Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 (2e wijziging)

Logo Leiden

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.

Hierdoor verhuisden ambtenaren op 1 januari 2020 van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Dit heeft ook consequenties voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke regelingen. In het private arbeidsrecht werkt het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed. Daarom heeft het VNG bestuur op 18 april 2019 besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten.

 

De huidige regeling SP71 staat het niet toe om deel te nemen aan privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Om aansluiting bij de WSGO mogelijk te maken en de Cao SGO op het personeel van toepassing te doen zijn is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling SP71 nodig.

 

In de GR SP71 is opgenomen (art. 29, lid 1) dat een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het bestuur. Gezien de aard van de voorgestelde wijzigingen kan de regeling o.g.v. art 29, lid 3 slechts worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van ten minste twee-derde van de deelnemers, na verkregen toestemming van de gemeenteraden.

 

De besluitvorming van de vier colleges heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

In voorliggende voorstel tot wijziging van de GR SP71 is de aanpassing in verband met de deelname aan privaatrechtelijke rechtspersonen verwerkt.

 

Besluit

 

Het bestuur besluit:

  • 1.

    Aan artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 toe te voegen:

    h. het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan, als dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang’.

  • 2.

    De aldus gewijzigde regeling (2e wijziging) vast te stellen en te bepalen dat de regeling in werking treedt op de dag na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt bekendgemaakt, terug werkt tot en met 1 januari 2020 en kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling Servicepunt71( tweede wijziging)”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 9 april 2020.

De voorzitter

E.G.E.M. Bloemen

De secretaris

E. Zandstra

Naar boven