Wijziging Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil, provincie Zuid-Holland

Logo Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

 

gelet op

artikel 51 en 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil;

 

gelezen

het voorstel van het algemeen bestuur van 8 oktober 2018;

 

gezien de besluiten van

de raad van de gemeente Dordrecht op 28 mei 2019 en het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2019;

de raad van de gemeente Hoeksche Waard op 14 mei 2019 en het college van burgemeester en wethouders op 12 maart 2019;

provinciale staten van Zuid-Holland op 13 november 2019 en gedeputeerde staten op 17 september 2019;

 

constateren

dat daarmee met de vereiste unanimiteit is besloten tot

 

Wijziging Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil

 

 

Provinciale staten en het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, tezamen met de raden respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene regels herindeling en de Wet Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen;

 

Overwegende dat de gemeenten Binnenmaas en Strijen met ingang van 1 januari 2019 zijn heringedeeld en tezamen met andere gemeenten de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vormen;

 

Besluiten:

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil wordt als volgt gewijzigd.

 

A

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van het onderdeel deelnemer “, Binnenmaas en de Strijen” vervangen door: en Hoeksche Waard.

 

B

In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In de aanhef wordt “8 leden” vervangen door: zes leden.

 • 2.

  In onderdeel c wordt “gemeente Binnenmaas” vervangen door: gemeente Hoeksche Waard.

 • 3.

  Onderdeel d vervalt.

 

 

C

Artikel 11, tweede lid, onder c, komt te luiden:

 • c.

  de door de raad van de gemeente Hoeksche Waard aangewezen leden brengen ieder twee stemmen uit.

 

 

D

In artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In de aanhef wordt “vier leden” vervangen door: drie leden.

In onderdeel c wordt “gemeente Binnenmaas” vervangen door: Hoeksche Waard.

Onderdeel d vervalt.

 

 

E

In artikel 33, eerste lid, wordt “van de gemeente Binnenmaas 6%; van de gemeente Strijen 2%” vervangen door: van de gemeente Hoeksche Waard 8%.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

secretaris, drs. H.M.M. Koek

voorzitter, drs. J. Smit

Naar boven