Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 32925Onteigeningen

15 juni 2020, nr. 2020001181 – Besluit van tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heerhugowaard krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Reconstructie Middenweg–Zuid).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van Heerhugowaard (hierna verzoeker) heeft Ons bij besluit van 26 februari 2019, nummer RB2018118, verzocht om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van een onroerende zaak ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Reconstructie Middenweg–Zuid. De onroerende zaak is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben bij brief van 17 april 2019, kenmerk E201912515, het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben bij brief van 26 september 2019, kenmerk E201937278 en 22 oktober 2019, kenmerk E201940937, de onteigeningsstukken aangevuld.

Bij de voorgenoemde brief van 26 september 2019 is Ons tevens te kennen gegeven dat de te onteigenen oppervlakte van grondplannummer 1 kan worden teruggebracht tot een oppervlakte van 689 m² conform de bij de brief behorende aangepaste grondtekening. Bij de voorgenoemde brief van 22 oktober 2019 is een verduidelijkte versie – opgemaakt 21 oktober 2019 – aan Ons toegezonden. De noodzaak tot aanwijzing ter onteigening van genoemd grondplannummer is dan ook nog slechts aanwezig voor het gedeelte dat in de aangepaste grondtekening van 21 oktober 2019 is aangegeven. De bij dit besluit behorende lijst is dienovereenkomstig aangepast.

Planologische grondslag

De onroerende zaak die in het onteigeningsplan is begrepen, is gelegen in het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 18 december 2018 gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard en is vanaf 20 maart 2019 onherroepelijk.

Aan de onroerende zaak zijn de onderscheiden bestemmingen Groen, Verkeer en Water en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5 toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 18 december 2019 tot en met 28 januari 2020 in de gemeente Heerhugowaard en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Heerhugowaard van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 17 december 2019 openbaar kennis gegeven in het Heerhugowaards Nieuwsblad.

De Minister voor Milieu en Wonen (Onze Minister, thans de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 10 december 2019, nr. 66884, gerectificeerd in de Staatscourant van 17 december 2019, nr. 66884-n1.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van een gedeelte van de Middenweg te Heerhugowaard, te weten een gedeelte globaal gelegen ter hoogte van de woningen Middenweg 2/2a. De reconstructie is nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dit wordt bereikt door het zicht ter hoogte van de bocht nabij Middenweg 2/2a te verbeteren door de daar gelegen bestaande opstallen te slopen. Ook wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Ten slotte wordt een watergang verlegd, waardoor de waterhuishouding verbetert.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, alsook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Heerhugowaard de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak.

De te onteigenen onroerende zaak is eigendom van de gemeente Heerhugowaard. Een deel van de te slopen opstal Middenweg 2/2a is gelegen binnen het te realiseren bestemmingsplan. Het woongedeelte Middenweg 2a is verhuurd. De verzoeker heeft met de huurder van Middenweg 2a overleg gevoerd om deze onroerende zaak minnelijk vrij van gebruiksrechten – en zodoende in volle eigendom – te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid.

Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige huurontbinding zou leiden, heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat in 2020 met de werkzaamheden een aanvang zal worden genomen. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kan worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Heerhugowaard de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de gemeenteraad van Heerhugowaard tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 8 april 2020, nr. RWS-2020/19488, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Heerhugowaard van 26 februari 2019, nummer RB2018118;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard van 17 april 2019, kenmerk E201912515;

gelezen de brieven van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard van 26 september 2019, kenmerk E201937278 en van 22 oktober 2019, kenmerk E201940937;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 3 juni 2020, no. W04.20.0097/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2020, nr. RWS-2020/33105, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid van de gemeente Heerhugowaard ten name die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaak, voor zover aangeduid op de aangepaste grondtekening van 21 oktober 2019 waarbij door verzoeker 689 m2 ter onteigening wordt aangewezen – welke tekening ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Heerhugowaard en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen – en die is vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 15 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: Reconstructie Middenweg–Zuid

VERZOEKENDE INSTANTIE: gemeente Heerhugowaard

 

Kadastraal bekend als gemeente Heerhugowaard

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Omschrijving

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

1

689

Wonen Erf – tuin

4.240

P 8930

Gemeente Heerhugowaard, Heerhogowaard