Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 juni 2020, Min-BuZa.2020.5398-43, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

B

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 1.2 komt als volgt te luiden:

1.2 Staatssteun, integriteit en IMVO

Bij de toepassing van deze beleidsregels neemt de minister de De-minimisverordening in acht.

Aan de subsidiebeschikking zal het voorschrift worden verbonden dat de aanvrager zich inspant om ernstige (seksuele) misdragingen en andere ernstige vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens medewerkers en derden bij de uitvoering van de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft te voorkomen, in voorkomend geval zo spoedig mogelijk te doen beëindigen en om de gevolgen daarvan te mitigeren.

Aanvragers dienen te voldoen aan de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.2 Deze richtlijnen omvatten wat de Nederlandse overheid van ondernemingen verwacht. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen om te gaan. De richtlijnen gaan onder andere in op milieukwesties, mensenrechten en arbeidsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook op corruptie, mededinging, ketenverantwoordelijkheid, belastingen en informatieverstrekking.

Daarnaast zullen er geen activiteiten worden gefinancierd die op de FMO uitsluitingslijst3 staan.

2. Paragraaf 1.5 komt als volgt te luiden:

1.5. Afwijzingsgrond

Een aanvraag wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze beleidsregels of, overeenkomstig artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, indien het beschikbare budget ontoereikend is.

3. Na paragraaf 2.5 wordt een nieuwe paragraaf 2.5a ingevoegd, luidende:

2.5a. Kickstartvouchers

Doel

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de meer dan 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Daarom heeft het kabinet sinds de uitbraak financiële en andere maatregelen getroffen om ook het internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Kamer van Koophandel zijn noodloketten ingericht voor internationale ondernemers met vragen en onze posten wereldwijd hebben Nederlandse bedrijven geholpen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om coaching, hulp en advies te verkrijgen voor het inrichten van benodigde activiteiten om de internationale business (evt. op afstand) draaiende te houden of te (her)ontwikkelen daar waar zij zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Hiertoe stelt de minister, in lijn met en aanvullend op de reeds bestaande vouchers voor coaching, kennisverwerving en marktentree, Kickstartvouchers ter beschikking.

Doelgroep

De minister kan op aanvraag een Kickstartvoucher verstrekken aan een MKB-onderneming. De MKB-onderneming moet structureel internationaal actief zijn en advies of begeleiding nodig hebben van een externe deskundige voor het identificeren en uitvoeren van concrete acties om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende onderneming te beperken.

Subsidiabele activiteiten

De Kickstartvouchers zijn gericht op coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten van MKB-ondernemingen. Ondernemers kunnen het advies van of de begeleiding door een erkend deskundige inwinnen gericht op onder andere:

  • de optimalisatie van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen;

  • het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan;

  • onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering); of

  • organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand.

De minister verstrekt slechts één Kickstartvoucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of

periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

  • is werkzaam bij of werkt voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk;

  • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren danwel begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen; en

  • beschikt over aantoonbare recente ervaring of kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag.

4. Paragraaf 2.6 komt als volgt te luiden:

2.6. Aanvraag

Voor alle in deze paragraaf bedoelde aanvragen geldt dat die aanvragen alleen door de MKB-onderneming zelf kunnen worden ingediend, dus niet door een intermediaire organisatie.

De aanvraag voor een voucher individuele coaching, voucher collectieve activiteit, voucher kennisverwerving en voucher marktentree wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag voor een voucher collectieve activiteit dient de MKB-onderneming aan te geven voor welke activiteit deze wordt ingezet en een gespecificeerde offerte bij te voegen. De activiteit vindt in de eerstvolgende twaalf maanden plaats en is openbaar gepubliceerd en toegankelijk voor alle MKB-ondernemingen.

Bij de aanvraag voor een voucher individuele coaching, voucher kennisverwerving en voucher marktentree dient de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige/trainer bij te voegen. Bij de aanvraag voor voucher kennisverwerving en voucher marktentree dient de aanvrager voorts aan de hand van een offerte niet ouder dan drie maanden, aan te geven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

De aanvraag voor een Brexit-voucher wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige bij te voegen. En een offerte van niet ouder dan een maand waarin is opgenomen voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet.

De aanvraag voor een Kickstartvoucher wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/Kickstartvoucher beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige te voegen. En een gespecificeerde offerte van niet ouder dan een maand waarin is aangegeven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als tijdstip van ontvangst geldt de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

5. In de eerste zin van paragraaf 2.7 wordt ‘en een Brexit-voucher’ vervangen door ‘, een Brexit-voucher en een Kickstartvoucher’.

6. Paragraaf 3.4 komt als volgt te luiden:

3.4. Aanvraag

De aanvraag kan alleen door de MKB-onderneming zelf worden ingediend, dus niet door een intermediaire organisatie.

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag dient de MKB-onderneming aan te geven voor welke activiteit deze wordt ingezet. De activiteit vindt in de eerstvolgende twaalf maanden plaats. De gespecificeerde offerte voor de standhuur en standopbouw moet worden bijgevoegd en de offerte mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als tijdstip van ontvangst geldt de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

ARTIKEL II

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen) zoals dat luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit, blijft van toepassing op de aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze wijziging zijn ingediend.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, De Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

TOELICHTING

Met deze wijziging van de beleidsregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen worden deze gedeeltelijk inhoudelijk aangepast.

Artikel I

A (wijziging artikel 3)

Overeenkomstig de paragrafen 2.6 en 3.4 van de beleidsregels wordt in artikel 3 van het Besluit van 8 september 2016 de loting ingeval van overschrijding van het subsidieplafond vervangen door honorering uitsluitend op volgorde van de indiening.

B (wijziging beleidsregels in bijlage)

De aanvulling op paragraaf 1.2 betreft een inhoudelijke wijziging. Het gaat om het in lijn brengen van deze beleidsregels met het algemene beleid zoals weergegeven bij de wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken op 23 januari 2019 met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria.4

De aanvrager moet bij de aanvraag verklaren op de hoogte te zijn en te zullen handelen naar de OESO richtlijnen. Ook dienen zij op de hoogte te zijn van de FMO-uitsluitingslijst en geen activiteiten uit te voeren die op deze lijst benoemd staan.

De OESO richtlijnen omvatten wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

De inzet van de FMO-uitsluitingslijst is dat er geen activiteiten worden gefinancierd, geproduceerd, gebruikt of verhandeld aangaande zaken die op de uitsluitingslijst staan.

De aanvulling op paragraaf 1.5 is ter verduidelijking opgenomen en betreft geen inhoudelijke wijziging.

Met de nieuwe paragraaf 2.5a wordt de Kickstartvoucher aan de reeds bestaande vouchers toegevoegd.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de meer dan 180.000 internationaal opererende ondernemers in Nederland hard geraakt. Het kabinet wil MKB-ondernemers stimuleren om coaching, hulp en advies te verkrijgen voor het inrichten van benodigde activiteiten om de internationale business (evt. op afstand) draaiende te houden of te (her)ontwikkelen daar waar zij zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Hiertoe stelt de minister Kickstartvouchers ter beschikking.

De Kickstartvouchers zijn gericht op coaching, kennisverwerking en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten van MKB-ondernemingen die structureel internationaal actief zijn. Ondernemers kunnen het advies van of de begeleiding door een erkend deskundige inwinnen voor onder andere de optimalisatie van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen, het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan, onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering) of de organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand.

De wijziging van de paragrafen 2.6 en 3.4 betreft de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend.

Het doel is om duurzaam internationaal ondernemen te stimuleren van MKB-ondernemingen, door hen te ondersteunen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de eigen goederen en/of diensten en bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek, het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen, het betreden van een specifiek doelland of via een individuele beursdeelname. Deze doelstelling wordt het beste ondersteund als een MKB-ondernemer zelfstandig de subsidieaanvraag indient.

Daarnaast zijn deze paragrafen aangepast in verband met de volgorde van honorering van aanvragen. Aanvragen worden middels een digitaal formulier ingediend, waardoor niet alleen de indieningsdatum, maar ook het tijdstip kan worden vastgesteld. Ingeval het subsidieplafond wordt overgeschreden kan bij alle aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend alsnog een volgorde van indiening worden bepaald, waardoor loting niet langer noodzakelijk is.

Tot slot is paragraaf 2.6 aangevuld met de wijze waarop een aanvraag voor een Kickstartvoucher wordt ingediend.

Artikel II

De bij dit besluit aangebrachte wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe aanvragen die worden ingediend na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, De Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen


X Noot
1

Stcrt. 2016, nr. 48327; laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 januari 2020, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen), Stcrt. 2020, nr. 3112.

Naar boven