Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juni 2020, nr. VO/24692953, tot wijziging van het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 in verband met de regels over afronding van het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de artikelen 44, 52, vierde lid en 60 van het Eindexamenbesluit VO;

Overwegende dat ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus Covid-19 de Minister voor medische gezondheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk op 17 maart, 23 maart en 24 april 2020 aanwijzingen hebben doen uitgaan op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid als gevolg waarvan onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs gesloten zijn;

Overwegende dat als gevolg van deze aanwijzingen een onvoorziene omstandigheid is opgetreden die een goede voorbereiding van leerlingen op het centraal examen en afname daarvan op de reguliere wijze verhindert;

Overwegende dat in het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 is geregeld in welke gevallen een leerling in het schooljaar 2020 is geslaagd, maar daarin onvoldoende duidelijk is uitgedrukt hoe het eindcijfer van een examenkandidaat na een resultaatverbeteringstoets tot stand komt;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, vierde lid, wordt ‘artikel 10, elfde lid’ vervangen door: artikel 10, twaalfde lid.

B

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het elfde, twaalfde en dertiende lid tot het twaalfde, dertiende en veertiende lid, wordt na het tiende lid het volgende lid ingevoegd:

  • 11. Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald voor de resultaatverbeteringstoets en het schoolexamen, uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal, geldt in afwijking van artikel 4, eerste lid, als schoolexamencijfer voor het betreffende vak, tenzij dat cijfer lager is dan het eerder bepaalde cijfer van het schoolexamen voor het vak. Artikel 4, eerste lid, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

2. Het twaalfde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 12. Het schoolexamencijfer, bedoeld in het elfde lid, afgerond tot een geheel getal, geldt in afwijking van artikel 4, derde lid, als eindcijfer. Artikel 4, derde lid, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 16, eerste lid, onderdeel i, wordt ‘artikel 10, elfde lid’ vervangen door: artikel 10, twaalfde lid.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 is geregeld in welke gevallen een leerling in het schooljaar 2020 is geslaagd of gezakt. De prestaties op het schoolexamen vormen de basis voor het eindcijfer, daarnaast zijn er mogelijkheden gecreëerd voor resultaatverbetering. Voor gevallen waarin een leerling gebruik maakt van die mogelijkheid, was de wijze waarop het eindcijfer vervolgens tot stand komt echter niet volledig genoeg geregeld. Dat leidde tot vragen van scholen. Om onduidelijkheid op dit punt weg te nemen en te zorgen dat de afrondingsregels door iedere school op dezelfde manier worden toegepast, is dit nu vollediger geregeld.

Een voorbeeld: indien een leerling in eerst instantie een 5,32 heeft behaald als schoolexamencijfer, wordt dit cijfer afgerond tot een 5.3. Behaalt de leerling een 5,6 voor zijn resultaatverbeteringstoets in het betreffende vak, dan wordt het gemiddelde van beide cijfers een 5,45. Dit cijfer wordt afgerond tot een 5,5: dit is het nieuwe schoolexamencijfer. Het schoolexamencijfer wordt vervolgens afgerond tot een geheel getal dat geldt als (nieuw) eindcijfer, in dit geval een 6.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven