Samenwerkingsconvenant over de uitwisseling van toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht accountantsorganisaties

De Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht

Overwegende dat:

 • De Wet toezicht accountants (Wta) tot doel heeft om de publieke functie van de accountantsverklaring te waarborgen en om het vertrouwen in en de integriteit van de financiële markten te versterken.

 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot doel heeft om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.

 • De AFM belast is met het toezicht op de naleving van de Wta door accountantsorganisaties.

 • Het BFT belast is met toezicht op de naleving van de Wwft door onder andere accountants en belastingadviseurs. Beide groepen beroepsbeoefenaars kunnen werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan een accountantsorganisatie waar de AFM op grond van de Wta toezicht op houdt.

 • De bedrijfsvoering van accountantsorganisaties onder meer een integere uitoefening van het bedrijf dient te waarborgen en de betrokkenheid van de accountantsorganisatie, de externe accountants of andere medewerkers van de accountantsorganisatie – waaronder belastingadviseurs – bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen schaden, moet tegengegaan.

 • Betrokkenheid bij fraude, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten schaadt of kan schaden.

 • Zowel het BFT als de AFM een (afgeleide) taak hebben bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en in dat kader integriteitstoezicht uitoefenen op accountantsorganisaties en hun medewerkers.

 • Het in het belang van het integriteitstoezicht is dat het BFT toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen aan de AFM kan verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak en dat de AFM toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen kan verstrekken aan het BFT voor zover dit dienstig is voor het versterken van de integriteit van de financiële markten of accountantsorganisaties.

 • Het in dat kader wenselijk is dat deze toezichthouders samenwerken en afspraken maken over geheimhouding van de toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen en – voor zover de gegevens of inlichtingen persoonsgegevens omvat – dataminimalisatie, beveiliging van gegevens en maximale bewaartermijnen.

 • Het gelet op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17 mei 2018 bij het wetsvoorstel aanpassing Wwft (Stb. 2019, 265) en in het kader van de uitwisseling van vertrouwelijke (persoons)gegevens wenselijk is dat deze toezichthouders samenwerken en afspraken maken over de verwerking van de persoonsgegevens in het algemeen en meer in het bijzonder de voorwaarden vaststellen waaronder de gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden, waaronder afspraken over de geheimhouding van de toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen, dataminimalisatie, beveiliging van gegevens en de maximale bewaartermijnen.

Partijen zijn daartoe het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit samenwerkingsconvenant wordt verstaan onder:

a) Accountantsorganisatie:

een accountantsorganisatie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wta;

b) AFM:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

c) AVG:

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (PbEU 2016, L 119/1);

d) BFT:

het Bureau Financieel Toezicht;

e) Toezichthouder:

de AFM dan wel het BFT;

f) Wta:

Wet toezicht accountantsorganisaties;

g) Wwft:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2 Doel

Het doel van dit samenwerkingsconvenant is om algemene uitgangspunten voor samenwerking en afspraken vast te leggen over de uitwisseling van toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen tussen het BFT en de AFM ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN SAMENWERKING

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1. Het BFT en de AFM spannen zich in elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te treden in situaties waarin de samenwerking de effectiviteit van het toezicht van een of beide organisaties versterkt. In dat kader dragen zij zorg voor een snelle en zorgvuldige uitwisseling van toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen.

 • 2. De samenwerking tussen het BFT en de AFM op basis van dit samenwerkingsconvenant dient aan te sluiten bij de geldende wet- en regelgeving, zodat de daarbij horende eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het BFT en de AFM gewaarborgd blijven.

Artikel 4 Contactpersonen

Het BFT en de AFM benoemen ieder vanuit hun organisatie een contactpersoon die het aanspreekpunt is voor verdere uitwerking en toepassing van hetgeen is afgesproken in dit samenwerkingsconvenant.

Artikel 5 Nadere werkafspraken

Het BFT en de AFM maken nadere werkafspraken ter uitvoering van dit samenwerkingsconvenant.

HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING EN INFORMATIE-UITWISSELING

Artikel 6 Informeren

 • 1. Het BFT en de AFM informeren elkaar over zaken en ontwikkelingen die voor het uitvoeren van hun wettelijke taken van belang (kunnen) zijn.

 • 2. Indien het BFT of de AFM constateert dat beide toezichthouders tegen een bepaalde gedraging handhavend kunnen optreden en/of dat gezamenlijk optreden gewenst is, neemt het BFT respectievelijk de AFM hierover contact op met de andere toezichthouder om nadere werkafspraken te maken over de wijze van optreden in het desbetreffende geval.

 • 3. Het BFT en de AFM stellen elkaar, conform de in artikel 5 gemaakte werkafspraken, op de hoogte voordat zij toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen die voor de toezichtstaak van de andere toezichthouder van belang kan zijn of die zij van de ander hebben verkregen, naar buiten brengen, tenzij zulks evident onnodig is.

Artikel 7 Uitwisseling van gegevens of inlichtingen

 • 1. Het BFT is op grond van artikel 22a, eerste lid, van de Wwft bevoegd gegevens of inlichtingen die zijn verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak ten aanzien van een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a of b, van de Wwft te verstrekken aan de AFM, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van taken van de AFM op grond van de Wta. Daarbij worden de voorwaarden als genoemd in artikel 22, tweede tot en met vierde lid, van de Wwft in acht genomen.

 • 2. De AFM is op grond van artikel 63cc, eerste lid, van de Wta bevoegd vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge de Wta opgedragen taak te verstrekken aan het BFT, voor zover dit dienstig is voor het versterken van de integriteit van de financiële markten of accountantsorganisaties. Daarbij worden de voorwaarden als genoemd in artikel 63cc, tweede en derde lid, van de Wta in acht genomen.

Artikel 8 Geheimhouding

Het BFT en de AFM waarborgen de geheimhouding van de toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen die zij van elkaar ontvangen en zien erop toe dat deze gegevens en inlichtingen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt. Indien een toezichthouder om toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen verzoekt, wordt per geval aangegeven voor welk doel deze gegevens of inlichtingen worden gevraagd.

Artikel 9 Bescherming en bewaartermijn persoonsgegevens

 • 1. De samenwerking op basis van dit samenwerkingsconvenant heeft tot gevolg dat tussen de toezichthouders persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze en overige gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor ze zijn verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de toezichthouders afzonderlijk om daarbij te handelen in overeenstemming met de AVG.

 • 2. In dat verband zijn de toezichthouders gebonden aan de AVG en de overige voor hen relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

 • 3. De toezichthouders zijn in beginsel vrij om ieder voor zich passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32 AVG en de meest recente Richtsnoeren Informatiebeveiliging van de Autoriteit Persoonsgegevens te treffen, teneinde de persoonsgegevens die moeten worden verwerkt ten dienste van elkaar te beveiligen en beveiligd te houden.

 • 4. De toezichthouders hanteren elk de voor hen vastgestelde bewaartermijn inzake de verkregen toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen.

Artikel 10 Meldplicht datalekken

 • 1. Als sprake is van een inbreuk op de beveiliging in de zin van artikel 33 AVG ten aanzien van persoonsgegevens waarop dit samenwerkingsconvenant betrekking heeft, informeert de toezichthouder bij wie de inbreuk heeft plaatsgevonden of plaatsvindt de andere toezichthouder daarover onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking. Dit laat onverminderd de wettelijke verplichting van de toezichthouder waar de inbreuk heeft plaatsgevonden om de gevolgen van beveiligingsincidenten en datalekken zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

 • 2. De melding als bedoeld in het eerste lid behelst voor zover mogelijk onmiddellijk maar in ieder geval zo spoedig mogelijk:

  • a. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; dit omvat mede een overzicht van de feiten omtrent de inbreuk;

  • b. de persoonsgegevens;

  • c. de categorieën van door de inbreuk getroffen betrokkenen;

  • d. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

  • e. de maatregelen die de toezichthouder bij wie de inbreuk heeft plaatsgevonden heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele gevolgen daarvan;

  • f. of en wanneer een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Evaluatie

Na telkens twee jaar, of eerder indien daartoe aanleiding bestaat, wordt dit samenwerkingsconvenant en de uitvoering daarvan door het BFT en de AFM gezamenlijk geëvalueerd.

Artikel 12 Looptijd samenwerkingsconvenant

Het convenant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Indien de evaluatie zoals bedoeld in artikel 11 uitwijst dat het samenwerkingsconvenant aanpassing behoeft, dan wordt deze dientengevolge gewijzigd.

Artikel 13 Wijzigingen en aanvullingen van het samenwerkingsconvenant

Wijzigingen en aanvullingen van dit samenwerkingsconvenant vereisen de goedkeuring, ondertekening en dagtekening van beide partijen.

Artikel 14 Opzegging samenwerkingsconvenant

Partijen kunnen dit convenant door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Artikel 15 Bekostiging

Gemaakte kosten in het kader van dit samenwerkingsconvenant komen voor ieders eigen rekening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsconvenant wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.

Het Bureau Financieel Toezicht namens deze: C. Breedveld

De Stichting Autoriteit Financiële Markten, namens deze: H.L. van Beusekom J.R. Heuvelman

Naar boven