Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 februari 2020, nummer CvTE-20.00848, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 in verband met een aanpassing van de regel voor beoordeling van meerkeuzevragen

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegevens is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

B

In bijlage 1, paragraaf 2 wordt als volgt gewijzigd:

Nummer 4. van de opsomming onder paragraaf 2 ‘Algemene regels’ komt te luiden:

  • 4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegevens is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 29 februari 2020 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 maart 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Algemeen

Ingevolge artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens worden bij regeling de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het correctievoorschrift heeft vier onderdelen:

  • 1 Regels voor de beoordeling

  • 2 Algemene regels

  • 3 Vakspecifieke regels

  • 4 Beoordelingsmodel

Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast bij Regeling. Met deze wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 (hierna: de regeling), wordt de algemene regel voor de beoordeling van meerkeuzevragen aangepast.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A en B

Met de meest recente wijziging van de regeling (Stcrt. 2020, 8173) zijn de correctievoorschriften voor meerkeuzevragen in het centraal schriftelijk examen aangepast. Met die wijziging werd duidelijk gemaakt dat ook een andere vakinhoudelijk juiste weergave van hetzelfde antwoord (bijvoorbeeld het antwoord voluit geschreven of c in plaats van C) goed gerekend moet worden. De wijziging beëindigt onwenselijke discussies hierover tussen eerste en tweede correctoren en draagt daardoor bij aan de uniformiteit van de beoordeling.

Ten onrechte is Bijlage 1 bij de regeling niet aangepast. Met deze wijziging wordt alsnog de tekst van de bijlage in overeenstemming gebracht met die van de regeling.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven