Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2020, nr. 2020-0000084853, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 18 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 4a, eerste lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘drie kalendermaanden’ wordt telkens vervangen door ‘vier kalendermaanden’, ‘31 augustus 2020’ wordt vervangen door ‘30 september 2020’ en ‘zes aaneengesloten kalendermaanden’ wordt vervangen door ‘zeven aaneengesloten kalendermaanden’.

2. Aan het slot wordt toegevoegd ‘en de periode, bedoeld in artikel 9, van het besluit wordt met één maand verlengd tot en met de maand september 2020.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

In het Besluit van 23 juni 2020 tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers teneinde het mogelijk te maken de duur van de overbruggingsregeling met vier maanden te verlengen en het aanbrengen van enkele technische wijzigingen (Stb. 2020, 212) is de mogelijkheid gecreëerd om bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de duur en de periode – in plaats van drie maanden – met ten hoogste vier maanden te verlengen. De onderhavige ministeriële regeling voorziet in de materiële verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers met één extra maand tot 1 oktober 2020. De Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers voorziet reeds in een verlenging met drie maanden tot 1 september 2020. Met onderhavige regeling wordt hieraan één extra maand toegevoegd.

Gemeenten worden op grond van hoofdstuk 5 van de Tozo volledig financieel gecompenseerd voor het extra beroep op bijstand als gevolg van onderhavige verlenging van de regeling met één extra maand.

De verlenging van de Tozo met één extra maand heeft budgettaire gevolgen. Zelfstandigen kunnen tot 1 oktober 2020 een uitkering voor levensonderhoud ontvangen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Op basis van een grove inschatting zijn de extra budgettaire gevolgen van de verlenging ongeveer € 0,4 miljard, inclusief uitvoeringskosten. Naar verwachting bedragen de extra uitgaven voor levensonderhoud ongeveer € 0,3 miljard en voor kapitaalverstrekkingen € 0,1 miljard.

De onderhavige ministeriële regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk deelt deze zienswijze.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juni 2020. Op dit moment anticiperen gemeenten al op deze wijziging. De terugwerkende kracht zorgt ervoor dat de besluiten van gemeenten worden voorzien van een afdoende grondslag.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven