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

  • 1. Artikel I, onderdelen F tot en met K treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juli 2020.

  • 2. Artikel I, onderdeel D, treedt inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

  • 3. Artikel I, onderdelen A tot en met C, E en L, treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

BIJLAGE H. TARIEVENTABEL PERSOONSGEBONDEN BUDGET-WLZ 2021

Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).

Zorgprofiel

ZZP

Wel of geen Begeleiding groep

Persoonlijke Verzorging

Verpleging

Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Huishoudelijke hulp

Totaal

Verpleging en verzorging

               
 

1VV

nvt

€ 1.728

€ 4.438

€ 6.878

 

€ 3.875

€ 16.918

 

2VV

nvt

€ 9.488

€ 8.876

€ 2.293

 

€ 3.875

€ 24.532

 

3VV

nvt

€ 14.672

€ 4.438

€ 6.878

 

€ 3.875

€ 29.863

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

4VV

nvt

€ 14.672

€ 8.876

€ 12.590

 

€ 3.875

€ 40.014

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

5VV

nvt

€ 14.672

€ 16.273

€ 19.468

 

€ 3.875

€ 54.289

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

6VV

nvt

€ 14.672

€ 16.273

€ 19.468

 

€ 3.875

€ 54.289

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

7VV

nvt

€ 14.672

€ 16.273

€ 33.183

 

€ 3.875

€ 68.003

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging

8VV

nvt

€ 19.825

€ 16.273

€ 41.187

 

€ 3.875

€ 81.161

Licht verstandelijk gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en verzorging

1LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 19.468

€ 2.828

€ 3.875

€ 31.356

 

1LVG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 19.468

€ 3.168

€ 3.875

€ 31.695

Wonen met behandeling en begeleiding

2LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 33.183

€ 2.828

€ 3.875

€ 45.071

 

2LVG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 33.183

€ 3.168

€ 3.875

€ 45.410

Verstandelijk gehandicapt

               
 

1VG

nee

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ -

€ 3.875

€ 21.650

 

1VG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ 14.143

€ 3.875

€ 35.792

 

1VG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ 15.838

€ 3.875

€ 37.488

 

2VG

nee

€ 5.184

€ -

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 28.527

 

2VG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 19.468

€ 14.143

€ 3.875

€ 42.670

 

2VG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 19.468

€ 15.838

€ 3.875

€ 44.366

Wonen met begeleiding en verzorging

3VG

nee

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 31.907

 

3VG

ja, zonder vervoer

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ 16.971

€ 3.875

€ 48.878

 

3VG

ja, met vervoer

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ 18.664

€ 3.875

€ 50.571

Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging

4VG

nee

€ 5.184

€ 1.478

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 36.841

 

4VG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ 1.478

€ 26.304

€ 16.971

€ 3.875

€ 53.812

 

4VG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ 1.478

€ 26.304

€ 18.664

€ 3.875

€ 55.505

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

5VG

nee

€ 14.672

€ 4.438

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 49.289

 

5VG

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 4.438

€ 26.304

€ 19.800

€ 3.875

€ 69.090

 

5VG

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 4.438

€ 26.304

€ 21.495

€ 3.875

€ 70.784

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering

6VG

nee

€ 5.184

€ -

€ 33.183

€ -

€ 3.875

€ 42.242

 

6VG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 33.183

€ 22.629

€ 3.875

€ 64.871

 

6VG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 33.183

€ 24.324

€ 3.875

€ 66.566

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

7VG

nee

€ 14.672

€ 1.478

€ 41.187

€ -

€ 3.875

€ 61.212

 

7VG

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 41.187

€ 25.458

€ 3.875

€ 86.670

 

7VG

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 41.187

€ 27.152

€ 3.875

€ 88.363

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

8VG

nee

€ 31.043

€ 8.876

€ 12.590

€ -

€ 3.875

€ 56.385

 

8VG

ja, zonder vervoer

€ 31.043

€ 8.876

€ 12.590

€ 19.800

€ 3.875

€ 76.185

 

8VG

ja, met vervoer

€ 31.043

€ 8.876

€ 12.590

€ 21.495

€ 3.875

€ 77.880

Lichamelijk gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1LG

nee

€ 5.184

€ 1.478

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 30.005

 

1LG

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ 1.478

€ 19.468

€ 16.971

€ 3.875

€ 46.976

 

1LG

ja, met vervoer

€ 5.184

€ 1.478

€ 19.468

€ 18.664

€ 3.875

€ 48.669

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2LG

nee

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 39.493

 

2LG

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ 16.971

€ 3.875

€ 56.464

 

2LG

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ 18.664

€ 3.875

€ 58.157

Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

3LG

nee

€ 14.672

€ 1.478

€ 12.590

€ -

€ 3.875

€ 32.615

 

3LG

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 12.590

€ 19.800

€ 3.875

€ 52.415

 

3LG

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 12.590

€ 21.495

€ 3.875

€ 54.110

Wonen met begeleiding en verzorging

4LG

nee

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 39.493

 

4LG

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ 16.971

€ 3.875

€ 56.464

 

4LG

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 1.478

€ 19.468

€ 18.664

€ 3.875

€ 58.157

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

5LG

nee

€ 19.825

€ 4.438

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 47.606

 

5LG

ja, zonder vervoer

€ 19.825

€ 4.438

€ 19.468

€ 19.800

€ 3.875

€ 67.406

 

5LG

ja, met vervoer

€ 19.825

€ 4.438

€ 19.468

€ 21.495

€ 3.875

€ 69.101

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

6LG

nee

€ 25.011

€ 8.876

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 57.230

 

6LG

ja, zonder vervoer

€ 25.011

€ 8.876

€ 19.468

€ 16.971

€ 3.875

€ 74.201

 

6LG

ja, met vervoer

€ 25.011

€ 8.876

€ 19.468

€ 18.664

€ 3.875

€ 75.895

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

7LG

nee

€ 25.011

€ 8.876

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 64.066

 

7LG

ja, zonder vervoer

€ 25.011

€ 8.876

€ 26.304

€ 14.143

€ 3.875

€ 78.209

 

7LG

ja, met vervoer

€ 25.011

€ 8.876

€ 26.304

€ 15.838

€ 3.875

€ 79.904

Visueel gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1ZGvis

nee

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ -

€ 3.875

€ 21.650

 

1ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ 16.971

€ 3.875

€ 38.621

 

1ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 12.590

€ 18.664

€ 3.875

€ 40.314

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2ZGvis

nee

€ 5.184

€ -

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 35.363

 

2ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ -

€ 26.304

€ 14.143

€ 3.875

€ 49.506

 

2ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.184

€ -

€ 26.304

€ 15.838

€ 3.875

€ 51.202

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

3ZGvis

nee

€ 9.488

€ 4.438

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 44.105

 

3ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 9.488

€ 4.438

€ 26.304

€ 14.143

€ 3.875

€ 58.248

 

3ZGvis

ja, met vervoer

€ 9.488

€ 4.438

€ 26.304

€ 15.838

€ 3.875

€ 59.943

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

4ZGvis

nee

€ 25.011

€ 4.438

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 59.627

 

4ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.011

€ 4.438

€ 26.304

€ 19.800

€ 3.875

€ 79.428

 

4ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.011

€ 4.438

€ 26.304

€ 21.495

€ 3.875

€ 81.122

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

5ZGvis

nee

€ 25.011

€ 4.438

€ 33.183

€ -

€ 3.875

€ 66.506

 

5ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.011

€ 4.438

€ 33.183

€ 19.800

€ 3.875

€ 86.307

 

5ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.011

€ 4.438

€ 33.183

€ 21.495

€ 3.875

€ 88.001

Auditief gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en enige verzorging

1ZGaud

nee

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 31.907

 

1ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ 22.629

€ 3.875

€ 54.536

 

1ZGaud

ja, met vervoer

€ 1.728

€ -

€ 26.304

€ 24.324

€ 3.875

€ 56.231

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2ZGaud

nee

€ 19.825

€ 8.876

€ 41.187

€ -

€ 3.875

€ 73.764

 

2ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 19.825

€ 8.876

€ 41.187

€ 25.458

€ 3.875

€ 99.222

 

2ZGaud

ja, met vervoer

€ 19.825

€ 8.876

€ 41.187

€ 27.152

€ 3.875

€ 100.915

Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging

3ZGaud

nee

€ 31.043

€ 16.273

€ 41.187

€ -

€ 3.875

€ 92.379

 

3ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 31.043

€ 16.273

€ 41.187

€ 25.458

€ 3.875

€ 117.837

 

3ZGaud

ja, met vervoer

€ 31.043

€ 16.273

€ 41.187

€ 27.152

€ 3.875

€ 119.530

Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging

4ZGaud

nee

€ 9.488

€ -

€ 41.187

€ -

€ 3.875

€ 54.550

 

4ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 9.488

€ -

€ 41.187

€ 19.800

€ 3.875

€ 74.351

 

4ZGaud

ja, met vervoer

€ 9.488

€ -

€ 41.187

€ 21.495

€ 3.875

€ 76.045

                 

GGZ wonen met intensieve begeleiding

1GGZ-W

nee

€ 1.727

€ 1.478

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 33.384

1GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 1.727

€ 1.478

€ 26.304

€ 11.315

€ 3.875

€ 44.699

 

1GGZ-W

ja, met vervoer

€ 1.727

€ 1.478

€ 26.304

€ 12.667

€ 3.875

€ 46.052

GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2GGZ-W

nee

€ 9.488

€ 4.438

€ 19.468

€ -

€ 3.875

€ 37.269

 

2GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 9.488

€ 4.438

€ 19.468

€ 11.315

€ 3.875

€ 48.585

 

2GGZ-W

ja, met vervoer

€ 9.488

€ 4.438

€ 19.468

€ 12.667

€ 3.875

€ 49.937

GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

3GGZ-W

nee

€ 5.184

€ 4.438

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 39.801

 

3GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 5.184

€ 4.438

€ 26.304

€ 14.143

€ 3.875

€ 53.945

 

3GGZ-W

ja, met vervoer

€ 5.184

€ 4.438

€ 26.304

€ 15.838

€ 3.875

€ 55.639

GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

4GGZ-W

nee

€ 14.672

€ 8.876

€ 26.304

€ -

€ 3.875

€ 53.727

 

4GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 14.672

€ 8.876

€ 26.304

€ 11.315

€ 3.875

€ 65.042

 

4GGZ-W

ja, met vervoer

€ 14.672

€ 8.876

€ 26.304

€ 12.667

€ 3.875

€ 66.394

TOELICHTING

ALGEMEEN

Mensen met een psychische stoornis kunnen een beroep doen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor die zorg in aanmerking te komen dient er, net als iedere andere cliënt, sprake te zijn van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ beoordeelt de aanvraag en stelt vast of een cliënt aan de zorginhoudelijke toegangscriteria van de Wlz voldoet. Indien dit het geval is, kent het CIZ het best passende zorgprofiel toe. Er zijn vijf zorgprofielen die zien op GGZ wonen:

  • GGZ wonen met intensieve begeleiding,

  • GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging,

  • GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering,

  • GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging,

  • GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding.

De Wlz kent naast zorg met verblijf ook de mogelijkheid om zorg thuis te ontvangen. Dit kan via verschillende leveringsvormen, namelijk volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Deze leveringsvormen zijn ook mogelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor cliënten die voor de rest van hun leven zorg vanuit de Wlz krijgen, is het van belang de keuzemogelijkheden om tot passende zorg te komen zo groot mogelijk te houden.

Wat betreft de leveringsvorm pgb is de afweging gemaakt of pgb voor elk ggz-zorgprofiel mogelijk moet worden gemaakt. In artikel 5.5 van deze regeling worden een klein aantal zorg profielen uitgesloten van pgb. Dit zijn zorgprofielen waar het wonen en de zorg die geleverd wordt in het teken van behandeling staan. Behandeling en overige zorg zijn nauw met elkaar verweven. Zorgprofiel GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding is het zwaarste profiel voor cliënten met een psychische stoornis waarbij sprake is van een hoge mate van behandeling. Dit ggz-zorgprofiel is daarom ook uitgesloten van pgb.

Voor het pgb in verband met de zorgprofielen GGZ-Wonen 1 tot en met 4, is per 1 januari 2021 een basisbedrag beschikbaar. Deze bedragen worden in onderhavige regeling opgenomen.

Daarnaast wordt in deze regeling geregeld dat zorgprofielen GGZ-Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (GGZ-wonen 4) en GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (GGZ-wonen 5) open worden gesteld voor de regeling meerzorg. Cliënten die deze zorgprofielen toegewezen krijgen door het CIZ, krijgen via deze regeling dus recht op meer zorg dan waarop zij op grond van zijn geïndiceerde zorgprofiel recht hebben, zover naar het oordeel van de Wlz-uitvoerder of het zorgkantoor minimaal 25% meer zorg nodig is dan de zorg waar zij op basis van het best passende zorgprofiel aanspraak op hebben. Een en ander is overeenkomstig hetgeen de NZa in haar uitvoeringstoets ‘Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische stoornis’ heeft geadviseerd.1

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Onderdelen A:

Voor een toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van deze toelichting.

Onderdelen B, C en E

Deze onderdelen indexeren de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2021. Met deze wijziging worden de pgb-bedragen voor 2021 toegevoegd aan de regeling.

Onderdeel D

Artikel 5.15a artikel regelt de mogelijkheid tot verhoging van het pgb voor persoonlijke assistentie. Dit persoonlijk assistentie budget (PAB) is bedoeld voor mensen die volledig regie hebben over het eigen leven, maar een zeer zware lichamelijke beperking hebben en die vanuit medisch oogpunt zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen. Het zorgkantoor kan het persoonsgebonden budget (pgb) van de verzekerde op aanvraag verhogen tot het maximumbedrag per kalenderjaar, genoemd in het eerste lid.

Uit de evaluatie van het PAB2 blijkt dat eenderde van de ca. 40 budgethouders niet uitkomt met het toegekende budget voor PAB. Cliënten ondervinden problemen bij het werven en uitbetalen van assistenten, met name als voor het wassen en aankleden enige tijd van de dag 2 assistenten tegelijk nodig zijn. Van belang is dat 24-uurszorg redelijkerwijs mogelijk is, om onveilige situaties te voorkomen.

Door de wijziging van Artikel 5.15a, eerste lid, wordt het maximum pgb opgehoogd met 25%. Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 inwerking, zodat cliënten in het jaar 2020 de persoonlijke assistentie kunnen inkopen die zij dit jaar nodig hebben. Per 1 januari 2021 wordt het PAB weer geïndexeerd. Dit zal geschieden in een volgende wijziging van de Regeling langdurige zorg.

Onderdeel F

In artikel 5.22 staan de maximum uurtarieven die ten laste van het pgb kunnen komen. Er gelden landelijk drie maximum inkooptarieven. Er geldt een formeel uurtarief van €63 en een formeel dagdeeltarief van € 58. Daarnaast geldt een informeel uurtarief van € 20.

De maximum tarieven zijn ingevoerd om te zorgen voor een redelijke vergoeding uit het pgb. In tegenstelling tot de pgb-bedragen zijn de maximum tarieven de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Oorspronkelijk was beoogd dat de maximum tarieven met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd zouden worden met 1,82 procent. Dit percentage is gelijk aan het indexeringspercentage van het pgb in 2020. Om een zorgvuldige invoering van de geïndexeerde maximum tarieven te kunnen garanderen is er voor gekozen de indexering van de maximum tarieven een half jaar later te laten plaatsvinden. Met ingang van 1 juli 2020 worden de maximum tarieven zodanig verhoogd dat de gemiddelde tarieven in 2020 gelijk zijn aan de oorspronkelijk beoogde tarieven. Dit wordt bereikt door deze te indexeren met 3,64 procent. Per 1 januari 2021 worden de maximumtarieven weer geïndexeerd. Dit zal geschieden in een volgende wijziging van de Regeling langdurige zorg.

Onderdelen G en H

Tot 1 april 2020 konden Wlz-uitvoerders de NZa verzoeken om bedragen over te hevelen tussen de deelkaders voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Hiermee spelen de Wlz-uitvoerders in op de voorkeuren van hun cliënten. Dit heeft geleid tot een andere verdeling van de deelkaders voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten en een andere verdeling van de middelen tussen de regio’s. Met de onderdelen G en H wordt deze nieuwe verdeling doorgevoerd in de Regeling langdurige zorg.

Onderdelen I en J

Het Wlz-kader 2020 is in de reactie3 op de Maartbrief van de NZa verhoogd. Met de onderdelen I en J wordt deze wijziging doorgevoerd in de Regeling langdurige zorg.

Onderdeel K

Artikel 9.3d Rlz regelt het overgangsrecht voor cliënten die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wlz (1 januari 2015) gebruik maakten van ADL-assistentie. Dit overgangsrecht is met de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2016, kenmerk 1013765-154757-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg i.v.m. het regelen van overbruggingszorg, het verhogen van het pgb-plafond 2016 en het aanpassen van het overgangsrecht verlengd met een half jaar. Voor ongeveer 50 mensen die wonen in een ADL-woning zou de zorg en ondersteuning buiten de woning (en de zorg die zo specifiek is dat de ADL-aanbieder deze binnen de woning niet kan leveren) per 1 juli 2020 van de Wlz overgaan naar de Zvw en de Wmo 2015.

Om de overgang van deze ongeveer 50 cliënten zorgvuldig te laten verlopen wordt het overgangsrecht in deze regeling nogmaals met een half jaar verlengd. De zorg en ondersteuning buitenshuis (en de zorg die zo specifiek is dat de ADL-aanbieder deze niet kan leveren) wordt voor hen tot 1 januari 2021 vanuit de Wlz betaald. Voor de overgang van de Wlz naar Zvw en Wmo zijn nieuwe indicaties nodig. Door de coronapandemie kunnen de benodigde indicaties niet tijdig worden gesteld en is het noodzakelijk het overgangsrecht met een half jaar te verlengen.

Onderdeel L

Dit onderdeel stelt bijlage H opnieuw vast. Deze wijziging zal per 1 januari 2021 inwerking treden. Tot die tijd geldt de huidige bijlage H.

Bijlage H bevat de hoogte van het pgb per zorgprofiel. Voor de zorgprofielen die vallen onder de sector verpleging & verzorging en de gehandicaptensector geldt dat de pgb bedragen 2020 zijn geïndexeerd naar prijspeil 2021. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 3,83%.

Daarnaast worden met onderhavige wijziging van bijlage H ook de pgb-bedragen voor de zorgprofielen GGZ wonen 1 tot en met 4 toegevoegd. Voor achtergrondinformatie hierover wordt verwezen naar de algemene toelichting.

Het leidende principe bij het vaststellen van de hoogte van het pgb per zorgprofiel is dat het budget altijd passend moet zijn bij de benodigde zorg of ondersteuning van de zorgvrager, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Ook dient sprake te zijn van doelmatigheid, zo is de hoogte van een pgb nooit hoger dan de kosten voor het alternatief in zorg in natura.

Voor de zorg in natura tarieven bij de zorgprofielen GGZ-Wonen 1 tot en met 5 heeft de NZa besloten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bekostiging in de Wlz. Daarom gebruikt zij voor de zzp tarieven inclusief behandeling de bestaande GGZ-B prestaties die nu gelden voor voortgezet verblijf in de Wlz. De onderliggende GGZ-B zorgprofielen zijn namelijk 1 op 1 te vertalen naar de nieuwe zorgprofielen voor cliënten met een psychische stoornis die vanaf 2021 directe toegang krijgen tot de Wlz. Deze vertaling wordt weergegeven in onderstaande tabel. Het zzp tarief voor GGZ-Wonen 3 bijvoorbeeld komt dus overeen met het zzp tarief voor GGZ-B 5.

GGZ-B

GGZ-W

Naam nieuwe zorgprofielen (GGZ-W)

3

1

GGZ Wonen met intensieve begeleiding

4

2

GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

5

3

GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

6

4

GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

7

5

GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Bij het vaststellen van de pgb-bedragen voor GGZ-Wonen 1 t/m 4 is hetzelfde principe gehanteerd. Deze bedragen komen dus overeen met de pgb-bedragen GGZ-B 3 t/m 6, omdat ook de onderliggende zorgprofielen GGZ-Wonen 1 t/m 4 afgeleid zijn van de zorgprofielen GGZ-B 3 t/m 6.

De pgb-bedragen voor GGZ-B zijn bij de introductie van de Wlz afgeleid van het bedrag dat een zorgaanbieder in een jaar maximaal in rekening kan brengen voor het leveren van zorg via een volledig pakket thuis (vpt) exclusief behandeling. Behandeling mag namelijk niet worden ingekocht via het pgb, maar kan wel aanvullend op het pgb via zorg in natura vanuit de Wlz geleverd worden. Daarnaast is ook rekening gehouden met het feit dat een aantal componenten binnen het vpt-tarief geen betrekking heeft op zorg en daarom niet vanuit het pgb bekostigd mag worden. Dit zijn het verstrekken van eten en drinken en andere ‘hotelmatige’ diensten (met uitzondering van een vergoeding voor huishoudelijke hulp). De hoogte van het pgb-bedrag is hiervoor gecorrigeerd.4

Artikel II

Artikel I, onderdelen F tot en met K treden de dag na datum van publicatie in werking en werken terug tot en met 1 juli 2020. Voor artikel I, onderdelen A tot en met E, en L gelden andere data van inwerkingtreding dan wel terugwerkende kracht. Dit wordt toegelicht bij de desbetreffende onderdelen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken II, 2019/20, 34 104, nr. 267.

X Noot
2

Bijlage bij Kamerstukken II, 34 104, nr. 251.

X Noot
3

Kamerstukken II, 2019/20, 34 104, nr. 278.

X Noot
4

Deze algemene toelichting op de vaststelling van de pgb-bedragen in de Wlz is ook te vinden in Kamerstukken II 2018/19, 25 657, nr. 320 en Kamerstukken II 2019/20, 25 657, nr. 324.

Naar boven