Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2020 ‘Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. UWV stelt als subsidiethema vast: ‘ Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

  • 2. Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

  • 3. Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 250.000.

  • 4. Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 25 maart 2020 tot uiterlijk 16 april 2020, 12.00 worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 15 mei 2020 tot uiterlijk 8 juni 2020, 12.00 worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 – nr. 29 611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2020 ‘Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 17 maart 2020

A. Paling Voorzitter Raad van bestuur UWV

BIJLAGE ONDERZOEKSSUBSIDIE 2020 ‘AFWEGINGS- EN ANALYSEKADER BIJ RE-INTEGRATIE EN JOBCOACHING’

1. Aanleiding en context

Een vast en gedeeld afwegings- en analysekader is van centrale betekenis voor het methodisch (kunnen) werken van professionals in de re-integratie richting werk en begeleiding bij het werk van mensen met een arbeidsbeperking. De verantwoordelijke professionals betrokken bij de re-integratie en het werk van mensen met een arbeidsbeperking verschillen echter sterk qua achtergronden en opleiding, en daarmee in hun mensbeeld en visie op het vakgebied. Er is een breed gedeeld beeld dat er in dit werkveld nog niet gewerkt wordt met een vast en gedeeld afwegingskader. Met dit onderzoek willen we daarom de eerste stappen richting een dergelijk gedeeld afwegingskader zetten, via het verkrijgen van inzicht in de keuzes en afwegingen die professionals in de praktijk maken, het stimuleren van de discussie tussen de professionals over deze keuzes en afwegingen, en het ontwikkelen van hulpmiddelen die de betreffende professionals faciliteren in het expliciteren van hun afwegingen en keuzes.

Juist omdat in de re-integratie en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking vaak verschillende professionals met verschillende (opleidings-)achtergrond betrokken zijn, is een gedeeld afwegings- en analysekader van groot belang, maar geen automatisme. Wanneer er evidencebased wordt gewerkt, dan neemt het afwegingskader zowel wetenschappelijke als praktijkkennis en de ervaring en voorkeuren van de klant mee. De afweging die in de praktijk worden gemaakt, en de nadruk die daarin gelegd wordt op de verschillende onderdelen van de evidencebased practise, zullen echter per professional verschillen.

Op dit moment hebben we weinig inzicht in de keuzes en afwegingen die in de praktijk gemaakt worden bij de begeleiding en re-integratie van werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een helder, goed onderbouwd en expliciet schriftelijk uitgewerkte plan van aanpak vaak ontbreekt. Dit betekent uiteraard niet dat er geen afwegingen worden gemaakt, of dat daar niet (op informele wijze) over gecommuniceerd wordt tussen professionals. De afwegingen zijn echter niet te achterhalen uit de rapportages van professionals van gemeenten & UWV enerzijds en re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties anderzijds. Dit belemmert de discussie en afstemming tussen professionals over gemaakte afwegingen en de totstandkoming van een breed gedragen uniform gehanteerd afwegingskader.

2 Doelstellingen van het subsidiethema

Met dit subsidiethema willen we:

  • (1) meer inzicht krijgen in de oordeels- en besluitvorming van de professionals in de re-integratie naar en begeleiding tijdens werk van mensen met een arbeidsbeperking. Welke afwegingen maken zij over het te doorlopen traject van mensen met een arbeidsbeperking richting werk en de coaching tijdens het werk. Hoe verschillen de afwegingen tussen (groepen) professionals?

  • (2) de onderlinge dialoog stimuleren tussen (verschillende groepen) professionals in de keten van re-integratiedienstverlening aan en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking (klantmanagers, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches en jobcoaches) over hun afwegingen om hun aanpak te kiezen. Deze dialoog heeft tot doel om blijvend van elkaar te leren.

Het idee is dat op termijn een gedeeld afwegingskader tot stand zal komen uit de onderlinge dialoog tussen de betrokken professionals en hun organisaties. Het is expliciet niet de bedoeling dat dit onderzoeksproject al een dergelijk kader op papier vastlegt. Het doel van deze aanvraag is juist het creëren van draagvlak en input voor eventuele vervolgstappen. Die vervolgstappen zullen bijvoorbeeld zijn: het schrijven van een afwegingskader en het creëren van hulpmiddelen die professionals faciliteren in het expliciteren van hun afwegingen en keuzes.

TOELICHTING

De inschrijving kan plaatsvinden via een beknopte aanvraag via UWV Marktplaats. Alle aanvragen verlopen bij voorkeur via UWV Marktplaats, zie: www.uwv.nl/uwvmarktplaats. In geval van positieve beoordeling van de beknopte aanvraag vindt een uitnodiging plaats voor het aanvullen van de subsidieaanvraag. Als UWV akkoord is met de aangevulde aanvraag, wordt subsidie toegekend.

Naar boven