Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 53639Besluiten van algemene strekking

Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020, in verband met het samenvallen van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie met de koningsspelen

Datum: 23 september 2019

Kenmerk: CvTE- 19.01119

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2019–2020

A

De bijlage bij de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020 wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1

Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15–16 april

Week 16

15–17 april (facultatief onderdeel wereldoriëntatie)

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15–17 april

Week 17

20–24 april

Week 19

6–8 mei

Week 20

11–15 mei

Inhaalperiode centrale eindtoets 2019–2020

Week 17

20–24 april

Week 19

6–8 mei

Week 20

11–15 mei

Week 21

18–20 mei

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 15 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 24 april en in de periode 6 tot en met 15 mei.

De centrale eindtoets po wordt afgenomen in twee toetsdelen. Ieder toetsdeel kent een duur van een tot twee uur voor de verplichte toetstaken taal en rekenen. Facultatief kan het domein wereldoriëntatie afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

TOELICHTING

Dit collegebesluit betreft de wijziging van de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020.

De bijlage bij vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets po wordt hiermee gewijzigd ten behoeve van het schooljaar 2019–2020. De wijziging betreft het aantal afnamedagen voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie en staat vet gedrukt in de gewijzigde bijlage. De afnamedag voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie valt samen met de koningsspelen die ook op vrijdag 17 april valt. Vanuit het scholenveld kwam de vraag of wereldoriëntatie ook op een ander moment afgenomen kan worden. Een latere afnamedag is niet gewenst vanwege de start van het facultatieve tweede meivakantieweek en vanwege de te korte doorlooptijd voor de verwerking van de antwoordbladen. Daarom is het toegestaan om het onderdeel wereldoriëntatie ook af te nemen op zowel de eerste afnamedag woensdag 15 april en de tweede afnamedag donderdag 16 april van de onderdelen Nederlandse taal en rekenen van de Centrale Eindtoets PO.

Aan artikel 2 is bij de wijziging van 24 september 2018, kenmerk CvTE- 18.01236 (Stcrt 2018 nr. 59852) de volzin toegevoegd dat het domein wereldoriëntatie facultatief extra kan worden afgenomen met een duur van veertig minuten per toetstaak. Deze wijziging is in dit nader vastgesteld rooster voor schooljaar 2019–2020 nog steeds herkenbaar, de toegevoegde volzin staat vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

Artikelsgewijs

Artikel I wijzigt de Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse