Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 februari 2020, nr. VO/ 20538362, houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het aanpassen van de subsidieplafonds en de bedragen per kilometer, alsmede wijziging van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 in verband met de toevoeging van een derde aanvraagtijdvak voor opnieuw gewijzigde aanvragen

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 0,16’ vervangen door ‘€ 0,12’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 0,12’ vervangen door ‘€ 0,10’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 0,08’ vervangen door ‘€ 0,09’.

B

In artikel 5 wordt ‘€ 170.000,–’ telkens vervangen door ‘€ 200.000,–’.

ARTIKEL II

De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van de artikelen 3.2, tweede lid, en 4.3, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn voor opnieuw gewijzigde aanvragen als bedoeld in artikel 1.8, derde lid, ook de kosten subsidiabel die vanaf januari 2020 vooruitlopend op de toekenning zijn gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het activiteitenplan.

B

Aan artikel 1.8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Indien de minister een gewijzigde aanvraag afwijst, kan van 16 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een opnieuw gewijzigde aanvraag worden ingediend. De minister besluit op de opnieuw gewijzigde aanvraag op uiterlijk 1 september 2020.

C

Artikel 1.9, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. uitvoering van de activiteiten start zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in maart 2020 voor activiteiten waarvoor de verleningsbeschikking uiterlijk 1 januari 2020 is gegeven, en uiterlijk in oktober 2020 voor activiteiten waarvoor de verleningsbeschikking uiterlijk 1 september 2020 is gegeven; en.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Artikel I

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast. Allereerst worden de bedragen die aanvragers per kilometer ontvangen gewijzigd. De aanleiding daarvoor is dat uit een data-analyse van de reiskosten ten opzichte van de kilometervergoeding blijkt dat de eerder uitbetaalde bedragen per kilometer van € 0,16 en € 0,12 meer vergoedden dan de kosten voor bijvoorbeeld het ov. Daarnaast neemt het aantal aanvragen elk jaar toe, en met een lager bedrag per kilometer kunnen meer aanvragers subsidie ontvangen. Daarom is ervoor gekozen om de bedragen van € 0,16 en € 0,12 per kilometer te verlagen naar respectievelijk € 0,12 en € 0,10 per kilometer. Voor de hoogste inkomensgroep is juist besloten om het bedrag per kilometer met € 0,01 te verhogen, zodat de gemaakte kosten wat meer in balans komen.

Ten tweede is het subsidieplafond voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 met € 30.000,– per jaar verhoogd. Het subsidieplafond was eerst € 170.000,–, dat wordt € 200.000,–. Met deze verhoging wordt mogelijk gemaakt dat nog meer aanvragers gebruikmaken van de subsidieregeling.

Artikel II

Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 is om in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren en het dekkend aanbod van het techniekonderwijs mogelijk te maken. Dit doel wordt bereikt middels een regionale aanpak waarin vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen. In meer dan 90% van de gevallen heeft deze aanvraag inmiddels geleid tot een begunstigende beschikking. Echter, er zijn nog regio’s waarvan de ingediende aanvraag als onvoldoende werd beoordeeld. Omdat het doel is in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en het dekkend aanbod mogelijk te maken, is een derde aanvraagronde nodig om ook deze regio’s een nieuwe kans te bieden. Regio’s worden voor het opnieuw indienen van de aanvraag ondersteund door het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs (bestaande uit Stichting Platforms VMBO en Platform Talent voor Technologie).

De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 wordt op drie punten aangepast. Met de wijziging onder onderdeel A wordt mogelijk gemaakt ook de kosten te subsidiëren die gemaakt zijn vooruitlopend op de toekenning van de subsidie (tussen 1 januari 2020 en de toekenning) en die benoemd zijn in het activiteitenplan. Dit is alleen relevant voor de regio’s die deelnemen in de beoordeling tijdens het derde tijdvak. Met de wijziging van onderdeel B wordt een derde tijdvak toegevoegd voor een tweede herkansing voor de aanvragen die in eerste en (na herziening) in tweede instantie zijn afgewezen. Voor aanvragen die in het derde tijdvak worden toegekend, wordt tot slot met onderdeel C in artikel 1.9, eerste lid, onder a, een wijziging aangebracht zodat deze activiteiten ook later kunnen aanvangen (uiterlijk in oktober 2020 in plaats van maart 2020).

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven