Oproep tot het indienen van vergunningaanvragen voor de exploitatie van een speelautomatenhal in Asten

Logo Asten

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Asten kunnen op grond van de Verordening speelautomatenhal Asten 2019 maximaal twee vergunningen verleend worden.

 

De burgemeester van Asten geeft potentiële gegadigden de gelegenheid om een aanvraag in te dienen en mee te dingen naar deze twee vergunningen, die een looptijd van 15 jaar zullen hebben.

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bieden, voorafgaand aan de verdeling en verlening van de twee beschikbare schaarse vergunningen voor de exploitatie van een speelautomatenhal in Asten, met deze bekendmaking duidelijkheid over de procedurele behandeling en de inhoudelijke criteria op basis waarvan deze vergunningen zullen worden verleend of geweigerd.

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen op basis van de verdelingsmethode van de “vergelijkende toets” worden beoordeeld. De procedurele stappen, de indieningsvereisten en de beoordelings- en afwegingscriteria staan beschreven in de Verordening speelautomatenhal Asten 2019 en de Beleidsregel Speelautomatenhal Asten 2020. Deze beleidsregel en verordening zijn digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Aanvraagtijdvak vergunning voor exploitatie speelautomatenhal

Met ingang van 13 maart 2020 kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor een schaarse exploitatievergunning gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken, en daarmee tot en met 23 april 2020 een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhal Asten 2019 indienen. Aanvragen die na 23 april 2020 ontvangen worden, worden niet inhoudelijk beoordeeld.

Hoe kunt u de aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag per brief indienen bij de burgemeester van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten, of via e-mail gemeente@asten.nl. Bij deze brief moeten de gegevens en bescheiden zoals opgenomen in bovengenoemde verordening en beleidsregel gevoegd worden. Dit wordt gezien als het aanvraagformulier zoals genoemd in de beleidsregel.

Nota van inlichtingen

Gedurende de eerste 3 weken, tot en met 2 april 2020, van het aanvraagtijdvak krijgen potentiële aanvragers de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen ter verduidelijking van (specifieke) onderdelen van de verdelingsprocedure en de beoordelingscriteria. Deze vragen kunt u stellen via e-mail gemeente@asten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Sprangers, via e-mail e.sprangers@asten.nl of telefonisch via 0493-671212.

 

Naar boven