Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 67810Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘Afsluitdijk’, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning activiteiten bouwen, werkzaamheden rijksmonument, werken in het beheergebied van Rijkswaterstaat, werken in de beschermingszone en gedeeltelijk overschrijden van de grenzen van het geldende Rijksinpassingsplan – Inspectie Leefomgeving & Transport

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2013, op basis van artikel 3.35, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, een coördinatiebesluit genomen voor het project Afsluitdijk (Staatscourant 2013, nr. 20154). Op grond van de artikelen 3.35 en 3.36 van de Wet ruimtelijke ordening coördineert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorbereiding en bekendmaking van de op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten die in het coördinatiebesluit zijn opgenomen. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het rijksinpassingsplan ‘Afsluitdijk’ is onder­staand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure in artikel 3.31, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening in samen­hang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning (kenmerk Olonr. 4465089) ten name van BAM Infraconsult bv namens Levvel EPC V.O.F. is op 4 december 2019 afgegeven door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en betreft de bouw van nieuwe pompgroepen van het sluiscomplex Den Oever.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 tijdens kantooruren ter inzage op:

  • het gemeentekantoor van de gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 321 50 00. U kunt de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende de inzagetermijn digitaal opvragen bij vergunningen@hollandskroon.nl;

  • het gemeentekantoor van de gemeente Súdwest-Fryslân, Marktstraat 8, 8601 CT Sneek.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart, Team Leefomgeving Bedrijven en Infra, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met de behandelend ambtenaar, de heer A.W.T. Nijenhuis, telefoon 06 – 50 03 60 02 of e-mail: aanvragenLBIS@ilent.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer A.W.T. Nijenhuis, telefoon 06 – 50 03 60 02 of e-mail: aanvragenLBIS@ilent.nl.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam