Oproep van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor voorstellen voor een innovatiecompetitie gerelateerd aan (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken als gevolg van het Covid-19 virus of de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020–2023 van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

1. Oproep voor voorstellen

Hierbij doe ik een oproep om concrete voorstellen aan mij voor te leggen voor een innovatiecompetitie in de zin van een SBIR-oproep of een innovatiepartnerschap zoals beschreven in de Aanbestedingswet 2012.

De impact van de uitbraak van het Covid-19 virus is groot en grijpt in op alle delen van de samenleving. Het raakt mensen in de zorg, onderwijs, transport en vele andere sectoren. Vanuit deze actualiteit lijkt het mij passend om ondersteuning te geven aan innovatiecompetities die kunnen bijdragen aan het verhelpen en/of verlichten van de maatschappelijke en economische gevolgen van deze Corona-crisis. Daarnaast wil ik steun blijven bieden aan innovatiecompetities die passen binnen de kennis- en innovatie agenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid1.

Voor het goed blijven vervullen van de overheidstaken zijn innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven noodzakelijk. Ik heb hiertoe onder andere het SBIR (small business innovation research) instrument en het Innovatiepartnerschap beschikbaar. EZK stelt daarbij expertise, middelen en uitvoeringscapaciteit bij RVO voor innovatiecompetities beschikbaar aan aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven conform artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012. Deze aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kunnen opdrachten verstrekken voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor op vraagstukken waarvoor nog geen diensten of producten op de markt beschikbaar zijn. EZK ondersteunt hiermee de zoektocht naar innovatieve oplossingen.

In het kader van mijn beleid voor innovatie en ondernemerschap, ben ik bereid om in 2020–2021 een totaal bedrag van maximaal € 3 miljoen aan aanbestedende diensten beschikbaar te stellen voor innovatiecompetities die bijdragen aan de genoemde maatschappelijke vraagstukken. Dit bedrag wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door ondernemers in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten. Voorstellen die gehonoreerd worden kunnen rekenen op 50% cofinanciering van de kosten van onderzoek- en ontwikkeling van innovatieve oplossingen met een maximum van € 500.000,–. Daarbij stelt EZK de expertise en ondersteuning door RVO voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kosteloos beschikbaar. Onderdelen van de centrale overheden dienen de kosten die samenhangen met de begeleiding bij een innovatiecompetitie in principe zelf te dragen.

Een voorstel zal in ieder geval moeten bestaan uit een uiteenzetting van de huidige/toekomstige belemmeringen in de overheidstaken en/of een concreet maatschappelijk vraagstuk. Een passende oplossing voor deze belemmering is nog niet beschikbaar bij andere (mede)overheden of op de markt. EZK biedt uitvoeringscapaciteit en ontwikkelbudget aan aanbestedende diensten die de innovatiecompetitie aanbesteden, ten behoeve van de ontwikkeling van oplossingsrichtingen naar ontwikkelde prototypes binnen een termijn van zes tot 24 maanden. Voor het uitvoeren van de innovatiecompetitie dient voldoende capaciteit en commitment beschikbaar te zijn bij de aanbestedende organisatie(s).

Het is mogelijk om in de periode van openstelling met RVO te spreken over mogelijke ideeën. Ik zou graag de krachten bundelen om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te versnellen.

2. Proces

Voorstellen voor innovatiecompetities die passen binnen de Corona-problematiek en/of de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020–20232, kunnen binnen een periode van 4 weken te rekenen vanaf 1 juni 2020 (dus uiterlijk 30 juni 2020) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangemeld per adres Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag of bij voorkeur per email: SBIR@rvo.nl.

Voorstellen dienen te zijn uitgewerkt in het Startformulier voor overheden. Het is mogelijk dat ik nadere uitleg of toelichting van het voorstel zal vragen.

Uiterlijk eind juni 2020 wil ik een start maken met de uitvoering van (de eerste van de) vijf innovatiecompetities voortkomend uit deze oproep. Dit doe ik op first come, first served basis, waarbij RVO de voorstellen toetst aan de in paragraaf 3.1 vermelde elementen voor een innovatiecompetitie én de bijdrage aan het mitigeren van de Corona-problematiek of de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in de kennis- en innovatieagenda’s 2020–2023. Ook na deze periode, tot uiterlijk 1 december 2020, blijf ik voorstellen voor innovatiecompetities graag ontvangen en kijk ik met u of er passende ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Heeft u op voorhand vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u per e-mail contact opnemen met RVO: SBIR@rvo.nl, of telefonisch met dhr. René Broekhuizen (088 042 5468) of dhr. Floris den Boer (070 379 6623) van RVO.

3. Toelichting

3.1 Inhoud van het voorstel

Belangrijke elementen van een voorstel in een innovatiecompetitie:

  • a. De inschrijver(s) uit naam van een (mede)overheid, een andere aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 en/of een speciaal sectorbedrijf als bedoeld in deze wet een voorstel doet voor een innovatiecompetitie.

  • b. De inschrijver(s) een maatschappelijk vraagstuk heeft waar nog geen innovatieve oplossingen voor op de markt verkrijgbaar zijn.

  • c. De inschrijver(s) voor het vraagstuk meerdere innovatieve oplossingen wilt laten ontwikkelen in onderlinge competitie tussen bedrijven (waarbij intellectuele eigendomsrechten – in principe – bij de deelnemende bedrijven blijven).

  • d. De inschrijver(s), door het geven van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten aan marktpartijen, wil samenwerken met innovatieve (startende) ondernemers.

  • e. De inschrijver(s) commitment en capaciteit beschikbaar heeft.

  • f. De inschrijver(s) de intentie heeft om één van de ontwikkelde innovatieve oplossingen – na een geslaagd ontwikkeltraject – af te nemen en te implementeren.

  • g. De inschrijver(s) andere relevante overheden op de hoogte heeft gebracht van het voorstel voor de innovatiecompetitie en hen die baat kunnen hebben van deze competitie op de hoogte houden.

  • h. De inschrijver(s) een inschatting heeft van het benodigde budget voor de haalbaarheidsonderzoeken in fase 1 en de ontwikkeltrajecten in fase 2. Een beeld van de voorgenomen verdeling van budget over fase 1 en fase 2 is gewenst.

3.2 Beoordelingscriteria van het voorstel

Bij de beoordeling van het voorstel zal worden meegenomen of een SBIR-aanpak of een Innovatiepartnerschap het meest passende instrument is bij het betreffende maatschappelijke vraagstuk. De voor mij relevante criteria die zien op de uitgangspunten, haalbaarheid en organisatie zijn uiteengezet in het Startformulier voor Overheden, welke is te vinden op de website van RVO en op www.sbir.nl. RVO zal de voorstellen voor innovatiecompetities beoordelen.

Indien het voorstel voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze innovatiecompetitie, wordt de begeleiding door RVO aan aanbestedende diensten door mij aangeboden. Onderdelen van de centrale overheden dienen de kosten die samenhangen met de begeleiding bij een innovatiecompetitie in principe zelf te dragen. Er wordt uitsluitend bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door de ondernemers in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken en onderzoek- en ontwikkeltrajecten. Voorstellen van aanbestedende diensten die gehonoreerd worden kunnen rekenen op 50% cofinanciering van de kosten van de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met een maximum van € 500.000,– vanuit EZK.

RVO kan de aanbestedende diensten die voorstellen indienen voor een innovatiecompetitie uitnodigen om een uitleg of nadere toelichting te geven of een aanvulling te doen op het door hun opgestelde voorstel.

4. Bijlagen

Hier vindt u onder andere het Startformulier voor Overheden en de Template Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de desbetreffende aanbestedende dienst(en).

’s-Gravenhage, 28 mei 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 33 009, nr. 81

X Noot
2

Kamerstuk 33 009, nr. 81

Naar boven