Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen aan de NIWO (Besluit vergoedingen NIWO)

De NIWO,

Gelet op artikel 4.6, tweede en zesde lid, van de Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

Artikel 1 Vergoedingen aan de NIWO

 • 1. Ter dekking van de kosten van uitvoering van de bij of krachtens artikel 4.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen aan de NIWO opgedragen werkzaamheden, is de aanvrager aan de NIWO een vergoeding verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • a. verlening of verlenging van een communautaire vergunning;

  • b. verlening of verlenging van een bestuurdersattest; en

  • c. verlening van een CEMT-vergunning of van een ritmachtiging.

 • 2. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3. Aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding is ontvangen.

Artikel 2 Jaarlijkse heffing

 • 1. De houder van een communautaire vergunning of een binnenlandse vergunning is jaarlijks een vergoeding aan de NIWO verschuldigd.

 • 2. Voor de betaling van de jaarlijkse heffing, bedoeld in het voorgaande lid, wordt elke zes maanden een betalingsverzoek aan de vergunninghouder gedaan ter voldoening van de helft van het tarief van voornoemde heffing.

Artikel 3 Ministeriële goedkeuring tarieven vergoedingen

 • 1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit van 6 november 2019 goedkeuring verleend aan het tariefvoorstel voor de vergoedingen aan de NIWO.

 • 2. De bij dit besluit vastgestelde tarieven van de vergoedingen aan de NIWO gelden met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 4 Tarieven vergoedingen

De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Soort product of document

Tarieven per 1 januari 2020

Behandeling aanvraag Eurovergunning

€ 235,00

Behandeling verlenging Eurovergunning

€ 120,00

   

Afgifte Eurovergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte binnenlands vergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte overbruggingsbewijs

€ 25,00

Jaarlijkse heffing per vergunningbewijs

€ 23,70

Administratiekosten naam- of adreswijziging

€ 24,50

   

Behandeling aanvraag CEMT-vergunning

€ 75,00

Afgifte CEMT-vergunning

€ 140,00

Behandeling aanvraag CEMT-verhuisvergunning

€ 70,00

   

Afgifte ritmachtiging

€ 5,00

Afgifte termijnmachtiging

€ 50,00

   

Verklaring Visum Rusland

€ 50,00

   

Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer

€ 135,00

Behandeling aanvraag nationaal certificaat personenvervoer

€ 100,00

Behandeling verlenging nationaal certificaat personenvervoer

€ 50,00

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6 Intrekking

De Regeling vergoedingen NIWO van 1 januari 2019 (Stcrt. 14 december 2018, nr. 70775) wordt ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit vergoedingen NIWO’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, G.J. Olthoff, directeur.

TOELICHTING

I. Algemeen

Ingevolge artikel 4.6 van de Wwg publiceert de NIWO de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tarieven.

Een communautaire vergunning wordt in het maatschappelijk verkeer Eurovergunning genoemd. Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning wordt Eurovergunningbewijs genoemd.

Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor de behandeling van een CEMT-aanvraag verlaagd naar € 75. In geval van een Brexit zonder nieuwe afspraken voor het beroepsgoederenvervoer over de weg, kunnen ondernemingen met een Eurovergunning terugvallen op een CEMT-vergunning. Begin 2019 is geconstateerd dat de feitelijke kosten van het aanvraagproces van de CEMT-vergunning bij grotere aantallen wat lager liggen dan het (oude) tarief rechtvaardigt. Verder is er voor gekozen de kosten die de NIWO in internationaal verband maakt voor de CEMT niet langer toe te rekenen aan het (kleine) aantal CEMT-vergunningen dat tot nu toe wordt afgegeven, maar aan ‘internationale activiteiten’. Dat betekent dat het tarief van de aanvraag van de CEMT-vergunning vanaf 2020 € 75,– bedraagt.

Met ingang van 1 januari 2017 brengt de NIWO geen btw meer in rekening, omdat de NIWO van een privaatrechtelijk naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is omgevormd.

De TIR-activiteiten betreffen een publieke, niet wettelijke taak van de NWO waarvoor nog wel btw in rekening gebracht moet worden. Omdat de TIR-activiteiten geen publiekrechtelijke taak van de NIWO betreffen en voor het vaststellen van deze tarieven geen goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat respectievelijk een besluit van de NIWO tot vaststelling van de tarieven benodigd is, zijn deze tarieven buiten de toepassing van het Besluit vergoedingen NIWO gelaten. Op de website van de NIWO worden deze tarieven, evenals de onderhavige, (eveneens) bekend gemaakt.

Naar boven