Intrekken verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Houtdyk te Harich d.d. 6 september 1994 en instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Houtdyk tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug

Logo De Fryske Marren

 

Kenmerk: 1940172400

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Gelet op

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

 

uit het oogpunt van:

 

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

gewenst is om:

 

het verkeersbesluit d.d. 6 september 1994 voor het nemen van verkeersmaatregelen op de Houtdyk te Harich in te trekken;

de Houtdyk tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen.

 

Motivering

 

Op 6 september 1994 is het verkeersbesluit genomen om de Houtdyk tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, landbouwverkeer uitgezonderd. De route werd – en wordt – veel gebruikt door fietsverkeer, zowel recreatief als utilitair fietsverkeer. Er bevonden – en bevinden – zich geen aanwonenden die voor de ontsluiting op deze weg zijn aangewezen. Ook had – en heeft – de weg geen functie in de afwikkeling van snelverkeer. Het was hier daarom wenselijk motorvoertuigen te weren, met uitzondering van het op de route aangewezen landbouwverkeer.

 

In dit genomen verkeersbesluit staat dat door middel van borden overeenkomstig model C6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord ‘met uitzondering van landbouwverkeer’ dit deel van de Houtdyk wordt afgesloten van motorvoertuigen, landbouwverkeer uitgezonderd. Echter, het bord overeenkomstig model C6 is een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 

Ook in de huidige situatie is het wenselijk op dit deel van de Houtdyk motorvoertuigen te weren. Om hier alle motorvoertuigen te weren, is het plaatsen van borden overeenkomstig model C12 van RVV 1990 nodig. Vanwege de agrarische bedrijven en landbouwpercelen in de nabije omgeving, blijft de uitzondering voor landbouwverkeer bestaan.

 

 

 

 

 

Belangenafweging

 

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers gaat boven het individuele belang.

 

Niets is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

 

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluit

intrekken verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Houtdyk te Harich d.d. 6 september 1994;

de Houtdyk te Harich, tussen de brug tegenover Kippenburg en Starnumanbrug, gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer, door het plaatsen van borden overeenkomstig model C12 van bijlage 1 van RVV 1990 conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekening.

 

Joure, 11 november 2019

mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

 

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

Naar boven