Regeling van het College voor toetsen en examens van 22 juni 2020, nummer CvTE-20.01236, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor Toetsen en Examens en artikel 10, tweede lid, en artikel 16, vierde lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;

Besluit:

Artikel 1. Examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021

Het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2), bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, wordt vastgesteld voor het jaar 2021 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 ten behoeve van de Staatsexamens Nt2 in 2021 en vervalt per 31 december 2021.

Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE. EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 2021 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1

Artikel 1

De in dit reglement genoemde verzendingen van documenten geschieden op de door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze.

Artikel 2

Het examen wordt afgenomen volgens de bij de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2, vastgestelde programma's: Programma I en Programma II.

Artikel 3

Het examen, volgens beide Programma's, omvat de volgende onderdelen:

 • a. leesvaardigheid

 • b. luistervaardigheid

 • c. schrijfvaardigheid, en

 • d. spreekvaardigheid

De examenonderdelen worden in vier afzonderlijke zittingen geëxamineerd.

Artikel 4

 • 1. Het examenonderdeel leesvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van op papier verstrekte teksten. De antwoorden worden door de kandidaten op de computer ingevoerd. De nominale duur van het examen leesvaardigheid voor Programma I is 110 minuten en voor Programma II 100 minuten.

 • 2. Het examenonderdeel luistervaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd bij gesproken teksten die via een koptelefoon te beluisteren zijn. De luisterteksten en videofragmenten worden één keer ten gehore gebracht. De nominale duur van het examen luistervaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 90 minuten.

 • 3. Het examenonderdeel schrijfvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten die digitaal worden aangeboden. Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van het beeldscherm en het toetsenbord bij een computer. De nominale duur van het examen schrijfvaardigheid voor zowel Programma I als II is 100 minuten.

 • 4. Het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd en de bijbehorende gesproken teksten zijn via een koptelefoon te beluisteren. De kandidaat spreekt een reactie in. Deze spreekproducten worden digitaal vastgelegd. De nominale duur van het examen spreekvaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 25 minuten.

Artikel 5

Het College voor Toetsen en Examens stelt uiterlijk één jaar voor de aanvang van de examens de aanmeldingsprocedure vast. Kandidaten die zich niet houden aan de door het College voor Toetsen en Examens vastgestelde aanmeldings- en betalingstermijnen, worden uitgesloten van deelname aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven en dienen gebruik te maken van een volgende examengelegenheid, rekening houdend met de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 6

Kandidaten die aan een examenonderdeel wensen deel te nemen, zijn verplicht op verzoek van hen die het examen afnemen of daarop toezicht houden, zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Artikel 7

 • 1. Het is de kandidaat verboden enigerlei informatie over de examenopgaven in schriftelijke of andere vorm mee te nemen uit het examenlokaal en op een later tijdstip hierover mededelingen te doen. Daartoe wordt al het tijdens het examen verstrekte materiaal ingenomen. Meegebrachte hulpmiddelen kunnen bij het betreden of verlaten van de zaal en tijdens het examen gecontroleerd worden op toegevoegde informatie.

 • 2. Het College voor Toetsen en Examens staat in de examenzaal geen elektronische media en communicatiemiddelen toe. Dit geldt ook voor andere persoonlijke eigendommen zoals horloges, jassen en tassen. Kandidaten worden hierover van tevoren geïnformeerd en in het examenlokaal erop gecontroleerd.

Artikel 8

 • 1. Bij de examenonderdelen leesvaardigheid en schrijfvaardigheid is alleen het gebruik van de papieren uitgave van het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal toegestaan. Het gebruik van andere woordenboeken is niet toegestaan. De kandidaat dient dit woordenboek zelf naar de examenzitting mee te brengen. Het is niet toegestaan in dit woordenboek aantekeningen of losse briefjes te hebben.

 • 2. Bij alle examenonderdelen wordt vanwege het College voor Toetsen en Examens kladpapier verstrekt. Dit papier dient samen met de verstrekte opgaven na afloop van het examen te worden ingeleverd.

Artikel 9

Klachten met betrekking tot het examen en/of examencondities kunnen tot uiterlijk drie weken na het examen schriftelijk worden ingediend bij het College voor Toetsen en Examens via de Nt2-administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30158, 9700 LK in Groningen.

Artikel 10

Het gemaakte examenwerk wordt voor de onderdelen leesvaardigheid en luistervaardigheid geautomatiseerd nagekeken. Het examenwerk van de kandidaat wordt voor de onderdelen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid gesplitst per opgave ten behoeve van gesegmenteerde beoordeling; elke opgave wordt door twee onafhankelijke, door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaars nagekeken en daar waar nodig geacht, door een derde beoordelaar.

Artikel 11

Na afloop van alle beoordelingen stelt het College voor Toetsen en Examens per onderdeel de uitslag vast. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in <<voldoende>> dan wel <<onvoldoende>>. De uitslag wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 12

Kandidaten die het resultaat <<voldoende>> voor een, twee, drie of vier onderdelen hebben behaald, kunnen een uittreksel uit het diplomaregister downloaden voor het betreffende onderdeel, of het certificaat op verzoek laten toesturen door DUO.

Artikel 13

Indien een kandidaat het resultaat <<onvoldoende>> heeft behaald voor een onderdeel, kan hij in hetzelfde jaar nog ten hoogste tweemaal opnieuw examen in dat onderdeel van dat programma afleggen.

Artikel 14

Diploma

 • 1. Aan kandidaten die in een keer geslaagd zijn voor alle examenonderdelen van Programma I ofwel Programma II, binnen een door het College voor Toetsen en Examens bepaalde examenperiode, wordt een diploma van het bijbehorende Programma uitgereikt. Het diploma is tevens raadpleegbaar in het diplomaregister.

Certificaten en diploma

 • 2. Een diploma voor Programma I wordt uitgereikt aan degene die kan aantonen dat hij voor de vier onderdelen binnen Programma I geslaagd is.

 • 3. Een diploma voor Programma II wordt uitgereikt aan degene kan aantonen dat hij voor de vier onderdelen binnen Programma II geslaagd is.

 • 4. Als men een gedeelte van de certificaten van het ene Programma heeft en voor het andere deel die van het andere Programma, dan kan een diploma Programma I worden uitgereikt.

Artikel 15

 • 1. Het model voor het diploma Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij dit reglement.

 • 2. Het model voor het certificaat Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij dit reglement.

 • 3. Het College voor Toetsen en Examens wijst degenen aan die als voorzitter en secretaris het diploma en het certificaat tekenen en houdt een register bij van degenen die als zodanig zijn aangewezen, en van hun handtekeningen.

Artikel 16

Van de behaalde resultaten wordt, per examenmoment, een lijst aangelegd. Deze lijsten worden, op een door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze, gearchiveerd.

Artikel 17

Het College voor Toetsen en Examens bewaart het examenwerk zes maanden ter kennisneming voor de kandidaat. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een schriftelijk verzoek bij het College voor Toetsen en Examens in. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het College besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, door het College aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen leesvaardigheid en luistervaardigheid respectievelijk de scores die door de beoordelaars die door het College zijn aangewezen zijn toegekend voor de examenonderdelen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt.

BIJLAGE 1 VAN HET EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 2021, MODEL VOOR HET DIPLOMA VOOR PROGRAMMA I EN PROGRAMMA II

BIJLAGE 2 VAN HET EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 2021, MODEL VOOR HET CERTIFICAAT VOOR PROGRAMMA I EN PROGRAMMA II

TOELICHTING

Algemeen

Volgens artikel 10, tweede lid van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement vast. Het in de bijlage bij deze regeling opgenomen examenreglement Staatsexamens Nt2 2021 strekt, onverminderd de Wet College voor Toetsen en Examens en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, tot uitvoering van deze bepaling.

Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3 of -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Examenprogramma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie willen gaan vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2020, is dat dit jaar een woordenboek is aangewezen als hulpmiddel, het Van Dale Pocketwoordenboek Nt2. Met tweetalige woordenboeken waren kandidaten in het voordeel die uit een taalgebied kwamen waar een ordentelijk tweetalig woordenboek beschikbaar is. Tevens wordt in het nieuwe examenreglement geregeld dat certificaten worden opgenomen in het diplomaregister. Na het behalen van de vier onderdelen waaruit het diploma bestaat, konden kandidaten deze aangetekend terugsturen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en ontvingen zij een diploma retour. Het aangetekend opsturen van de bewijzen van de behaalde onderdelen door kandidaten is door registratie in het register niet langer nodig.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven