Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2019, 71802Bekendmakingen aan de scheepvaart

Aanwijzingsbesluit brandstoffen, energiebronnen en hulpstoffen waar een controlelijst voor het (de)bunkeren gebruikt moet worden

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • artikel 8.7 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht, juncto;

 • Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

 • Vlaardingen: artikel III van het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2013;

 • Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012;

 • Dordrecht; artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester;

 • Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

 • Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

overwegende dat:

 • de Havenmeester, namens het college, bevoegd is voor het bunkeren of het debunkeren van brandstoffen en energiebronnen of het van of aan boord brengen van hulpstoffen een controlelijst vast te stellen;

 • het bunkeren of debunkeren van een brandstof of energiebron of het aan en van boord brengen van hulpstoffen risico’s met zich mee kunnen brengen voor de omgeving en havengebruikers;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit brandstoffen, energiebronnen en hulpstoffen waar een controlelijst voor het (de)bunkeren gebruikt moet worden

Artikel 1 Gebruik controlelijst bij bunkeren

Artikel 2 Gebruik controlelijst en meldformulier bij debunkeren

Voor debunkeren van een zeeschip van residuale brandstoffen en destillaten (stookolie en diesel) wordt de controlelijst als bedoeld in bijlage 1 vastgesteld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 6 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit brandstoffen, energiebronnen en hulpstoffen waar een controlelijst voor het (de)bunkeren gebruikt moet worden.

Aldus vastgesteld op24 december 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.De Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Toelichting op deze aanwijzing:

Het bunkeren of debunkeren is een overslag van energie die risico’s met zich mee kan brengen voor de omgeving of andere havengebruikers. Door een controlelijst voorafgaand aan de activiteit in te vullen wordt geregeld dat op alle betrokken schepen voorzieningen worden getroffen om het bunkeren of debunkeren conform de regels te laten verlopen.

De bunkercontrolelijsten zijn gebaseerd op de wereldwijd toegepaste best practice guidelines en de kennis vanuit het bedrijfsleven. Ieder bunkerbedrijf beschikt over de ISGOTT controlelijst. Tevens is de ISGOTT controlelijst digitaal gepubliceerd op www.portofrotterdam.com .

Tot slot wordt opgemerkt dat wanneer meerdere bunkerschepen zijn betrokken bij het bunkeren van een zeeschip en de brandstof wordt via de ladingtanks van het tweede bunkerschip in het zeeschip gebunkerd, er geen sprake is van bunkeren. Deze activiteit – de overslag tussen de bunkerschepen – valt onder paragraaf 6 ‘overslag van vloeibare gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk’ van de Havenverordening.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

BIJLAGE 1

Deze formulieren zijn beschikbaar via de website van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. www.portofrotterdam.com