Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019, nr. VO/130459, houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het verhogen van het subsidieplafond

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 5, onderdeel a, wordt ‘€ 170.000,–’ gewijzigd in ‘€ 200.000,–’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 augustus 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met de regeling van november 2018 tot wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds (Stcrt. 2018, 68593) is ook de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen aangepast. Daarbij is in artikel 5, onderdeel a, geregeld dat voor de subsidieverstrekking voor het schooljaar 2019/2020 een bedrag van € 170.000,– beschikbaar is. Na de aanvraagperiode is gebleken dat het subsidieplafond vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is overschreden. Om aan deze aanvragen alsnog tegemoet te kunnen komen, is ervoor gekozen om het subsidieplafond over schooljaar 2019/2020 met terugwerkende kracht te verhogen naar € 200.000,–. Dit betekent een verhoging van het subsidieplafond met € 30.000,–.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven