Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 71295Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19011475, tot wijziging van de Beleidsregels dierenwelzijn 2009

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, 2.1, eerste lid, van de Wet dieren, 1.3, aanhef en onderdeel f, 1.6 tot en met 1.8, 2.17, 2.18, derde lid, en 2.19, derde lid, van het Besluit houders van dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels dierenwelzijn 2009 worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

besluit:

Besluit houders van dieren;

minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

transportverordening:

verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3).

B

De verdeling in hoofdstukken en de onderverdeling in paragrafen inclusief de daarbij behorende aanduidingen vervallen.

C

De artikelen 2 tot en met 16, 17, 19 en 21 vervallen.

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Op 1 november 2019 is het Besluit tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04) gepubliceerd (Staatscourant 2019, 59472), welk op 1 december 2019 in werking is getreden. Dit beleid beschrijft, binnen de kaders van het Algemeen Interventiebeleid van de NVWA-IB02 (Staatscourant 2016, 35103) en de Wet dieren, de interventiegrenzen voor specifieke overtredingen binnen het toezichtdomein dierenwelzijn tijdens transport, zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 1/2005. Dit specifiek interventiebeleid komt in de plaats van de artikelen 2 tot en met 16 van de Beleidsregels dierenwelzijn 2009. Die artikelen komen derhalve te vervallen.

In artikelen 17 en 19 van de Beleidsregels worden eisen gesteld aan plateaustallen voor gebruik in varkenshouderijen. Deze artikelen kunnen echter vervallen, omdat het Besluit houders van dieren huisvestingsnormen bevat voor het houden van varkens die leidend zijn en op basis waarvan gehandhaafd kan worden.

Voorgaande wijzigingen brengt een wijziging van artikel 1 (definities) met zich mee.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten