Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 8173Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 3 februari 2020, nummer CvTE-20.00810, houdende wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, vierde lid, wordt na de eerste zin ingevoegd ‘Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden.’

B

In artikel 4, vierde lid, derde zin (nieuw), wordt ‘een juist’ vervangen door ‘het juiste’.

C

Bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020, en is geldig voor het centraal examen vo 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE BIJ DE WIJZIGING REGELING BEOORDELINGSNORMEN EN BIJBEHORENDE SCORES CENTRAAL EXAMEN VO 2015, VAN 3 FEBRUARI 2020, NUMMER CVTE-20.00810.

ter vervanging van:

Bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015, van 4 februari 2015, nummer CvTE-19.00004.

De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo worden door het College voor Toetsen en Examens voor het examenjaar 2020 vastgesteld voor elk van de vakken zoals vermeld in deze bijlage en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.

Bekendmaking van (vastgestelde) vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores.

Voor wat betreft de vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores geldt het volgende rooster van bekendmaking

 • a. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en de daarbij behorende scores vermeld in de tabellen worden bekendgemaakt op Examenblad.nl. Dit gebeurt, behoudens vakken met testcorrectie, uiterlijk 4 uur nadat de examenzitting van het betreffende vak is beëindigd conform de vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020, voor wat betreft de tabellen:

  1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b.

 • b. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d, 4c 4d, 5cen 5d worden niet bekendgemaakt voordat het College voor Toetsen en Examens heeft vastgesteld dat de betreffende opgaven niet meer onderdeel van een centrale toets of centraal examen zullen uitmaken.

 • c. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 4e en 5e worden bekendgemaakt door de examinator toegang te geven tot de server waarop deze beoordelingsnormen worden bewaard.

 • d. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij tabellen 1e en 3e zijn tijdig per koerier verzonden t.a.v. de secretaris van het eindexamen. Via de Activiteitenplanning bij de Septembermededeling is de secretaris over de datum geïnformeerd.

 • e. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 3f, 4f en 5f worden tijdig per koerier verzonden t.a.v. de secretaris van het eindexamen. Via de Activiteitenplanning bij de Septembermededeling is de secretaris over de datum geïnformeerd.

Tabel 1 Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020 worden vastgesteld voor wat betreft:

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 1a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 1b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 1c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 1d;

 • e. de centraal praktische examens tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving conform tabel 1e.

Tabel 1a voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020, eerste tijdvak

Nederlands

Fries

Latijn

Grieks

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen – bezem

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 1b voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Grieks

Latijn

Frans

Duits

Engels

Spaans

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

filosofie

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

maatschappijwetenschappen

Tabel 1c voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020, tweede tijdvak (aangewezen)

Fries

Russisch

Turks

Arabisch

maatschappijwetenschappen – bezem

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

Tabel 1d voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020, derde tijdvak

Nederlands

Fries

Latijn

Grieks

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen – bezem

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 1e voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2020, centraal praktische examens

tekenen

handvaardigheid

textiele vormgeving

Tabel 2 Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores hoger algemeen voortgezet onderwijs

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens hoger algemeen voortgezet onderwijs 2020 worden vastgesteld voor wat betreft

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 2a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 2b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 2c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 2d.

Tabel 2a hoger algemeen voortgezet onderwijs 2020, eerste tijdvak

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie – bezem

bedrijfseconomie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 2b hoger algemeen voortgezet onderwijs 2020, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Spaans

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie – bezem

bedrijfseconomie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

Tabel 2c hoger algemeen voortgezet onderwijs 2020, tweede tijdvak (aangewezen)

Fries

Russisch

Turks

Arabisch

muziek

Tabel 2d hoger algemeen voortgezet onderwijs 2020, derde tijdvak

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie – bezem

bedrijfseconomie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 3 Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores theoretische leerweg

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens theoretische leerweg 2020 worden vastgesteld voor wat betreft:

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 3a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 3b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 3c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 3d;

 • e. de centraal praktische examens beeldende vakken conform tabel 3e.

Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores gemengde leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens gemengde leerweg 2020 worden vastgesteld voor wat betreft de algemene vakken en de beroepsgerichte programma's met een centraal schriftelijke eindexamen voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 3a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 3b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 3c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 3d;

  • e. de centraal praktische examens beeldende vakken conform tabel 3e.

 • 2. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens gemengde leerweg 2020 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's met een centraal schriftelijk en praktisch examen conform tabel 3f.

Tabel 3a theoretische leerweg en gemengde leerweg 2020, eerste tijdvak

algemene vakken

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

muziek

dans

drama

Tabel 3b theoretische leerweg en gemengde leerweg 2020, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

Tabel 3c theoretische leerweg en gemengde leerweg 2020, tweede tijdvak (aangewezen)

algemene vakken

Fries

Arabisch

Turks

Spaans

muziek

dans

drama

Tabel 3d theoretische leerweg en gemengde leerweg 2020, derde tijdvak

algemene vakken

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

muziek

dans

drama

Tabel 3e theoretische leerweg en gemengde leerweg 2020, centraal praktische examens

tekenen

handenarbeid

textiele werkvormen

audiovisuele vormgeving

Tabel 3f gemengde leerweg 2020, centraal schriftelijk en praktisch examen

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

Tabel 4 Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores kaderberoepsgerichte leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2020 worden vastgesteld voor de algemene vakken voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 4a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 4b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 4c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 4d.

 • 2. In afwijking van het vermelde onder 1 worden de vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2019 voor wat betreft de algemene vakken vastgesteld conform tabel 4e voor zover deze vakken digitaal flexibel worden afgenomen.

 • 3. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2019 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's conform tabel 4f.

Tabel 4a kaderberoepsgerichte leerweg 2020, eerste tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4b kaderberoepsgerichte leerweg 2020, tweede tijdvak (openbaar)

Alle vakken worden afgenomen als aangewezen vak, zie tabel 4c.

Tabel 4c kaderberoepsgerichte leerweg 2020, tweede tijdvak (aangewezen)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4d kaderberoepsgerichte leerweg 2020, derde tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4e kaderberoepsgerichte leerweg 2020, digitale afname

Nederlands

Duits

Engels

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4f kaderberoepsgerichte leerweg 2020, centraal schriftelijk en praktisch examen

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

Tabel 5 Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores basisberoepsgerichte leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2020 worden vastgesteld voor de algemene vakken voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 5a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 5b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 5c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 5d.

 • 2. In afwijking van het vermelde onder 1 worden de vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2019 voor wat betreft de algemene vakken vastgesteld conform tabel 5e voor zover deze vakken digitaal flexibel worden afgenomen.

 • 3. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2020 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's conform tabel 5f.

Tabel 5a basisberoepsgerichte leerweg 2020, eerste tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5b basisberoepsgerichte leerweg 2020, tweede tijdvak (openbaar)

Alle vakken worden afgenomen als aangewezen vak, zie tabel 5c.

Tabel 5c basisberoepsgerichte leerweg 2020, tweede tijdvak (aangewezen)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5d basisberoepsgerichte leerweg 2020, derde tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5e basisberoepsgerichte leerweg 2020, digitale afname

Nederlands

Duits

Engels

economie

maatschappijkunde

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5f basisberoepsgerichte leerweg 2020, centraal schriftelijk en praktisch examen

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

TOELICHTING

Algemeen

Ingevolge artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens worden bij regeling de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het correctievoorschrift heeft vier onderdelen:

 • 1. Regels voor de beoordeling

 • 2. Algemene regels

 • 3. Vakspecifieke regels

 • 4. Beoordelingsmodel

Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2020 voor de in de bijlage aangegeven vakken. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A en B

Volgens de huidige correctievoorschriften kan als antwoord op een meerkeuzevraag alleen een hoofdletter goed gerekend worden. Met de wijziging wordt duidelijk gemaakt dat ook een andere vakinhoudelijk juiste weergave van hetzelfde antwoord (bijvoorbeeld het antwoord voluit geschreven of c in plaats van C) goed gerekend moet worden. De wijziging beëindigt onwenselijke discussies hierover tussen eerste en tweede correctoren en draagt daardoor bij aan de uniformiteit van de beoordeling.

Artikel I, onderdeel C

Dit onderdeel geeft aan dat de bijlage bij deze regeling ter vervanging dient betreffende het examenjaar 2020 van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse