Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Deken van Pelthof achter Bartholomeus

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op:

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet waarin de belangen met het oog waarop een verkeersbesluit genomen kan worden, opgenomen zijn;

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2019, waarin aan de beleidsmedewerker Verkeer mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

overwegende dat:

 • De gemeente Asten een verzoek ontvangen heeft tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op een van de parkeervakken aan de achterzijde van huize Bartholomeus;

 • De aanvrager woonachtig is aan de Kerkstraat nr. 3 in een van de appartementen van huize Bartholomeus;

 • De aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • De aanvrager geen mogelijkheid heeft tot parkeren op eigen terrein;

 • Dit verzoek is getoetst en goedgekeurd door de Verkeerskundige van de gemeente Asten;

 • Er overleg is geweest met de ontwikkelaar van huize Bartholomeus en hij kan instemmen met het verzoek;

 • De ontwikkelaar van huize Bartholomeus samen met aanvrager overeenstemming hebben bereikt over de locatie voor de aan te wijzen parkeerplaats;

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • De politie een positief advies afgeeft;

 • Overeenkomstig artikel 26 van het BABW dit verkeersbesluit bekend gemaakt wordt in de Staatscourant.

 •  

besluit:

 • 1.

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken SH-278-K aan te wijzen op een parkeerplaats in de Deken van Pelthof aan de achterzijde van huize Bartholomeus.

 • 2.

  De parkeerplaats in te richten door plaatsing van het verkeersbord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager zoals weergegeven op bijgevoegde tekening met nummer 2019-24-12.

 

Bijlage(n):

Tekening 2019-24-12.

 

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

 

Asten, 31 december 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, W.F.L. Moors

Beleidsmedewerker Verkeer

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Meer informatie vindt u op: www.asten.nl/contact/bezwaar-maken

Via deze site kunt u uw bezwaarschrift ook digitaal indienen.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

U kunt uw verzoekschrift sturen naar:

de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt zelf een verzoekschrift opstellen en dit schriftelijk indienen.

Vermeld hierin:

- uw naam en adres

- wat het spoedeisend belang is

- wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

 

Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechtbank sturen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Via deze site kunt u uw verzoekschrift ook digitaal indienen.

 

 

 

 

 

 

Naar boven