Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 18071VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor instellen maximumsnelheid 30 km/uur Brugweg

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

De Brugweg is een weg binnen de bebouwde kom waarop de maximumsnelheid nu 50 km/uur is. Het gedeelte van de weg waarop dit verkeersbesluit betrekking heeft is smal: twee vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren. Vrachtwagens kunnen elkaar uitsluitend passeren op enkele plekken met passeerhavens. Het heeft enkele snelheidsremmende maatregelen en het heeft suggestiestroken voor fietsers.

Door middel van dit verkeersbesluit wordt voor een gedeelte van de Brugweg de maximumsnelheid op 30 km/uur ingesteld.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Op grond van artikel 2 lid 1 onder c en lid 2 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 worden onderstaande verkeersmaatregelen genomen.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst om de maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen.

Onlangs is gebleken dat de technische staat van het asfalt en de fundering slecht is. Het zware vrachtverkeer en de slappe ondergrond is hier vooral debet aan. Het verlagen van de maximumsnelheid zal het snel verslechteren van de staat van de weg vertragen. De bruikbaarheid voor de weggebruikers is daarmee beter gewaarborgd.

Op de Brugweg wordt veel gefietst, zo wordt het onder meer gebruikt door schoolgaande kinderen op weg naar Gouda. Het instellen van de maximumsnelheid op 30 km/uur zal het snelheidsverschil van de fietsers, naar verwachting, kleiner maken met het gemotoriseerd verkeer.

Maximumsnelheid 30 km/uur

Op de volgende plekken wordt het bord ‘maximumsnelheid 30 km/uur’ geplaatst (zie ook figuur 1)

 • 1.

  Vanaf de Henegouwerweg, direct voor het kruispunt met de parallelwegen

 • 2.

  Vanuit de richting Middelburgseweg, direct voor de bocht.

Figuur 1: locaties bord maximumsnelheid 30 Brugweg

Voorrangskruispunt

Voor een logische verkeerssituatie is het nodig het kruispunt op de Brugweg met de parallelweg direct voor het toekomstige bord 30 vanaf de Henegouwerweg (locatie 1 in de figuur) voorrangskruispunt te maken.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het waarborgen van de vrijheid van verkeer.

De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1)

  De maximumsnelheid op de Brugweg in te stellen op 30 km/uur door het tweemaal plaatsen van het bord A01-30 (“maximumsnelheid 30”) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen op de Brugweg bij huisnummer 32 direct voor het kruispunt met de parallelwegen en bij huisnummer 92 direct voor de bocht;

 • 2)

  Het einde van de maximumsnelheid 30 km/uur aan te geven door het tweemaal plaatsen van het bord A01-50 (“maximumsnelheid 50”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, te plaatsen op de Brugweg bij huisnummer 32 direct voor het kruispunt met de parallelwegen en bij huisnummer 92 direct voor de bocht;

 • 3)

  Een voorrangskruispunt in te stellen op het kruispunt Brugweg-parallelweg door het plaatsen van de volgende borden:

  • a)

   het bord B03 tweemaal te plaatsen (‘voorrangskruispunt’) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, direct voor het kruispunt bij huisnummer 32;

  • b)

   het bord B06 tweemaal te plaatsen (‘verleen voorrang’) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, namelijk op de noordelijke parallelweg en op de zuidelijke parallelweg;

  • c)

   haaientanden te plaatsen op de noordelijke parallelweg en op de zuidelijke parallelweg direct voor de Brugweg;

 • 4)

  Borden die conflicteren met deze nieuwe situatie, te verwijderen.

Het instellen van de maximumsnelheid van 30 km/uur en het voorrangskruispunt volgens bovenstaand besluit te regelen op de navolgende locaties, conform de bij dit besluit behorende tekeningen.

Waddinxveen, 19 maart 2020

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

J. Tensen

 

Tekening bij verkeersbesluit instellen maximum snelheid 30 Brugweg 1

Tekening bij verkeersbesluit instellen maximum snelheid 30 Brugweg 2

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend.

Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de medewerker Juridisch Advies van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  cluster Communicatie ter publicatie.