Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 12 december 2019 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op de artikelen 3:8, 3:100, eerste lid, onderdeel b voor wat betreft de dagelijks beleidsbepalers, 3:271, 4:3, vierde lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikel 2a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), 4:9, eerste lid, en 5:29, eerste lid, Wft; artikel 27, eerste en vierde lid, Verordening (EU) Nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (CSDR); artikel 27, eerste en tweede lid, Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 (EMIR); artikel 106, eerste tot en met derde lid, van de Pensioenwet (Pw); artikel 110c, eerste tot en met derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); de artikelen 29 en 30 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; de artikelen 17aa en 26.01 Besluit prudentiële regels Wft, artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en artikel 23h eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

Besluiten tot het wijzigen van de gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid 2012

ARTIKEL I

De Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

De titel van het besluit komt te luiden:

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers krachtens de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Europese verordeningen CSDR en EMIR (Beleidsregel geschiktheid 2012)

B

De aanhef bij het besluit komt te luiden:

Gelet op de artikelen 3:8, 3:100, eerste lid, onderdeel b voor wat betreft de dagelijks beleidsbepalers, 3:271, 4:3, vierde lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikel 2a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), 4:9, eerste lid, en 5:29, eerste lid, Wft; artikel 27, eerste en vierde lid, Verordening (EU) Nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (CSDR); artikel 27, eerste en tweede lid, Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 (EMIR); artikel 106, eerste tot en met derde lid, van de Pensioenwet (Pw); artikel 110c, eerste tot en met derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); de artikelen 29 en 30 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; de artikelen 17aa en 26.01 Besluit prudentiële regels Wft; artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en artikel 23h eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

C

Aan onderdeel 1.1. wordt na de eerste alinea een alinea toegevoegd, luidende:

Deze beleidsregel is niet van toepassing op personen die uitsluitend kwalificeren als aanvrager van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, Wft. Deze personen worden conform artikel 3:100, eerste lid, onderdeel b Wft beoordeeld op hun reputatie, met inachtneming van de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector, vastgesteld door het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten bestaande uit EBA, EIOPA en ESMA. De beoordeling van de reputatie is een andere toets dan de geschiktheidstoets als bedoeld in deze beleidsregel en ziet toe op een andere doelgroep.

D

Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden:

 • a) beleidsbepaler: een persoon die bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft, de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de CSDR of de EMIR moet of kan worden getoetst op geschiktheid.

E

Onderdeel 1.1, sub c komt te luiden:

 • c) onderneming: een financiële onderneming, gemengde financiële holding, financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland, marktexploitant, elektronischgeldinstelling, pensioenfonds, beroepspensioenfonds, datarapporteringsdienstverlener, houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft, centrale effectenbewaarinstellingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1 CSDR, centrale tegenpartij als bedoeld in artikel 2, eerste lid, EMIR, aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, aanbieder van bewaarportemonnees, of trustkantoor.

F

Onderdeel 1.1, sub f komt te luiden:

 • f) onderneming in groep A: aanbieder van beleggingsobjecten; aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; aanbieder van bewaarportemonnees; afwikkelonderneming; bank; beroepspensioenfonds; betaalinstelling; centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1, CSDR; centrale tegenpartij; clearinginstelling; elektronischgeldinstelling; entiteit voor risico-acceptatie; financiële holding, gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland; financiële instelling; herverzekeraar; kredietunie; levensverzekeraar; marktexploitant; natura-uitvaartverzekeraar; onderlinge waarborgmaatschappij met verklaring; pensioenfonds; premiepensioeninstelling; schadeverzekeraar; of wisselinstelling.

G

Onderdeel 1.1, sub g komt te luiden:

 • g) onderneming in groep B: aanbieder van krediet; beheerder van beleggingsinstelling; beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij; icbe; beleggingsonderneming; bewaarder of bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener.

H

Onderdeel 1.1, sub h komt te luiden:

 • h) onderneming in groep C: financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; of trustkantoor.

I

Onderdeel 1.2, eerste lid, aanhef en onder D komt te luiden:

 • D. Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden.

J

Aan onderdeel 1.2, eerste lid, aanhef en na D wordt toegevoegd:

 • E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de onderneming, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

K

Onderdeel 1.2, tweede lid, wordt, onder vernummering van het derde lid naar het tweede lid, geschrapt.

L

De aanhef van onderdeel 1.5 komt te luiden:

Als de toezichthouder de geschiktheid van een beleidsbepaler toetst, zijn daar twee verschillende momenten voor, te weten:

M

Onderdeel 1.6, tweede lid, aanhef en onder a) komt te luiden:

 • a) het volledig ingevulde en ondertekende door de toezichthouder voorgeschreven formulier voor aanvraag van een toetsing.

N

Onderdeel 1.6, tweede lid, aanhef en onder c), aanhef en onder i) komt te luiden:

 • i) het door de onderneming gedocumenteerde beleid waarin rekening is gehouden met onderdelen 1.2.1, 1.3 en 1.4.

O

In onderdeel 1.8 wordt ‘de artikelen 13 en 15 van de Wet toezicht trustkantoren’ gewijzigd in ‘de artikelen 56 en 58 van de Wet toezicht trustkantoren 2018’. Voorts wordt artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme toegevoegd.

P

Aanhef Hoofdstuk 2 § 2 komt te luiden:

Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van een beleggingsinstelling: beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener (groep B)

Q

De aanhef bij onderdeel 2.4 komt te luiden:

 • 2.4 Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming met uitzondering van een verbonden agent; beheerder van een beleggingsinstelling: beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener

R

Onderdeel 2.4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een beleidsbepaler van een aanbieder van krediet, beleggingsonderneming, met uitzondering van de verbonden agent, beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij, icbe, bewaarder, bewaarder van een icbe, pensioenbewaarder, of datarapporteringsdienstverlener, wordt bij aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1 indien hij of zij aantoont minimaal te beschikken over:

  • a. bestuurlijke vaardigheden nodig voor het dagelijks beleid;

  • b. leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding;

  • c. algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis, opgedaan in relevante werkomgeving; en

  • d. geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering.

  Onderwerpen a. tot en met d. zijn opgedaan gedurende ten minste twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten.

S

Onder vernummering van het tweede en derde lid naar het derde en vierde lid, wordt een lid ingevoegd bij onderdeel 2.4, luidende:

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, geldt voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners daarnaast:

  • e. het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden, en

  • f. voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

T

Het tweede lid van onderdeel 2.4 wordt vernummerd naar het derde lid en komt te luiden:

 • 3. Indien bij een in onderdeel 2.4.1 genoemde onderneming met inbegrip van beleidsbepalers ten hoogste zes personen werkzaam zijn en gezien de aard, omvang en complexiteit van de onderneming de vereiste twee jaar werkervaring als genoemd in 2.4.1 niet redelijkerwijs vereist is, kunnen de minimumvereisten als bedoeld onder a, c en d, van onderdeel 2.4.1, zijn opgedaan gedurende één jaar aaneengesloten werkervaring. Het vereiste onder b, van onderdeel 2.4.1 wordt in dat geval niet getoetst.

U

Aan onderdeel 2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien een onderneming als bedoeld in onderdeel 2.4.1. een significante en/of beursgenoteerde beleggingsonderneming betreft, dan dient het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie te beschikken over voldoende onafhankelijke leden.

V

Aanhef § 3 komt te luiden:

§ 3. Financiëledienstverlener, met uitzondering van financiëledienstverleners in groep A en B; houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; trustkantoor (groep C)

W

De aanhef bij onderdeel 2.7 komt te luiden:

 • 2.7. Financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; of trustkantoor

X

Onderdeel 2.7, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een beleidsbepaler van een financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B, een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft of een trustkantoor wordt bij zijn of haar aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1, indien hij of zij aantoont te beschikken over:

  • a. bestuurlijke vaardigheden nodig voor het (dagelijks) beleid;

  • b. leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding; en

  • c. uitsluitend voor beleidsbepalers van bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten, (onder) gevolmachtigd agenten, houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft en trustkantoren: algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis.

Y

Onderdeel 2.7, vierde lid komt te luiden:

 • 4. Indien een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3, vierde lid, Wft, of een (onder) gevolmachtigde agent twee of meer beleidsbepalers heeft, is het voor de beoordeling van de specifieke vakinhoudelijke kennis als bedoeld in onderdeel 2.7.1.c voldoende dat het collectief gezamenlijk daarover beschikt.

Z

Onderdeel 2.8 komt te luiden:

 • 2.8. Kleine financiëledienstverlener met uitzondering van een (onder) gevolmachtigd agent, een bemiddelaar in of adviseur van beleggingsobjecten en met uitzondering van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft

  Een beleidsbepaler van een financiëledienstverlener, met uitzondering van een (onder) gevolmachtigd agent, een bemiddelaar in of adviseur van beleggingsobjecten en met uitzondering van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft, van, met inbegrip van de beleidsbepalers, ten hoogste zes personen, wordt bij zijn of haar aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1, indien hij of zij aantoont te beschikken over:

  • a. bestuurlijke ervaring opgedaan gedurende ten minste één jaar in een voor de onderneming relevante werkomgeving;

  • b. een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding;

  • c. een HBO-diploma of hoger en minimaal twee jaar relevante werkervaring, waarvan één jaar aaneengesloten, of

  • d. tien jaar werkervaring in een voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan vijf jaar aaneengesloten.

AA

De wijzigingen in dit besluit leiden tot wijzigingen in de toelichting van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Voorts is de toelichting op enkele onderdelen (gedeeltelijk) achterhaald. Daarom wordt de toelichting van de Beleidsregel geschiktheid 2012 aangepast aan de wijzigingen in dit besluit en/of geactualiseerd in de volgende onderdelen:

 • 1. Aan onderdeel Algemeen onder a) zijn de laatste twee alinea’s geschrapt want niet langer actueel;

 • 2. Aan onderdeel Algemeen onder b) onderdeel 4. Uitgangspunten geschiktheidstoetsing wordt onder sub 4) ‘en (Europese) regelgeving’ en een voetnoot over de toepassing van de Europese richtsnoeren toegevoegd;

 • 3. Onderdeel Algemeen onder b) onderdeel 5. wordt geschrapt want is niet langer actueel en geactualiseerd;

 • 4. Onderdeel Algemeen onder b) onderdelen 6. tot en met 9. worden vernummerd en aangepast aan de wijzigingen;

 • 5. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 wordt aangepast aan de wijzigingen en geactualiseerd;

 • 6. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 1, onderdelen 1.2 en 1.3 worden aangepast aan de wijzigingen en geactualiseerd;

 • 7. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 1, onderdeel 1.4 wordt geactualiseerd;

 • 8. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 1, onderdeel 1.5 wordt aangepast aan de wijzigingen;

 • 9. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 1, onderdeel 1.6 wordt aangepast aan de wijzigingen en geactualiseerd;

 • 10. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 2 § 1 wordt aangepast aan de wijzigingen en door het splitsen van de tabel in groep B en C;

 • 11. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 2, § 2 en onderdeel 2.4 worden aangepast aan de wijzigingen;

 • 12. Onderdeel Algemeen onder c) Hoofdstuk 2 § 3 en 2.7 en 2.8 worden aangepast aan de wijzigingen.

ARTIKEL II

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2019 tot wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012.

Dit besluit zal met de toelichting plus de nieuwe integrale tekst van de Beleidsregel geschiktheid 2012 inclusief de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 december 2019

De Nederlandsche Bank N.V., E.F. Bos, directeur

F. Elderson, directeur.

Stichting Autoriteit Financiële Markten, J.R. Heuvelman, bestuurder.

H.L. van Beusekom, bestuurder.

TOELICHTING

Dit besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 betreft een aanpassing van de Beleidsregel geschiktheid 2012 in het kader van nieuwe wet- en regelgeving die in werking is getreden. Het betreft de wet- en regelgeving zoals hieronder, onder artikel 1, onderdeel A, toegelicht, alsmede de inwerkingtreding van de ESMA Richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten en de EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie. DNB en de AFM passen deze richtsnoeren toe in het toezicht. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit nieuwe (Europese) wet- en regelgeving is de beleidsregel inclusief de toelichting op enkele punten geactualiseerd en verduidelijkt en zijn enkele omissies hersteld.

Artikelsgewijs

ARTIKEL 1

Onderdeel A

De titel van het besluit is gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018, de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de toevoeging van de Europese verordeningen CSDR en EMIR.

Onderdeel B

De aanhef bij het besluit is gewijzigd. Per 1 juli 2018 is een wijziging van artikel 3:100, eerste lid, onderdeel b, Wft van kracht geworden die inhoudt dat aanvragers van een verklaring van geen bezwaar voortaan moeten worden beoordeeld op hun reputatie. Deze beoordeling van de reputatie valt buiten de toepassing van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Daarom is duidelijk gemaakt dat deze beleidsregel alleen is gegrond op het gedeelte over de dagelijks beleidsbepalers uit dit artikellid.

Artikelen uit de Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn gewijzigd en vernummerd als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen die per 1 juli 2014 is ingegaan en er zijn wijzigingen opgenomen als gevolg van de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 (Richtlijn IORPII) op grond waarvan ook houders en vervullers van sleutelfuncties bij pensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en premiepensioeninstellingen geschikt moeten zijn. Daarnaast toetst DNB sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 (EMIR) de beleidsbepalers van centrale tegenpartij op geschiktheid. Voorts is per 1 januari 2019 een nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 van kracht geworden, die de oude Wet toezicht trustkantoren heeft vervangen. Tenslotte treedt naar verwachting in januari 2020 de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking. Hiermee wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en dienen beleidsbepalers van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (de zogenaamde aanbieders van cryptodiensten) te worden getoetst op geschiktheid.

Onderdeel C

Personen die uitsluitend kwalificeren als aanvrager van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, Wft, worden uitgezonderd voor de toepassing van deze beleidsregel. Het betreft hier degene die de gekwalificeerde deelneming verwerft, waarbij geldt dat indien de aanvrager een rechtspersoon is, het mede de dagelijks beleidsbepaler(s) van deze rechtspersoon betreft. Deze personen worden conform artikel 3:100, eerste lid, sub b Wft beoordeeld op hun reputatie, met inachtneming van de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector, vastgesteld door het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten bestaande uit EBA, EIOPA en ESMA. De beoordeling van de reputatie is een andere toets dan de geschiktheidstoets als bedoeld in deze beleidsregel en ziet toe op een andere doelgroep. Om verwarring te voorkomen is uitdrukkelijk in deze beleidsregel opgenomen dat deze niet van toepassing is op personen die uitsluitend kwalificeren als aanvrager van een verklaring van geen bezwaar, en niet (tevens) als beleidsbepaler in de zin van deze beleidsregel.

Onderdeel D

Hier is een wijziging opgenomen als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Ook bij pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen is de term geschiktheid ingevoerd in plaats van deskundigheid. Verder is een juiste aanhaling van de Wet toezicht trustkantoren 2018 toegevoegd, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de EMIR toegevoegd. Ook is toegevoegd dat een persoon op grond van enige wet ‘kan’ worden getoetst op geschiktheid. Ingevolge de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 (IORPII) is in de Pw en de Wvb opgenomen dat alle personen die betrokken zijn bij het uitoefenen van een sleutelfunctie geschikt dienen te zijn voor het uitoefenen van die functie. Pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen die betrokken zijn bij het uitoefenen van een sleutelfunctie. Dat zijn sleutelfunctiehouders en andere personen die de sleutelfunctie vervullen. De toezichthouder kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, de personen onderwerpen aan een toets. Verplichte voorafgaande toetsing door de toezichthouder is op grond van de richtlijn niet vereist. Een toetsing in het geval de toezichthouder daartoe aanleiding ziet geldt sinds 2014 (als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen) ook voor leden van de visitatiecommissie van een (beroeps)pensioenfonds. Daarom is opgenomen dat deze beleidsregel eveneens van toepassing is op personen die kunnen worden getoetst op geschiktheid en niet alleen op personen die moeten worden getoetst op geschiktheid.

Onderdeel E

Aan de definitie van ‘onderneming’ in onderdeel 1.1, sub c, zijn de marktexploitant, de elektronischgeldinstelling, de aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, de aanbieder van bewaarportemonnees en de centrale tegenpartij toegevoegd. Deze zijn niet gedefinieerd als een financiële onderneming in artikel 1:1 Wft, maar wel opgenomen als onderneming in groep A, in onderdeel f van artikel 1.1. Daarom dienen de marktexploitant, de elektronischgeldinstelling, de aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, de aanbieder van bewaarportemonnees en de centrale tegenpartij separaat gedefinieerd te worden als onderneming in de zin van deze beleidsregel. Deze wijziging betreft het herstel van een eerdere omissie.

Onderdeel F

Aan de definitie van ‘onderneming in groep A’ in onderdeel 1.1, sub f, zijn zowel de afwikkelonderneming, de wisselinstelling als de kredietunie toegevoegd als gevolg van opneming van deze entiteiten in de Wft. Ook is de centrale tegenpartij toegevoegd aan de ondernemingen van groep A. Sinds de inwerkingtreding van de EMIR worden beleidsbepalers van de centrale tegenpartij volgens het ‘principle based’ kader van de ondernemingen in groep A door DNB op geschiktheid getoetst. Voorts zijn zowel de betaalinstelling als de elektronischgeldinstelling overgeheveld van groep C naar groep A. Voor beleidsbepalers van ondernemingen in groep C is geschiktheid als omschreven in onderdeel 1.2.1, nader uitgewerkt in hoofdstuk 2. Hierdoor geldt voor deze beleidsbepalers bij aanvang een ander toetsingskader dan voor beleidsbepalers in ondernemingen in groep A. Sinds 2012 heeft de ontwikkeling van betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen een vlucht genomen. Het aantal ondernemingen groeit gestaag en de diversiteit is groot. Kleine startups bestaan naast (onderdelen van) beursgenoteerde ondernemingen, qua omvang en complexiteit niet meer vergelijkbaar met de situatie van deze ondernemingen in 2012. Naast banken hebben deze ondernemingen een sterke marktpositie verkregen in het financieel systeem. De ontwikkeling van betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zet verder door. Om op de juiste wijze de geschiktheid vast te kunnen stellen van beleidsbepalers in betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen, is het ‘principle based’ kader van de ondernemingen in groep A passend. Met de ‘principle based’ uitgangspunten kunnen toetsingen als maatwerk worden uitgevoerd, rekening houdend met de constellatie binnen zowel grote, complexe als kleine startende ondernemingen. Tenslotte dienen aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (de zogenaamde aanbieders van cryptodiensten) op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme naar verwachting per januari 2020 op geschiktheid te worden getoetst. Met het ‘principle based’ toetsingskader van de ondernemingen in groep A kan goed maatwerk worden geboden en het best invulling worden gegeven aan het toezicht dat vanuit de wet wordt beoogd.

Onderdeel G

Aan de definitie van ‘onderneming in groep B’ in onderdeel 1.1, sub g, is de pensioenbewaarder toegevoegd. Deze wijziging betreft het herstel van een eerdere omissie. Een pensioenbewaarder is in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als een financiële onderneming, maar was nog niet opgenomen in deze beleidsregel.

Onderdeel H

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zijn verwijderd uit ondernemingen in groep C in onderdeel 1.1, onderdeel h. Zij zijn overgeheveld naar groep A.

Onderdeel I

Dit betreft geen nieuwe eis aan de geschiktheid maar een explicitering en verduidelijking van het vereiste van onafhankelijke besluitvorming. Beleidsbepalers moeten onafhankelijk van geest zijn. Dit wordt ook benadrukt in CRD IV, MIFID II, CSDR, de ESMA Richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten en in de EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie: ‘Handelen met ‘onafhankelijkheid van geest’ is een gedragspatroon dat met name tijdens besprekingen en besluitvorming binnen het leidinggevend orgaan tot uiting komt en voor elk lid van het leidinggevend orgaan vereist is ‘. Hoewel deze regels zijn geschreven voor banken, beleggingsondernemingen, marktexploitanten, datarapporteringsdienstverleners en centrale effecten bewaarinstellingen is de competentie onafhankelijkheid van geest van belang voor beleidsbepalers van alle ondernemingen in de zin van deze beleidsregel. Daarom is ervoor gekozen om te verduidelijken dat het geschiktheidsonderwerp ‘evenwichtige en consistente besluitvorming’ ook inhoudt dat beleidsbepalers onafhankelijk van geest zijn.

Onderdeel J

Dit betreft geen nieuw vereiste maar een explicitering en verduidelijking. In de huidige Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt het vereiste van ‘voldoende tijd’ alleen benoemd in de bijlage met relevante competenties: ‘Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.’ Vanwege het belang van het hebben van voldoende tijd enerzijds en het niet-cumulatieve karakter van de lijst met competenties is besloten om het vereiste van ‘voldoende tijd’ expliciet op te nemen onder de geschiktheidseisen uit hoofdstuk 1.2 van de Beleidsregel geschiktheid. Het belang van het hebben van voldoende tijd om de functie goed te kunnen vervullen wordt ook benadrukt in CRD IV en MIFID II: ‘Alle leden van het leidinggevend orgaan besteden genoeg tijd aan de vervulling van hun taken in de instelling’. Ook de EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie en de ESMA Richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten benadrukken het belang van voldoende tijd, evenals de Pensioenwet. Het hebben van voldoende tijd voor de beoogde functie en verantwoordelijkheden is van belang voor beleidsbepalers van alle ondernemingen in de zin van deze beleidsregel. Daarom is ervoor gekozen om het vereiste van ‘voldoende tijd’ op te nemen in de lijst met geschiktheidsonderwerpen.

Onderdeel K

Dit betreft een wijziging als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. De specifieke opsomming van deskundigheidsgebieden is per 1 juli 2014 komen te vervallen. Destijds was hierover het volgende ter toelichting bij het wijzigingsbesluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen: ‘Artikel 30 vervalt zodat kan worden aangesloten bij de systematiek die nu al in de Wft wordt gehanteerd: geschiktheid is daar een open norm; de invulling ervan wordt aan de toezichthouders (DNB en AFM) overgelaten. Het schrappen van artikel 30 zal niet leiden tot een verzwakking van de geschiktheidseis. In de Beleidsregel geschiktheid 2012 hebben de toezichthouders vastgelegd op basis van welke criteria zij kandidaat-bestuurders en -toezichthouders aan deze geschiktheidseis toetsen. In de Beleidsregel is vastgelegd dat bij de geschiktheidstoetsing rekening wordt gehouden met de inhoud én de context van de functie waarvoor de kandidaat-bestuurder of toezichthouder is voorgedragen. Op deze manier wordt rekening gehouden met het verschil tussen een bestuursfunctie bij een pensioenfonds en, bijvoorbeeld, een bestuursfunctie bij een bank of verzekeraar.’

Onderdeel L

Deze wijziging betreft een verduidelijking dat dit onderdeel uitsluitend handelt over de momenten waarop de toetsing plaatsvindt en niet over de bevoegdheid van de toezichthouder om te toetsen.

Oderdeel M

De benaming van het formulier waarmee een beleidsbepaler moet worden aangemeld wordt soms door DNB en/of AFM aangepast. Daarom is nu een bepaling geformuleerd zonder de benaming van het formulier.

Onderdeel N

Wijziging als gevolg van schrappen onderdeel 1.2.2.

Onderdeel O

Dit betreft dezelfde artikelen die een ander nummer hebben gekregen in de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018. Artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ziet toe op samenwerking tussen AFM en DNB.

Onderdeel P

Datarapporteringsdienstverleners en pensioenbewaarders maken deel uit van groep B en zijn daarom ook opgenomen in de aanhef van § 2.

Onderdeel Q

Datarapporteringsdienstverleners en pensioenbewaarders maken deel uit van groep B en zijn daarom ook opgenomen in de aanhef van onderdeel 2.4.

Onderdeel R

Datarapporteringsdienstverleners en pensioenbewaarders maken deel uit van groep B en zijn daarom ook opgenomen in het eerste lid van onderdeel 2.4.

Onderdeel S

Op grond van de ESMA richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten en de EBA/ESMA richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie gelden aanvullende vereisten voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners. Daarom zijn de aanvullende vereisten voor deze ondernemingen opgenomen in deze beleidsregel.

Onderdeel T

Bij de totstandkoming van deze beleidsregel is voor kleine ondernemingen een uitzondering gecreëerd, omdat de eisen van leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding te restrictief kunnen werken voor dit type ondernemingen. Veelal maken ondernemingen met laag risico en beperkte activiteiten gebruik van deze uitzondering. Het huidige tweede lid van onderdeel 2.4 kan leiden tot onredelijke uitkomsten en biedt te weinig basis om, naast het aantal werknemers, overige aspecten van de onderneming mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die weinig medewerkers heeft, maar door middel van uitbesteding een grote portefeuille beheert. Daarom is toegevoegd dat ook de aard, omvang en complexiteit van de onderneming meegewogen moeten worden in het al dan niet kunnen gebruiken van deze uitzondering.

Onderdeel U

De EBA/ESMA richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie bepalen dat significante en/of beursgenoteerde beleggingsondernemingen voldoende beleidsbepalers moeten hebben die worden aangemerkt als onafhankelijk.

Onderdeel V

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zijn verwijderd uit de aanhef van § 3 omdat zij zijn overgeheveld naar groep A.

Onderdeel W

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zijn verwijderd uit de aanhef van onderdeel 2.7 omdat zij zijn overgeheveld naar groep A.

Onderdeel X

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zijn verwijderd uit lid 1 van dit onderdeel, omdat zij zijn overgeheveld naar groep A.

Onderdeel 2.7, eerste lid, sub c is gewijzigd. De (onder)gevolmachtigd agent is opgenomen in de opsomming van financiële ondernemingen waarvan de beleidsbepalers moeten beschikken over algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis. De wet schrijft in artikel 4:9, tweede lid, Wft voor op welke wijze de vakbekwaamheid binnen de onderneming van een financiële dienstverlener moet worden gewaarborgd, waarbij in artikel 4:9 derde lid j° artikel 5 e.v. BGfo concreet wordt ingegaan op welke vakbekwaamheidseisen nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden binnen een financiële dienstverlener. Voor bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten en voor beleidsbepalers van een houder van een ontheffing en een trustkantoor is geen aanvullend wettelijk kader waarin voorgeschreven wordt aan welke vakinhoudelijke eisen deze bemiddelaars, adviseurs en beleidsbepalers moeten voldoen. Daarom is in onderdeel c specifiek bepaald dat voor hen geldt dat zij specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis moeten kunnen aantonen. Bij de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in 2014 was beoogd om een volmachtmodule aan het bouwwerk toe te voegen. Hier is destijds naar aanleiding van signalen uit de markt en voortschrijdend inzicht vanaf gezien omdat deze module mogelijk niet goed zou aansluiten bij wat nodig was om de consument te beschermen en goed toezicht te houden. De vakbekwaamheidseisen voor (onder)gevolmachtigd agenten zijn daarom opgeschort (Stb. 2013-536). Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft vervolgens de noodzaak en wenselijkheid van vakbekwaamheidseisen voor (onder) gevolmachtigd agenten in opdracht van de Minister van Financiën onderzocht. Daarbij heeft zij meerdere gesprekken gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars. Het CDFD heeft de Minister van Financiën geadviseerd geen volmachtmodule op te nemen in het vakbekwaamheidsbouwwerk. De minister heeft het advies van het CDFD overgenomen (brief Minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 26 juni 2016). Nu de volmachtmodule in het wettelijk stelsel voor vakbekwaamheid voor (onder)gevolmachtigd agent definitief is komen te vervallen, geldt dat er voor deze groep geen aanvullend wettelijk kader meer is waarin wordt voorgeschreven aan welke vakinhoudelijke eisen een (onder)gevolmachtigd agent moet voldoen. Daarom is de (onder)gevolmachtigd agent toegevoegd aan sub c en geldt dat de beleidsbepalers van deze ondernemingen moeten aantonen dat zij over specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis beschikken. Omdat dit de rule based normen betreft op basis waarvan een beleidsbepaler van deze onderneming bij aanvang kan aantonen geschikt te zijn, betekent dit dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor beleidsbepalers die op basis van de huidige uitgangspunten reeds geschikt bevonden zijn.

Onderdeel Y

Onderdeel 2.7, vierde lid is gewijzigd. De (onder)gevolmachtigd agent is hierin opgenomen omdat de AFM onderschrijft dat het voldoende is wanneer binnen een collectief van twee of meer beleidsbepalers in elk geval één van de beleidsbepalers beschikt over voldoende specifieke vakinhoudelijke kennis.

Onderdeel Z

Onderdeel 2.8 is gewijzigd. De (onder)gevolmachtigd agent is opgenomen in de opsomming van de voor de toepassing van dit onderdeel uitgezonderde financiële ondernemingen. Onderdeel 2.8 is van toepassing op kleine financiële dienstverleners voor wiens beleidsbepalers geen algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis vereist is. Nu deze vereisten wel gelden voor de (onder)gevolmachtigd agent, is de (onder)gevolmachtigd agent opgenomen in de opsomming van financiële ondernemingen die zijn uitgezonderd van de toepassing van dit onderdeel. Daarnaast is verduidelijkt hoe een beleidsbepaler van een kleine financiëledienstverlener aan kan tonen geschikt te zijn. Indien de beleidsbepaler niet over een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding beschikt is het van belang dat de beleidsbepaler in een relevante werkomgeving ervaring heeft opgedaan. Deze werkzaamheden moeten een bepaalde periode aaneengesloten hebben plaatsgevonden.

Onderdeel AA

Omdat de toelichting van de Beleidsregel geschiktheid 2012 in de praktijk voor ondernemingen en beleidsbepalers een belangrijk onderdeel van de beleidsregel vormt bij het voorbereiden van een aanvraag voor een geschiktheidstoetsing en/of een (her)toetsingsgesprek met de toezichthouder is het van belang dat een ieder over een juiste en actuele tekst van de toelichting beschikt. Daarom is ervoor gekozen om bij de huidige wijziging van de beleidsregel ook de toelichting te wijzigen en te actualiseren en deze integraal te publiceren. In onderdeel AA is een opsomming gegeven van de onderdelen van de toelichting die worden aangepast aan de wijzigingen die in onderdelen A tot en met Z zijn opgenomen en/of geactualiseerd worden. De actualiseringen betreffen het doorhalen van achterhaalde teksten en het opnemen van (eerder bekend gemaakte) standpunten van de toezichthouder. Er is een verduidelijking van de kring van (mede-) beleidsbepalers in de toelichting van de Beleidsregel opgenomen. In verschillende toezichtwet- en regelgeving verschillen de definities van beleidsbepaler soms licht van elkaar. Daarnaast worden er begrippen als mede-beleidsbepaler en dagelijks beleidsbepaler gebruikt. Daarom is in de toelichting een verduidelijking opgenomen en zijn voorbeelden genoemd van functies die onder het begrip beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kunnen vallen, en wordt expliciet gemaakt dat alle personen die de beleids- en besluitvorming van ondernemingen bepalen, of daarop een substantiële invloed hebben, als beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kwalificeren, dus ook medebeleidsbepalers en dagelijks beleidsbepalers. Tevens is een passage opgenomen over diversiteit in het collectief. De toezichthouder moedigt diversiteit in het collectief van beleidsbepalers aan. Verschillen in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond zorgen voor een brede blik en verschillende perspectieven. Hoewel dit onderdeel van geschiktheid al eerder is toegelicht op de website van DNB en de AFM, is dit nu ook opgenomen in de toelichting van de Beleidsregel.

BIJLAGE: INTEGRALE TEKST BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers krachtens de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Europese verordeningen CSDR en EMIR (Beleidsregel geschiktheid 2012)

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Na overleg met de representatieve organisaties, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3:8, 3:100, eerste lid, onderdeel b voor wat betreft de dagelijks beleidsbepalers, 3:271, 4:3, vierde lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikel 2a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), 4:9, eerste lid, en 5:29, eerste lid, Wft; artikel 27, eerste en vierde lid, Verordening (EU) Nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (CSDR); artikel 27, eerste en tweede lid, Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 (EMIR); artikel 106, eerste tot en met derde lid, van de Pensioenwet (Pw); artikel 110c, eerste tot en met derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); artikel 29 en 30 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en artikel 23h eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

Besluiten tot het vaststellen van de volgende, gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid 2012:

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEIDSTOETSING VAN BELEIDSBEPALERS

1.1 Definities en begrippen

De begrippen in deze beleidsregel hebben dezelfde betekenis als in de Wet op het financieel toezicht, de CSDR, de EMIR, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, respectievelijk de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de daarop gebaseerde lagere regelgeving, tenzij deze begrippen uitdrukkelijk anders worden gedefinieerd in deze beleidsregel.

Deze beleidsregel is niet van toepassing op personen die uitsluitend kwalificeren als aanvrager van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, Wft. Deze personen worden conform artikel 3:100, eerste lid, onderdeel b Wft beoordeeld op hun reputatie, met inachtneming van de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector, vastgesteld door het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten bestaande uit EBA, EIOPA en ESMA. De beoordeling van de reputatie is een andere toets dan de geschiktheidstoets als bedoeld in deze beleidsregel en ziet op een andere doelgroep.

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a) beleidsbepaler:

een persoon die bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft, de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de CSDR of de EMIR moet of kan worden getoetst op geschiktheid;

b) collectief:

meer dan één beleidsbepaler, waarbij de beleidsbepalers gezamenlijk het (dagelijks) beleid van de onderneming (mede)bepalen;

c) onderneming:

een financiële onderneming, gemengde financiële holding, financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland, marktexploitant, elektronischgeldinstelling, pensioenfonds, beroepspensioenfonds, datarapporteringsdienstverlener, houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft, centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1, CSDR, centrale tegenpartij als bedoeld in artikel 2, eerste lid, EMIR, aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, aanbieder van bewaarportemonnees, of trustkantoor;

d) toezichthouder:

DNB, de AFM of DNB en de AFM gezamenlijk;

e) klant:

consument, cliënt, deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde en andere aanspraakgerechtigde of belegger;

f) onderneming in groep A:

aanbieder van beleggingsobjecten; aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; aanbieder van bewaarportemonnees, afwikkelonderneming; bank; beroepspensioenfonds; betaalinstelling; centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1 CSDR; centrale tegenpartij, clearinginstelling; elektronischgeldinstelling; entiteit voor risico-acceptatie; financiële holding, gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland; financiële instelling; herverzekeraar; kredietunie; levensverzekeraar; marktexploitant; natura-uitvaartverzekeraar; onderlinge waarborgmaatschappij met verklaring; pensioenfonds; premiepensioeninstelling; of schadeverzekeraar; of wisselinstelling;

g) onderneming in groep B:

aanbieder van krediet; beheerder van beleggingsinstelling; beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij; icbe, beleggingsonderneming, bewaarder of bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener;

h) onderneming in groep C:

financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; of trustkantoor.

1.2 Geschiktheid

 • 1. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. In de bijlage bij deze beleidsregel zijn relevante competenties om geschiktheid aan te tonen opgenomen.

  Beleidsbepalers zijn geschikt met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • A. Bestuur, organisatie en communicatie, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;

  • B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;

  • C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;

  • D. Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden; en

  • E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

 • 2. Voor de toetsing voorafgaand aan het aantreden van een beleidsbepaler van de in hoofdstuk 2 genoemde ondernemingen is geschiktheid als omschreven in onderdeel 1.2.1, nader uitgewerkt in hoofdstuk 2.

1.3 Variabelen van toetsing

De toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler geschiedt met inachtneming van:

 • a) de functie van een beleidsbepaler; en

 • b) het soort, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming.

1.4 Collectief

Indien sprake is van een collectief geschiedt de toetsing van geschiktheid met inachtneming van de samenstelling en het functioneren van het collectief.

1.5 Momenten van toetsing

Als de toezichthouder de geschiktheid van een beleidsbepaler toetst, zijn daar twee verschillende momenten voor, te weten:

 • a) vóór het aantreden van een beleidsbepaler, bij vergunningaanvraag of registratie, of bij het voornemen tot aantreden als nieuwe beleidsbepaler bij een onderneming die beschikt over een vergunning, dan wel geregistreerd is; en

 • b) na het aantreden van een beleidsbepaler, indien feiten of omstandigheden daartoe redelijke aanleiding geven.

1.6 Informatie en antecedenten

 • 1. Bij het toetsen van geschiktheid van een beleidsbepaler neemt de toezichthouder informatie en antecedenten met betrekking tot geschiktheid in aanmerking.

 • 2. Onder informatie en antecedenten als bedoeld in onderdeel 1.6.1 worden in ieder geval verstaan:

  • a. het volledig ingevulde en ondertekende door de toezichthouder voorgeschreven formulier voor aanvraag van een toetsing;

  • b. toezichtinformatie- en antecedenten, zoals formele en informele toezichtmaatregelen;

  • c. het door een onderneming gehanteerde beleid, en de uitkomsten daarvan, voor werving en selectie en voor periodieke beoordeling van beleidsbepalers. Hieronder valt:

   • i) het door de onderneming gedocumenteerde beleid waarin rekening is gehouden met onderdelen 1.2.1, 1.3 en 1.4;

   • ii) het door de onderneming opgestelde functieprofiel voor de functie waarvoor een beleidsbepaler getoetst wordt en de (schriftelijk vastgelegde) besluitvorming over de selectie van een beleidsbepaler waarbij ook de overwegingen die tot deze uitkomst hebben geleid worden weergegeven; en

   • iii) voor zover van toepassing, de periodieke (schriftelijk vastgelegde) beoordeling van een beleidsbepaler op basis van het functieprofiel en de uitgeoefende functie, inclusief de overwegingen die tot deze beoordeling hebben geleid;

  • d. overige door de onderneming aan te leveren informatie voor zover dit van belang kan zijn bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler;

  • e. overige informatie, waaronder betrokkenheid van een beleidsbepaler bij surséance van betaling of faillissement; en

  • f. openbare informatie.

1.7 Weging van informatie en antecedenten

Bij de weging van de in onderdeel 1.6 genoemde informatie en antecedenten betrekt de toezichthouder de volgende factoren:

 • a) het onderlinge verband tussen de aan informatie of een antecedent ten grondslag liggende gedraging of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval;

 • b) de belangen die de wet beoogt te beschermen;

 • c) de overige belangen van een onderneming en een betrokken beleidsbepaler;

 • d) de zwaarte van de informatie en het antecedent;

 • e) de ouderdom van de informatie of het antecedent;

 • f) de houding of motivering van een betrokken beleidsbepaler ten aanzien van de informatie of het antecedent;

 • g) de combinatie van beschikbare informatie en antecedenten.

1.8 Samenwerking AFM en DNB

 • 1. Onverminderd de artikelen 1:49 en 1:90 van de Wet of het financieel toezicht, artikel 205 van de Pensioenwet, artikel 199 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 38 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, de artikelen 56 en 58 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, maken de AFM en DNB (de toezichthouders) in concrete gevallen afspraken over hun samenwerking bij de toetsing van geschiktheid en het uitwisselen van informatie en antecedenten wanneer het een onderneming betreft die onder toezicht van beide toezichthouders staat.

 • 2. Met het oog op de consistente toepassing door de toezichthouders van deze beleidsregel wordt een gezamenlijk panel samengesteld. Dit gezamenlijke panel beoordeelt periodiek toetsingen op basis van deze beleidsregel. De bevindingen van het gezamenlijke panel worden gebruikt in de periodieke evaluatie van de beleidsregel, bedoeld in onderdeel 3.1.

HOODSTUK 2 – NADERE BEPALINGEN VOORAFGAAND AAN HET AANTREDEN VAN BELEIDSBEPALERS VAN ONDERNEMINGEN IN GROEP B EN C

§ 1. Algemeen

2.1 Tijdsbestek van ervaring

Voor alle ondernemingen in groep B en C geldt dat algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis moet zijn opgedaan maximaal vijf jaar voorafgaand aan het moment van toetsing. De geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden moeten zijn opgedaan maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.

2.2 Omvang onderneming

Indien een aanbieder van krediet, een beleggingsonderneming, een beheerder van een beleggingsinstelling, een beheerder van een icbe, een beleggingsmaatschappij, een icbe, een bewaarder, een bewaarder van een icbe of een financiëledienstverlener met uitzondering van een bemiddelaar of een adviseur van beleggingsobjecten, van, met inbegrip van de beleidsbepalers, ten hoogste zes personen, in omvang groeit naar een onderneming met meer dan zes personen, dan worden de beleidsbepalers van deze onderneming opnieuw aan de voor hen relevante criteria in hoofdstuk 2 getoetst.

2.3 Toepassing van hoofdstuk 1

Bij de toetsing voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B en C worden in ieder geval de volgende onderdelen van hoofdstuk 1 meegewogen:

 • a. variabelen van toetsing (onderdeel 1.3);

 • b. collectief (1.4);

 • c. informatie en antecedenten (onderdeel 1.6); en

 • d. weging van informatie en antecedenten (onderdeel 1.7).

§ 2. Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener (groep B)

2.4 Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming, met uitzondering van een verbonden agent; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener;
 • 1. Een beleidsbepaler van een aanbieder van krediet, beleggingsonderneming met uitzondering van de verbonden agent, beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij, icbe, bewaarder, bewaarder van een icbe, pensioenbewaarder, of datarapporteringsdienstverlener, wordt bij aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1 indien hij of zij aantoont minimaal te beschikken over:

  • a. bestuurlijke vaardigheden nodig voor het dagelijks beleid;

  • b. leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding;

  • c. algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis, opgedaan in relevante werkomgeving; en

  • d. geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering.

  Onderwerpen a. tot en met d. zijn opgedaan gedurende ten minste twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten.

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, geldt voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners:

  • e. het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden; en

  • f. voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

 • 3. Indien bij een in onderdeel 2.4.1 genoemde onderneming met inbegrip van beleidsbepalers ten hoogste zes personen werkzaam zijn en gezien de aard, omvang en complexiteit van de onderneming de vereiste twee jaar werkervaring als genoemd in 2.4.1 niet redelijkerwijs vereist is, kunnen de minimumvereisten als bedoeld onder a, c en d, van onderdeel 2.4.1, zijn opgedaan gedurende één jaar aaneengesloten werkervaring. Het vereiste onder b, van onderdeel 2.4.1 wordt in dat geval niet getoetst.

 • 4. Indien een onderneming als bedoeld in onderdeel 2.4.1 twee of meer beleidsbepalers heeft, is het voor de beoordeling van:

  • a. de leidinggevende vaardigheden (2.4.1.b) voldoende dat minimaal twee van de beleidsbepalers daarover beschikken;

  • b. de specifieke vakinhoudelijke kennis (2.4.1.c) en geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering (2.4.1.d) voldoende dat het collectief gezamenlijk daarover beschikt, met dien verstande dat elke beleidsbepaler in ieder geval over de specifieke vakinhoudelijke kennis of over geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering beschikt.

 • 5. Indien een onderneming als bedoeld in onderdeel 2.4.1. een significante en/of beursgenoteerde beleggingsonderneming betreft, dan dient het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie te beschikken over voldoende onafhankelijke leden.

2.5 Verbonden agent

Een beleidsbepaler van een verbonden agent wordt bij zijn of haar aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1 indien hij of zij aantoont minimaal te beschikken over algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis, opgedaan gedurende ten minste één jaar werkervaring.

2.6 Nadere vereisten

In aanvulling op de minimumvereisten van de onderdelen 2.4 en 2.5 kan de toezichthouder, indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, besluiten de geschiktheid van een beleidsbepaler van een in voornoemde onderdelen genoemde onderneming nader te toetsen aan de vereisten van onderdeel 1.2.1.

§ 3. Financiëledienstverlener, met uitzondering van financiëledienstverleners in groep A en B; houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; trustkantoor (groep C)

2.7 Financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; of trustkantoor
 • 1. Een beleidsbepaler van een financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B, een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft of een trustkantoor wordt bij zijn of haar aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1, indien hij of zij aantoont te beschikken over:

  • a. bestuurlijke vaardigheden nodig voor het (dagelijks) beleid;

  • b. leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding; en

  • c. uitsluitend voor beleidsbepalers van bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten, (onder) gevolmachtigd agenten, houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft en trustkantoren: algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis.

 • 2. Deze vaardigheden en kennis zijn opgedaan in een relevante werkomgeving gedurende ten minste twee jaar, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten.

 • 3. Indien een onderneming als bedoeld in onderdeel 2.7.1 twee of meer beleidsbepalers heeft, is voor de toetsing van de leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding voldoende dat één van die beleidsbepalers aantoont daarover te beschikken.

 • 4. Indien een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3, vierde lid, Wft, of een (onder) gevolmachtigde agent twee of meer beleidsbepalers heeft, is het voor de beoordeling van de specifieke vakinhoudelijke kennis als bedoeld in onderdeel 2.7.1.c voldoende dat het collectief gezamenlijk daarover beschikt.

2.8 Kleine financiëledienstverlener met uitzondering van een (onder) gevolmachtigd agent, een bemiddelaar in of adviseur van beleggingsobjecten en met uitzondering van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft

Een beleidsbepaler van een financiëledienstverlener, met uitzondering van een (onder) gevolmachtigd agent, bemiddelaar in of adviseur van beleggingsobjecten en met uitzondering van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft, van, met inbegrip van de beleidsbepalers, ten hoogste zes personen, wordt bij zijn of haar aantreden geacht geschikt te zijn als bedoeld in onderdeel 1.2.1, indien hij of zij aantoont te beschikken over:

 • a. bestuurlijke ervaring opgedaan gedurende ten minste één jaar in een voor de onderneming relevante werkomgeving;

 • b. een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding;

 • c. een HBO-diploma of hoger en minimaal twee jaar werkervaring in een voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten; of

 • d. tien jaar werkervaring in een voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan vijf jaar aaneengesloten.

2.9 Nadere vereisten

In aanvulling op de minimumvereisten van de onderdelen 2.7 en 2.8 kan de toezichthouder, indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, besluiten de geschiktheid van een beleidsbepaler van een in voornoemde onderdelen genoemde onderneming nader te toetsen aan de vereisten van onderdeel 1.2.1.

HOOFDSTUK 3 – SLOTBEPALINGEN

3.1 Evaluatie

Deze beleidsregel wordt periodiek geëvalueerd.

3.2 Intrekking

De Beleidsregel deskundigheid 2011 (Stcrt. 2010, 20810) wordt ingetrokken.

3.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2012. Indien de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst, verschijnt na 2 juli 2012, treedt deze beleidsregel in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2012.

3.4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel geschiktheid 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 26 juni 2012

De Nederlandsche Bank N.V.,

Stichting Autoriteit Financiële Markten.

BIJLAGE – COMPETENTIES IN ALFABETISCHE VOLGORDE (BEHOREND BIJ ONDERDEEL 1.2.1)

 • a. Authenticiteit: is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico’s en problemen naar de toezichthouder.

 • b. Besluitvaardigheid: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn of haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes.

 • c. Communicatief vermogen: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen.

 • d. Helikopterzicht en oordeelsvorming: kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral wanneer problemen spelen die de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen.

 • e. Klant- en kwaliteitsgericht: is gericht op het leveren van kwaliteit en op de mogelijkheden om deze waar mogelijk te verbeteren. Specifiek betekent dit ook dat geen toestemming wordt verleend aan het ontwikkelen en afzetten van producten en diensten op de markt en investeringen in bijvoorbeeld producten, kantoorpanden of deelnemingen, waarvan hij of zij door gebrek aan inzicht in de architectuur, de uitgangspunten of de aannames, de risico‘s niet voldoende kan inschatten. Signaleert en onderzoekt de wensen en behoeften van klanten en handelt hiernaar, laat klanten geen onnodig risico lopen en zorgt voor juiste, volledige en evenwichtige informatieverstrekking aan klanten. Een transparant verkoopproces, zorgvuldige dienstverlening en passend advies staan hierbij centraal.

 • f. Leiderschap: geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de beschikbare human resources/borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.

 • g. Loyaliteit: identificeert zich met de onderneming en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.

 • h. Omgevingssensitiviteit: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de onderneming. Is goed geïnformeerd over de relevante (internationale) financiële, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming alsook over de belangen van stakeholders en kan deze informatie effectief benutten.

 • i. Onafhankelijkheid: is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.

 • j. Onderhandelingsvaardigheid: ontdekt en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

 • k. Overtuigingskracht: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen. Is een stevige persoonlijkheid. Is in staat zijn of haar rug recht te houden.

 • l. Samenwerkingsvermogen: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

 • m. Strategische sturing: kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen, onder meer door het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij goed zicht op risico‘s die de onderneming loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 • n. Stressbestendig: blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden.

 • o. Verantwoordelijkheid: Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn of haar handelen invloed heeft op de belangen van stakeholders.

 • p. Voorzittersvaardigheid: kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.

De opsomming van deze competenties (a tot en met p) is niet cumulatief en niet limitatief.

De Nederlandsche Bank N.V.,

Stichting Autoriteit Financiële Markten.

TOELICHTING

Algemeen

a) Omzetting van de Beleidsregel Deskundigheid 2011 in de Beleidsregel Geschiktheid 2012

Met de Wet introductie geschiktheidseis 1, die per 1 juli 2012 in werking treedt, wordt onder meer de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) neergelegde deskundigheidseis vervangen door een geschiktheidseis. De introductie van deze geschiktheidseis behelst geen inhoudelijke wijziging. Met de introductie van de termen ‘geschikt’ en ‘geschiktheid’ wordt beoogd aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en in de praktijk, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen. De term ‘geschikt’ sluit beter aan op de van beleidsbepalers verwachte kennis, ervaring en professioneel gedrag dan dat het geval is bij de tot nu toe gebruikte term ‘deskundig’.

Voor financiële ondernemingen in de zin van de Wft geldt tevens dat naast dagelijks beleidsbepalers met ingang van 1 juli 2012 ook leden van het intern toezichthoudende orgaan (veelal een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht, dan wel een daarmee vergelijkbaar orgaan) geschikt dienen te zijn voor de uitoefening van hun functie. Deze verplichting gold op grond van de Wtt reeds voor interne toezichthouders (commissarissen) van trustkantoren. De inwerkingtreding van bovengenoemd wetsvoorstel was reeds voorzien in de gezamenlijke Beleidsregel deskundigheid 2011 van DNB en de AFM van 15 december 2010 (Stcrt. 2010, 20810; deze bestaande beleidsregel trad met ingang van 1 januari 2011 in werking), waarin was opgenomen dat leden van de raad van commissarissen en leden van de raad van toezicht vallen onder de definitie van ‘beleidsbepaler’. Daarmee moeten deze interne toezichthouders op grond van de Wft en de Wtt, de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving worden getoetst op deskundigheid.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben in het licht van bovengenoemde wetswijziging per 1 juli 2012 besloten tot een herziening van de Beleidsregel deskundigheid 2011. Deze nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 is waar nodig in lijn gebracht met de in deze wetswijziging opgenomen nieuwe terminologie. De AFM en DNB hebben er vooralsnog niet voor gekozen om voor leden van het intern toezichthoudende orgaan een eigen beleidsregel of toetsingskader te ontwikkelen. Het is niet uitgesloten dat dit na evaluatie van deze beleidsregel plaatsvindt.

b) Algemene toelichting en leeswijzer

1. Doel

Het doel van deze beleidsregel is te verduidelijken wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. Deze beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

2. Beoogd effect

Met deze beleidsregel wil de toezichthouder bereiken dat beleidsbepalers in de financiële sector zich (meer) bewust zijn van hun taak en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit ook laten zien in hun functioneren.

De beleidsregel beoogt niet de verplichtingen die de wet aan ondernemingen oplegt toe te rekenen aan de individuele beleidsbepaler, maar beoogt wel de individuele beleidsbepaler te doordringen van het feit dat hij of zij de taak heeft ervoor te zorgen dat de onderneming zijn verplichtingen nakomt.

Als de toezichthouder van oordeel is dat een beleidsbepaler niet geschikt is, kan bij de vergunningaanvraag besloten worden de vergunning niet te verlenen. Als het een toetsing van een nieuwe beleidsbepaler betreft bij een vergunninghoudende of geregistreerde onderneming en de toezichthouder oordeelt dat de beoogde beleidsbepaler niet geschikt is, zal dit besluit leiden tot het niet aantreden van de beleidsbepaler in de beoogde functie.

De toezichthouder kan na verloop van tijd twijfels krijgen over de geschiktheid van een beleidsbepaler op basis van het daadwerkelijk functioneren in de praktijk. Dit kan leiden tot gesprekken met de beleidsbepaler en de onderneming om te beoordelen welke actie genomen moet en kan worden om verbetering aan te brengen. De toezichthouder kan over het functioneren van deze beleidsbepaler een dossier opbouwen en kan over gaan tot het geven van een aanwijzing. Een aanwijzing kan bijvoorbeeld inhouden het verzoek aan de onderneming om, binnen een door de toezichthouder gestelde termijn, een bepaalde gedragslijn te volgen. Hierbij kan gedacht worden aan het, binnen een bepaalde termijn, aanstellen van een nieuwe beleidsbepaler. Ook kan de toezichthouder een aanwijzing strekkende tot het doen heenzenden van een beleidsbepaler geven.

3 Aanleiding

Ten tijde van het opstellen van de Beleidsregel deskundigheid 2011 had onrust op financiële markten wereldwijd het vertrouwen in de financiële sector aangetast. Overnameperikelen, faillissementen, ingrijpen van de overheid in het bank- en verzekeringswezen en sterk afgenomen dekkingsgraden van (beroeps)pensioenfondsen legden de zwakke onderdelen van de financiële markt bloot. Ondernemingen in de financiële sector overzagen niet altijd volledig de risico’s en werking van de producten die zij verkochten of aankochten. Ook bleken zij niet altijd in staat klanten juist te informeren over deze risico ’s en producten. Daarnaast prevaleerde in een aantal gevallen teveel een korte termijn invalshoek. In vele nationale en internationale onderzoeken en gremia wordt onder meer gewezen op gebrekkige geschiktheid van bestuurders en commissarissen als één van de oorzaken van voornoemde problemen. Om gevolg te geven aan de lessen uit deze ontwikkelingen en om meer duidelijkheid te verschaffen over de bestaande wettelijke vereisten inzake geschiktheid hebben DNB en de AFM besloten gezamenlijk het huidige beleid inzake geschiktheidstoetsing te evalueren en de verkregen inzichten te verwerken in een gezamenlijke beleidsregel voor beleidsbepalers bij ondernemingen.

De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van het toenmalige beleid met betrekking tot geschiktheidstoetsing zijn:

 • Geschiktheid is meer dan alleen kennis; vaardigheden en professioneel gedrag vormen een onmisbaar gedeelte van iemands geschiktheid;

 • Er is een gezamenlijk toetsingskader nodig voor de geschiktheidstoetsing. Dit kader moet door DNB en de AFM op consistente wijze worden toegepast, met inachtneming van hun beider toezichtstaken (respectievelijk prudentieel en gedragstoezicht);

 • Geschiktheid moet een voortdurend punt van aandacht zijn voor de onderneming en voor de toezichthouder. De toezichthouder zal, indien concrete feiten en omstandigheden daartoe redelijke aanleiding geven een beleidsbepaler opnieuw toetsen en in voorkomend geval over kunnen gaan tot het geven van een aanwijzing tot het doen heenzenden van de betreffende beleidsbepaler.

Voor de ontwikkeling van het gezamenlijke beleid voor geschiktheid van beleidsbepalers van onder toezicht staande ondernemingen is naast bovengenoemde lessen en de toezichtervaring van de toezichthouder ook gebruik gemaakt van (inter)nationale principes, lessen en uitgangspunten inzake geschiktheid.2

4. Uitgangspunten geschiktheidstoetsing

De uitgangspunten die in deze beleidsregel worden gehanteerd zijn:

 • Geschiktheid is een doorlopende eis.

 • De onderneming is verantwoordelijk voor het aanstellen (en aanhouden) van geschikte beleidsbepalers.

 • De onderneming vergewist zich van de geschiktheid van haar beleidsbepalers en dient de toezichthouder hiervan te overtuigen. Deze beleidsregel biedt de onderneming hiervoor handvatten.

 • Beleidsbepalers moeten geschikt zijn ten aanzien van de verplichtingen die de wet en (Europese) regelgeving oplegt aan de ondernemingen3.

 • De toezichthouder heeft ingevolge de wet een eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid van beleidsbepalers te toetsen. Bij zijn oordeelsvorming baseert de toezichthouder zich op de vereisten en uitgangspunten zoals verwoord in deze beleidsregel.

5. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de beleidsbepalers (in de zin van deze beleidsregel) van alle ondernemingen die onder de Wft, Pw, Wvb Wtt, Wwft Emir of CSDR vallen. Het gaat om ondernemingen die ofwel onder toezicht staan van DNB, ofwel onder toezicht staan van de AFM, ofwel onder gezamenlijk toezicht staan.

Met beleidsbepaler wordt in deze beleidsregel bedoeld alle personen die bij of krachtens de Wft, BGfo, Bpr, Pw, Wvb, Wtt, Wwft, Emir of CSDR getoetst moeten of kunnen worden op geschiktheid (zie ook de toelichting op onderdeel 1.1). De beleidsregel is van toepassing op al deze beleidsbepalers.

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met:

 • de functie van de beleidsbepaler;

 • de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming waar de beleidsbepaler werkzaam is;

 • de samenstelling en het functioneren van het collectief.

Hiermee wordt recht gedaan aan de verschillen in soorten beleidsbepalers en ondernemingen die actief zijn in de financiële sector. Er zijn in de optiek van de toezichthouder geen doorslaggevende redenen om de invulling van de eisen verder te laten variëren, met uitzondering van de specifieke geschiktheidscriteria voor sleutelfunctiehouders en -vervullers van pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen die door DNB zijn gepubliceerd op Open Boek Toezicht.

Het geschiktheidsvereiste is in de volgende wetsartikelen verankerd:

Toezichthouder

Wet

Relevante artikelen

Norm

DNB

Wet op het financieel toezicht (Wft)

3:8; 3:100 lid 1b;

3:271

Het dagelijks beleid wordt bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de (financiële) onderneming.

AFM

Wet op het financieel toezicht (Wft); Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo); CSDR

4:3, lid 4, juncto artikel 2a BGfo; 4:9, lid 1;

5:29, lid 1 Wft; 27 lid 1 en 4 CSDR.

Het dagelijks beleid wordt bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de (financiële) onderneming. Het dagelijks beleid van de houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid Wft voor het als bemiddelaar bij het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden wordt bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de houder.

DNB

Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 (EMIR)

27, lid 1 en 2

Het hoger management van een CTP moet voldoende betrouwbaar en moet voldoende ervaren zijn om de gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de CTP te garanderen. De leden van de raad van een centrale tegenpartij, inclusief de onafhankelijke leden, moeten over een goede reputatie en moeten over passende ervaring beschikken op het gebied van financiële diensten, risicobeheer en clearingdiensten.

DNB

Pensioenwet (Pw),

Wet verplichte beroepspensioen-regeling (Wvb), Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepsregeling (Besluit Pw en Wvb)

1056, lid 1 tot en met 3 Pw;

110c, lid 1 tot en met 3 Wvb; 29 en 30 Besluit Pw en Wvb

Het beleid wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds en het beroepspensioenfonds. Het intern toezicht van een pensioenfonds door een visitatiecommissie wordt uitgeoefend door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht. De risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij een pensioenfonds worden uitgeoefend door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van deze functies.

DNB

Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt)

10 lid 1 Wtt 4,

Geschiktheid van bestuurders en commissarissen van een trustkantoor, degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen en degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor staat buiten twijfel.

DNB

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

23h lid 1

Het beleid van een aanbieder als bedoeld in artikel 23b wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de door die aanbieder verleende diensten. Indien binnen die aanbieder een orgaan belast is met het toezicht op het beleid en de algemene zaken van de aanbieder, wordt dit toezicht gehouden door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht.

6. Proportionele toepassing van de geschiktheidseisen

Op basis van criteria, zoals omvang van de toezichtpopulatie, de aard, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming, welk type producten of diensten een onderneming aanbiedt en het soort toezicht (prudentieel of gedragstoezicht) dat voor een onderneming relevant is, is door de toezichthouder een indeling van ondernemingen gemaakt naar drie groepen: A, B en C:

 • Groep A:

  aanbieder van beleggingsobjecten; aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta; fiduciaire valuta; aanbieder van bewaarportemonnees, afwikkelonderneming; bank; beroepspensioenfonds; betaalinstelling; centrale tegenpartij; centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1, CSDR; clearinginstelling; elektronischgeldinstelling; entiteit voor risico-acceptatie; financiële holding, gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland; financiële instelling; herverzekeraar; kredietunie; levensverzekeraar; marktexploitant; natura-uitvaartverzekeraar; onderlinge waarborgmaatschappij met verklaring; pensioenfonds; premiepensioeninstelling; schadeverzekeraar; of wisselinstelling;

 • Groep B:

  aanbieder van krediet; beheerder van beleggingsinstelling; beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij; icbe, beleggingsonderneming, bewaarder of bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener;

 • Groep C:

  financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft of trustkantoor. Voor wat betreft de subcategorie financiëledienstverleners in de zin van de Wft betekent dit dat adviseurs, bemiddelaars, herverzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigde agenten tot groep C behoren.

Door de ondernemingen op bovenstaande wijze in groepen in te delen kunnen de vereisten voor geschiktheid, zoals opgenomen in hoofdstuk 1, onderdeel 1.2, proportioneel worden toegepast en wordt tegelijkertijd gewaarborgd dat beleidsbepalers van verschillende soorten ondernemingen op consistente wijze worden beoordeeld.

7. Opzet en indeling van de beleidsregel
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen met betrekking tot de geschiktheidstoetsing van beleidsbepalers

Hoofdstuk 1 bevat het algemene kader voor geschiktheid van beleidsbepalers. Het bevat de principle based4 uitgangspunten voor de invulling van het begrip geschiktheid (onderdeel 1.2), de variabelen van toetsing (onderdeel 1.3), de samenstelling en het functioneren van het collectief (onderdeel 1.4), de momenten van toetsing (onderdeel 1.5), het gebruik en de weging van informatie en antecedenten (onderdelen 1.6 en 1.7), en de samenwerking op het gebied van geschiktheidstoetsing door de toezichthouder (onderdeel 1.8).

Beleidsbepalers van alle ondernemingen – ongeacht de groep waarvan zij deel uitmaken – moeten voldoen aan de principle based criteria in hoofdstuk 1, onderdeel 1.2.

Hoofdstuk 2 – Nadere bepalingen voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in Groep B en C

Voor beleidsbepalers van de ondernemingen in groep B en C wordt de toets vóór aantreden rule based ingevuld. Hoofdstuk 2 vormt voor deze beleidsbepalers de invulling van onderdeel 1.2.1. De overige onderdelen van hoofdstuk 1 zijn onverkort van kracht.

Beleidsbepalers van de ondernemingen in groep B en groep C worden vóór aantreden in beginsel getoetst op basis van hoofdstuk 2 als invulling van onderdeel 1.2.1, tenzij naar het oordeel van de toezichthouder aanleiding is – bijvoorbeeld in verband met de grootte, het risicoprofiel of het soort activiteiten van de onderneming – om uitgebreider, dat wil zeggen aan de hand van onderdeel 1.2.1 te toetsen (zie ook het voorbeeld bij de toelichting op onderdeel 2.6 en onderdeel 2.9).

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Hoofdstuk 3 bevat slotbepalingen over de evaluatie van de beleidsregel, de intrekking van de huidige Beleidsregel deskundigheid 2011 van de AFM en DNB, de inwerkingtreding van deze nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 en over de citeertitel.

8. Welke eisen gelden voor welke beleidsbepaler op welk moment?

In onderstaande tabel zijn de relevante bepalingen vóór het aantreden (onderdeel 1.5.a) en ná het aantreden (onderdeel 1.5.b) van een beleidsbepaler schematisch weergegeven voor de drie groepen van ondernemingen.

Momenten van toetsing →

↓ Ondernemingen

Vóór aantreden beleidsbepaler

Ná aantreden beleidsbepaler, indien daartoe redelijke aanleiding bestaat

Groep A

aanbieder van beleggingsobjecten; aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; aanbieder van bewaarportemonnees, afwikkelonderneming; bank; beroepspensioenfonds; betaalinstelling; centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 1 CSDR; centrale tegenpartij; clearinginstelling; elektronischgeldinstelling; entiteit voor risico-acceptatie; financiële holding, gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland; financiële instelling; herverzekeraar; kredietunie; levensverzekeraar; marktexploitant; natura-uitvaartverzekeraar; onderlinge waarborgmaatschappij met verklaring; pensioenfonds; premiepensioeninstelling; schadeverzekeraar (vergunninghoudend); of wisselinstelling

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Groep B

aanbieder van krediet; beheerder van beleggingsinstelling; beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij; icbe, beleggingsonderneming, bewaarder of bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener

Minimumvereisten van hfdst. 2, § 1 en 2, ter invulling van onderdeel 1.2.1.

Indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, toetsing aan vereisten van onderdeel 1.2.1.

Overige onderdelen van hoofdstuk 1 gelden onverkort.

Hoofdstuk 1

Groep C

financiëledienstverlener, met uitzondering van financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft of trustkantoor

Minimumvereisten van hfdst. 2, § 1 en 3, ter invulling van onderdeel 1.2.1.

Indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, toetsing aan vereisten van onderdeel 1.2.1.

Overige onderdelen van hoofdstuk 1 gelden onverkort.

Hoofdstuk 1

c) Toelichting per hoofdstuk

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen met betrekking tot de geschiktheidstoetsing van beleidsbepalers
1.1 Definities en begrippen
Beleidsbepaler

De beleidsregel definieert de beleidsbepaler als een persoon die op grond van een toezichtwet, -besluit of verordening waarop deze beleidsregel is gebaseerd (de Wft, Pw, Wvb, Wtt, Wwft, Bpr, Bgfo, EMIR en CSDR), moet worden getoetst op geschiktheid of kan worden getoetst op geschiktheid indien de toezichthouder daartoe aanleiding ziet. Het begrip beleidsbepaler in deze beleidsregel wijkt daarmee af van het begrip beleidsbepaler zoals dat gebruikt wordt in de verschillende toezichtwetten. In deze beleidsregel strekt het begrip beleidsbepaler tot alle personen die op grond van een bovengenoemde toezichtwet of verordening geschikt moeten zijn.

Onder de definitie beleidsbepalers valt, op grond van de bovengenoemde toezichtwetten en verordeningen, een ruime kring personen met verschillende soorten functies, uiteenlopend van leden van het bestuur, commissarissen, leden van de raad van toezicht, (dagelijks) beleidsbepalers (degenen die de beleid- en besluitvorming gericht op het dagelijks daadwerkelijk uitoefenen van het bedrijf bepalen) en medebeleidsbepalers (zoals leden van een belanghebbendenorgaan zoals bedoeld in de Pw en Wvb) van de onderneming tot personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bank, kredietunie of verzekeraar, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de bank, kredietunie of verzekeraar wezenlijk kunnen beïnvloeden (tweede echelon), en, sleutelfunctiehouders en -vervullers en leden van de visitatiecommissie als bedoeld in de Pw, Wvb en het Bpr.

Hierbij wordt opgemerkt dat het al dan niet kwalificeren als (dagelijks) beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, zoals verwoord in bovengenoemde toezichtwetten en verordeningen, wordt bepaald door de feitelijke situatie, ongeacht de titel van de functie. De vraag hierbij is of de persoon feitelijk de beleids- en besluitvorming van de onderneming bepaalt. Ook personen die geen bestuurder zijn kunnen zodanige invloed hebben dat zij feitelijk het (dagelijks) beleid (mede) bepalen. Voor het bepalen van de groep te toetsen personen zal dus niet slechts naar de juridische structuren moeten worden gekeken, maar ook naar degenen die feitelijk invloed hebben op de beleidsvorming. Zo kan bijvoorbeeld een directeur van een pensioenbureau feitelijk gezien kwalificeren als medebeleidsbepaler.

De geschiktheidsvereisten worden proportioneel toegepast waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de functie van de beleidsbepaler (zie ook de toelichting op onderdeel 1.3).

Collectief

De beleidsregel introduceert het begrip ‘collectief’. Dit begrip is breder dan het begrip ‘collegiaal bestuur’ dat in het Nederlandse vennootschapsrecht wordt gehanteerd, aangezien voor het bepalen van de groep te toetsen personen niet slechts naar juridische structuren wordt gekeken, maar ook naar degenen die feitelijke invloed hebben op de beleidsvorming.

1.2 Geschiktheid

De gedachte dat niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en professioneel gedrag onmisbare kwaliteiten zijn voor een beleidsbepaler in de financiële sector is niet nieuw. Ook in het verleden werden beleidsbepalers beoordeeld op hun kennis en ervaring en de toepassing daarvan in de praktijk.

Met deze omschrijving van het begrip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen (expliciet) tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler. In de praktijk (in hun functioneren) moeten beleidsbepalers doorlopend laten zien dat zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag adequaat en zorgvuldig toepassen. Het functioneren van een beleidsbepaler in de (dagelijkse) praktijk vormt de lakmoesproef voor geschiktheid. Een beleidsbepaler is binnen een onderneming primair verantwoordelijk voor de toepassing door de onderneming van de gedrags- en prudentiële normen. Een beleidsbepaler bekleedt daarmee een voorbeeldfunctie voor een onderneming.

Kennis, vaardigheden en professioneel gedrag

Kennis gaat over wat iemand weet en welke inhoudelijke inzichten hij of zij heeft verworven (het ‘wat’). Vaardigheden geven aan wat iemand kan en worden ingezet om in bepaalde situaties bepaald gedrag te laten zien, bijvoorbeeld in onderhandelingsprocessen, tijdens (slecht nieuws) gesprekken en bij besluitvorming (het ‘hoe’). Vaardigheden en kennis zijn in beginsel leerbaar, bijvoorbeeld tijdens training of in de praktijk ‘on the job’. Gedrag komt van binnenuit en wordt beïnvloed door externe omstandigheden. Het wordt bepaald door karakter en gehanteerde normen en waarden, zowel van de persoon als van de omgeving. Dit geldt voor zover het betrekking heeft op de taken en verantwoordelijkheden van een beleidsbepaler van een onderneming ook voor professioneel gedrag. Dit zijn de persoonlijke eigenschappen en gedragingen die de houding (attitude) of stijl reflecteren op de werkvloer en in de bestuurskamer en in relatie tot klanten, toezichthouder en andere stakeholders. Ook professioneel gedrag is tot op zekere hoogte aan te leren.

Het is niet eenvoudig een harde grens te trekken tussen de drie elementen van geschiktheid. Dit is ook niet noodzakelijk. Van belang is dat de elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag complementair zijn: een persoon die veel kennis heeft van de werking van financiële producten, maar niet in staat is deze kennis over te brengen en te genereren binnen een onderneming of naar klanten toe, is geen geschikte beleidsbepaler. Hetzelfde geldt voor iemand die wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, maar niet de intentie heeft of toont om zich structureel en tot het uiterste in te spannen voor de belangen waar de onderneming voor staat, bijvoorbeeld door nonchalance, nalatigheid of slordigheid. Ook de hoeveelheid tijd die de beleidsbepaler tot zijn beschikking heeft voor de uitoefening van zijn functie kan hierbij een rol spelen. De beleidsbepaler vindt mogelijk andere belangen belangrijker, lijkt niet loyaal en voelt zich ogenschijnlijk onvoldoende betrokken bij de onderneming. De beleidsbepaler weet en kan het wel, maar hij of zij doet het niet.

Het aantonen van geschiktheid

Geschiktheid kan onder meer worden aangetoond met behulp van opleiding, relevante (werk)ervaring en competenties. Van de opleiding(en) moeten (ten minste) diploma’s worden overgelegd. Opleiding en ervaring mogen niet te zeer zijn verouderd gelet op de snelle ontwikkelingen binnen en op de financiële markten. Met relevante werkervaring wordt ervaring bedoeld die is opgedaan in een werkomgeving die inhoudelijk overeenkomt of raakvlakken heeft met de soort onderneming of het type functie waarin een beleidsbepaler werkzaam wil zijn. Competenties kunnen ook elders zijn opgedaan.

Competenties die als relevant worden beschouwd, zijn opgenomen in de bijlage. Deze competenties gelden niet cumulatief en niet limitatief. Dit betekent dat ook andere dan de in de bijlage genoemde competenties door de onderneming kunnen worden gebruikt om geschiktheid aan te tonen. Het is aan de onderneming om samen met de beleidsbepaler aan te tonen over welke competenties de beleidsbepaler beschikt en op welke wijze hij of zij deze toepast. De toezichthouder toetst de competenties niet afzonderlijk.

De toezichthouder verwacht dat een beleidsbepaler beschikt over bepaalde competenties en deze tijdens het functioneren ook aantoonbaar demonstreert. Een beleidsbepaler hoeft niet over alle competenties tegelijk of in gelijke mate te beschikken. Om competenties inzichtelijk te maken kan een onderneming bijvoorbeeld een assessment van de beleidsbepaler laten doen.

Welke competenties van belang zijn, is mede afhankelijk van de functie van een beleidsbepaler. Het is dus goed mogelijk dat sommige competenties -of de beschrijving daarvan in de bijlage- zich moeilijk laten combineren in één persoon. Gezien de variabelen van toetsing, en de samenstelling en het functioneren van het collectief geldt dat de competenties die een beleidsbepaler nodig heeft per functie en per onderneming kunnen verschillen. Zie hiertoe ook de toelichting op onderdelen 1.3 en 1.4.

Indien de toezichthouder besluit dat een gesprek met een beleidsbepaler noodzakelijk is om de geschiktheid vast te stellen, dan zal de toezichthouder beoordelen of het beeld dat de onderneming hierover heeft geschetst strookt met het beeld dat uit het gesprek naar voren komt, eventueel in combinatie met aanwezige toezichtinformatie en -antecedenten met betrekking tot de onderneming of beleidsbepaler in kwestie.

Onderwerpen van geschiktheid

Een beleidsbepaler moet beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op verschillende gebieden. Hiertoe moet een beleidsbepaler geschikt zijn op de volgende onderwerpen:

 • A. Bestuur, organisatie en communicatie, inclusief sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.

Een beleidsbepaler moet niet alleen kennis hebben van bestuur, organisatie en communicatie, maar ook beschikken over de nodige vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen onder meer worden aangetoond met competenties als genoemd in de bijlage.

Van belang is dat een beleidsbepaler in staat is voorstellen, handelingen en adviezen van medewerkers en externe adviseurs te beoordelen. Beleidsbepalers kunnen ook voorstellen, werkwijze en gedragingen van hun collega beleidsbepalers op waarde schatten. Professionaliteit ziet met betrekking tot het onderwerp bestuur, organisatie en communicatie vooral op het naleven en handhaven van sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in corporate governance codes en gedragscodes en het naleven en handhaven van interne reglementen en toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor het vertrouwen in de financiële markten is het essentieel dat klanten tijdig, duidelijk en juist worden geïnformeerd. Voor veel deelnemers van (beroeps)pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen is het pensioen een ingewikkeld financieel product. Inzicht in het belang van heldere communicatie over pensioenen en het pensioenfonds, respectievelijk de premiepensioeninstelling, is daarom essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat ook de toezichthouder tijdig, duidelijk, juist en volledig geïnformeerd wordt. Dit is een essentiële voorwaarde voor de uitoefening van toezicht. Zonder informatie is het voor de toezichthouder niet mogelijk zich een volledig beeld te vormen van de mogelijke risico’s die spelen bij een onderneming. Zowel het bewust onjuist informeren (de zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn) als het onbewust onjuist informeren (de werkelijke situatie niet begrijpen) van de klanten of de toezichthouder kan de geschiktheid van een beleidsbepaler raken. Ook het niet (tijdig) informeren van klanten of de toezichthouder kan raken aan de geschiktheid.

Voorbeeld

Beleidsbepalers van een onderneming hebben de toezichthouder niet tijdig geïnformeerd over recente incidenten zoals het niet voldoen aan de liquiditeitseis, de financieringsproblemen van een pand en meer in het algemeen van continuïteitsbedreigende ontwikkelingen. Overigens heeft de toezichthouder meerdere malen aan de onderneming gevraagd of er mogelijk continuïteitsrisico’s voor de onderneming waren, dit gezien de negatieve marktontwikkelingen. Deze vraag werd door alle beleidsbepalers telkens negatief beantwoord. Ook in het recente verleden heeft de onderneming de toezichthouder meerdere malen voorzien van onjuiste informatie. Niet langer staat hiermee buiten twijfel dat de toezichthouder op een juiste en betrouwbare wijze wordt geïnformeerd door de onderneming. Dit leidt tot de vorming van structurele toezichtantecedenten. De toezichthouder weegt dit mee in haar beoordeling van de geschiktheid van de beleidsbepalers van de onderneming.

 • B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten.

Een beleidsbepaler van een onderneming is verantwoordelijk voor de aanwezigheid op alle niveaus binnen een onderneming van voldoende geschiktheid met betrekking tot producten, diensten en markten waarop een onderneming actief is, zodat een onderneming voldoet aan de prudentiële vereisten en de eisen van gedragstoezicht. Van een beleidsbepaler wordt verwacht dat hij of zij voor beide zaken verantwoording neemt en hierover verantwoording aflegt. Dit betekent enerzijds dat een beleidsbepaler zelf over deze geschiktheid moet beschikken. Zo is verzekeringstechnische kennis voor een verzekeraar vanzelfsprekend onontbeerlijk en wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij voldoende kennis heeft van verzekeren in al zijn facetten, zoals acquisitie, premiestelling, beleggingen, herverzekering en automatisering. Anderzijds betekent dit dat een beleidsbepaler ervoor zorgt dat de borging van deze geschiktheid binnen de organisatie op orde is (zie ook toelichting bij onderwerp C), bijvoorbeeld door permanente educatie van medewerkers. Het pensioen is een financieel product. Daarom moet een beleidsbepaler van een (beroeps)pensioenfonds of een premiepensioeninstelling beschikken over voldoende kennis om vermogensbeheer, pensioenregelingen, premiestelling en (her)verzekeringen en de relevante wet- en regelgeving op deze gebieden voldoende te doorgronden. Voor zover het ondernemingen betreft die onder gedragstoezicht vallen, wordt van een onderneming met het oog op haar zorgplicht jegens klanten, eveneens verwacht dat niet alleen kennis met betrekking tot de producten, diensten en markten aanwezig is, maar ook dat kennis aanwezig is over welke producten passend zijn voor welke doelgroep van klanten en dat die kennis wordt ingezet bij de ontwikkeling en distributie van producten.

 • C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid5 binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten6 , het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden.

Solide en integere ondernemingen met een focus op de lange termijn belangen van de onderneming zijn een voorwaarde voor financiële stabiliteit. Het is mede hierom essentieel dat ondernemingen zorg dragen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij een beleidsbepaler van een onderneming.

Teneinde de geschiktheid binnen een onderneming te waarborgen, is het van belang dat een onderneming een beleid voor werving en selectie en voor periodieke beoordeling van al het personeel (dus ook van beleidsbepalers) heeft als onderdeel van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Ook onderkent een onderneming tijdig een mogelijk gebrek aan geschiktheid en herstelt of compenseert dit adequaat. Onderdeel van dit beleid is het gebruik van functieprofielen bij werving en selectie en periodieke beoordeling (zie ook toelichting op onderdeel 1.6.2.c).

Een beleidsbepaler moet geschikt zijn om te kunnen waarborgen dat de onderneming een integere en beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Hij of zij zal dus geschikt moeten zijn (en zijn of haar geschiktheid voortdurend moeten toepassen) met betrekking tot zaken als functiescheiding, duidelijke taakverdeling, kaders en richtlijnen, administratie organisatie en interne controle, vastlegging van het besluitvormingsproces, crisismaatregelen en crisisplannen, compliance met interne en externe wetten of regels, het op orde hebben van benodigde (beroepsaansprakelijkheids)verzekeringen, ‘in control’ zijn bij uitbesteding, adequaat risicomanagement, klanttevredenheid, waarborgen van geschiktheid en, voor zover het financiëledienstverleners betreft, ook vakbekwaamheid binnen de onderneming.

Een geschikte beleidsbepaler kan derhalve onderbouwd antwoord geven op vragen als (niet limitatief): ‘Hoe zorgt u ervoor dat de administratieve organisatie adequaat blijft afgestemd op de groei van het bedrijf? Op welke wijze heeft u grip op het interne beheersingsproces gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen van de organisatie? Hoe is het risicomanagement vorm gegeven? Is de onafhankelijkheid van de risicomanagementfunctie gewaarborgd? Worden de juiste risico’s geïdentificeerd en gespreid in de tijd en in de onderneming? Wordt hierbij gebruik gemaakt van scenario-analyses? Is de borging van de geschiktheid, en voor zover het financiëledienstverleners betreft, de vakbekwaamheid, op alle niveaus in de organisatie goed georganiseerd? Hoe wordt het vier-ogen principe toegepast? Geeft het besluitvormingsproces blijk van voldoende afweging van alternatieven? Hoe voorkomt de onderneming in haar besluitvorming belangenverstrengeling? Hoe is in het productie- en distrubutieproces gewaarborgd dat producten passend zijn voor specifieke doelgroepen van klanten en dat deze klanten zorgvuldig worden geïnformeerd en behandeld?

Een onderneming draagt zorg voor een adequaat en structureel risicomanagement. Beleidsbepalers zijn geschikt met betrekking tot de risicomanagementactiviteiten van en de inbedding van de risicomanagementfunctie in de onderneming, zodat zij de risico’s tijdig kunnen identificeren en onderkennen, om vervolgens deze te beheersen dan wel te mitigeren. Een essentieel onderdeel van het risicomanagement is het toepassen van stresstesten met scenarioanalyses. Omgevingssensitiviteit, helikopterzicht en oordeelsvorming zijn competenties die bijvoorbeeld bij risicomanagement belangrijk zijn.

Ook moet een beleidsbepaler verstand hebben van uitbesteding. Veel ondernemingen besteden zaken uit aan derde partijen. Zo besteden veel (beroeps)pensioenfondsen zaken als vermogensbeheer en administratie uit aan derde partijen. Het is belangrijk dat de beleidsbepalers ‘in control’ zijn over de verrichtingen van die partijen. Dit vergt van hen onder meer kennis van de producten van derde partijen zodat beleidsbepalers zelfstandig, dus zonder beïnvloeding door de derde partij, kunnen beoordelen of die producten in het belang zijn van de onderneming en belanghebbenden.

Naast bovengenoemde zaken moet een beleidsbepaler ook geschikt zijn om te kunnen waarborgen dat de onderneming integriteitsrisico’s, zoals belangenverstrengeling, strafbare feiten en wetsovertredingen, customer due diligence en maatschappelijk onbetamelijk handelen, beheerst.

Voorbeelden

Beheerst handelen in financieel moeilijke tijden leidt in ieder geval niet tot het aangaan van nieuwe risico’s met enkel als doel de bestaande risico’s (tijdelijk) af te dekken. Een onderneming draagt zorg voor een structurele oplossing. Het investeren van privévermogen om tijdelijk het financieel tekort aan te vullen, is een voorbeeld dat in ieder geval niet als structurele oplossing kan worden aangemerkt. Indien zich bepaalde onwenselijke gebeurtenissen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld indien tijdelijk de continuïteitsproblemen werden opgelost door vermogen van verwante ondernemingen over te hevelen, moet een onderneming haar risicomanagement in opzet en werking aanscherpen om herhaling van deze gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

Een beleidsbepaler van een onderneming blijkt in onvoldoende mate in staat om risico’s te identificeren en (voordat ze manifest worden) te elimineren. Zo is de beleidsbepaler herhaaldelijk te positief naar de klant en naar de toezichthouder over wat hij denkt dat onderhandelingsresultaten zijn. Ook legt hij de mondeling gemaakte afspraken (zowel intern als met banken over de financiering) niet of onvoldoende vast en vertrouwt hij te veel op ‘blauwe ogen’. Door dit ongeschikte handelen van de beleidsbepaler lopen de onderneming en klanten van de onderneming onnodig veel risico. Nadat de toezichthouder bij de beleidsbepaler heeft benadrukt dat er urgente maatregelen moeten worden genomen, weet de beleidsbepaler de hoofdrisico’s uiteindelijk niet te identificeren en te managen. Ook blijkt dat de beleidsbepaler gemaakte afspraken nog niet altijd schriftelijk vastlegt/bevestigt.

 • D. Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen7, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden.

In hun dagelijkse praktijk hebben ondernemingen te maken met klanten en een groot aantal stakeholders, zoals aandeelhouders, toezichthouder en de maatschappij als geheel, met uiteenlopende belangen. Het waarborgen van de belangen van de klanten en stakeholders, alsmede het naleven van de zorgvuldigheidsverplichtingen, verlangt van een beleidsbepaler dat hij of zij in staat is te komen tot een zorgvuldige belangenafweging en objectieve, onafhankelijke oordeelsvorming en gestructureerde besluitvorming. Om te waarborgen dat de besluitvorming binnen de onderneming op een evenwichtige en consistente wijze plaatsvindt, wordt van een beleidsbepaler geschiktheid verwacht op de volgende aspecten (niet limitatief):

 • meewegen van alle betrokken belangen;

 • schriftelijk vastleggen van de uitkomsten van besluitvorming;

 • expliciteren op grond van welke overwegingen een besluit is genomen;

 • uitvoeren van een risico-analyse met input van diverse betrokken belangen;

 • informeren van klanten en stakeholders over de voor hen meest relevante zaken die de besluitvorming beïnvloeden;

 • maken van duidelijke keuzes en gemotiveerde doelstellingen en blijk geven van voldoende afweging van alternatieven;

 • consistent handelen in lijn met doelstellingen en gemaakte keuzes;

 • onder (veranderende) omstandigheden gemotiveerd afwijken van genomen besluiten.

 • E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

Beleidsbepalers zijn gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taken. Zij beschikken over de competentie loyaliteit. Ze identificeren zich met de onderneming en voelen zich betrokken. Beleidsbepalers moeten in staat zijn voldoende tijd te besteden aan de vervulling van hun taken bij de onderneming, ondanks eventuele andere (neven)functies en met inachtneming van mogelijke perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming.8 De tijd die een beleidsbepaler kan wijden aan zijn of haar taken kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Of een beleidsbepaler voldoende tijd te besteden heeft wordt van geval tot geval en met inachtneming van de variabelen van toetsing (onderdeel 1.3) bekeken, waarbij een kwalitatieve beoordeling plaatsvindt en indien van toepassing ook een kwantitatieve beoordeling.

Kwalitatieve beoordeling

Kwalitatieve factoren die bepalen hoeveel tijd een beleidsbepaler kan wijden aan zijn/haar functie, zijn bijvoorbeeld:

 • de omvang en de omstandigheden van de entiteiten waar de beleidsbepaler een functie vervult en de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden;

 • de plaats of het land waar de entiteiten zijn gevestigd;

 • andere professionele of persoonlijke verplichtingen en omstandigheden (bijvoorbeeld een rechtszaak waarbij de beleidsbepaler is betrokken);

 • de voor de functie benodigde reistijd;

 • het aantal geplande vergaderingen van de betreffende organen waar de beleidsbepaler een functie vervult;

 • de tijd voor de benodigde introductie en training; en

 • de aard van de specifieke positie en de verantwoordelijkheden van de beleidsbepaler (bijvoorbeeld een specifieke rol als CEO of voorzitter, of een lidmaatschap van een commissie of comité).

Bij het beoordelen of de te benoemen persoon in staat zal zijn voldoende tijd te besteden aan de vervulling van zijn/haar taken dient de onderneming tevens rekening te houden met de behoefte aan doorlopende educatie en ontwikkeling, evenals de noodzaak van een buffer in verband met onverwachte omstandigheden. Onverwachte omstandigheden omvatten niet alleen crisissituaties betreffende de onderneming (of andere entiteiten waar de beleidsbepaler een functie vervult), maar ook omstandigheden die onverwacht van invloed zouden kunnen zijn op de te besteden tijd (bijvoorbeeld een overname of een rechtszaak).

Kwantitatieve beoordeling

Bij de kwantitatieve beoordeling gaat het om het aantal functies van de beleidsbepaler en gelden – voor zover van toepassing op de beleidsbepaler en de onderneming – de limieten zoals verwoord in wet- en regelgeving:

 • Burgerlijk wetboek, artikel 2:132a, 2:142a, 2:242a en 2:252a;

 • Richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive, CRD IV), artikel 91;

 • Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II), artikel 45; en

 • Pensioenwet, artikel 106a, en Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 110ca (voltijd equivalent score of VTE score).

Naast de wettelijke limieten, wordt er bij de kwantitatieve beoordeling ook gekeken naar het feitelijk aantal uren dat aan de (neven)functies wordt besteed. De toezichthouder kan op basis van de opgegeven feitelijke tijdsbesteding van alle (neven)functies die de beleidsbepaler vervult of gaat vervullen gedetailleerd onderzoek doen ten aanzien van de feitelijke beschikbaarheid van de beleidsbepaler.

Te verstrekken informatie

De onderneming dient alle relevante en noodzakelijke informatie aan de toezichthouder te verstrekken om aan te tonen dat de beleidsbepaler voldoende tijd heeft om de functie te vervullen. Hieronder valt in ieder geval de volgende informatie:

 • een door de onderneming opgestelde specificatie van de voor de functie te besteden tijd; en

 • een door de beleidsbepaler opgestelde, volledige lijst van (neven)functies (inclusief eventuele bijbehorende verantwoordelijkheden, zoals het lidmaatschap van een commissie of comité) en de naar verwachting te besteden tijd per (neven)functie.

De benodigde informatie zal via de beschikbare digitale aanvraagformulieren door de toezichthouder worden opgevraagd. De toezichthouder kan voor haar beoordeling of een beleidsbepaler voldoende tijd te besteden heeft om aanvullende informatie vragen.

Geschiktheid is een doorlopende eis. Veranderingen in de beschikbare tijd van de beleidsbepaler dienen tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de onderneming, waarop de onderneming indien nodig maatregelen kan nemen. Voorbeelden van veranderingen in beschikbare tijd zijn de aanvaarding van nieuwe (neven)functies en persoonlijke omstandigheden als langdurige ziekte of zorg voor derden.

Voorbeelden

Het aantal bestuursfuncties dat een beleidsbepaler van een significante instelling op grond van de CRD IV kan vervullen is beperkt tot één uitvoerende bestuursfunctie in combinatie met twee niet-uitvoerende bestuursfuncties, of vier niet-uitvoerende bestuursfuncties. Niet alle (neven)functies tellen mee in de CRD IV norm, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een raad van toezicht van een culturele instelling of een commissielidmaatschap van een openbaar lichaam of een beroepsvereniging. Deze (neven)functies kunnen echter van invloed zijn op de totale te besteden tijd van de beleidsbepaler en zullen worden meegewogen in de beoordeling. Een beleidsbepaler van een significante instelling kan dus voldoen aan de CRD IV norm maar op basis van de feitelijke tijdsbesteding van alle (neven)functies, inclusief de (neven)functies die niet onder de CRD IV norm vallen, onvoldoende tijd hebben om de functie(s) naar behoren te vervullen en daarmee niet voldoen aan de eisen van geschiktheid.

Als de VTE score van een pensioenfondsbestuurder boven de 1,0 uitkomt, dan dient de pensioenfondsbestuurder een functie te laten vallen zodanig dat de VTE score maximaal 1,0 is. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle (neven)functies van de beleidsbepaler meetellen in de VTE score, zoals bijvoorbeeld voltijds dienstbetrekking of het lidmaatschap van de raad van toezicht van een scholengemeenschap of woningcorporatie. Desalniettemin kunnen deze (neven)functies van invloed zijn op de totale te besteden tijd en zullen als zodanig worden meegewogen in de beoordeling. Een pensioenfondsbestuurder met een lage VTE score maar met een aantal andere (neven)functies kan derhalve op basis van de feitelijke tijdsbesteding onvoldoende tijd hebben om de functie(s) naar behoren te vervullen.

De vijf hierboven genoemde onderwerpen (A tot en met E) waarop een beleidsbepaler geschikt is, gelden cumulatief. Deze onderwerpen gelden echter niet limitatief. Dit betekent dat daarnaast andere dan de hier genoemde onderwerpen in aanmerking kunnen worden genomen om de geschiktheid van een beleidsbepaler te toetsen.

1.3 Variabelen van toetsing

De variabelen van toetsing brengen met zich mee dat een proportionele mate van geschiktheid als bedoeld in onderdeel 1.2.1, wordt geëist. De toezichthouder maakt, gegeven deze variabelen, een situatie en context specifieke afweging. Een financiëledienstverlener-eenmanszaak wordt bijvoorbeeld anders beoordeeld dan een Chief Financial Officer (CFO) van een grote bank of verzekeraar of een bestuurder van een (beroeps)pensioenfonds. Dat betekent daarnaast dat een persoon die door de toezichthouder geschikt wordt bevonden voor een bepaalde functie niet automatisch geschikt wordt bevonden voor een andere functie, al dan niet binnen de onderneming.

Om de geschiktheid van een beleidsbepaler te toetsen, spelen verschillende variabelen mee. Deze betreffen (a) de functie die een beleidsbepaler gaat vervullen en (b) de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming.

Functie van een beleidsbepaler

De functie van een beleidsbepaler is een belangrijke variabele voor toetsing van de vereiste geschiktheid. Bij het soort functie wordt in de eerste plaats onderscheid gemaakt tussen beleidsbepalers die zich bezighouden met de uitoefening van het bedrijf, zoals een bestuurder, en beleidsbepalers die meer op afstand staan of zelfs een toezichthoudende functie vervullen, zoals een commissaris. Vervolgens wordt gekeken naar de inhoud van de functie en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van een beleidsbepaler. Van de Chief Risk Officer (CRO) wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij of zij diepgaande kennis heeft inzake risicomanagement. Hetzelfde geldt voor de CFO inzake de voor een onderneming relevante financiële aspecten. Bij een eenmanszaak zal de eigenaar doorgaans aan alle vereisten van geschiktheid moeten voldoen. Ook de activiteiten die een beleidsbepaler verricht, spelen mee in de beoordeling van de vereiste geschiktheid. Zo heeft bijvoorbeeld een financiëledienstverlener die hoofdzakelijk adviesdiensten verleent een andere geschiktheid nodig dan een beleidsbepaler die geen direct contact met klanten heeft, heeft een bestuurder van een (beroeps)pensioenfonds met een complexe beleggingsportefeuille een andere geschiktheid nodig dan een bestuurder van een (beroeps)pensioenfonds met een eenvoudige beleggingsportefeuille, en kan van een gekozen bestuurder bij een onderlinge verzekeraar een andere geschiktheid worden verwacht dan van een professionele bestuurder bij een onderlinge verzekeraar.

Voor bepaalde functies, denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van een collectief of de beleidsbepaler die verantwoordelijkheid is voor het risicomanagement, zal meer nadruk worden gelegd op bepaalde competenties die voor het uitoefenen van die functies extra belangrijk zijn, bijvoorbeeld voorzittersvaardigheid en strategische sturing van een voorzitter, en onafhankelijkheid en overtuigingskracht van een risicomanager.

Overwegingen bij de aard, omvang, complexiteit en risicoprofiel van een onderneming

De invulling van de vereisten voor geschiktheid kunnen variëren tussen ondernemingen, maar ook tussen sectoren. Dit brengt met zich mee dat de vereiste geschiktheid per beleidsbepaler kan verschillen. Op elk moment van toetsing geldt voor beleidsbepalers van ondernemingen in groep A, en in geval van beleidsbepalers van ondernemingen in groepen B en C na vergunningverlening, dat zij moeten voldoen aan de vijf onderwerpen A tot en met E van geschiktheid, zoals genoemd in onderdeel 1.2. Echter, de wijze waarop voldaan moet worden aan deze onderwerpen van geschiktheid is afhankelijk van de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming.

De aard van een onderneming beïnvloedt met name de vereiste inhoudelijke geschiktheid inzake de producten, diensten en markten waarop een onderneming actief is. Beleidsbepalers van een (beroeps)pensioenfonds en pensioenverzekeraar hebben bijvoorbeeld kennis van pensioenen en de financiële aspecten die samenhangen met het beheer van belegd vermogen en verzekeren nodig, terwijl een adviseur in pensioenproducten vooral kennis van pensioenen moet hebben.

De omvang van de onderneming in relatie tot het risicoprofiel is belangrijk voor het niveau van geschiktheid als bedoeld in onderdeel 1.2.1 onderwerpen A tot en met E. De omvang van een onderneming beïnvloedt op verschillende manieren het vereiste niveau van geschiktheid voor een beleidsbepaler van die onderneming. Omvang kan op meerdere aspecten betrekking hebben, zoals (niet limitatief):

 • het aantal medewerkers: hoe groter des te zwaarder onder meer de vereisten ten aanzien van onderwerp A (bestuur, organisatie en communicatie) en E (voldoende tijd);

 • het vermogen waarvoor een onderneming verantwoordelijk is: hoe groter, des te zwaarder onder meer de vereisten van geschiktheid ten aanzien van de onderwerpen B (producten, diensten en markten waarop een onderneming actief is) en C (beheerste en integere bedrijfsvoering) worden mee gewogen); en

 • het maatschappelijk belang (hoe meer klanten, des te belangrijker de onderwerpen D (evenwichtige, onafhankelijke en consistente besluitvorming), A (bestuur, organisatie en communicatie) en E (voldoende tijd).

Tegelijkertijd geldt dat hoe complexer en hoe hoger het risicoprofiel is, des te hoger het vereiste niveau van geschiktheid. Een complexe ondernemingsstructuur (bijvoorbeeld een onderneming met verschillende dochterondernemingen) vereist bijvoorbeeld zeer goed ontwikkelde geschiktheid ten aanzien van alle onderwerpen dan wel geschiktheidsgebieden. Hierbij geldt dat een beleidsbepaler van een financiële holding geschiktheid nodig heeft met betrekking tot zowel de holding als de dochters, terwijl voor een beleidsbepaler van de dochter de geschiktheid alleen betrekking heeft op de dochter.

Daarnaast geldt dat een beleidsbepaler van een kleine onderneming zonder collectief, waarbij dus geen taakverdeling mogelijk is, het volledige bedrijfsvoeringproces zelfstandig moet kunnen voeren. Bij de toetsing van geschiktheid zal dit aspect ook meewegen.

Gegeven het feit dat de toezichthouder bij de toetsing van een beleidsbepaler rekening houdt met de variabelen van toetsing, alsmede met de samenstelling en het functioneren van het collectief (dit wordt onder onderdeel 1.4 toegelicht) kan bijvoorbeeld bij een commissaris die een commissariaat heeft bij diverse entiteiten van een vennootschap of coöperatie niet automatisch worden volstaan met één enkele geschiktheidstoets voor de verschillende commissariaten.

1.4 Collectief

De toezichthouder toetst individuele beleidsbepalers op geschiktheid, niet het bestuur of een ander collectief van alle beleidsbepalers tezamen. Daar waar meer dan één beleidsbepaler gezamenlijk het beleid bepalen, weegt de samenstelling en het functioneren van dit collectief wel mee in de toetsing van geschiktheid van een individuele beleidsbepaler. Om gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet elke beleidsbepaler individueel geschikt zijn, hetgeen niet impliceert dat zij allemaal dezelfde geschiktheid moeten hebben. Beleidsbepalers moeten elkaar aanvullen. Bij toetsing van beleidsbepalers die (gaan) functioneren in een collectief wordt tevens belang gehecht aan competenties die ook van belang zijn voor het functioneren in een collectief, zoals authenticiteit, loyaliteit, overtuigingskracht, communicatief vermogen, onafhankelijkheid en samenwerkingsvermogen. Om hier meer inzicht in te krijgen kan bijvoorbeeld een Board Review Process (self-assessment) instrumenteel zijn voor een onderneming.

In een collectief kan op specifieke kennis en vaardigheden worden gevarieerd. Een Chief Executive Officer (CEO) moet bijvoorbeeld kritisch het handelen van de CFO kunnen volgen, dat vereist geschiktheid (kennis, vaardigheden en professioneel gedrag) op dat terrein, maar de CFO moet uiteraard meer specifieke (financiële) kennis en vaardigheden in huis hebben.

Collegiaal bestuur, gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarmee samenhangende aansprakelijkheid zijn uitgangspunten van het Nederlandse vennootschapsrecht. Bij de toetsing van de individuele beleidsbepaler op geschiktheid gaat het echter om iets anders. De publiekrechtelijke toezichtwetgeving gaat uit van geschiktheid van de individuele beleidsbepaler, die hem of haar in staat stelt die (collectieve) verantwoordelijkheid te dragen.

De samenstelling van het collectief is ook van belang in situaties waarin één of meer beleidsbepalers terugtreden. Het aftreden van een beleidsbepaler maakt de overige beleidsbepalers niet automatisch ongeschikt. Een nieuwe beleidsbepaler moet dan wel over de juiste aanvullende geschiktheid beschikken in het licht van de nieuwe samenstelling van het collectief. Is dat niet het geval dan kan de toezichthouder de onderneming vragen hoe men de ontstane lacune in geschiktheid denkt op te lossen. Bij het uitblijven van een bevredigend antwoord spreekt de toezichthouder de onderneming daar op aan. In voorkomend geval kan het tot gevolg hebben dat de nieuwe beleidsbepaler niet kan aantreden. Daarnaast kan dit betekenen dat één of meerdere zittende beleidsbepalers onvoldoende geschikt worden bevonden gegeven de nieuwe samenstelling en taakverdeling van het collectief.

Diversiteit in het collectief

De toezichthouder moedigt diversiteit in de collectieven aan. Verschillen in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond zorgen voor een brede blik en verschillende perspectieven. Dit levert een positieve bijdrage aan de governance van de onderneming als geheel. De toezichthouder houdt in haar toetsingsproces dan ook nadrukkelijk rekening met het belang van diversiteit, waarbij ook personen die geen uitgesproken achtergrond in de financiële sector hebben, maar die specifieke en nog ontbrekende expertise meebrengen, – mede afhankelijk van de samenstelling van het collectief – de toetsing succesvol kunnen doorlopen. Geschiktheid wordt in dat geval aan de hand van de volgende aspecten beoordeeld:

 • de beleidsbepaler beschikt over voldoende basiskennis op de onderwerpen A t/m E van onderdeel 1.2. Hieruit blijkt dat de beleidsbepaler voldoende inzicht heeft in de werkzaamheden van de onderneming om de beoogde functie effectief te kunnen uitoefenen.

 • in het betreffende collectief als geheel is voldoende (specifieke) vakinhoudelijke kennis gewaarborgd.

De onderneming en de beleidsbepaler dienen bovengenoemde aspecten zo goed mogelijk te onderbouwen – bijvoorbeeld door een functieprofiel of een beschrijving van de visie en overwegingen ten aanzien van de governance van de onderneming. Bij de beoordeling maakt de toezichthouder een integrale afweging. Dit betekent dat het verschil maakt of een beleidsbepaler wordt voorgedragen voor een functie met een specifieke rol (voorzitter) of voor een andersoortige functie. Daarnaast dienen de beleidsbepalers in het collectief elkaar goed aan te vullen en tezamen voldoende algemene en specifieke kennis te hebben van alle verschillende aspecten die relevant zijn voor de onderneming.

Voorbeeld

Een kandidaat wordt voorgedragen als commissaris bij een grote verzekeraar. Uit de aangeleverde documentatie blijkt dat de kandidaat specifieke IT-expertise moet brengen die nog ontbreekt in de RvC. De specifieke kennis blijkt duidelijk uit het cv. De kandidaat heeft geen ervaring in de financiële sector. Dat wordt onderkend in de documentatie. In het dossier wordt omschreven wat de kandidaat al heeft gedaan om zich (basis)kennis van de sector, kennis van de onderneming en verzekeringstechnische kennis eigen te maken. Ook wordt omschreven hoe en bij wie deze kennis in het collectief is geborgd. De kandidaat heeft, naast gesprekken met de voorzitters van de RvB en de RvC, gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Risk & Auditcommissie, de CFO en de CRO. Ook is hij al bezig met een intern opleidingsprogramma, met daarin aandacht voor riskmanagement, Solvency II en wetgeving. Deze opleiding zal hij binnen zes maanden afronden. Daarnaast heeft de kandidaat twee RvC-vergaderingen als toehoorder bijgewoond en voorafgaand daaraan de stukken doorgenomen en doorgesproken met onder meer de actuaris en de riskmanager. De verzekeringstechnische en financiële kennis is ruim aanwezig bij de overige leden van de RvC. Bij de onderneming zijn geen bijzondere omstandigheden aanwezig. Deze kandidaat is, ondanks het ontbreken van een achtergrond in de financiële sector en mits wordt voldaan aan de overige geschiktheidsonderwerpen, geschikt.

1.5 Momenten van toetsing

De toezichthouder kent verschillende momenten waarop getoetst wordt: (a) vóór het aantreden van een beleidsbepaler bij vergunningaanvraag of registratie of bij een nieuwe beleidsbepaler bij een bestaande onderneming en (b) ná het aantreden van een beleidsbepaler in het doorlopende toezicht. De aard van deze verschillende momenten kan leiden tot een ander soort toetsing.

De geschiktheidstoetsing bij vergunningverlening is een momentopname. De eis van geschiktheid zoals in de wet is opgenomen, is echter een doorlopende eis. Naarmate een beleidsbepaler langer in functie is, is meer praktijkinformatie beschikbaar om te kunnen beoordelen of een beleidsbepaler geschikt is voor zijn/haar functie. Bij de toetsing voorafgaand aan het aantreden van een beleidsbepaler heeft de toezichthouder vaak minder of geen relevante informatie over de beoogde beleidsbepaler en zijn/haar functioneren in de onderneming waarbinnen hij zijn/zij haar functie gaat bekleden.

Voorafgaand aan aantreden beleidsbepaler

Deze geschiktheidstoetsing kenmerkt zich door het feit dat een onderneming die een vergunning of registratie aanvraagt, dan wel voornemens is een nieuwe beleidsbepaler te benoemen, gegevens dient te overleggen waaruit blijkt dat een beleidsbepaler geschikt is. Het is mogelijk dat een beleidsbepaler bekend is bij de toezichthouder, in dat geval kan ook gebruik gemaakt worden van de bij de toezichthouder aanwezige informatie en antecedenten (onderdeel 1.6).

Als de beleidsbepaler van functie verandert naar een andere beleidsbepalende functie binnen dezelfde onderneming is dat een moment van toetsing als bedoeld in onderdeel 1.5.a. De toezichthouder verwacht in dat geval dat de onderneming veranderingen in de taakverdeling van beleidsbepalers tijdig kenbaar maakt aan de toezichthouder en hiertoe tevens een door de toezichthouder voorgeschreven formulier voor aanvraag van een toetsing voor deze beleidsbepaler invult.

Voorbeeld

De CRO van een onderneming volgt de CFO die met pensioen gaat op. De functie en het takenpakket van deze beleidsbepaler veranderen hierdoor aanzienlijk en daarmee ook de vereiste voor geschiktheid. De toezichthouder wordt door de onderneming van deze wijziging op de hoogte gesteld en de onderneming stuurt een ondertekend formulier voor aanvraag van een toetsing van de nieuwe CFO op. De toezichthouder toetst de beleidsbepaler gegeven onder meer de gewijzigde variabele van toetsing: ‘functie van de beleidsbepaler’ (onderdeel 1.3.a) en de gewijzigde samenstelling van het collectief (onderdeel 1.4) op geschiktheid voor de functie. Bij deze toets zal nadruk gelegd worden op de aspecten van geschiktheid die voor een CFO – voor deze onderneming, gegeven de samenstelling en het functioneren van het collectief – belangrijker zijn dan voor een CRO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relevante wet- en regelgeving en financiële aspecten, en uitbesteding van werkzaamheden. Om aan te tonen dat de beleidsbepaler-CRO ook geschikt is als beleidsbepaler-CFO, maakt de onderneming bijvoorbeeld gebruik van de in de bijlage bij de beleidsregel opgenomen lijst met competenties.

Na aantreden beleidsbepaler

In de Wft, Pw en Wvb, Wtt, Wwft, het Bgfo, Bpr, EMIR en de CSDR staat dat het beleid wordt bepaald door personen die geschikt zijn. In het doorlopend toezicht worden beleidsbepalers echter niet standaard of periodiek op geschiktheid getoetst, maar alleen indien feiten en omstandigheden redelijke aanleiding geven tot een hertoetsing. Deze redelijke aanleiding is ter beoordeling van de toezichthouder en kan bijvoorbeeld (niet uitputtend) gelegen zijn in een verandering in de samenstelling van een collectief of het ontbreken van opvolging voor een vertrekkende beleidsbepaler, of indien bij de toezichthouder twijfels bestaan over het functioneren van één of meer beleidsbepalers.

In de praktijk zal de toezichthouder afgaan op signalen die aanleiding kunnen zijn om te gaan toetsen of de geschiktheid van een beleidsbepaler voldoende is. Deze signalen kunnen zeer divers zijn. Bijvoorbeeld een onverwachte verandering in de resultaten, snelle groei van de onderneming, zorg over de integere en beheerste bedrijfsvoering, zorg over het gehanteerde bedrijfsmodel, zorg over de bedrijfscultuur, zorg over compliance, een fusie of overname, een uitbreiding van de ondernemingsactiviteiten naar het buitenland, uitbesteding van (kern)taken, het aanbieden van schadelijke producten of het verstrekken van onjuiste, onduidelijke of misleidende informatie, het structureel niet of niet tijdig reageren op verzoeken om informatie van de toezichthouder, het niet meer kunnen betalen van de accountant, een slechte administratie, een groot verloop van medewerkers, klachten van klanten over onzorgvuldige dienstverlening, of het (herhaaldelijk) overtreden van wet- en regelgeving. Al deze signalen kunnen aanleiding zijn voor een toetsing op geschiktheid van een beleidsbepaler of van één of meerdere beleidsbepaler in het collectief als onderdeel van het doorlopend toezicht.

Het valt op voorhand niet limitatief te bepalen of, indien sprake is van een hertoetsing, wordt overgegaan tot hertoetsing van één of meerdere beleidsbepalers uit het collectief. Dit zal situatie-specifiek, afhankelijk van wat de aanleiding voor de hertoets vormt, worden ingevuld. Indien bijvoorbeeld de aanleiding voor de hertoets zorg over de bedrijfscultuur is, zullen waarschijnlijk meerdere personen uit het collectief worden hertoetst. Indien echter de aanleiding voor de hertoets zorg over specifieke activiteiten van een onderneming (een bepaald product, dienst of markt) is en één beleidsbepaler in het collectief deze activiteiten in zijn of haar portefeuille heeft, dan zal de hertoets zich waarschijnlijk op deze specifieke beleidsbepaler richten.

Indien de toezichthouder overgaat tot hertoetsing ligt het zwaartepunt van deze toetsing in het handelen en feitelijk functioneren van een beleidsbepaler in de praktijk. Op welke wijze heeft hij of zij kennis en vaardigheden ingezet en hoe getuigt bijvoorbeeld de besluitvorming en inrichting van de bedrijfsvoering van professioneel gedrag? De toezichthouder maakt bij deze toetsing gebruik van feitenmateriaal dat is verzameld over een bepaalde periode (patroon van handelen) waardoor de toetsing daardoor minder het karakter van een momentopname heeft.

De toezichthouder kan een onderneming en beleidsbepaler over de hertoetsing informeren en de bevindingen van de hertoetsing met de onderneming en beleidsbepaler delen. Op grond van de bevindingen wordt door de toezichthouder bepaald of een maatregel nodig is en, zo ja, welke maatregel het meest doeltreffend is. In sommige gevallen kan de toezichthouder een termijn stellen voor herstel van de geconstateerde gebreken en eisen dat gedurende de hersteltermijn de geschiktheid wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of het aantrekken van een extra (interim) beleidsbepaler. Denkbaar is ook dat een geconstateerd gebrek kan worden gecompenseerd door externe hulp in te schakelen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een zelfstandige compliance officer die tijdelijk werkzaam is bij de onderneming en daar alle procedures onder de loep neemt en waar nodig aanpast. Ook kan de toezichthouder verlangen dat een onderneming zelf een plan van aanpak opstelt waarin is neergelegd wanneer en welke concrete maatregelen worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Indien bij de toetsing van een beleidsbepaler als bedoeld in onderdeel 1.5.b een beleidsbepaler niet geschikt wordt bevonden dan kan de toezichthouder een aanwijzing geven met als doel het vertrek van deze beleidsbepaler, en het eventueel, binnen een daartoe gestelde termijn, aanstellen van een nieuwe beleidsbepaler.

Hertoetsing en de verhouding tussen de criteria in onderdeel 1.2.1 en hoofdstuk 2

De toetsing van de eisen uit onderdeel 1.2.1 is in hoofdstuk 2 proportioneel ingevuld voor beleidsbepalers van ondernemingen uit groepen B en C vóór het aantreden (een toetsing als bedoeld in onderdeel 1.5.a). Dit betekent niet dat de eisen minder zwaar zijn, maar dat de toetsing onder meer om praktische redenen anders wordt ingevuld (zie ook de algemene toelichting, paragrafen 6 en 7). Het uitgangspunt bij de geschiktheidstoets zijn de principle based criteria uit hoofdstuk 1. Deze gelden voor elke beleidsbepaler van elke onderneming. Een eventuele hertoets wordt daarom vanzelfsprekend gebaseerd op hoofdstuk 1, aangezien bij een hertoets het functioneren van een beleidsbepaler in de praktijk centraal staat.

1.6 Informatie en antecedenten

Het is enerzijds de verantwoordelijkheid van ondernemingen om een geschikte beleidsbepaler te selecteren en aan te houden en anderzijds de verantwoordelijkheid van de toezichthouder om op basis van voldoende en betrouwbare informatie de geschiktheid van een beleidsbepaler vast te stellen. Het openbaar maken van een voorgenomen benoeming voorafgaand aan de geschiktheidstoetsing door de toezichthouder is hierbij in de optiek van de toezichthouder niet wenselijk. Het uitgangspunt van toetsing is dat een onderneming de toezichthouder overtuigt van de geschiktheid van haar (beoogde) beleidsbepalers.

De toezichthouder gebruikt bij de toetsing van de geschiktheid van een beleidsbepaler verschillende informatiebronnen, waaronder:

 • a. het door de onderneming volledig naar waarheid ingevulde en ondertekende door de toezichthouder voorgeschreven formulier voor aanvraag van een toetsing, inclusief de informatie die de toezichthouder verkrijgt van de in het formulier genoemde referenten;

 • b. toezichtinformatie en -antecedenten: waaronder formele en informele toezichtmaatregelen, zoals een normoverdragend gesprek en een voornemen tot het nemen van een formele maatregel. Als een beleidsbepaler wisselt van functie of onderneming dan kan de toezichthouder bij de toetsing voor de nieuwe functie gebruik maken van de toezichtinformatie die is ontstaan gedurende het uitoefenen van zijn of haar vorige functie;

 • c. het beleid (de processen en procedures) van een onderneming dat ten grondslag ligt aan werving & selectie en (periodieke) beoordelingen inzake geschiktheid. Dit beleid, alsmede de uitkomsten hiervan, maakt deel uit van de communicatie van een onderneming met de toezichthouder over de geschiktheid van haar beleidsbepalers. Een goed (gedocumenteerd) beleid en een goede uitvoering daarvan kunnen behulpzaam zijn bij het aantonen van geschiktheid.

  Onderdeel van dit beleid is het gebruik van functieprofielen bij werving en selectie van beleidsbepalers en periodieke beoordeling van beleidsbepalers. Uitkomsten van assessments kunnen hierbij behulpzaam zijn en zijn tevens een welkome bron van informatie voor de toezichthouder.

  Het is aan te bevelen dat een onderneming de onderdelen van deze beleidsregel, de nationale en Europese wet- en regelgeving die ziet op geschiktheid, waarin de uitgangspunten en de invulling van het begrip geschiktheid worden geformuleerd, hanteert als leidraad om het beleid voor werving & selectie en beoordelingen van beleidsbepalers op te stellen of kritisch te beschouwen en waar nodig aan te passen. Wanneer een beleidsbepaler wordt geselecteerd, is het aan te bevelen dit schriftelijk vast te leggen. In deze vastlegging staat idealiter niet alleen het besluit tot selectie, maar ook de overwegingen die hiertoe hebben geleid, inclusief mogelijke afspraken inzake verbeterpunten met betrekking tot geschiktheid.

  De toezichthouder beveelt aan dat een onderneming zijn beleidsbepalers periodiek (bij voorkeur jaarlijks) beoordeelt op het functioneren in de praktijk. Bij periodieke beoordelingen wordt het functioneren van een beleidsbepaler bij voorkeur afgezet tegen de functie die hij of zij uitoefent en tegen het functieprofiel waarop hij of zij is aangenomen. In de periodieke beoordeling kan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is. Het is aan te bevelen de periodieke beoordeling schriftelijk vast te leggen. In de vastlegging staat idealiter niet alleen de eindbeoordeling, maar ook de overwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, inclusief mogelijke afspraken inzake verbeterpunten met betrekking tot geschiktheid.

  Waar sprake is van een collectief is het voor de onderneming van belang bij werving & selectie en beoordeling van beleidsbepalers de samenstelling en het functioneren van het collectief mee te nemen, alsmede de rol die een individuele beleidsbepaler hierin gaat spelen of in praktijk speelt;

 • d. overige door de onderneming aan te leveren informatie voor zover van belang bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler. Hierbij kan gedacht worden aan informatie om aan te tonen dat de beleidsbepaler voldoende tijd heeft om de functie te vervullen;

 • e. overige informatie. Informatie over bijvoorbeeld betrokkenheid van een beleidsbepaler bij surséance van betaling of faillissement. Daar waar bij geschiktheidstoetsing gebruikt gemaakt wordt van antecedenten die ook gebruikt worden in het kader van betrouwbaarheidstoetsingen is de weging van het antecedent anders. Bij geschiktheidstoetsing wordt gekeken in hoeverre de betrokkenheid van de beleidsbepaler bij een surséance van betaling of faillissement te relateren is aan de geschiktheid (of het gebrek daaraan) van de beleidsbepaler, terwijl bij betrouwbaarheidstoetsing de integriteit van de beleidsbepaler in relatie tot het antecedent centraal staat. De betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets zijn in die zin dus complementair. Het doel van zowel de geschiktheids- als de betrouwbaarheidstoets is de borging van de integriteit en stabiliteit van en het vertrouwen in de financiële markten; en

 • f. openbare informatie: bijvoorbeeld informatie van andere toezichthouders, ministerie, Dutch Securities Institute (DSI), of het handelsregister van de kamer van koophandel.

Informatie-uitvraag

Voornoemde informatie, betreft informatie waarover ondernemingen in het algemeen reeds beschikken (zoals het beleid voor werving & selectie en beoordeling van beleidsbepalers en een functieprofiel). De toezichthouder verwacht dan ook geen toename van de nalevingskosten als gevolg van het overleggen van deze informatie. Een onderneming hoeft deze informatie slechts met het formulier voor aanvraag van een toetsing mee te zenden. Indien een onderneming niet over deze informatie beschikt, mag een onderneming ook op een andere wijze de geschiktheid aantonen.

De toezichthouder is bevoegd om informatie op te vragen die noodzakelijk is voor de toetsing van geschiktheid (artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht). De uitwerking van de wettelijke geschiktheidseis in deze beleidsregel brengt met zich mee dat de informatie-uitvraag is aangepast.

1.7 Weging van informatie en antecedenten

De beschikbare informatie en antecedenten worden door de toezichthouder gebruikt en gewogen bij de toetsing van geschiktheid. Hierbij speelt een aantal factoren een rol, zoals genoemd in onderdeel 1.6.a tot en met f. Niet alle informatie en antecedenten ‘tellen’ op dezelfde manier. Bijvoorbeeld het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening is een overtreding en kan te wijten zijn aan een gebrek aan geschiktheid (het kan bijvoorbeeld aangeven dat beleidsbepalers hier onvoldoende controle op houden). Het niet opstellen van de jaarrekening is echter een ernstigere overtreding. Behalve een gebrek aan transparantie is dan ook sprake van een gebrek aan adequate bedrijfsvoering.

Onderdeel 1.6 is inhoudelijk vergelijkbaar met artikel 9 van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en artikel 16 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) met betrekking tot de toetsing van betrouwbaarheid.

Voor de beoordeling van de informatie of antecedenten zal het bijvoorbeeld gaan om gedragingen in de beroepsuitoefening van de te toetsen persoon. Indien een te toetsen beleidsbepaler meerdere antecedenten heeft, dient de te beoordelen informatie of het te beoordelen antecedent in het licht van de combinatie of het patroon van de informatie of de antecedenten van de te toetsen persoon te worden gewogen.

Een andere factor die betrokken wordt bij de weging van informatie of antecedenten zijn de belangen die de wet beoogt te beschermen. Met de wet wordt hier bedoeld de Wft, de Pw, de Wvb, de Wtt, de Wwft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De zwaarte van de informatie of een antecedent geeft aan in welke mate de informatie of een antecedent van een persoon in de weg staat aan een geschikte invulling en uitoefening van diens functie van beleidsbepaler. Bij deze weging speelt minder mee of een beleidsbepaler structureel een bepaalde (ongeschikte) gedraging laat zien en in hoeverre er meer informatie of antecedenten beschikbaar zijn ten aanzien van deze gedraging.

Door tijdsverloop zal het gewicht van de informatie of een antecedent minder zwaar (gaan) wegen. Gezien het tijdsverloop tussen het ontstaan van informatie of antecedenten en het moment waarop de geschiktheidstoetsing plaatsvindt, wordt aan oude informatie en antecedenten in beginsel minder of weinig gewicht toegekend bij de toetsing van geschiktheid.

Wat de wegingsfactor ‘houding en motivering’ betreft, zijn een ‘correcte’ houding, een ‘plausibele/geloofwaardige en uitgebreide’ motivering van de onderneming en de te toetsen beleidsbepaler pluspunten bij de weging. Uit de houding, motivering en toelichting van een te toetsen persoon kan worden opgemaakt hoe de persoon de informatie zelf weegt, of hij/zij begrijpt dat de informatie invloed kan hebben op zijn/haar geschikt handelen en of hij/zij heeft geleerd van de eventuele consequenties.

Bij de beoordeling van de houding speelt ook een bijzondere categorie informatie, namelijk het niet melden van relevante informatie (op het door de toezichthouder voorgeschreven formulier voor aanvraag van een toetsing) aan de toezichthouder, een rol. Dit niet melden is een toezichtantecedent. Door andere informatiebronnen kan de toezichthouder achter deze niet gemelde informatie komen. Het niet melden zal dus altijd een aparte rol spelen bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler, met name in het licht van het professionele gedrag dat onderdeel uitmaakt van geschiktheid.

De toezichthouder kan de beschikbare informatie en antecedenten in samenhang wegen. Dit kan onder meer betekenen dat bepaalde informatie of een bepaald antecedent op zichzelf bezien niet tot het oordeel ongeschikt leidt, maar dat gezien de combinatie of het patroon van de informatie of antecedenten de geschiktheid van een beleidsbepaler toch als onvoldoende wordt beschouwd. Hierbij spelen zwaarte en ouderdom van de andere informatie of een ander antecedent een belangrijke rol. Uit het volledige overzicht van beschikbare informatie en antecedenten wordt een duidelijker en minder statisch beeld verkregen van het functioneren van een beleidsbepaler. Het beoordelen van één enkel antecedent hoeft niet te leiden tot het oordeel dat een beleidsbepaler ongeschikt is, of zijn geschiktheid moet verbeteren. Het kan echter wel. De combinatie van de informatie en antecedenten geeft daarnaast inzicht in een patroon van handelen of nalaten van een beleidsbepaler en kan in combinatie leiden tot het oordeel dat een beleidsbepaler niet (meer) geschikt is of op een bepaald onderdeel zijn of haar geschiktheid moet verbeteren.

1.8 Samenwerking

Het onderdeel over samenwerking in de beleidsregel geldt onverminderd hetgeen is bepaald in wettelijke regels en hetgeen is opgenomen in het convenant tussen de AFM en DNB inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wft, Pw, Wvb Wtt, Wwft, EMIR en CSDR. Aangezien prudentieel toezicht en gedragstoezicht deels parallel lopen, is het van belang dat DNB en de AFM afstemmen over en samenwerken in voorkomende gevallen van geschiktheidstoetsing. Het formuleren van gezamenlijk beleid, zoals deze beleidsregel, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Als in de praktijk een beleidsbepaler van een onderneming onder toezicht van zowel DNB als de AFM getoetst wordt op geschiktheid, maken de toezichthouders in concrete gevallen afspraken over de samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot die toetsing.

Om een uniforme en consistente toepassing van deze beleidsregel door de toezichthouders te waarborgen en te bevorderen, zal door beide toezichthouders periodiek worden overlegd over uitgevoerde en onderhanden zijnde geschiktheidstoetsingen. Een gezamenlijk panel van DNB en de AFM zal hiertoe met enige regelmaat bijeenkomen om verschillende cases (zowel relatief eenvoudige als meer complexere toetsingen) door te spreken. Dit gezamenlijke panel is ook de eerst aangewezene om te beoordelen of de beleidsregel op basis van de besproken casuïstiek aanpassing behoeft.

Hoofdstuk 2 – Nadere bepalingen voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B of C
§ 1. Algemeen
Inleiding en schematisch overzicht

In onderdeel 1.5 is omschreven dat er verschillende momenten van toetsing zijn. Deze momenten zijn op te delen in (a) vóór aantreden van een beleidsbepaler bij vergunningaanvraag of bij het voornemen tot aantreden van een nieuwe beleidsbepaler bij een onderneming die reeds beschikt over een vergunning of registratie en (b) na aantreden van een beleidsbepaler.

In hoofdstuk 2 zijn eisen voor geschiktheid opgenomen voor de toetsing zoals bedoeld onder onderdeel 1.5.a. (voorafgaand aan het aantreden) van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B en C. Voor beide groepen geldt dat de toezichthouder, indien daartoe een redelijke aanleiding bestaat, in aanvulling op de in hoofdstuk 2 gestelde eisen, bij toetsing voorafgaand aan het aantreden van een beleidsbepaler verder kan toetsen op onderdeel 1.2.1.

De eisen voor toetsing zoals bedoeld onder onderdeel 1.5.a. voor beleidsbepalers van ondernemingen in groepen B en C zijn in de onderstaande tabellen schematisch weergeven.

Schematisch overzicht nadere uitwerking onderdeel 1.2.1 (geschiktheid) voor beleidsbepalers van ondernemingen van groep B voor toetsing als bedoeld in 1.5.a (vóór aantreden beleidsbepaler)

GROEP B

Bestuurlijke vaardigheden nodig voor dagelijks beleid

Leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding

Algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis

Geschiktheid t.a.v de bedrijfsvoering

Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming (m.u.v. de verbonden agent); beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe, bewaarder en bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener (2.4.1)

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten

2 jaar werkervaring, minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

2 jaar werkervaring, minimaal 1 jaar aaneengesloten

Kleine ondernemingen (2.4.3)

Onderneming als bedoeld in 2.4.1. met 6 personen, inclusief beleidsbepalers, of minder

1 jaar aaneengesloten werkervaring

n.v.t.

1 jaar aaneengesloten werkervaring in een relevante werkomgeving

1 jaar aaneengesloten werkervaring

Collectiefbepaling (2.4.4)

Onderneming als bedoeld in 2.4.1 met 3 of meer beleidsbepalers

Iedere beleidsbepaler

Minimaal 2 beleidsbepalers

Collectief gezamenlijk, maar elke beleidsbepaler beschikt over ofwel de specifieke vakinhoudelijke kennis ofwel de geschiktheid t.a.v. de bedrijfsvoering

Verbonden agent (2.5)

n.v.t.

n.v.t.

1 jaar werkervaring

n.v.t.

Binnen groep B gelden voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners daarnaast met inachtneming van de EBA/ESMA richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie en de ESMA richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners aanvullende vereisten ten aanzien van ‘onafhankelijkheid’ en ‘voldoende tijd’.

Schematisch overzicht nadere uitwerking onderdeel 1.2.1 (geschiktheid) voor beleidsbepalers van ondernemingen van groep C voor toetsing als bedoeld in 1.5.a (vóór aantreden beleidsbepaler)

GROEP C

Bestuurlijke vaardigheden nodig voor dagelijks beleid

Leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding

Algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis

Adviseur en/of bemiddelaar (2.7.1)

Financiëledienstverlener muv financiëledienstverlener in groep A en B

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

n.v.t.

Adviseur en/of bemiddelaar in beleggingsobjecten; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid Wft (crowdfunding-platform); (onder)gevolmachtigd agent en trustkantoor (2.7.1)

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

2 jaar werkervaring minimaal 1 jaar aaneengesloten in een relevante werkomgeving

Collectiefbepaling adviseur en/of bemiddelaar (2.7.3)

Onderneming als bedoeld in 2.7.1 met twee of meer beleidsbepalers

Iedere beleidsbepaler

Eén van de beleidsbepalers

n.v.t.

Collectiefbepaling adviseur en/of bemiddelaar in beleggingsobjecten en trustkantoor (2.7.1.c)

Onderneming als bedoeld in 2.7.1 met twee of meer beleidsbepalers

Iedere beleidsbepaler

Collectiefbepaling houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid Wft (crowdfunding-platform); (onder) gevolmachtigde agent (2.7.4)

Onderneming met twee of meer beleidsbepalers

Eén van de

Beleidsbepalers, dient te beschikken over specifieke vakinhoudelijke kennis

Kleine financiëledienstverleners als bedoeld in 2.8

Onderneming als bedoeld in 2.7,1, met maximaal 6 personen, inclusief beleidsbepalers

• 1 jaar bestuurlijke ervaring in een relevante werkomgeving

• een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding;

• een HBO-diploma of hoger en minimaal twee jaar werkervaring in een relevante werkomgeving, waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten;

• 10 jaar werkervaring in en voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan 5 jaar aaneengesloten.

n.v.t.

2.1 Tijdsbestek van ervaring

Voor de toetsing van geschiktheid betreffende de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis geldt dat de ervaring of kennis niet langer dan vijf jaar voorafgaand aan de beoordeling mag zijn opgedaan. Dit onderdeel van geschiktheid is onderhevig aan veranderingen in de markt of regelgeving en is al snel niet meer voldoende actueel, daarom vindt de toezichthouder kennis of ervaring die langer dan vijf jaar geleden is opgedaan onvoldoende actueel om toepasbaar en relevant te zijn. Voor geschiktheid betreffende de bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden en geschiktheid betreffende de inrichting van de bedrijfsvoering geldt dat de kennis of ervaring en de informatie waaruit dit blijkt terug mag gaan tot maximaal tien jaar voorafgaand aan de toetsing. Deze kennis en vaardigheden zijn minder onderhevig aan veranderingen in de markt of regelgeving. Wel stelt de toezichthouder hier een maximum termijn naar het verleden toe waarin de ervaring moet zijn opgedaan, omdat vaardigheden alleen dan bruikbaar zijn als ze gedurende een bepaalde periode zijn toegepast en deze periode van toepassing niet heel lang geleden was.

2.2 Omvang onderneming

De toezichthouder kan op de geschiktheid van een beleidsbepaler in relatie tot de omvang en groei van een onderneming controle uitoefenen door beleidsbepalers van een kleine onderneming opnieuw te toetsen op geschiktheid zodra de omvang van een onderneming uitkomt boven de zes personen. De toezichthouder neemt hiertoe in de vergunning van die onderneming een goedkeuringseis op voor uitbreiding boven de zes personen. Deze bepaling biedt deze beleidsbepalers de mogelijkheid om leidinggevende vaardigheden op te doen in een hiërarchische verhouding. Door verloop van tijd (twee jaar) kunnen zij aan de eis van leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding in deze beleidsregel voldoen.

Voorbeeld

Een voorbeeld is een onderneming met slechts twee beleidsbepalers en geen andere personen. Omdat de beleidsbepalers niet kunnen voldoen aan de eis van twee jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring wordt een vergunning verstrekt met een voorschrift dat de onderneming moet melden wanneer deze wil groeien naar meer dan 6 personen. Wanneer de onderneming groeit tot meer dan 6 personen zal de onderneming dit moeten melden aan de toezichthouder. Dan zullen de beleidsbepalers opnieuw worden getoetst aan de minimumvereisten van minimaal twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten.

2.3 Toepassing van hoofdstuk 1

Bij de toetsing voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B en C, is hoofdstuk 1 voor het overige onverkort van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de beoordeling van bestuurlijke vaardigheden of relevante werkomgeving, waarbinnen de werkervaring moet zijn opgedaan, de variabelen van toetsing zoals de beoogde functie en het type onderneming, in ogenschouw worden genomen.

§ 2 Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener (groep B)
2.4 Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming met uitzondering van een verbonden agent, beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe; pensioenbewaarder; of datarapporteringsdienstverlener

In dit onderdeel worden de eisen ten aanzien van geschiktheid uit onderdeel 1.2.1 nader uitgewerkt voor beleidsbepalers van ondernemingen in groep B. In de aanhef van dit onderdeel staat dat de genoemde eisen gelden als minimum.

 • a. Bestuurlijke vaardigheden

  Bestuurlijke vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks beleid goed te kunnen bepalen. Daarbij wordt gekeken naar de werkervaring die is opgedaan en nuttig is voor het besturen van een onderneming, kijkend naar de zwaarte van de werkervaring, de rol binnen de onderneming en de mate van verantwoordelijkheid binnen de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan de verantwoordelijkheid voor afdelingsoverstijgende zaken, taken waarin beroep wordt gedaan op organisatorische vaardigheden en de rol binnen een onderneming. Bestuurlijke vaardigheden kunnen ook blijken uit de verantwoordelijkheid die een beleidsbepaler heeft genomen in bijvoorbeeld de uitoefening van het zelfstandig ondernemerschap. Dit in tegenstelling tot leidinggevende vaardigheden, die je altijd opbouwt door ten opzichte van meerdere personen een leidinggevende functie uit te oefenen.

 • b. Hiërarchisch leidinggevende vaardigheden

  Hiërarchisch leidinggeven houdt in dat een leidinggevende uit ervaring weet om te gaan met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden die nodig zijn voor het aansturen van een organisatieonderdeel.

Voorbeelden

Een beleidsbepaler blijkt een aantal maanden geleden zijn accountantskantoor te hebben verkocht. Hij heeft die zaak opgezet en 25 jaar geleid. Onder zijn leiding is de zaak gegroeid van 1 naar 3 vestigingen. Hij gaf, direct en indirect, uiteindelijk leiding aan 50 personen en was verantwoordelijk voor de strategie, de planning en het budget van de afdeling. Hij heeft hiermee aangetoond te voldoen aan de hiërarchisch leidinggevende en bestuurlijke vaardigheden.

Een beleidsbepaler heeft leidinggevende ervaring opgedaan gedurende drie jaar als teamleider. In zijn geval hield de functie in dat hij de mensen inhoudelijk aanstuurde en input gaf op de beoordelingen van deze mensen. Hij had beperkt tekeningbevoegdheid en de directie voerde de beoordelingsgesprekken. De ervaring van de beleidsbepaler is dan ook geen hiërarchisch leidinggevende ervaring. Wel kan het kwalificeren als bestuurlijke ervaring.

Een andere beleidsbepaler is 5 jaar als fundmanager werkzaam geweest. In die hoedanigheid had hij 100 miljoen euro onder beheer. De fundmanager nam zelfstandig beleggingsbeslissingen binnen zijn mandaat, maar stuurde geen mensen aan, was niet betrokken bij het afdelingsbudget en had beperkt taken die buiten zijn fonds reikten. Hij voldoet daarom niet aan de vereisten van hiërarchisch leidinggevende of bestuurlijke vaardigheden.

Een beleidsbepaler geeft blijk van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling. De hiërarchisch leidinggevende vaardigheden moeten worden onderscheiden van de functioneel leidinggevende vaardigheden. Een functioneel leidinggevende heeft bijvoorbeeld niet de eindverantwoordelijkheid over medewerkers en voert vaak niet zelfstandig beoordelingsgesprekken. Een hiërarchisch leidinggevende vaardigheid is voor een beleidsbepaler van een kleine onderneming minder relevant. Zowel de bestuurlijke als de leidinggevende vaardigheden mogen worden opgedaan in een niet-financiële onderneming.

 • c. Algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis

  Onder algemene geschiktheid wordt verstaan algemene kennis over de voor een onderneming relevante financiële markten, financiële producten, financiële diensten en het voor een onderneming van belang zijnde (wettelijk) toezichtskader. Dit kan aan de hand van voldoende werkervaring of opleiding worden aangetoond. Onder specifieke vakinhoudelijke kennis wordt verstaan de voor het verrichten van de werkzaamheden van een onderneming vereiste geschiktheid betreffende de diensten. De aard van een onderneming is medebepalend voor de vereiste geschiktheid. In het geval een beheerder beheeractiviteiten verricht voor meerdere typen beleggingsinstellingen, kan de geschiktheid van een beleidsbepaler zien op bepaalde typen beleggingsinstellingen, zolang beleidsbepalers van de beheerder gezamenlijk beschikken over geschiktheid ten aanzien van alle aan te bieden typen beleggingsinstellingen.

 • d. Geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering

  Een beleidsbepaler moet geschikt zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering houdt ook in het bewaken en beheersen van financiële risico’s. De kennis en ervaring mogen zijn opgedaan in een niet-financiële onderneming, maar worden wel gerelateerd aan de aard van de onderneming waar een beleidsbepaler werkzaam zal zijn. Hierbij zullen in de beoordeling betrokken worden: de omvang van de onderneming waar de ervaring is opgedaan, de functie waarin een beleidsbepaler zijn of haar ervaring heeft opgedaan en de complexiteit van de onderneming waar de ervaring is opgedaan. De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen.

Een beleidsbepaler heeft de kennis en vaardigheden zoals hierboven toegelicht, opgedaan gedurende twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten. Zoals gezegd, is werkervaring voor de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis opgedaan in een relevante werkomgeving.

Beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners

Met inachtneming van de ESMA richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten en de EBA/ESMA richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie gelden aanvullende vereisten voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners.9

 • e. Onafhankelijkheid van geest

  Een beleidsbepaler moet onafhankelijk van geest zijn. Dit houdt in dat hij in staat moeten zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van hun taken en verantwoordelijkheden. De ESMA Richtsnoeren inzake het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en aanbieders van datarapporteringsdiensten en de EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie beschrijven de criteria voor de beoordeling van het ‘onafhankelijk van geest’ zijn.

 • f. Voldoende tijd

  Beleidsbepalers zijn gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taken. Zij beschikken over de competentie loyaliteit, ze identificeren zich met de onderneming en voelen zich betrokken. Beleidsbepalers moeten in staat zijn voldoende tijd te besteden aan de vervulling van hun taken bij de onderneming, ondanks eventuele andere (neven)functies en met inachtneming van mogelijke periodes van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult. De tijd die een beleidsbepaler kan wijden aan zijn of haar taken kan worden beïnvloed door verschillende factoren. De beoordeling of een beleidsbepaler voldoende tijd te besteden heeft is zowel een kwantitatieve beoordeling, waarbij in ieder geval moet worden voldaan aan de geldende wettelijke limieten, als een kwalitatieve beoordeling. Naast de wettelijke limieten, wordt er bij de kwantitatieve beoordeling ook gekeken naar het feitelijk aantal uren dat aan de (neven)functies wordt besteed. De onderneming dient alle relevante en noodzakelijke informatie aan de toezichthouder te verstrekken om aan te tonen dat de beleidsbepaler voldoende tijd heeft om de functie(s) te vervullen. De toezichthouder kan op basis van de opgegeven feitelijke tijdsbesteding van alle (neven)functies die de beleidsbepaler vervult of gaat vervullen gedetailleerd onderzoek doen ten aanzien van de feitelijke beschikbaarheid van de beleidsbepaler. Geschiktheid is een doorlopende eis. Veranderingen in de beschikbare tijd van de beleidsbepaler dienen tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de onderneming, waarop de onderneming indien nodig maatregelen kan nemen. Voorbeelden van veranderingen in beschikbare tijd zijn de aanvaarding van nieuwe (neven)functies en persoonlijke omstandigheden als langdurige ziekte of zorg voor derden.

Kleine onderneming

Deze uitzondering is bedoeld om relatief niet-complexe, kleinschalige ondernemingen proportionele vereisten op te leggen. Voor het besturen van een dergelijke onderneming is minder ervaring nodig dan de vereiste 2 jaar. Daarom is het voor een kleine onderneming, een onderneming tot en met 6 werknemers inclusief de beleidsbepalers, als bedoel in onderdeel 2.4.1 voldoende als de vereiste kennis en vaardigheden zijn opgedaan gedurende één jaar aaneengesloten werkervaring. In de praktijk is gebleken dat de eis van leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding te restrictief kan werken voor een kleine onderneming. Voor kleine ondernemingen wordt derhalve op dit onderdeel een uitzondering gemaakt en zijn, naast de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering en vakinhoudelijke kennis, alleen bestuurlijke vaardigheden vereist. Ook kan het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld bij een bestuurder bij uitsluitend niet-complexe activiteiten iets minder diepgaande ervaring met compliance nodig is.

Collectief

Een taakverdeling tussen beleidsbepalers van ondernemingen als bedoeld in onderdeel 2.4.1 is mogelijk. De toezichthouder onderscheidt hierbij kennis en vaardigheden die voor iedere beleidsbepaler onontbeerlijk zijn van kennis en vaardigheden die op voldoende wijze binnen het bestuur aanwezig zijn. Zo dienen in ieder geval twee beleidsbepalers twee jaar (waarvan één jaar aaneengesloten) hiërarchisch leidinggevende vaardigheden en bestuurlijke vaardigheden te hebben opgedaan. De overige beleidsbepalers dienen in elk geval twee jaar (waarvan één jaar aaneengesloten) bestuurlijke vaardigheden te hebben opgedaan. Tevens dienen beleidsbepalers van de in onderdeel 2.2 genoemde ondernemingen over specifieke vakinhoudelijke kennis te beschikken, alsmede over geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering, maar is het niet nodig dat iedere bestuurder individueel over deze kennis en vaardigheden beschikt.

Bij de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers is het uitgangspunt dat de personen die het dagelijks beleid bepalen gezamenlijk geschikt zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet alle beleidsbepalers over hiërarchische leidinggevende ervaring hoeven te beschikken zolang minimaal twee beleidsbepalers hieraan voldoen. Indien één van de beleidsbepalers wegvalt, dienen de overgebleven beleidsbepalers de weggevallen geschiktheid op te vangen. Dit heeft tot gevolg dat de geschiktheid van de overgebleven beleidsbepalers opnieuw bezien moet worden om na te gaan of de beleidsbepalers gezamenlijk nog steeds over voldoende geschiktheid beschikken. Indien blijkt dat de beleidsbepalers niet meer beschikken over voldoende geschiktheid, zal dit tot gevolg hebben dat de desbetreffende beleidsbepalers niet langer voldoende geschikt zijn. Deze situatie kan ondervangen worden door de benoeming van een nieuwe beleidsbepaler die ten minste beschikt over de weggevallen geschiktheid, of doordat de zittende beleidsbepalers sinds hun goedkeuring ervaring op dat gebied hebben opgedaan. Elke voorgenomen wijziging in het collectief van beleidsbepalers moet worden gemeld aan de toezichthouder, dus ook het aftreden.

Voorbeeld

Een onderneming heeft twee beleidsbepalers en zeven werknemers. Eén van de beleidsbepalers treedt over 2 jaar uit en wil zijn opvolging alvast regelen. Een medewerkster zou graag zijn deel in de onderneming overnemen en wordt door de beleggingsonderneming voorgesteld als beleidsbepaler. Door de beperkte omvang van de onderneming en de platte structuur heeft zij geen leidinggevende ervaring opgedaan. Wel is zij verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het jaarplan en de strategie van de onderneming en heeft zij jaren een vermogensbeheer portefeuille beheerd en beschikt zij dus over specifieke vakinhoudelijke kennis. Hierdoor voldoet zij als derde beleidsbepaler, ondanks dat zij alleen bestuurlijke ervaring kan aantonen.

Significante en/of beursgenoteerde beleggingsonderneming

De EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie bepalen dat bij een significante en/of beursgenoteerde beleggingsonderneming het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie over voldoende onafhankelijke leden moet beschikken. Deze onafhankelijke leden spelen een sleutelrol door het toezicht op de besluitvorming te verbeteren en te waarborgen dat (i) voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle belanghebbenden, waaronder minderheidsaandeelhouders; (ii) geen individueel lid of kleine groep leden de besluitvorming overheerst; en (iii) belangenconflicten naar behoren worden beheerd. In de EBA/ESMA Richtsnoeren is nader uitgewerkt wanneer een lid van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie niet ‘onafhankelijk’ is.

2.5 Verbonden agent

Voor een verbonden agent geldt dat hij/zij kan aantonen geschikt te zijn zoals bedoeld in onderdeel 1.2.1 als hij/zij minimaal aantoont te beschikken over algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis. De vergunninghouder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de diensten die de verbonden agent verricht. Het ligt dan ook voor de hand dat de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de centrale onderneming ligt. Gelet op de aard van de activiteiten is het wel van belang dat de vakinhoudelijke kennis aanwezig is en wordt toegepast.

2.6 Nadere vereisten

Al naar gelang de omstandigheden daartoe redelijke aanleiding geven, kan naast de minimumvereisten verder getoetst worden op grond van onderdeel 1.2.1.

Voorbeelden

Een beleidsbepaler voldoet bijvoorbeeld wel aan de minimumvereisten van kennis, vaardigheden en ervaring, maar heeft in het (recente) verleden als beleidsbepaler van een andere onderneming gefaald in het waarborgen van zorgvuldige compliance. In dit geval zal ook getoetst kunnen worden op de ervaring en competenties van deze beleidsbepaler ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Wanneer blijkt dat een beleidsbepaler in het verleden één of meer klanten verkeerd heeft voorgelicht, staat het de toezichthouder vrij om de beleidsbepaler te toetsen op ervaring en competenties, zoals het kunnen aansturen van de organisatie volgens de ethische en professionele standaarden.

§ 3 Financiëledienstverlener met uitzondering van de financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; trustkantoor (groep C)
2.7 Financiëledienstverlener, met uitzondering van een financiëledienstverlener in groep A en B; houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft; of trustkantoor

Een beleidsbepaler van een financiële dienstverlener met uitzondering van de financiëledienstverlener in groep A en B, houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft en trustkantoor is geschikt als bedoeld in onderdeel 1.2.1 als hij/zij beschikt over bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden.

 • a. Bestuurlijke vaardigheden

  Ten aanzien van bestuurlijke vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks beleid goed te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de werkervaring die is opgedaan en nuttig is voor het besturen van een onderneming, kijkend naar de zwaarte van de werkervaring, de rol binnen een onderneming en de mate van verantwoordelijkheid binnen een onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan de verantwoordelijkheid voor afdelingsoverstijgende zaken, taken waarin beroep wordt gedaan op organisatorische vaardigheden en de rol binnen een onderneming. Bestuurlijke vaardigheden kunnen ook blijken uit de verantwoordelijkheid die een beleidsbepaler heeft genomen in bijvoorbeeld de uitoefening van het zelfstandig ondernemerschap. Dit in tegenstelling tot leidinggevende vaardigheden, die je altijd opbouwt door ten opzichte van meerdere personen een leidinggevende functie uit te oefenen.

Voorbeeld

Een kandidaat-beleidsbepaler is accountmanager bij een bemiddelaar in verzekeringen geweest. Een accountmanager is een voorbeeld van een functie waar typisch géén bestuurlijke vaardigheden worden opgedaan. Weliswaar heeft een accountmanager een eigen portefeuille en een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar account, maar dit is onvoldoende om aan te tonen dat een beleidsbepaler over bestuurlijke vaardigheden beschikt. Het beheren en onderhouden van externe (of interne) relaties alleen is niet voldoende. Gevraagd wordt naar een verdergaande verantwoordelijkheid dan alleen het beheer van de eigen portefeuille, zoals verantwoordelijkheid t.a.v. de begroting of jaarrekening van de onderneming waar de accountmanager werkzaam is en verantwoordelijkheid voor de strategische beslissingen binnen de onderneming.

Een andere kandidaat-beleidsbepaler is een agent of adviseur, die in dienst is bij een financiëledienstverlener en de agent in zijn rol een eigen portefeuille heeft. Weliswaar adviseert de agent zelfstandig, maar de verantwoordelijkheid over het te voeren beleid, de strategie en de begroting ligt bij de financiëledienstverlener die hier werkgever is.

 • b. Hiërarchisch leidinggevende vaardigheden

  Hiërarchisch leidinggeven houdt in dat een beleidsbepaler uit ervaring weet om te gaan met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden die nodig zijn voor het aansturen van een organisatieonderdeel. Het is van belang dat een beleidsbepaler blijk geeft van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling. Een beleidsbepaler doet deze vaardigheden op in een voor de onderneming waar hij of zij werkzaam zal zijn relevante werkomgeving. Dit is in ieder geval binnen een financiële onderneming. De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen.

  Daarnaast schrijft de wet in artikel 4:9 tweede lid Wft voor op welke wijze de vakbekwaamheid binnen de onderneming van een financiële dienstverlener moet worden gewaarborgd, waarbij in artikel 4:9 derde lid j° artikel 5 e.v. BGfo concreet wordt ingegaan op welke vakbekwaamheidseisen nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden binnen een financiële dienstverlener.

 • c. Algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis

  Voor bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten, (onder) gevolmachtigd agenten en voor beleidsbepalers van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft en trustkantoor is geen aanvullend wettelijk kader waarin voorgeschreven wordt aan welke vakinhoudelijke eisen deze bemiddelaars, adviseurs en beleidsbepalers moeten voldoen. Daarom is in dit onderdeel specifiek bepaald dat voor hen geldt dat zij specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis moeten kunnen aantonen.

Van professionele crowdfunding-platformen mag ook verwacht worden dat het beleid bepaald wordt door personen die daar geschikt voor zijn.

Voorbeeld

Een crowdfunding-platform meldt twee nieuwe beleidsbepalers aan. Om de gewenste professionalisering te bereiken moet bij in elk geval één van de twee beleidsbepalers van het crowdfunding-platform de specifieke vakinhoudelijke kennis aanwezig zijn met betrekking tot zakelijke kredietverlening, opgedaan in een relevante werkomgeving, gedurende twee jaar waarvan tenminste één jaar aaneengesloten. Daarbij moet u denken aan aantoonbare ervaring met het inschatten van kredietrisico’s voor zakelijke kredieten en het vaststellen van de afloscapaciteit van ondernemingen.

Collectief

Dit onderdeel is gebaseerd op de gedachte dat binnen een collectief van ondernemingen als bedoeld in onderdeel 2.7.1 taakverdeling mogelijk is op het gebied van leidinggevende vaardigheden. In ieder geval één beleidsbepaler dient twee jaar (waarvan één jaar aaneengesloten) hiërarchisch leidinggevende vaardigheden te hebben opgedaan. De overige beleidsbepalers dienen in ieder geval twee jaar (waarvan één jaar aaneengesloten) bestuurlijke vaardigheden te hebben opgedaan.

Voor beleidsbepalers van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft en een (onder))gevolmachtigde agent geldt verder dat het voldoende is, indien één van de beleidsbepalers beschikt over specifieke vakinhoudelijke kennis.

Voorbeeld

Een onderneming meldt twee nieuwe beleidsbepalers aan. Eén beleidsbepaler heeft 15 jaar als manager van een afdeling bij een verzekeraar leidinggegeven. Dit kwalificeert als hiërarchische leidinggevende en bestuurlijke ervaring. De andere beleidsbepaler heeft 5 jaar bij dezelfde verzekeraar gewerkt als medewerker relatiebeheer, en in die hoedanigheid een groot en afdelingsoverstijgend project getrokken, waarbij een nieuwe strategie en planning voor de verzekeraar is bepaald. Dit geldt niet als hiërarchische leidinggevende ervaring omdat de beleidsbepaler niet een organisatieonderdeel heeft aangestuurd of beslissingen nam ten aanzien van de aanstelling van werknemers. Het geldt wel als bestuurlijke ervaring omdat hij verantwoordelijk was voor het bepalen van een nieuw dagelijks beleid, strategie en planning voor de verzekeraar. Doordat de eerste beleidsbepaler beschikt over beide vaardigheden, en de tweede alleen over bestuurlijke vaardigheden, voldoen ze gezamenlijk aan de vereisten die zijn gesteld aan het bestuur.

2.8 Kleine financiëledienstverlener met uitzondering van een (onder) gevolmachtigd agent, een bemiddelaar of adviseur van beleggingsobjecten en met uitzondering van een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft

Een kleine financiëledienstverlener in de zin van dit artikel is een financiëledienstverlener waar maximaal 6 personen werkzaam zijn, inclusief de beleidsbepaler(s). Beleidsbepalers van een dergelijke onderneming worden geacht geschikt te zijn als zij voldoen aan één van de voorwaarden die genoemd worden in onderdeel 2.8:

 • a) bestuurlijke ervaring opgedaan gedurende ten minste één jaar in een voor de onderneming relevante werkomgeving;

 • b) een HBO-diploma heeft van een voor de onderneming relevante opleiding;

 • c) een HBO diploma of hoger en minimaal twee jaar werkervaring in een voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten, of

 • d) 10 jaar werkervaring heeft in een voor de onderneming relevante werkomgeving, waarvan vijf jaar aaneengesloten.

Ten aanzien van een HBO-diploma van een voor de onderneming relevante opleiding gaat het om een opleiding die specifiek gericht is op financiëledienstverlening. Andere, meer generiek van aard zijnde, opleidingen zijn niet voldoende om voor deze uitzondering in aanmerking te komen. Voor de aaneengesloten werkervaring geldt dat deze mag zijn opgedaan in verschillende functies.

Voorbeelden

Een voorbeeld is een financiëledienstverlener met slechts één beleidsbepaler en twee werknemers. Omdat de beleidsbepaler niet kan voldoen aan de eis van twee jaar bestuurlijke en hiërarchisch leidinggevende ervaring kan ook worden volstaan met bijvoorbeeld een HBO-diploma in Psychologie, mits de beleidsbepaler minimaal twee jaar werkervaring (waarvan minimaal één jaar aaneengesloten) heeft in een voor de financiële dienstverlening relevante werkomgeving, zoals een retailbank of hypotheekadviseur.

Indien wordt voldaan aan de vereisten van onderdeel 2.8 zal een vergunning worden verstrekt met een beperking tot en met 6 werknemers. Wanneer de financiëledienstverlener wil uitgroeien tot meer dan 6 werknemers dan zal de financiëledienstverlener dit moeten melden aan de toezichthouder. Dan zullen de beleidsbepalers opnieuw worden getoetst aan de minimumvereisten van minimaal twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten.

2.9 Nadere vereisten

Al naar gelang de omstandigheden daartoe redelijke aanleiding geven, kan naast de vereisten van de onderdelen 2.7 en 2.8 verder getoetst worden aan de eisen die zijn neergelegd in onderdeel 1.2.1.

Zie de toelichting bij onderdeel 2.6 voor een voorbeeldsituatie.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen
3.1 Evaluatie

Zoals toegelicht onder onderdeel 1.8, monitort een gezamenlijk panel van de AFM en DNB de consistentie in de toepassing van deze beleidsregel. Dit panel zal ook mogelijke knelpunten in de toetsing inventariseren. Mede op basis van de bevindingen van het panel zal de beleidsregel periodiek worden geëvalueerd.

3.2 Intrekking

Met de inwerkingtreding van deze nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt de sinds 1 januari 2011 geldende Beleidsregel deskundigheid 2011 van DNB en de AFM van 15 december 2012 (Stcrt. 2010, 20810) ingetrokken.

3.3 Inwerkingtreding

Beleidsbepalers die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel al getoetst zijn op deskundigheid en al werkzaam zijn als beleidsbepaler, worden na inwerkingtreding van deze beleidsregel niet opnieuw getoetst op geschiktheid. Er vindt pas een hertoetsing van deze beleidsbepalers plaats op het moment dat zich feiten en omstandigheden als bedoeld in onderdeel 1.5.b voordoen. Op dat moment worden die beleidsbepalers getoetst op basis van de criteria in deze beleidsregel. Beleidsbepalers die na inwerkingtreding van deze beleidsregel aan de poort (als bedoeld in onderdeel 1.5.a) op geschiktheid worden getoetst, worden getoetst op basis van de criteria in deze beleidsregel.

3.4 Citeertitel

Dit onderdeel 3.4 geeft de citeertitel van deze beleidsregel en behoeft geen nadere toelichting.

De Nederlandsche Bank N.V.

Stichting Autoriteit Financiële Markten.


X Noot
1

Dit betreft de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (Stb. 2012, 7). Deze wijzigingswet treedt met ingang van 1 juli 2012 in werking; zie het Besluit van 18 januari 2012 (Stb. 2012, 23).

X Noot
2

Internationaal

 • ‘Principles for enhancing corporate governance’ van het Basel Committee on Banking Supervision (oktober 2010);

 • Issues paper on corporate governance (juli 2009), International Association of Insurance Supervisors & Organisation for Economic Co-operation and Development;

 • Corporate governance and the financial crisis: Key findings and main messages (juni 2009), Organisation for Economic Co-operation and Development.

X Noot
3

Bij de geschiktheidstoetsing worden de richtsnoeren in acht genomen zoals die zijn opgesteld door Europese toezichthoudende autoriteiten en door zowel AFM als DNB in haar toezicht worden toegepast.

X Noot
4

Principle based criteria zijn criteria die een doelomschrijving geven, in plaats van een gedetailleerde omschrijving waaraan en op welke wijze men moet voldoen.

X Noot
5

Conform artikel 4:9, lid 2 van de Wft gelden de bepalingen in deze beleidsregel over vakbekwaamheid alleen voor financiëledienstverleners.

X Noot
6

Conform artikel 4:14, lid 2, onder b, sub 3 van de Wft gelden de bepalingen in deze beleidsregel over de zorgvuldige behandeling van klanten alleen voor beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en bewaarders.

X Noot
7

Zie ook ‘De 7 elementen van een integere cultuur: beleidsvisie en aanpak gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen 2010–2014’, DNB, november 2009.

X Noot
8

Wet Bestuur en Toezicht, artikelen 2:9, 2:132a, 2:140, 2:142a, 2:242a, 2:250, 2:252a, 2:297a, 2:297b en 2:397 Burgerlijk Wetboek, artikel 3:17 Wet Financieel Toezicht, artikel 106a Pensioenwet, artikel 91 Richtlijn Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive, CRD IV), artikel 35a Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet Verplichte Beroepspensioenregeling

X Noot
9

Zowel DNB als AFM hebben aangegeven de genoemde richtsnoeren in hun toezicht te zullen toepassen.

Naar boven