33 009 Innovatiebeleid

Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2019

Hierbij informeer ik u over de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de jaren 2020–2023, die door de topsectoren zijn afgerond. De kennis- en innovatieagenda’s vloeien voort uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Over dit beleid informeerde ik u in de brief van 26 april 2019 (Kamerstukken 33 009 en 32 637, nr. 70).

De topsectoren hebben in juli 2019 de 95% versies van hun kennis- en innovatieagenda’s gepubliceerd. Inmiddels zijn deze kennis- en innovatieagenda’s afgerond. Ik verwijs u graag naar deze kennis- en innovatieagenda’s via de website www.topsectoren.nl/innovatie, waar een overzicht wordt gegeven van de definitieve KIA’s.

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

Centraal in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid staan de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen en de inzet op sleuteltechnologieën. Gezamenlijke inzet van verschillende sectoren op het gebied van wetenschap, toegepast onderzoek en innovatie is essentieel om antwoorden te vinden op de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan.

In de brief van 26 april 2019 (Kamerstukken 33 009 en 32 637, nr. 70) informeerde ik u over de geformuleerde maatschappelijke missies die voortvloeien uit onze uitdagingen. De missies richten zich op de vier thema’s: Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid. Het succes van deze missies hangt samen met de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, nanotechnologie, kwantumtechnologie en hightech1). Zoals beschreven in mijn brief aan uw Kamer op 26 april 2019, is daarom als vijfde «thema» ingezet op sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën zijn cruciaal voor het verdienvermogen en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. Daarnaast is er nog een zesde kennis- en innovatieagenda toegevoegd die primair het maatschappelijk verdienvermogen dient.

Kennis- en innovatieagenda’s

De topsectoren hebben kennis- en innovatieagenda’s opgesteld, in samenspraak met alle voor het betreffende thema relevante partners uit het veld, zoals bedrijven, departementen, de brede wetenschap, kennisinstellingen, NWO en regionale overheden. De agenda’s geven aan op welke kennis- en innovatieopgaven de komende vier jaar (2020–2023) ingezet worden en wat daarbij de prioriteiten zijn. Daarbij is er een mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing, na twee jaar. In de agenda’s zijn zoals beschreven niet langer sectoren, maar thema’s (maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën) het uitgangspunt.

Van agenda’s naar convenant

Zonder de inspanningen van de topsectoren, in samenspraak met alle relevante partners uit het veld, waaronder startups, scale-ups en het mkb, TO2-instellingen, NWO, KNAW, universiteiten en hogescholen, regionale en nationale overheden, konden de kennis- en innovatieagenda’s niet tot stand komen. Het is dan ook een prestatie van formaat dat we tot deze ambitieuze en inspirerende agenda’s zijn gekomen. Het werk stopt evenwel niet bij deze kennis- en innovatieagenda’s.

Op dit moment maken alle partners de middelen inzichtelijk die zij voornemens zijn in te zetten om deze kennis- en innovatieagenda’s tot uitvoer te brengen. Dit vindt zijn weerslag in een kennis- en innovatieconvenant (KIC). Waar in de agenda’s staat wat de gezamenlijke topsectoren en hun partners inhoudelijk willen bereiken, formuleren de partners in het convenant wat ze bijdragen om deze doelen te bereiken. Het KIC wordt op dit moment afgerond en zal op 11 november a.s. door alle partners worden ondertekend. Vanzelfsprekend zal ik uw Kamer hierover informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Deze vier sleuteltechnologieën zijn in het regeerakkoord genoemd. In de KIA sleuteltechnologieën is high tech onderverdeeld naar: digitale technologieën, geavanceerde materialen, chemische technologieën, katalytische technologie, life science-technologieën en engineering- en fabricagetechnologieën.

Naar boven