Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Toneel en dans 2020/2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst Toneel en dans een verzoek is ingediend tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, welke bepalingen mede een wijziging van de werkingssfeer inhouden;

  • 2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek digitaal via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving tot 18 juli 2020;

  • 3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het webformulier dispensatie van avv, welk formulier te vinden is op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

  • 4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken digitaal zijn te raadplegen op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 - 3335298.

’s-Gravenhage, 23 juni 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven