Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20170263, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

WNT:

de Wet normering topinkomens;

Eenheid toezicht WNT:

de als zodanig aangeduide eenheid, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT;

Artikel 2

  • 1. De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2. De bevoegdheid om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd van de Afdeling Topinkomens en Economische Advisering, van de Eenheid toezicht WNT.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het nummer en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit alsmede de gronden van het bezwaar.

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) is iedere minister voor zijn beleidsterrein verantwoordelijk voor en bevoegd tot het aanwijzen van een toezichthouder WNT.

De ambtenaren van de Eenheid toezicht WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) worden in dit besluit aangewezen voor de uitvoering van het toezicht op de naleving van de WNT op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ambtenaren van deze eenheid zullen aldus op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) controleren of rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen die onder de WNT vallen zich daadwerkelijk houden aan de verplichtingen in deze wet. De conclusies van hun onderzoek delen zij vervolgens met LNV. De bevoegdheden in het kader van de handhaving blijven berusten bij LNV.

Met ingang van 1 januari 2014 is bij BZK de Eenheid toezicht WNT opgericht. De Eenheid toezicht WNT informeert overheidsorganen over de WNT en is op het beleidsterrein van BZK overwegend verantwoordelijk voor het WNT-toezicht. De Eenheid toezicht WNT is primair werkzaam op het terrein waarvoor de Minister van BZK verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de WNT, doch deze eenheid kan ook door andere ministers op grond van artikel 5.1 WNT worden aangewezen voor het toezicht op hun deelterrein.

Gezien het geringe aantal rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen dat op het terrein van LNV te maken heeft met de WNT is een goede uitvoering en naleving van de WNT, alsmede deugdelijk toezicht op de naleving van de WNT erbij gebaat om gebruik te maken van de expertise die bij het Ministerie van BZK, in het bijzonder de Eenheid toezicht WNT beschikbaar is.

De Minister van BZK heeft ermee ingestemd dat zijn ambtenaren tevens belast zijn met het toezicht op de naleving van de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen op het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiertoe is het document ‘Samenwerkingsafspraken bundeling WNT-toezicht’ opgesteld welke ter inzage ligt bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van LNV.

Bevoegdheden

De aangewezen toezichthoudende ambtenaren van de Eenheid toezicht WNT zijn bevoegd om op eigen initiatief of naar aanleiding van een melding onderzoek te doen naar de naleving van de WNT. De toezichthouder kan onderzoek doen door op eigen titel stukken van de betrokken instelling en topfunctionaris op te vragen en in te zien. De toezichthouder komt hierbij de bevoegdheden toe van titel 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Voorts is het Hoofd van de afdeling Topinkomens en Economische Advisering, die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT, bevoegd om namens LNV informatie te vorderen van de Belastingdienst, pensioeninstanties en verzekeraars (artikel 5.3 WNT).

Bij geconstateerde overtredingen zal de Eenheid toezicht WNT een dossier opstellen waarin onder meer de bewijsvoering van de geconstateerde overtredingen zal zijn opgenomen. Vervolgens zal LNV handhavend kunnen optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5.4 WNT), het opeisen van betalingen boven de norm (artikel 5.5 WNT) en het op kosten van de instelling publiceren van ten onrechte niet openbaar gemaakte gegevens (artikel 5.6 WNT).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven