Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2019, nr. MinBuZa-2019.4465.23, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2020

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering topinkomens;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’ en wordt ‘€ 181.000’ vervangen door ‘€ 189.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

TOELICHTING

Op grond van de Wet normering topinkomens (hierna: de WNT) is een bezoldigingsmaximum van toepassing voor topfunctionarissen van in of bij deze wet aangewezen publieke en semipublieke rechtspersonen en instellingen. De toepasselijkheid van de WNT voor het beleidsterrein van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bepaald door artikel 1.3, eerste lid, onderdelen a, b en c, en de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de WNT. Volgens artikel 2.6 van de WNT kan de betrokken minister voor nader omschreven rechtspersonen en instellingen een lager bezoldigingsmaximum vaststellen dan het bezoldigingsmaximum dat is vastgelegd in artikel 2.3 van de WNT.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft van deze bevoegdheid in 2015 gebruik gemaakt door vaststelling van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector.1 Het op het moment van vaststelling van die regeling algemeen geldende bezoldigingsmaximum van de WNT (€ 178.000) is door die regeling voor topfunctionarissen in de OS-sector voor het jaar 2015 verlaagd naar het bezoldigingsniveau van een Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (destijds € 163.000). Voor 2019 gold voor de betreffende sector een bezoldigingsmaximum van € 181.000. Dit bezoldigingsniveau was eveneens gebaseerd op de bezoldiging van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking voor dat jaar; deze vloeide voort uit de cao-onderhandelingen voor Rijksambtenaren voor de periode 2018 tot en met 2020 waarin een indexering was ingesloten.

Een op grond van artikel 2.6 van de WNT verlaagd bezoldigingsmaximum dient op grond van het eerste lid van dit artikel jaarlijks te worden vastgesteld. Onderhavige regeling strekt ertoe voor 2020 opnieuw een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de OS-sector vast te stellen. Dit bezoldigingsmaximum is ook nu weer gebaseerd op de bezoldiging van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS); deze zal, zoals voortvloeit uit de cao-onderhandelingen voor Rijksambtenaren voor de periode 2018 tot en met 2020, voor 2020 € 188.152 bedragen. Na afronding van dit bedrag naar boven zal het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de OS-sector voor 2020 € 189.000 bedragen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Stcrt. 2014, nr. 33285; gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 november 2015 (Stcrt. 42436), ministeriële regeling van 7 november 2016 (Stcrt. 60643), ministeriële regeling van 9 oktober 2017 (Stcrt. 61243) en ministeriële regeling van 7 november 2018 (Stcrt. 65969).

Naar boven