Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 35012Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2020, nr. 2020-0000013321, tot wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

25 juni 2020

Nr. 2020-0000013321

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 13 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst wordt de bijlage als volgt gewijzigd:

1. De rij die begint met ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014 II’ wordt vervangen door:

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

 

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

x

 

niet-ingezeten natuurlijke personen die niet over DigiD beschikken en niet-ingezeten rechtspersonen die geen toegang hebben tot MijnBelastingdienst Ondernemers

 
   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten natuurlijke personen die over DigiD beschikken:

elektronisch formulier op www.belastingdienst.nl

DigiD

         

ingezeten rechtspersonen en niet-ingezeten rechtspersonen die toegang hebben tot MijnBelastingdienst Ondernemers:

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat op of na 1 januari 2020 is aangevangen

x

 

niet-ingezeten natuurlijke personen die niet over DigiD beschikken en niet-ingezeten rechtspersonen die geen toegang hebben tot MijnBelastingdienst Zakelijk

 
   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat op of na 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten natuurlijke personen die over DigiD beschikken:

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

           

DigiD

         

ingezeten rechtspersonen en niet-ingezeten rechtspersonen die toegang hebben tot MijnBelastingdienst Zakelijk:

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

2. In het gedeelte dat ziet op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt de rij die in de derde kolom verwijst naar ‘beschikkingen inzake de verlening van een voorschot op een tegemoetkoming vanaf berekeningsjaar 2012, voor zover gegeven na 20 november 2015’ vervangen door:

 

Artikel 16

beschikkingen inzake de verlening van een voorschot op een tegemoetkoming vanaf berekeningsjaar 2012, voor zover gegeven na 20 november 2015, alsmede beschikkingen inzake de herziening van deze voorschotten

 

x

Berichtenbox MijnOverheid

DigiD

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

TOELICHTING

I. Algemeen

In de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Regeling EBV) is geregeld op welke wijze het berichtenverkeer tussen burger en bedrijf enerzijds en de Belastingdienst anderzijds plaatsvindt. De voorliggende regeling brengt met ingang van 1 juli 2020 twee wijzigingen aan in de bijlage bij de Regeling EBV.

De eerste wijziging heeft betrekking op de wijze waarop belastingplichtigen hun aangifte verhuurderheffing kunnen indienen. Voor aangiften die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen is het met ingang van 1 juli 2020 niet langer mogelijk om via een elektronisch formulier of de voorziening (het portaal) MijnBelastingdienst Ondernemers een aangifte verhuurderheffing in te dienen. Dat portaal wordt wegens technische veroudering namelijk uitgefaseerd en vervangen door het nieuwe portaal MijnBelastingdienst Zakelijk. Bovendien vereist Europese regelgeving – de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en meer specifiek de zogeheten eIDAS-verordening1 – dat het indienen van bijvoorbeeld een aangifte verhuurderheffing op een passend beveiligde wijze geschiedt. Het gaat in de terminologie van de eIDAS-verordening dan om beveiliging op het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’. Het portaal MijnBelastingdienst Ondernemers ondersteunt authenticatie op dat niveau niet. Het nieuwe portaal MijnBelastingdienst Zakelijk daarentegen voldoet technisch wel aan de eisen van deze tijd en ondersteunt authenticatie op het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ wel. Authenticatie op dat niveau is alleen mogelijk met authenticatiemiddelen (inlogmiddelen) die bij de Europese Commissie zijn genotificeerd. Momenteel voldoet alleen eHerkenning niveau 3 – ‘niveau 3’ correspondeert met het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ – hieraan, maar het is mogelijk dat er in de toekomst meer inlogmiddelen beschikbaar komen die aan deze voorwaarden voldoen. Het voorschrijven van eHerkenning als inlogmiddel voor het indienen van belastingaangiften is overigens niet nieuw. Zo is dit recent voor bepaalde situaties voor de aangifte loonbelasting en aangifte vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 ingevoerd.2

De tweede wijziging vindt haar oorzaak in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 23 oktober 2019.3 De Afdeling oordeelde dat de Belastingdienst/Toeslagen herzieningen van voorschotbeschikkingen ten onrechte uitsluitend langs elektronische weg verzond. Hierover zijn Kamervragen gesteld. In antwoord op die vragen is aangegeven dat om redenen van uitvoerbaarheid dergelijke herzieningsbeschikkingen uitsluitend elektronisch verzonden moeten blijven worden, en in dat kader de Regeling EBV met ingang van 1 juli 2020 aan die praktijk wordt aangepast.4 De tweede wijziging geeft hier uitvoering aan.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

De eerste wijziging van de bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst voorziet erin dat voor het indienen van aangiften verhuurderheffing die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 aanvangen gebruik van het nieuwe portaal MijnBelastingdienst Zakelijk verplicht wordt. Dit portaal wordt daarom toegevoegd aan de voorzieningen die zijn vermeld in de zesde kolom van de genoemde bijlage (dat is de kolom met het opschrift ‘voorziening’). Voorts wordt aan de zevende kolom van de genoemde bijlage (dat is de kolom met het opschrift ‘authenticatiemiddel’) toegevoegd dat via voormeld portaal aangiften verhuurderheffing kunnen worden ingediend met inlogmiddelen die voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de eIDAS-verordening. Thans voldoet alleen eHerkenning daaraan. Natuurlijke personen zijn overigens niet verplicht om gebruik te maken van eHerkenning. Voor hen blijft het op het nieuwe portaal dus mogelijk om in te loggen met DigiD. Reden daarvoor is dat DigiD geldt als een overheidsbreed geaccepteerd inlogmiddel voor natuurlijke personen. Met de wijzigingsregeling wordt ook gespecificeerd dat voor groepen voor wie het onmogelijk is om langs elektronisch weg een aangifte verhuurderheffing in te dienen, niet uitsluitend de elektronische weg openstaat. Het gaat dan om niet-ingezeten belastingplichtigen die niet over een inlogmiddel beschikken dat noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de toepasselijke voorziening, zoals – voor natuurlijke personen – DigiD en – voor rechtspersonen – eHerkenning. Voor die groepen is een papieren aangifte beschikbaar.

Met de tweede wijziging wordt naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling de bestaande praktijk van het uitsluitend digitaal verzenden van herzieningsbeschikkingen ter zake van voorschotbeschikkingen in het toeslagendomein gecodificeerd. Daartoe wordt de tweede kolom van de tweede rij van het gedeelte van de genoemde bijlage dat ziet op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangevuld.

Artikel II (inwerkingtreding)

De technische aanpassing van het systeem voor indienen van aangiften verhuurderheffing vindt plaats per 1 juli 2020. Daarom kan de eerste wijziging per die datum in werking treden. Ook de tweede wijziging treedt zoals aangekondigd met ingang van 1 juli 2020 in werking.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen,

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Beschrijving voorstel/regeling

De regeling brengt twee wijzigingen aan in de bijlage bij de Regeling Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst (EBV).

  • 1. De eerste wijziging regelt dat aangiften verhuurderheffing die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen niet meer via een elektronisch formulier of het portaal MijnBelastingdienst Ondernemers kunnen worden ingediend. Voortaan moeten deze – in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en meer specifiek de zogeheten eIDAS-verordening – via het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk worden ingediend. Dit portaal ondersteunt het noodzakelijke betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ voor authenticatie van bezoekers, namelijk eHerkenning niveau 3. Er is ruimte overgelaten om op papier aangifte te doen voor niet-ingezeten en particulieren die niet over DigiD beschikken.

  • 2. De tweede wijziging geeft uitvoering aan antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019. In de antwoorden is aangegeven dat om uitvoerbaarheidsredenen herzieningen van voorschotbeschikkingen uitsluitend elektronisch verzonden moeten blijven worden.

Interactie burgers/bedrijven

De wijzigingen vragen specifieke communicatie naar een kleine doelgroep: rechtspersonen moeten worden geïnformeerd dat de aanschaf van een eHerkenningsmiddel nodig is om aangifte te kunnen doen via het ondernemersportaal en dat het aanvragen van een eHerkenningsmiddel tijd kost.

Maakbaarheid systemen

Niet van toepassing.

Handhaafbaarheid

Niet van toepassing.

Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is klein.

Uitvoeringskosten

Er zijn geen incidentele of structurele uitvoeringskosten.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: 1 juli 2020.

Eindoordeel

De wijzigingen zijn uitvoerbaar


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257).

X Noot
2

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2020, nr. 2020-0000030255 tot wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Stcrt. 2020, 13459).

X Noot
3

ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3572.

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2617.