Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2020, 32844Ruimtelijke plannenGemeente Weert - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen - Bosontwikkeling, Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 29 juli 2020, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning ‘Bosontwikkeling’ met bijbehorende ontwerp besluit en stukken. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het omvormen van 13 agrarische percelen naar bos en natuur op de kadastrale percelen gemeente Weert, sectie AH, nummers 1, 6, 15, 145, 164, 165 en 190 en sectie Q nummer 63, gelegen in de omgeving van de Laurabossen, sectie AF nummers 107 en 300, gelegen nabij de Heltenbosbrug, sectie AG nummer 90, gelegen in het Wijffelterbroek, sectie AC nummer 144, gelegen in de Krang en Stramproy, sectie G nummer 157, gelegen in het Stramprooierbroek.

Raadplegen, indienen zienswijze.

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBBosontwikkeling-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020) kunnen ten aanzien van:

  • de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert;

  • de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning, nadat de raad de verklaring van geen bedenkingen heeft verleend. De ingediende zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend.

Weert, 17 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

C.C. Leppink-Schuitema

burgemeester