Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 11275Vergunningen

Instemming splitsing opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost en overdracht aardwarmte Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 3

Besluit dd 12-02-2020

DGKE-WO V-21

Procesverloop:

  • Vattenfall N.V. is houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) verleende opsporingsvergunning van 4 september 2019 voor het gebied genaamd Nootdorp-Oost, met kenmerk DGKE-WO/19211634 (Staatscourant 2019, nr. 49902), gerectificeerd op 10 oktober 2019 met kenmerk DGKE-WO/19237304 (Staatscourant 2019, nr. 49902);

  • bij brief van 25 oktober 2019 heeft de vergunninghouder verzocht, op grond van artikel 20, tweede lid, in samenhang met artikel 19, aanhef en onder a van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), om splitsing van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost in twee nieuwe opsporingsvergunningen, en aansluitend, op grond van artikel 20, eerste lid Mbw, om toestemming tot overdracht van de twee na splitsing ontstane nieuwe opsporingsvergunningen;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 11 november 2019 advies uitgebracht;

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 20 januari 2020 advies uitgebracht op beide verzoeken tot overdracht (kenmerken: 20008878/ADV-445 en 20007432/ADV-445);

Gelet op:

De artikelen 19, onder a, en 20, eerste en tweede lid, van de Mijnbouwwet, en de artikelen 135, 136, 141 en 142 van het Mijnbouwbesluit.

I: Splitsing van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost

Artikel 1

De opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost wordt gesplitst, zodat twee opsporingsvergunningen aardwarmte ontstaan: Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 3.

Artikel 2

Het gebied Nootdorp-Oost 2, dat door de in artikel 1 bedoelde splitsing ontstaat, ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, en wordt begrensd door de volgende punten en de rechte lijnen daartussen:

Punt

X

Y

1

89 366,360

451903,793

2

90 828,867

450055,898

3

88 176,878

448530,794

4

87 783,730

449027,210

5

87 534,680

449322,230

6

87 055,032

449925,216

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 6,29 km2.

Artikel 3

Het gebied Nootdorp-Oost 3, dat door de in artikel 1 bedoelde splitsing ontstaat, ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, en wordt begrensd door de volgende punten en de rechte lijnen daartussen:

Punt

X

Y

1

90 828,867

450055,898

2

92 021,160

448549,420

3

92 250,950

447514,250

4

93 318,000

447721,000

5

93 099,600

446595,698

6

92 750,000

446675,000

7

92 200,000

445175,000

8

91 925,000

444425,000

9

90 019,859

445317,735

10

90 195,530

446512,530

11

89 092,140

446676,440

12

89 432,190

446945,750

13

88 176,878

448530,794

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 14,33 km2.

II: Opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 2

Artikel 1

Aan Vattenfall N.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Nootdorp-Oost 2, zoals beschreven in I, artikel 2.

Artikel 2

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkprogramma dat onderdeel uitmaakt van de op 28 mei 2018 ingediende aanvraag.

Artikel 3

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkprogramma de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 4

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vier jaar na het tijdstip waarop de opsporingsvergunning Nootdorp-Oost onherroepelijk is geworden.

III: Opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 3

Artikel 1

Aan Vattenfall N.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Nootdorp-Oost 3, zoals beschreven in I, artikel 3.

Artikel 2

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkprogramma dat onderdeel uitmaakt van de op 28 mei 2018 ingediende aanvraag.

Artikel 3

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkprogramma de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 4

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vier jaar na het tijdstip waarop de opsporingsvergunning Nootdorp-Oost onherroepelijk is geworden.

IV: Overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 2

Artikel 1

Aan Vattenfall N.V. wordt toestemming verleend tot overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 2, zodat Hydreco GeoMEC B.V., Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en

Eneco Warmte en Koude B.V. gezamenlijk houder worden van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 2.

Artikel 2

Hydreco GeoMEC B.V. wordt aangewezen als de partij die de feitelijke werkzaamheden verricht of daartoe opdracht geeft als bedoeld in artikel 22, vijfde lid Mijnbouwwet.

Artikel 3

Hydreco GeoMEC B.V., Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en Eneco Warmte en Koude B.V. dienen binnen een jaar na bekendmaking van deze beschikking ter goedkeurig van de Minister van EZK een geactualiseerd werkplan in bij de Minister van EZK, dat specifiek is voor het gebied waarvoor de opsporingsvergunning Nootdorp-Oost 2 geldt.

Artikel 4

De opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 2 dient binnen één jaar na bekendmaking van deze beschikking daadwerkelijk te zijn overgedragen.

Artikel 5

De vergunninghouder doet van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van EZK.

V: Overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 3

Artikel 1

Aan Vattenfall N.V. wordt toestemming verleend tot overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 3, zodat Wayland Energy B.V. houder wordt van de opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 3.

Artikel 2

Wayland Energy B.V. dient binnen een jaar na bekendmaking van deze beschikking ter goedkeuring van de Minister van EZK een geactualiseerd werkplan in bij de Minister van EZK, dat specifiek is voor het gebied waarvoor de opsporingsvergunning Nootdorp-Oost 3 geldt.

Artikel 3

De opsporingsvergunning aardwarmte Nootdorp-Oost 3 dient binnen één jaar na bekendmaking van deze beschikking daadwerkelijk te zijn overgedragen.

Artikel 4

De vergunninghouder doet van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van EZK.

Deze beschikking treedt inwerking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.