Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 – Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – Straatweg 72

Logo De Fryske Marren

 

 

Met ingang van vrijdag 1 november liggen gedurende 6 weken twee ontwerpbesluiten ter inzage:

het ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72

het ontwerp van het Besluit hogere waarde Lemmer – Straatweg 72

 

Plangebied

De locatie ligt aan de Straatweg te Lemmer, direct ten zuiden van het perceel Straatweg 72. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Oosterzee, sectie D, nummer 2082.

Doel

Het doel is het planologisch mogelijk maken van bedrijfsvestiging op het perceel direct ten zuiden van Straatweg 72 te Lemmer. Het plan maakt ook mogelijk dat bij de te vestigen bedrijven bedrijfswoningen kunnen worden gerealiseerd, waarbij het maximum aantal bedrijfswoningen op twee is bepaald. Per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van het Besluit hogere waarde met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPLEM19STRAAWEG72-ON01.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 – zaaknummer 1940165139

 • waarom u een zienswijze indient

 • de datum

 • uw naam en adres

 • uw handtekening

 

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Besluit hogere waarde

Het doel van het Besluit hogere waarde is om een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevels van de geprojecteerde bedrijfswoningen toe te staan. Dit betreft een afwijking van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder biedt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een Besluit hogere waarde te nemen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om zo’n besluit te nemen met het oog op de geprojecteerde woningen zoals opgenomen in het bestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • ontwerpbesluit hogere waarde Lemmer – Straatweg 72 - zaaknummer 1940165139

 • waarom u een zienswijze indient

 • de datum

 • uw naam en adres

 • uw handtekening

 

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 31 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven