Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2019, 1609688-198450-VGP, houdende vaststelling van regels in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 en tot wijziging en intrekking van enkele Warenwetregelingen (Warenwetregeling uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op:

 • Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

 • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (PbEU 2019, L 131);

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626 van de Commissie van 5 maart 2019 betreffende lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze lijsten betreft (PbEU 2019, L 131);

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van de Commissie van 8 april 2019 betreffende modellen van officiële certificaten voor bepaalde dieren en goederen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze modelcertificaten betreft (PbEU 2019, L 131);

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (‘de Imsoc-verordening’) (PbEU 2019, L 261);

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PbEU 2019, L 277);

 • artikel 25, eerste lid, en 25a, eerste en derde lid, van de Warenwet;

 • artikel 5, van het Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten;

 • artikel 4, onderdeel b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

 • artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Onze Minister kan grensinspectieposten, aangewezen punten of plaatsen van binnenkomst en aangewezen eerste punten van binnenkomst als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 heraanwijzen als grenscontroleposten als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2. Onze Minister wijst de grenscontroleposten, bedoeld in artikel 59, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 aan en kan deze aanwijzing intrekken of schorsen.

 • 3. Onze Minister kan andere controlepunten dan grenscontroleposten als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 aanwijzen.

 • 4. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt een bijgewerkte lijst van grenscontroleposten en andere controlepunten als bedoeld in het eerste tot en met derde lid bij en maakt deze openbaar op de eigen website.

Artikel 2

Onze Minister wijst aan:

 • a. nationale referentielaboratoria als bedoeld in artikel 100, eerste lid, eerste zin, van verordening (EU) 2017/625; en

 • b. officiële laboratoria als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625.

Artikel 3

Het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst, bedoeld in artikel 56, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 mag zijn opgesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal.

Artikel 4

De Regeling aanwijzen NRL’s ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625 wordt ingetrokken.

Artikel 5

De Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet wordt ingetrokken.

Artikel 6

De Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen wordt ingetrokken.

Artikel 7

De Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. verordening (EG) 853/2004: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. verordening (EU) 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘de artikelen 3, 4 en 6 tot en met 11, van verordening (EG) 882/2004 inzake officiële controles van levensmiddelen’ vervangen door ‘de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, eerste, vierde en vijfde lid, 6, eerste lid, 8, eerste en derde lid, 9, eerste, vierde, zesde en zevende lid, 10, 11, eerste lid, eerste en tweede alinea, 12, eerste, tweede en derde lid, 13, eerste en tweede lid, 14, 34, eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, en 35, eerste en tweede lid, van verordening (EU) 2017/625’.

C

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

 • 1. De IG-NVWA is toegestaan ter zake van het verlenen van erkenningen, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004, ondermandaat te verlenen aan de directeur van het COKZ, wat betreft inrichtingen waar handelingen worden verricht waarvoor bijlage III, sectie XI of X, van verordening (EG) 853/2004 voorschriften bevat.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  ‘De Minister voor Medische Zorg,

  namens deze,

  de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel,’.

Artikel 8

De Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) wordt ingetrokken.

Artikel 9

De Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 669/2009) wordt ingetrokken.

Artikel 10

De Warenwetregeling kiemgroenten wordt ingetrokken.

Artikel 11

De Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Deze regeling berust op artikel 5 van het Warenwetbesluit uitvoering officiële controles en andere officiële activiteiten.

B

Na artikel 9 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren.

Artikel 12

De Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Onze Minister wijst de aangewezen punten van invoer of controlepunten, bedoeld in een EU-noodmaatregel, aan.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Deze regeling berust op artikel 4, onderdeel b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen.

Artikel 13

De Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

g. verordening (EU) 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);.

B

In artikel 3, eerste lid, onderdeel f, wordt ‘Ministerie van Economische Zaken’ vervangen door ‘Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘het COKZ de NVWA’ vervangen door ‘het COKZ of de NVWA’.

2. In het tweede lid wordt ‘bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder b, van verordening (EG) 882/2004’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 148, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625’.

D

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Deze regeling berust op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

Artikel 14

Bijlage Deel A, paragraaf 0.3, van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel e wordt ‘overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/20047’ vervangen door ‘overeenkomstig artikel 34, eerste, tweede, vierde tot en met zesde lid, en artikel 35, eerste en tweede lid, van verordening 2017/6257’.

b. Voetnoot 7 komt te luiden:

 • 7. verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

Artikel 15

De Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. verordening (EU) 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);.

2. Onderdeel d vervalt onder verlettering van de onderdelen e tot en met j tot d tot en met i.

B

De artikelen 2 tot en met 5 vervallen.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt ‘en beschikking 2006/766/EG’.

2. In onderdeel i wordt ‘bij of krachtens hoofdstuk III van verordening (EG) 854/2004 gestelde voorschriften’ vervangen door ‘bij of krachtens artikel 18, eerste lid en achtste lid, onderdeel a, 90, 126 en 127 van verordening (EU) 2017/625 gestelde voorschriften’.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 december 2019.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Algemeen

Op 7 april 2017 is gepubliceerd verordening (EU) 2017/6251 (verordening officiële controles, hierna: OCR). De OCR is met ingang van 14 december 2019 van toepassing. Deze regeling is om te voorzien in de benodigde uitvoeringsbepalingen om uitwerking te kunnen geven aan de OCR. Deze regeling heeft betrekking op regelgeving waarop de Warenwet van toepassing is.

Deze regeling zorgt ook voor wijziging en intrekking van de nodige regelingen in verband met de OCR. In de artikelsgewijze toelichting wordt dit nader toegelicht.

Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft een technisch karakter, gericht op uitvoering van de OCR, en bevat geen inhoudelijke regels. Het brengt dan ook geen regeldruk met zich, bevat geen bepalingen die verplichtingen aan burgers en bedrijven opleggen en heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk kan zich vinden in deze analyse en heeft besloten om geen advies op het ontwerp van deze regeling uit te brengen.

Regulier Overleg Warenwet

Het ontwerp van deze regeling is ter informatie gestuurd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid

Het ontwerp van deze regeling is in verband met de eventuele gevolgen voor de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid voorgelegd aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA). De regeling heeft geen gevolgen voor de uitvoering en handhaving, zodat is afgezien van een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Artikel 1 bepaalt dat de Minister voor Medische Zorg:

 • a. grensinspectieposten, aangewezen punten of plaatsen van binnenkomst en aangewezen eerste punten van binnenkomst kan heraanwijzen als grenscontroleposten;

 • b. grenscontroleposten aanwijst;

 • c. andere controlepunten kan aanwijzen.

De NVWA zal dit in mandaat namens de minister doen. De Minister voor Medische Zorg kan de aanwijzing als grenscontrolepost of de aanwijzing als ander controlepunt intrekken of schorsen. Artikel 62, eerste lid, van de OCR bepaalt dat de aanwijzing als grenscontrolepost ingetrokken wordt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 64 van de OCR bedoelde voorschriften. Artikel 63 van de OCR stelt regels over het schorsen van de aanwijzing als grenscontrolepost. Artikel 53, tweede lid, van de OCR bepaalt dat de artikelen 62 en 63 ook van toepassing zijn op de andere controlepunten.

De NVWA houdt tevens een bijgewerkte lijst van aangewezen grenscontroleposten en andere controlepunten bij en maakt deze openbaar op de website. Hierbij wordt voor de grenscontroleposten de informatie, genoemd in artikel 60, eerste lid, van de OCR vermeld. Voor andere controlepunten wordt de informatie, genoemd in artikel 60, eerste lid, onderdelen a en d, van de OCR vermeld2. De lijst van aangewezen controleposten en andere controlepunten wordt bijgewerkt indien er sprake is van het intrekken of schorsen van een aanwijzing als grenscontrolepost of (artikel 62, eerste lid, onderdeel b, en artikel 63, derde lid, van de OCR).

Artikelen 2 en 4

In artikel 2 van deze regeling is geregeld dat de Minister voor Medische Zorg bevoegd is tot aanwijzing van nationale referentielaboratoria als bedoeld in artikel 100, eerste lid, eerste zin, van de OCR. De Regeling aanwijzen NRL’s ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625 kan derhalve worden ingetrokken (artikel 4 van deze regeling). Op dit moment zijn de NVWA, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Food Safety Research aangewezen als nationale referentielaboratoria.3

Het aanwijzen van de officiële laboratoria gaat de NVWA in mandaat namens de minister doen.

Artikel 3

Op grond van artikel 40, derde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/17154 mag een lidstaat ermee instemmen dat een gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst wordt opgesteld in een andere officiële EU-taal dan die van de lidstaat van binnenkomst. Artikel 3 van deze regeling biedt deze mogelijkheid.

Artikel 5

Op grond van de Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet zijn douaneambtenaren aangewezen als toezichthouder op het terrein van de Warenwet. Deze aanwijzing is echter overbodig.

Op basis van de Algemene douanewet (verder: Adw) vindt douanetoezicht en douanecontrole plaats op goederen en goederenverkeer, ook als er geen rechten bij invoer of rechten bij uitvoer van toepassing zijn. Artikel 1:1 van de Adw en de bijlage bij die wet geven de reikwijdte aan van de Adw. Op grond hiervan kunnen de bevoegdheden van de Adw ook worden toegepast bij de controles in het kader van VGEM-wetgeving (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu), zoals de Warenwet. De douane maakt gebruik van deze bevoegdheden indien daarover met de beleidsverantwoordelijke departementen afspraken zijn gemaakt (artikelen 1:1, vijfde lid, en 1:3, vijfde lid, Adw). Tussen de Minister van Financiën en de Minister voor Medische Zorg is een convenant gesloten als bedoeld in artikel 1:3, vijfde lid, Adw en de Warenwet is opgenomen in de bijlage bij de Adw.

Dit, in combinatie met artikel 25, tweede en derde lid, van de Warenwet, voorziet in de mogelijkheid voor de douane om toezicht te houden op de naleving van Warenwettelijke voorschriften.

Artikel 6

In de OCR wordt op een aantal plaatsen taken toebedeeld aan bevoegde autoriteiten. Artikel 3 van het Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten bepaalt dat de Minister voor Medische Zorg de bevoegde autoriteit is. De uitoefening van de bevoegdheden waar de OCR in voorziet kan worden gemandateerd. Op grond van de Mandaatregeling VWS voert de NVWA deze taken in mandaat uit. De specifieke mandaatregeling voor het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen kan dan ook worden ingetrokken. Artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, van de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen worden opgenomen in de Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ.

Artikel 7

De OCR trekt verordening (EG) 882/20045 in. Om die reden kan onderdeel c van artikel 1 van de Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ worden vervangen door de OCR. In het tweede lid van artikel 2 van de Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ worden de verwijzingen naar de verordening (EG) 882/2004 vervangen door een verwijzing naar de OCR.

Onderdeel C regelt dat de inspecteur-generaal van de NVWA ondermandaat kan verlenen aan de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel voor het verlenen van erkenningen voor bepaalde inrichtingen. Deze bepalingen waren opgenomen in de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen (zie ook de toelichting bij artikel 6).

Artikel 8

Bij het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) en de Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) is het volksgezondheidsdeel van richtlijn 89/662/EEG geïmplementeerd. Artikel 146, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 trekt onder andere richtlijn 89/662/EEG in. Om die reden is het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) ingetrokken en kan de Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) worden ingetrokken.

Artikel 9

Verordening 669/20096 wordt ingetrokken door uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793.7 De Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 669/2009) kan om die reden worden ingetrokken.

Artikel 10

Artikel 32 van uitvoeringsverordening (EU) 2019/6288 trekt verordening (EU) 211/20139 in. Verordening (EU) 211/2013 is uitgevoerd bij de Warenwetregeling kiemgroenten. In verband met het vervallen van verordening (EU) 211/2013 kan ook de Warenwetregeling kiemgroenten vervallen. Het modelcertificaat voor kiemgroenten is opgenomen in bijlage III, deel XV, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/628.

Artikel 11

Artikel 11 van deze regeling bepaalt dat de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren voortaan berust op artikel 5 van het Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten. Deze Warenwetregeling berustte op artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. De Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren betrof uitvoering van verordening (EG) 854/200410. Verordening (EG) 854/2004 wordt echter door de OCR ingetrokken (artikel 146, eerste lid, OCR).

Artikel 12

In artikel 3, eerste lid, van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002) werden de aangewezen punten van invoer of controlepunten, bedoeld in EU-noodmaatregelen aangewezen. Artikel 12, onderdeel A, van deze regeling bepaalt dat de Minister voor Medische Zorg deze punten aanwijst. De NVWA zal dit in mandaat namens de minister doen.

De grondslag van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002) was artikel 4, onderdeel c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen. Onderdeel c van artikel 4 van dit besluit is onderdeel b geworden11. Artikel 12, onderdeel B, van deze regeling bepaalt dat de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002) voortaan berust op artikel 4, onderdeel b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen.

Artikel 13

In de Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven wordt de definitie van verordening (EG) 882/2004 vervangen door de definitie van de OCR en wordt in artikel 4 verwezen naar de OCR (onderdelen A en C, tweede lid).

De onderdelen B en C, eerste lid, betreffen technische wijzigingen.

Onderdeel D bepaalt dat de Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven voortaan berust op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.12

Artikel 14

In de bijlage van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen wordt de definitie van verordening (EG) 882/2004 vervangen door de definitie van de OCR en wordt verwezen naar de OCR.

Artikel 15

De Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018 wordt gewijzigd in verband met het komen te vervallen van:

 • beschikking 2006/766/EG13;

 • verordening (EG) 854/200414; en

 • richtlijn 97/78/EG15.

Verwijzingen naar deze ingetrokken beschikking, verordening en richtlijn worden vervangen door de juiste verwijzingen of artikelen kunnen vervallen (artikelen 2 tot en met 5 van de Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking op 14 december 2019, het moment waarop de OCR van toepassing wordt. Omdat deze regeling uitvoering van bindende EU-regelgeving betreft, wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

Artikel 53, tweede lid, OCR.

X Noot
4

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (‘de Imsoc-verordening’) (PbEU 2019, L 261).

X Noot
5

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, L 165).

X Noot
6

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PbEU 2009, L 194).

X Noot
7

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PbEU 2019, L 277).

X Noot
8

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van de Commissie van 8 april 2019 betreffende modellen van officiële certificaten voor bepaalde dieren en goederen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze modelcertificaten betreft (PbEU 2019, L 131).

X Noot
9

Verordening (EU) nr. 211/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (PbEU 2013, L 68).

X Noot
10

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139).

X Noot
11

Stb. 2019, 295 (artikel 11, onderdeel A).

X Noot
12

Stb. 2019, 295 (artikel 9, onderdeel B).

X Noot
13

Artikel 23 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626 van de Commissie van 5 maart 2019 betreffende lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Euro-pese Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toe-gestaan en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze lijsten betreft (PbEU 2019, L 131).

X Noot
14

Artikel 146, eerste lid, OCR.

X Noot
15

Artikel 146, eerste lid, OCR.

Naar boven