Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 66884Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heerhugowaard voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid van de gemeente Heerhugowaard

KENNISGEVING

Onteigeningsplan Reconstructie Middenweg–Zuid

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister voor Milieu en Wonen deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Heerhugowaard een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid.

Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van een gedeelte van de Middenweg te Heerhugowaard, te weten een gedeelte globaal gelegen ter hoogte van de woningen Middenweg 2/2a. De reconstructie is nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dit wordt bereikt door het zicht ter hoogte van de bocht nabij Middenweg 2/2a te verbeteren door de daar gelegen bestaande opstallen te slopen. Ook wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Ten slotte wordt een watergang verlegd, waardoor de waterhuishouding verbetert.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak zijn de onderscheiden bestemmingen Groen, Verkeer en Water en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 5 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister voor Milieu en Wonen, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100419. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06- 46 13 11 63, of mevrouw C. Visser, tel.nr. 06- 15 94 82 74.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 13 februari 2020 om 11.00 uur in het gemeentehuis van Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.