Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.5080-12, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2019, Min-BuZa.2019.3184-25, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafonds Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2019, Min-BuZa.2019.3184-25, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

  • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2024 voor aanvragen bedoeld in artikel 2, eerste lid, een subsidieplafond van € 14.181.889, en voor aanvragen bedoeld in artikel 2, tweede lid, een subsidieplafond van € 8.318.111.

  • 2. De middelen die op grond van het in het eerste lid genoemde subsidieplafond beschikbaar zijn voor aanvragen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn als volgt verdeeld over de volgende thema’s:

    • a. Toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie: € 10.305.259;

    • b. Toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit: € 3.876.630.

    Daarbij geldt dat indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor aanvragen gericht op één van beide thema’s, deze middelen beschikbaar komen voor aanvragen met betrekking tot het andere thema, voor zover deze aanvragen voldoen aan de maatstaven die in dit besluit zijn neergelegd.

  • 3. De verdeling van de middelen die op grond van het in het eerste lid genoemde subsidieplafond beschikbaar zijn voor aanvragen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, volgt bij de nader bekend te maken openstellingsperiode, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

B

In de bijlage, hoofdstuk 7. Beoordeling en verdeling beschikbare middelen, paragraaf 7.3 Verdeling beschikbare middelen, komt de eerste alinea te luiden:

Er zijn twee openstellingen voor subsidieaanvragen in het kader van dit Subsidieprogramma. Voor de eerste ronde is € 14.181.889 beschikbaar, waarvan € 10.305.259 beschikbaar is voor het thema toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie en € 3.876.630 voor het thema toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit. Voor de tweede ronde is € 8.318.111 beschikbaar. De verdeling van het budget over de beide thema’s wordt bij de bekendmaking van de openstellingsperiode voor de tweede ronde vastgesteld en bekend gemaakt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

TOELICHTING

Op 29 maart 2019 heeft de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)2 vastgesteld. Hierin is voorzien in twee openstellingsrondes voor subsidieverstrekking in het kader van het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy. Voor beide openstellingsrondes werd € 11.250.000 beschikbaar gesteld, onderverdeeld in € 5.625.000 voor subsidieverstrekking voor het thema Toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie: € 5.625.000 en € 5.625.000 voor het thema Toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit.

Vanwege de hoge kwaliteit van de aanvragen die in de eerste openstellingsronde zijn ingediend voor het thema Toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie en voortschrijdende inzichten rond resultaatgerichte financiering en de impact van elektriciteitstoegang, gepubliceerd tijdens het Global Offgrid-solar Forum in Nairobi (18-20 februari 2020), heeft de Minister besloten om in de eerste tenderronde meer resultaatgerichte financiering te verlenen.

Teneinde dit mogelijk te maken strekt onderhavig besluit ertoe het subsidieplafond voor de eerste openstellingsronde te verhogen. Deze middelen zullen worden benut voor de toekenning van subsidies aan reeds ingediende aanvragen die daarvoor op grond van de beleidsregels voor het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy in aanmerking komen. Het besluit strekt er niet toe een nieuwe aanvraagronde voor een subsidie in het kader van het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy open te stellen. Het budget voor de extra middelen komt vooralsnog uit het budget voor de tweede openstellingsronde. Dit budget wordt mogelijk bij het besluit tot het vaststellen van de tweede openstellingsronde weer aangevuld.

Toelichting thema toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit

In de off-grid elektriciteitssector is inmiddels voldoende ervaring die wijst op bredere toepasbaarheid van resultaatgerichte financiering. En het recente overzichtsrapport ‘why off-grid energy matters’ van 60 Decibels, februari 20203 laat overtuigend zien dat de grootste impact van toegang tot elektriciteit al met zogenoemde instapmodellen, solar lanterns, kan worden bereikt.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden


X Noot
2

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2019, Min-BuZa.2019.3184-25, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy), Stcrt. 2019, nr. 18610.

Naar boven