Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 265Wet

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten behoeve van het toezicht op accountantsorganisaties informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten mogelijk te maken, verordeningen en nadere voorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants in bepaalde gevallen aan goedkeuring van Onze Minister te onderwerpen, de bevoegdheid tot het afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan personen met een buitenlandse accountantsopleiding en -kwalificatie over te dragen aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 wordt in de definitie van «gereglementeerde informatie» na «op grond van» ingevoegd «artikel 17 van de verordening marktmisbruik,».

B

Artikel 1:6, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel d vervalt aan het slot «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. andere entiteiten die verzekeringen uitvoeren op grond van een wettelijke regeling van sociale zekerheid.

C

Aan artikel 1:104, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste onderdeel door een puntkomma, een onderdeel [waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel,] toegevoegd, luidende:

 • # de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde regels.

D

In artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, wordt onder 1° «2:3.0l, vierde lid» vervangen door «2:3.0l, derde lid» en onder 9° wordt «artikel 4:37m» vervangen door «artikel 4:62m».

E

In artikel 1:107, derde lid, onderdeel e, wordt «ingevolge artikel 172, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II» vervangen door «ingevolge de artikelen 172, tweede lid, 227, vierde lid, of 260, derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II».

F

Artikel 3:111a, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt «het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door «het tweede lid, onderdeel a,».

2. In onderdeel d wordt «de toetsing, bedoeld in artikel 3:18b, eerste lid,» vervangen door «de evaluatie, bedoeld in artikel 3:18a,».

G

In artikel 3:288a, vierde lid, wordt «3:57a en 3:135» vervangen door «3:57a, 3:135 en 3:136».

H

Na artikel 3:288a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:288aa

Het is een gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland die aan het hoofd staat van een groep waarvan een Nederlandse herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar deel uitmaakt, verboden, anders dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de Nederlandsche Bank, haar vermogen door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves te verminderen dan wel een dividenduitkering te doen, indien de groep ten tijde van deze terugbetaling dan wel uitkering niet voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste of zou kunnen worden voorzien dat zij in de twaalf volgende maanden niet meer aan dat vereiste kan voldoen.

I

In artikel 3:288h, eerste lid, wordt «3:72, vijfde lid» vervangen door «3:72, derde, zesde en achtste lid».

J

In artikel 4:9 wordt onder vernummering van het achtste lid tot negende lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Voor de toepassing van het eerste lid, tweede zin, wordt een datarapporteringsdienstverlener gelijkgesteld met een financiële onderneming.

K

In het achtste en tiende lid van artikel 4:37c, wordt «het zesde lid» telkens vervangen door «zevende lid».

L

Aan de artikelen 4:63a en 4:75a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op verzekeringen in aanvulling op een betaalrekening niet zijnde een basisbetaalrekening.

M

Artikel 4:104 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door «het derde lid».

ARTIKEL II

Na artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

 • 1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak ten aanzien van een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a of b, te verstrekken aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van taken van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

 • 2. Artikel 22, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL III

De Wet op het accountantsberoep wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het bestuur legt ontwerpverordeningen en ontwerpen van op de uitvoering van wettelijke controles betrekking hebbende nadere voorschriften, ten minste twee maanden voorafgaand aan de datum waarop deze worden vastgesteld op elektronische wijze ter inzage.

2. In het derde lid wordt na «een ontwerpverordening» ingevoegd «of een ontwerp van een nader voorschrift».

B

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

Verordeningen en nadere voorschriften worden na vaststelling onverwijld medegedeeld aan Onze Minister en gepubliceerd in de Staatscourant.

C

Aan artikel 49, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. het toetsen of het examen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, voldoet aan de eindtermen, bedoeld in onderdeel a.

D

Artikel 50 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «en de betrokkenen bij de praktijkopleiding,» vervangen door «, de betrokkenen bij de praktijkopleiding en de betrokkenen bij het afgeven van een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid,».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De commissie kan een aanwijzing geven ten aanzien van het examen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, indien uit een toetsing als bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel d, blijkt dat het examen niet voldoet aan de eindtermen.

E

Artikel 54, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt «De commissie» vervangen door «het bestuur van de beroepsorganisatie».

2. In onderdeel b wordt «de commissie» vervangen door «het bestuur van de beroepsorganisatie».

ARTIKEL IV

 • 1. Een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep die is afgegeven voor de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel E, wordt aangemerkt als een verklaring van vakbekwaamheid, afgegeven door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

 • 2. Een aanvraag om een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, die voor de inwerking van artikel III, onderdeel E, is ingediend bij de Commissie eindtermen accountantsopleiding en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel E, nog niet is beslist, wordt aangemerkt als een aanvraag die is ingediend bij de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

ARTIKEL V

 • 1. Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, E, G en I, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. Artikel I, onderdelen A, E, G en I, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 3 juli 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de achttiende juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 117