Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 55328Vergunningen

Besluit verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

d.d. 16-09-2019

DGKE-WO/ 19213839

Procesverloop:

  • Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en Hydreco GeoMEC B.V. zijn houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) op 2 april 2009 verleende opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Den Haag, met kenmerk ET/EM/9057775 (Staatscourant 2009, nr. 69), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van EZK van 31 augustus 2018 met kenmerk DGETM-EO/18221238 (Staatscourant 2018, nr. 50139);

  • de opsporingsvergunning Den Haag geldt tot 1 augustus 2019;

  • bij brief van 31 juli 2019 heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning;

  • Op 15 augustus 2019 is een aanvraag voor winningsvergunning ingediend.

Gelet op:

Artikel 18, derde en vijfde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

De tekst van artikel 5 van het besluit ET/EM/9057775, laatstelijk gewijzigd bij besluit met kenmerk DGETM-EO/18221238, wordt vervangen door de volgende tekst: De vergunning geldt, vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot 1 oktober 2019.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Energie en Omgeving

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.