Vaststelling Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020

Kenmerk: NA/2020/21446242

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 en de daarbij behorende toelichting wordt vastgesteld.

Artikel 2

De Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, zoals vastgesteld op 23 juni 2017 nr. NA/2017/1217430 door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Stcrt. 2017, 38013) wordt afgesloten per 31 december 2019.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2020

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

Naar boven