Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20087718, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (de Controleverordening) (PbEU 2017, L 95) en op artikel 6a van de Plantenziektenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel w komt te luiden:

w. verordening 2017/625:

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

2. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel x door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

y. uitvoeringsverordening 2019/2072:

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PbEU 2019, L 319).

B

In artikel 2, eerste lid, wordt na ‘export’ ingevoegd ‘, doorvoer’ en wordt na ‘aangeboden zendingen’ ingevoegd ‘alsmede voor controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625’.

C

Na artikel 2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2b

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van officiële controles aan grenscontroleposten ten behoeve van fytosanitaire doorvoer als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van verordening 2017/625 alsmede voor invoercontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, zijnde materialen als bedoeld in artikel 11 en Bijlage XI, deel A, van Verordening 2019/2072, wordt de aangever het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden worden verricht tijdens kantooruren, een basistarief van € 89,08 per controle vermeerderd met een tarief van € 33,40 per kwartier;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten kantooruren, een basistarief van € 115,80 per controle vermeerderd met een tarief van:

    • 1°. € 521,10 als de controle niet langer duurt dan 3 uur;

    • 2°. € 43,43 per kwartier voor zover de controle langer duurt dan 3 uur;

  • c. een bedrag van € 7,00 per zending voor administratieve documentencontrole.

D

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

E

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, onder 1°, wordt ‘€ 34,95’ vervangen door ‘€ 35,30’ en ‘€ 81,50’ door ‘€ 82,30’.

b. In onderdeel a, onder 2°, wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 60,00’ en ‘€ 1,37 door ‘€ 1,38’.

c. In onderdeel b, onder 1°, wordt ‘€ 52,45’ vervangen door ‘€ 52,49’ en ‘€ 122,25’ door ‘€ 123,45’.

d. In onderdeel b, onder 2°, wordt ‘€ 88,50’ vervangen door ‘€ 90,00’ en ‘€ 2,06’ door ‘€ 2,07’.

e. In onderdeel c, onder 1°, wordt ‘€ 69,90’ vervangen door ‘€ 70,60’ en ‘€ 163,00’ door ‘€ 164,60’.

f. In onderdeel c, onder 2°, wordt ‘€ 118,00’ vervangen door ‘€ 120,00’ en ‘€ 2,74’ door ‘€ 2,76’.

g. In onderdeel d wordt ‘€ 101,00’ vervangen door ‘€ 102,00’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 6,75’ vervangen door ‘€ 6,80’.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 27,20’ vervangen door ‘€ 27,50’.

F

In artikel 39 wordt ‘€ 73,00’ vervangen door ‘€ 73,75’.

G

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 14,85’ vervangen door ‘ € 15,00’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 50,65’ vervangen door ‘ € 51,15’.

H

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 101,00’ vervangen door ‘€ 102,00’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 151,50’ vervangen door ‘€ 153,00’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 202,00’ vervangen door ‘€ 204,00’.

I

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 56,60’ vervangen door ‘€ 57,20’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 123,20’ vervangen door ‘€ 124,45’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 43,00’ vervangen door ‘€ 43,45’, ‘€ 44,65’ door ‘€ 45,10’, ‘€ 55,00’ door ‘€ 55,55’ en ‘€ 94,00’ door ‘€ 94,95’.

4. In het vierde lid wordt ‘Meloidoqvne chitwoodi’ vervangen door ‘Meloidoqvne chitwoodi/fallax’ en wordt ‘€ 95,00’ vervangen door ‘€ 95,95’.

5. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Als verqoedinq voor onderzoek naar Meloidoqvne chitwoodi/fallax in het kader van de bedriifstoets, wordt per partii pootaardappelen die voor onderzoek naar bruín- en rinqrot wordt onderzocht, een bedraq van € 5.65 in rekeninq qebracht.

J

In artikel 44 wordt ‘€ 7,35’ vervangen door ‘€ 7,45’.

K

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 86,25’ vervangen door ‘€ 87,10’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 80,55’ vervangen door ‘€ 81,35’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 123,20’ vervangen door ‘€ 124,45’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 49,75’ vervangen door ‘€ 50,25’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 99,50’ vervangen door ‘€ 100,50’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 102,50’ vervangen door ‘€ 100,00’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 34,65’ vervangen door ‘€ 35,00’, ‘€ 41,50’ door ‘€ 41,95’, ‘€ 62,00’ door ‘€ 62,60’ en ‘€ 96,20’ door ‘€ 97,15’.

b. Onderdeel b vervalt.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 42,25’ vervangen door ‘€ 44,80’, ‘€ 56,60’ door ‘€ 60,00’, ‘€ 70,95’ door ‘€ 75,25’, ‘€ 85,40’ door ‘€  90,50’, ‘€ 99,75’ door ‘€ 105,75’ en ‘€ 172,50’ door ‘€ 182,95’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 59,25’ vervangen door ‘€ 62,85’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 21,50’ vervangen door ‘€ 21,70’.

L

Artikel 45a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, onder 1°, wordt ‘€ 20,53’ vervangen door ‘€ 20,74’, ‘€ 16,36’ door ‘€ 16,52’, ‘€ 14,33’ door ‘€ 14,47’, ‘€ 12,30’ door ‘€ 12,42’, ‘€ 11,28’ door ‘€ 11,39’, ‘€ 10,26’ door ‘€ 10,36’, ‘€ 8,23’ door ‘€ 8,31’ en ‘€ 7,22’ door ‘€ 7,29’.

b. In onderdeel a, onder 2°, wordt ‘€ 55,97’ vervangen door ‘€ 56,53’, ‘€ 44,59’ door ‘€ 45,04’, ‘€ 39,05’ door ‘€ 39,44’, ‘€ 33,52’ door ‘€ 33,86’, ‘€ 30,75’ door ‘€ 31,06’, ‘€ 27,98’ door ‘€ 28,26’, ‘€ 22,45’ door ‘€ 22,67’ en ‘€ 19,68’ door ‘€ 19,88’.

c. In onderdeel b, onder 1°, wordt ‘€ 6,15’ vervangen door ‘€ 6,21’, ‘€ 10,27’ door ‘€ 10,37’ en ‘€ 8,18’ door ‘€ 8,26’.

d. In onderdeel b, onder 2°, wordt ‘€ 7,18’ vervangen door ‘€ 7,25’, ‘€ 11,99’ door ‘€ 12,11’ en ‘€ 9,55’ door ‘€ 9,65’.

e. In onderdeel c wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 60,00’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 21,65’ vervangen door ‘€ 21,90’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 56,85’ vervangen door ‘€ 57,40’.

c. Onderdeel c vervalt.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 16,00’ vervangen door ‘€ 16,20’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 51,20’ vervangen door ‘€ 51,70’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 26,75’ vervangen door ‘€ 27,00’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 10,20’ vervangen door ‘€ 10,30’.

M

§ 6.4b vervalt.

N

Artikel 45c wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 102,50’ vervangen door ‘€ 103,55’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 256,25’ vervangen door ‘€ 258,80’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van artikel 6a van de Plantenziektenwet stelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de tarieven vast die de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten in rekening brengen voor verrichte fytosanitaire werkzaamheden. Deze tarieven zijn vastgelegd in de Regeling Tarieven Plantenziektenwet (hierna: tarievenregeling).

Onderhavige regeling wijzigt de tarievenregeling. Met deze wijziging worden in aanvulling op het bestaande retributiestelsel retributies vastgesteld voor importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, fytosanitaire doorvoer en hercontroles. Voor de nieuwe tarieven voor fytosanitaire doorvoer en importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines is gekozen voor kwartiertarieven omdat daarbij wordt aangesloten bij het gebruikelijke retributiesysteem van de NVWA van start- en kwartiertarieven voor keuringen bij import, export en slachthuizen in het veterinaire domein. Tot slot worden met deze wijzigingen enkele aanpassingen doorgevoerd in de hoogte van de tarieven van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK).

2. Aanleiding

De inhoudelijke fytosanitaire eisen met betrekking tot het verkeer van planten en plantaardige producten zijn neergelegd in Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PbEU 2016, L 317) (hierna: de Plantgezondheidsverordening). Op basis van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (PbEU 2017, L 95) (hierna: de Controleverordening), is het verplicht om vergoedingen of heffingen te innen voor officiële controles aan grenscontroleposten en andere controlepunten.

Deze verplichting geldt voor de controles en inspecties bij de invoer en doorvoer van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een fytosanitair invoercertificaat wordt vereist (artikel 79, lid 1, van de Controleverordening) en voor hercontroles bij niet-naleving (artikel 79, lid 2, onder c, van de Controleverordening). De inwerkingtreding van de Controleverordening en Plantgezondheidsverordening per 14 december 2019 leiden ertoe dat aanvullende retributies vastgesteld moeten worden voor importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, fytosanitaire doorvoer en hercontroles.

Daarnaast worden met deze wijziging de tarieven van de NAK aangepast. Het betreft een algemene indexering van 1% en enkele wijzigingen in de tarieven voor o.a. spoedonderzoek, de tarieven voor onderzoek op bruinrot, ringrot en Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd). Het betreft het kostendekkend maken van tarieven en het laten vervallen van enkele tarieven omdat er geen gebruik meer van wordt gemaakt.

3. Maat Houden 2014

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en in overeenstemming met de Controleverordening. Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA of NAK maakt, zijn verdisconteerd in het tarief en daarmee dat het tarief kostendekkend is. Gezien de relatief beperkte wijzigingen in de tarieven zijn geen negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie te verwachten.

4. Nieuwe tarieven

Ten algemene

Conform artikel 79, eerste lid van de Controleverordening kunnen lidstaten kiezen tussen de in bijlage IV vermelde vaste bedragen per zending of een berekening van de werkelijke kosten van elke afzonderlijke officiële controle overeenkomstig artikel 82 van deze verordening. Nederland kiest voor tarieven die zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van elke afzonderlijke officiële controle. Hierdoor wordt de efficiency bevorderd en worden bijvoorbeeld bij extra benodigde controlewerkzaamheden de kosten bij de veroorzaker neergelegd.

Voor de nieuwe tarieven voor (her)controles op fytosanitaire doorvoer en de invoer van land- en bosbouwmachines wordt aangesloten bij het gebruikelijke retributiesysteem van de NVWA van start- en kwartiertarieven voor keuringen bij import, export en slachthuizen in het veterinaire domein. Hiermee wordt het retributiesysteem bij de NVWA verder geharmoniseerd, hertgeen aansluit op Verordening (EU) 2017/625. Dit komt ten goede aan transparantie, administratieve handelingen en stabiliteit van het retributiestelsel. De hercontroles voor de overige fytosanitaire controles blijven in minuuttarieven. Deze tarieven worden aangepast met de inwerkingtreding van de nieuwe tarievenregeling op basis van de Plantgezondheidswet.

Fytosanitaire doorvoer

De Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening stellen eisen aan het doorvoeren en overladen van fytosanitair gereguleerde planten en plantaardige producten (fytosanitaire doorvoer). De NVWA dient met nieuwe controlewerkzaamheden aan de buitengrens vast te stellen of zendingen met fytosanitair gereguleerd materiaal veilig worden verpakt, vervoerd en, of overgeladen (transshipment). Het betreft fysieke inspecties om de verpakkings- en/of vervoerstoestand van zendingen te controleren en een administratieve documentcontrole.

De eis dat fytosanitaire doorvoerzendingen veilig moeten worden verpakt en vervoerd vloeit voort uit de artikelen 47 en 57 van de Plantgezondheidsverordening. De controlewerkzaamheden zijn gebaseerd op basis van artikel 51, eerste lid, van de Controleverordening en zijn nader uitgewerkt in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie.

Het tarief per kwartier voor de controlewerkzaamheden voor fytosanitaire doorvoer bij een fysieke inspectie bestaat ook uit kosten voor de voorbereiding van de controles. De controles voor fytosanitaire doorvoer vinden plaats aan de buitengrens. In de toezichtspraktijk zullen de controles voornamelijk in Schiphol en Rotterdam plaatsvinden. De verwachting is dat de reistijden daardoor aanzienlijk korter zijn. Bij het berekenen van de basistarieven is daarom uitgegaan van een gemiddelde reistijd van 40 minuten per inspectiebezoek. Dat heeft invloed op de hoogte van het vaste bedrag.

Het tarief voor het uitvoeren van de administratieve documentcontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen is gebaseerd op het bedrag uit bijlage IV van de Controleverordening en is € 7,00 per zending. Middels tijdsregistratie wordt de reis- en inspectietijd gemonitord. Op basis van een jaarlijkse evaluatie zullen de tarieven eventueel worden bijgesteld. De tarieven voor fytosanitaire doorvoer gelden eveneens voor uit te voeren hercontroles.

De controlewerkzaamheden worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Het betreft deels een selecte en deels een aselecte steekproef. Het aantal partijen is groot en het aantal aanbieders is relatief gering. De verwachting is dat na verloop van tijd alle aanbieders even vaak in de steekproef vallen.

Controles import gebruikte landbouwmachines

Gebruikte land- en bosbouwmachines dienen bij import fysiek te worden gecontroleerd op het vrij zijn van grond en plantenresten en er dient een fytosanitair certificaat te worden gecontroleerd. Deze controleverplichting vloeit voort uit bijlage XI, deel A, onder Diversen van uitvoeringsverordening 2019/2072. Dit tarief omvat mede de kosten van de voorbereiding van de inspecties. Deze tarieven gelden tevens voor hercontroles.

Hercontroles voor alle overige controles

Het tarief voor hercontroles is gelijk aan de tarieven van artikel 2 van de tarievenregeling (verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen) omdat de kostenaard van deze werkzaamheden vergelijkbaar is. Wel blijven hier nog de minutentarieven van kracht. Zoals hiervoor aangegeven zullen ook deze tarieven naar verwachting in lijn gebracht worden met de kwartiertarieven van de NVWA met de nieuwe tarievenregeling onder de Plantgezondheidswet.

Tot slot wordt nog een tarief in rekening gebracht indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van deze persoon, niet kunnen worden verricht.

Aanpassingen tarieven NAK

Het bestuur van de NAK heeft besloten om de kwaliteitskeuringstarieven vanwege algemene kostenstijging te indexeren met 1% en de hieraan gekoppelde fytosanitaire tarieven voor landbouwgewassen in de tarievenregeling eveneens aan te passen. De indexatie van 1% van de tarieven is gebaseerd op een algemene kostenstijging (inflatie) van 1,5% en een verwachte loonontwikkeling van 2,5% (CPB). Door verwachte meevallende kosten kan de verhoging worden gematigd tot 1%.

De toeslag voor spoedonderzoek voor alle onderzoeken wordt vastgesteld op € 100,00. Dit is conform de toeslag voor spoed bij onderzoek in het kader van de kwaliteitskeuring. Het onderzoek op bruinrot en ringrot aan vitromateriaal is beperkt van omvang en de tarieven zijn niet kostendekkend gebleken. De tarieven voor dit onderzoek worden met 5% extra verhoogd teneinde deze kostendekkend te maken.

De tarieven voor de kosten van onderzoek naar PSTVd (artikel 45b van de regeling) vervallen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Plantgezondheidsverordening is PSTVd niet langer een quarantaineorganisme en is PSTVd opgenomen in de verkeersrichtlijnen. De kosten voor onderzoek zijn opgenomen in de keuringstarieven op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Voorts wordt voorgesteld enkele tarieven te laten vervallen, omdat hier geen gebruik (meer) van wordt gemaakt.

Tot slot wordt voor de bedrijfstoets op Meloidogyne chitwoodi/fallax, een (nieuw) tarief van € 5,65 in rekening gebracht per partij pootaardappelen die ook op bruin- en ringrot wordt onderzocht. Dit onderzoek wordt als gevolg van het vorig jaar gewijzigde beleid, (steekproefsgewijs) eveneens aan deze monsters uitgevoerd.

5. Kosten voor het bedrijfsleven

Voor fytosanitaire doorvoer is de verwachting is dat de totale jaarlijkse kosten voor het bedrijfsleven circa € 100.000 bedragen. Naar verwachting bedragen de kosten voor een gemiddelde inspectie circa € 225. Het factuurbedrag kan variëren en is afhankelijk van de inspectieduur van betreffende inspectie. Voor importinspecties op gebruikte land- en bosbouwmachines zijn de totale kosten veel lager. Maximaal € 15.000 verdeeld over 75 inspecties. De NVWA heeft nog geen ervaring met deze inspecties. Jaarlijks worden de tarieven geëvalueerd en op basis van ervaringscijfers bijgesteld. De kosten van de hercontroles zijn afhankelijk van het aantal geconstateerde gevallen van niet-naleving. De verwachting is dat dit aantal beperkt is.

NAK PM

6. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. De minimale inspectiefrequenties zijn door de Europese Commissie vastgesteld en zijn in de tarievenregeling van invloed op de hoogte van de tarieven van de NVWA. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven kosten dienen te maken om kennis te nemen van wijzigingen in regelgeving. De huidige wijzigingen leiden in deze tot een verwaarloosbaar effect.

7. Inwerkingtreding

Conform het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na publicatie. De publicatie heeft later plaatsgevonden dan de gebruikelijke 2 maanden voor inwerkingtreding. Omdat de retributies verplicht voortvloeien uit de Controleverordening die in december 2019 in werking is getreden is echter al langer duidelijk dat de desbetreffende tarieven in rekening dienen te worden gebracht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven